„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. - To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie - informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

300 PLUS wyprawka dla dziecka - kto otrzyma 300 zł?

"Wyprawka 300 plus, dobry start" otrzyma każde dziecko, które uczy się w szkole.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Ważne! 300 złotych jest to stawka roczna. Rodziny otrzyma 300 PLUS bez względu na dochód.

"Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł - Ministerstwo Edukacji Narodowej"

300 PLUS - to musisz wiedzieć!

 • świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy
 • program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych
 • świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii

300 PLUS - jak otrzymać świadczenie dobry start, jak wypełnić wniosek?

300 PLUS otrzymacie po tym, jak złożycie odpowiedni wniosek. Kto może złożyć wniosek o świadczenie dobry start?
Mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

POBIERZ WNIOSEK 300 PLUS

Załączniki

Program "Wyprawka 300 plus" zakłada, że co roku w sierpniu, na każde uczące się dziecko, rodzice dostaną 300 zł na wyprawkę. MEN

Gdzie złożyć wniosek o 300 PLUS?

Wnioski o świadczenie 300 plus będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.
Wniosek będzie można złożyć w :

 • urzędzie miasta/gminy
 • ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej (np. centrum świadczeń) właściwej dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko
 • (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie)

300 PLUS - 1 lipca będzie można złożyć wniosek

Od 1 lipca wnioski o 300 plus będzie można składać online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Natomiast od 1 sierpnia wnioski o 300 PLUS złożymy także drogą tradycyjną w urzędzie miasta czy ośrodku pomocy społecznej. Pamiętajcie, że wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Czytaj również: 300 plus wydamy na ćwiczenia do podręczników? Wydawnictwa podnoszą ich ceny, dyrektorzy boją się, że wykroczą poza limit refundacji MEN

Kiedy otrzymasz 300 PLUS?

Im wcześniej złożycie wniosek o 300 plus, tym szybciej otrzymacie świadczenie z programu „Dobry Start”. Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje bowiem wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.
Oznacza to, że – uwzględniając możliwości organizacyjne danej gminy – rodziny będą mogły otrzymać wsparcie w terminie najbliższym rozpoczęcia roku szkolnego, czyli nawet przed 1 września.
W przypadku gdy prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Od l lipca złożysz wniosek o wszystkie świadczenia dla rodzin:

 • Świadczenie wychowawcze (Program „Rodzina 500+")
 • Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy
 • Świadczenie dobry start (300 zł dla ucznia)

WIDEO: Konferencja z wiceminister rodziny na temat programu "Dobry start", czyli 300 zł dla uczniów