500 PLUS dla emerytów. Dodatkowe świadczenie wypłacane będzie od października 2019 roku. Już można składać wnioski o 500 PLUS

mawZaktualizowano 
Wnioski o 500 PLUS można będzie składać od 1 października tego roku. Świadczenie będzie nieopodatkowane, a organ wypłacający nie będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji. unsplash.com/zdjęcie symboliczne
500 PLUS dla emerytów i niepełnosprawnych to nowe świadczenie, które zacznie być wypłacane już od października br. 500 zł mogą starać się także seniorzy, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji lub pobierają zasiłek pielęgnacyjny. - Ok. 850 tys. osób z niepełnosprawnościami będzie mogło starać się o nowe świadczenie. Nie będzie to jednak jednorazowa forma pomocy, ale działanie systemowe, którego celem jest poprawa sytuacji osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w perspektywie długofalowej – powiedziała minister Bożena Borys-Szopa. Od poniedziałkowego (2 września) południa można już składać wnioski o to świadczenie - dodała. Kogo obejmuje świadczenie dla niepełnosprawnych? Jak wyliczane będzie dodatkowe świadczenie 500 PLUS? Gdzie złożyć wniosek dodatkowe świadczenie? To musicie wiedzieć!
Trwa głosowanie...

Czy uważasz, że dodatek dla niepełnosprawnych powinien wynosić więcej niż 500 zł?

500 plus dla osób niepełnosprawnych od 1 października 2019 roku

Świadczenie uzupełniające 500 PLUS dla osób z niepełnosprawnościami będzie wypłacane już od października br. Przypomnijmy.
Sejm przyjął w lipcu 2019 roku ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. „500+” dla osób niepełnosprawnych. To realizacja zapowiedzi złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwsze świadczenia uzupełniające będą realizowane już od października br.

– Celem ustawy jest dodatkowe wsparcie finansowe najbardziej potrzebujących osób w postaci świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł ze względu na zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją oraz opieką medyczną – tłumaczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. - Co ważne, zaproponowane przez nas rozwiązanie ma charakter systemowy, nie jednorazowy, którego celem jest poprawa sytuacji osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w perspektywie długofalowej - dodała.

Trwa głosowanie...

Czy uważasz, że dodatek dla niepełnosprawnych powinien wynosić więcej niż 500 zł?

500 plus dla niepełnosprawnych. Kto otrzyma świadczenie 500 plus?

Nowe świadczenie przysługiwać będzie osobom, które ukończyły 18 lat i została u nich orzeczona całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji.
- To ważna ustawa, wprowadzająca nieznane do tej pory świadczenie, skierowane do osób najbardziej zapomnianych, najbardziej potrzebujących - powiedziała podczas poniedziałkowej konferencji w Zabrzu minister Bożena Borys-Szopa.

Do świadczenia uzupełniającego uprawnione będą osoby, które:

 • ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w projektowanej regulacji orzeczeniem
 • świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które nie są uprawnione świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość „brutto” tych świadczeń, z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, po dokonaniu ustawowych wyłączeń, nie przekroczy kwoty 1600 zł.
 • świadczenie uzupełniające otrzyma wyłącznie osoba, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i:
  - ma obywatelstwo polskie lub
  - posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelem UE, EFTA, EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  - jest cudzoziemcem legalnie przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Komu nie będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające pomimo spełnienia warunków z punktu 1
Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności, chyba że odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

500 plus dla emerytów i rencistów

Poprawki dotyczące limitu dochodowego zgłoszone przez PiS zaakceptował Senat. Został on podniesiony z 1100 zł do 1600 zł. Seniorzy, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji lub pobierają zasiłek pielęgnacyjny, mogą liczyć dzięki temu na 1500 zł wypłacone jeszcze w tym roku, ważne jednak, aby zmieścić się we wskazanym limicie. Jeśli wnioskujący przekroczy go, świadczenie będzie pomniejszone. Co to oznacza? Jak informuje money.pl, senackie poprawki wprowadzają zasadę "złotówka za złotówkę". Czyli jeśli inne świadczenia (w tym emerytura czy renta) łącznie sięgają na przykład kwoty 1010 zł brutto, wtedy na rękę z tzw. 500+ dla niepełnosprawnych takie osoby dostaną 490 zł.

500 PLUS dla emerytów: Ile otrzymam pieniędzy? Jak oblicza się wysokość świadczenia uzupełniającego?

Osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub łączna kwota przysługujących im świadczeń nie przekracza 1100 zł, świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w wysokości 500 zł miesięcznie.
Natomiast osobom, które są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, których łączna wysokość przekracza 1100 zł, a nie przekracza 1600 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego zostanie obliczona jako różnica pomiędzy kwotą 1600,00 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.

Przykładowo: osoba uprawniona do emerytury w kwocie 900 zł, otrzyma świadczenie uzupełniające w kwocie 500 zł. Natomiast osoba, której emerytura przysługuje w kwocie 1300,00 zł, uzyska świadczenie uzupełniające w kwocie 300,00 zł.

500 PLUS dla emerytów: kiedy otrzymasz 500 zł ?

W jakim terminie ZUS zacznie wypłacać 500 PLUS? W przypadku osób, które mają ustalone prawo do świadczenia emerytalno-rentowego w ZUS, świadczenie uzupełniające będziemy wypłacać razem z tym świadczeniem. Natomiast osoby nie posiadające w ZUS żadnych świadczeń, świadczenie uzupełniające będą otrzymywały w terminie płatności, który zostanie wskazany w decyzji przyznającej to świadczenie.

Czytaj również: 600 plus dla pracujących i 400 plus dla niepracujących - to propozycja ekonomisty. Będą zmiany w programie 500 plus?

500 PLUS dla niepełnosprawnych. Kiedy złożyć wniosek?

Świadczenie nie jest przyznawane z urzędu, dlatego żeby je dostać trzeba złożyć wniosek (ZUS ESUN). Może to zrobić sam zainteresowany lub jego pełnomocnik. Formularz jest na stronie zus.pl oraz w każdej placówce ZUS. We wniosku należy wpisać dane osobowe i sposób wypłaty świadczenia. Trzeba także wskazać, czy i jakie świadczenia finansowane ze środków publicznych nam przysługują. Jaka jest wysokość tych świadczeń i kto je wypłaca. Dotyczy to także świadczeń z instytucji zagranicznych. Dokument musi być podpisany. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chyba że jest ono w posiadaniu ZUS). Osoby, które nie mają takiego orzeczenia powinni dołączyć dokumentację medyczną oraz inne dowody ważne dla wydania orzeczenia. Mogą to być na przykład: karta badania profilaktycznego, dokumentacja z rehabilitacji leczniczej lub zawodowej oraz zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku). Jeżeli ktoś ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności powinien je również dołączyć.

Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych

można składać już od poniedziałku (2 września). Wnioski, formularze znaleźć można na salach obsługi klientów, a także w formie elektronicznej.
Ustawa jednak wchodzi w życie od 1 października i wtedy to formularze będą dostępne według znanych już zasad on-line. Również od 1 października wnioski będą rozaptrywane przez pracowników ZUS-u. Świadczenie będzie nieopodatkowane, a organ wypłacający nie będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji. Dodatek [b]500 PLUS dla niepełnosprawnych

będzie przysługiwać od miesiąca, w którym prawidłowo wypełniony wniosek został złożony.

Sprawdź także: Zielona Góra. Przez rok dostawał 500+, teraz musi zwrócić 11 tysięcy

Gdzie złożyć wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych?

Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych można złożyć w instytucji, która wydała potwierdzenie niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. w ZUS, KRUS lub innej właściwej instytucji wypłacającej świadczenia emerytalno-rentowe.
Osoby uprawnione do świadczeń w ZUS – wniosek składają w Oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub w najbliższej placówce ZUS, osoby uprawnione do emerytur lub rent w KRUS – wnioski składają w oddziale terenowym KRUS.
W przypadku osób, które:

 • nie pobierają żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych,
 • pobierają świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, ale nie są uprawnione do świadczeń emerytalno rentowych
 • są uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych w ZUS i w innym organie rentowym, ale to ZUS wypaca dodatek pielęgnacyjny.
 • wniosek trzeba będzie złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o 500 plus dla niepełnosprawnych złożysz:

 • w ZUS-ie
 • w przypadku rolników - w KRUS-ie
 • a osoby z mundurówki składają wnioski do zakładów emerytalno-rentowych

Co dołączyć do formularza?

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • dokumentację medyczną
 • inne dokumenty jak np. karta rehabilitacji leczniczej

Kto nie posiada orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a ukończył 75 lat i pobiera zasiłek pielęgnacyjny, również ma szansę na dodatek.

Wniosek o 500 PLUS dla niepełnosprawnych. Co będzie zawierać?

- We wniosku trzeba będzie podać dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania). Osoby, które nie pobierają w ZUS świadczeń będą musiały wskazać sposób wypłaty świadczenia, a więc czy ma być ono przekazywane np. na rachunek bankowy, czy też za pośrednictwem poczty. Wniosek musi być oczywiście podpisany przez osobę ubiegającą się o świadczenie uzupełniające, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika - informuje Agata Muchowska, rzeczniczka prasowa ZUS.

Pamiętajcie również, że do wniosku będzie musiało być dołączone oświadczenie, w którym trzeba będzie podać, czy i jakie świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych przysługują osobie ubiegającej się o świadczenie uzupełniające, jaka jest wysokość tych świadczeń oraz który organ je wypłaca. Do wniosku trzeba będzie dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, chyba że jest ono w posiadaniu ZUS.
- Osoby, które nie posiadają takiego orzeczenia będą musiały przedłożyć dokumenty niezbędne do jego wydania przez lekarza orzecznika ZUS, a więc dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej oraz zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku) - dodaje A. Muchowska.

Jaki dokument potwierdzi niezdolność do samodzielnej egzystencji?

Niezdolność do samodzielnej egzystencji będzie musiała zostać potwierdzona orzeczeniem:

 1. o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
 2. o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
 3. o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
 4. o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji .

- Oczywiście orzeczenie to musi zachowywać swoją ważność, tj. w momencie zgłoszenia wniosku o świadczenie uzupełniające nie może jeszcze upłynąć okres, na który została w nim stwierdzona niezdolność do samodzielnej egzystencji - podkreśla Agata Muchowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa lubuskiego. - ZUS będzie również honorował wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenia, zaliczające wnioskodawcę do I grupy inwalidów, które nadal zachowały swoją ważność (tj. nie upłynął okres, na jaki została orzeczona I grupa inwalidzka). W 1997 r. została przeprowadzona reforma orzecznictwa, wprowadzona ustawą z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 100, poz. 461). W przepisach przejściowych wskazano, że osoby mające ustalone prawo do świadczeń wskutek zaliczenia na podstawie przepisów dotychczasowych do I grupy inwalidów - uważa się za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji - dodaje rzeczniczka.

W jakim czasie ZUS wyda decyzję o 500 PLUS dla niepełnosprawnych?

Decyzję w sprawie świadczenia uzupełniającego - 500 PLUS dla niepełnosprawnych ZUS wyda w ciągu 30 dni od wyjaśniania ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji. - Okolicznością taką może uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji, czy też zakończenie postępowania wyjaśniającego w sprawie okoliczności niezbędnych do przyznania świadczenia i ustalenia jego wysokości - tłumaczy rzeczniczka ZUS województwa lubuskiego. -
W okresie pierwszych dwóch miesięcy obowiązywania ustawy będzie obowiązywał nieco wydłużony termin na wydanie decyzji w związku ze spodziewanym wpływem znacznej liczby wniosków w tym czasie. Tak więc na wydanie decyzji w sprawie świadczenia uzupełniającego na wniosek złożony do 30 listopada 2019 r., ZUS będzie miał nie 30, a 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji (art. 27 ust. 1 ustawy) - dodaje.

Tym, którzy mają już prawo do renty lub emerytury w ZUS, wsparcie będzie wypłacane razem z tym świadczeniem. Ci którzy dotychczas nie otrzymywali żadnych świadczeń, pieniądze dostaną w terminie wskazanym w decyzji.

500 PLUS dla emerytów: Kiedy ZUS odmówi?

ZUS odmówi prawa do świadczenia uzupełniającego osobie, która nie spełnia przynajmniej jednego
z warunków wymaganych do tego świadczenia
. Przykładowo, gdy przysługują jej świadczenia finansowane ze środków publicznych w wysokości wyższej niż 1600 zł, albo gdy nie zostanie orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji.

– Świadczenie przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej złożony do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku osób nieposiadających prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wyjaśnia minister Bożena Borys-Szopa.

WAŻNE:**Świadczenia wypłacane będą w wysokości – 500 zł. Będą zwolnione z opodatkowania i składki na ubezpieczenie zdrowotne, a organ wypłacający nie będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji. Dodatkowo świadczenie nie będzie wliczać się też do dochodów** np. przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itd. Kwota świadczenia nie byłaby też zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne.

Czytaj też: 300 PLUS na WYPRAWKĘ szkolną. dla uczniów. Zasady przyznania 300 PLUS w 2019 roku. Kiedy składać WNIOSEK o 300 PLUS? Sprawdźcie!

Jak informuje ministerstwo, świadczenie 500 plus dla osób z niepełnosprawnością i koszty obsługi programu mają być finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
WIDEO: 500 plus dla niepełnosprawnych zmienione w Senacie. „To wielki skandal” - 31.07.2019

Kiedy wypłacą 500 PLUS? Wszystko zależy od terminu złożenia wniosku o 500 PLUS.

Kiedy wypłacą 500 PLUS? Wszystko zależy od terminu złożenia ...

WIDEO:Sejm uchwalił 500+ dla niepełnosprawnych z poprawką PO zakładającą niewliczanie emerytur i rent do kwoty uprawniającej do świadczenia

źródło: Sejm/x-news

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 2

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

H
Hm

Moja tesciowa bedzie miala 500 zl wiecej na chlanie. Ci co maja emeryture powyzej 1000 nie powinni dostawac.

ł
łotry

przyniesiesz swoją głowę pod pachą , a zusowski lekarz powie że jesteś zdrowy w 125% , propaganda wyborcza , z tych 800 tyś to może 50 tyś się uda zdobyć te 500 zł

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3