300 PLUS WYPRAWKA DLA UCZNIÓW to świadczenie w ramach rządowego programu DOBRY START. To wypłacane raz w roku wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na dziecko – bez względu na dochód. Program 300 PLUS został wprowadzony w 2018 roku. Już wiadomo, że 300 PLUS przyznawane będzie także w 2019 roku. Jakie będą zmiany w 300 PLUS? Kto otrzyma 300 zł na wyprawę dla dziecka? Kiedy można składać wniosek o 300 PLUS w 2019 roku? Poznajcie szczegóły!

300 PLUS wyprawka dla dziecka. Rządowy projekt "Dobry start" miał na celu wsparcie rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Polegał na wypłacie jednorazowego świadczenia dla każdego uczącego się dziecka. Został wprowadzony w 2018 roku. To właśnie rok temu zostały wypłacone po raz pierwszy wyprawki 300 PLUS. 300 zł otrzymali wszyscy rodzice bez względu na kryterium dochodowe. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2018 r.

wypłacono łącznie 4 353 267 świadczeń. W ubiegłym roku program kosztował 1 305 679 432 zł. Nie było jednak jasnych informacji, czy 300 PLUS będzie kontynuowane i czy w kolejnych latach będzie można składać wnioski o 300 zł na wyprawę. Teraz wszystko jest jasne. 300 PLUS powraca w 2019 roku z nowymi zasadami. Zgodnie z szacunkami, w 2019 r. program będzie kosztował 1,442 mld zł.

Program 300 PLUS dla każdego ucznia będzie kontynuowany - poinformował 1 maja 2019 r. na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

300 PLUS 2019 WYPRAWKA DLA UCZNIÓW : Nowe zasady

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DOBRY START będzie gwarantowany ustawą, a nie – jak do tej pory – uchwałą i rozporządzeniem. – Zależy nam na tym, aby budować stabilną i długofalową politykę rodzinną. Umocowanie ustawowe świadczenia DOBRY START to ważny element tego procesu. Zapewni też stabilizację świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego funkcjonowania – tłumaczy minister Elżbieta Rafalska. Do tej pory świadczenie było regulowane uchwałą i rozporządzeniem Rady Ministrów, które zostaną wkrótce uchylone.

Co jeszcze się zmieni? – Projekt zakłada m.in. rozszerzenie definicji „szkoły” o szkoły dla dorosłych. Co ważne, ramy wiekowe, czyli odpowiednio 20. i 24. rok życia – pozostają bez zmian - czytamy na stronie ministerstwa.

TO CIEBIE ZAINTERESUJE:

300 PLUS 2019 - dla kogo świadczenie Dobry Start- 300 zł na wyprawkę dla ucznia?

300 PLUS - świadczenie Dobry Start w tym roku, podobnie jak w roku poprzednim wypłacane jest raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. WAŻNE! Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny.

300 PLUS . Program Dobry Start obejmuje:

 • dzieci wychowujące w rodzinach
 • dzieci przebywające w pieczy zastępczej

Świadczenie DOBRY START - 300 plus nie przysługuje:

 • na dzieci uczęszczające do przedszkola
 • dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole

300 PLUS 2019: WARUNKI I WNIOSKI. Jak dostać 300 zł na wyprawkę dla dziecka?

Jakie trzeba spełniać warunki, aby otrzymać wyprawkę 300 plus dla dziecka?
Podstawą do wypłacenia wyprawki 300 plus będzie wypełnienie prawidłowo wniosku i złożenie go w terminie. Pamiętajcie, że dochody przy staraniu się o świadczenie 300 plus nie będą brane pod uwagę, tak jak ma to miejsce w przypadku 500 plus.

Kto może złożyć wniosek o 300 PLUS:

 • mama lub tata dziecka
 • opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (czyli osoba, która sprawuje faktyczna opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o adopcję tego dziecka)
 • w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
300 PLUS, 300 PLUS wnioski, 300 plus wyprawka, wyprawka 300 zł, 300 plus 2019
300 PLUS przyznawane jest bez względu na dochód rodziny. unsplash.com/zdjęcie ilustracyjne

300 PLUS 2019 : Kiedy złożyć wniosek o 300 zł

Kiedy złożyć wniosek o 300 PLUS? Terminy i zasady pozostają bez zmian. Rodzice i opiekunowie będą mogli składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną. Zmiany czekają nas dopiero w roku 2020 – wówczas wnioski będzie można składać online już od 1 lutego, a w formie papierowej – od 1 kwietnia. Termin składania wniosków o 300 PLUS to koniec listopada.

Tak, jak w przypadku programu 500 plus, wnioski o dodatek do wyprawki szkolnej 300 plus będzie można składać na 2 sposoby:

 1. drogą elektroniczną - wnioski o wypłatę świadczenia Dobry start można składać [b]od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną za pomocą portalu [email protected] Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.empatia.mrpips.gov.pl)
 2. drogą tradycyjną - wnioski można składać od 1 sierpnia, np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową.

Wniosek o 300 PLUS zawierają:

 • nazwę i adres organu właściwego
 • dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które wnioskodawca wnosi o przyznanie świadczenia dobry start, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada, adres poczty elektronicznej i numer telefonu
 • informacje o członkach rodziny przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
 • oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

300 PLUS 2019 : TERMINY - do kiedy można składać wnioski o wyprawkę dla dziecka?

Termin składania wniosków 300 plus jest jeden. Będzie upływał 30 listopada danego roku. Nie ważne, czy złożymy wniosek elektronicznie czy tradycyjnie. Jak zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, świadczenia 300 plus mają zostać wypłacane w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, nie później jednak niż do 30 września danego roku.

UWAGA! Wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia

300 PLUS 2019: kiedy wypłacane będą pieniądze 300 plus?

Jeśli wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu, wyprawkę 300 plus otrzymasz nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Uwaga! Złożenie wniosku o świadczenie Dobry Start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Warto dodać, że świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

– Projekt zakłada m.in. rozszerzenie definicji „szkoły” o szkoły dla dorosłych. Co ważne, ramy wiekowe, czyli odpowiednio 20. i 24. rok życia – pozostają bez zmian.