500 PLUS dla emerytów. Po dodatkowe świadczenie trzeba złożyć wniosek. Seniorzy też otrzymają 500 złotych!

maw
Emerytury idą w górę od października. Emerytura 500+ wymaga złożenia wniosku. pixabay.com
500 PLUS dla niepełnosprawnych to nowe świadczenie, o które będzie można wnioskować już od 1 października br. Okazuje się, że o dodatkowe 500 zł mogą starać się także seniorzy, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji lub pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Kogo obejmuje świadczenie dla niepełnosprawnych? Jak wyliczane będzie dodatkowe świadczenie 500 plus? Gdzie złożyć wniosek dodatkowe świadczenie? To musicie wiedzieć!

500 plus dla osób niepełnosprawnych już od 1 października 2019 roku

Sejm przyjął w lipcu 2019 roku ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. „500+” dla osób niepełnosprawnych. To realizacja zapowiedzi złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwsze świadczenia uzupełniające będą realizowane już od października br.

– Celem ustawy jest dodatkowe wsparcie finansowe najbardziej potrzebujących osób w postaci świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł ze względu na zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją oraz opieką medyczną – tłumaczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. - Co ważne, zaproponowane przez nas rozwiązanie ma charakter systemowy, nie jednorazowy, którego celem jest poprawa sytuacji osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w perspektywie długofalowej - dodała.

Trwa głosowanie...

Czy uważasz, że dodatek dla niepełnosprawnych powinien wynosić więcej niż 500 zł?

500 plus dla niepełnosprawnych. Kto otrzyma świadczenie?

Do świadczenia uzupełniającego uprawnione będą osoby, które:

 • ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w projektowanej regulacji orzeczeniem
 • świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które nie są uprawnione świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość „brutto” tych świadczeń, z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, po dokonaniu ustawowych wyłączeń, nie przekroczy kwoty 1600 zł.
 • świadczenie uzupełniające otrzyma wyłącznie osoba, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i:
  - ma obywatelstwo polskie lub
  - posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelem UE, EFTA, EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  - jest cudzoziemcem legalnie przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Komu nie będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające pomimo spełnienia warunków z punktu 1
Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności, chyba że odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

500 plus dla emerytów i rencistów

Poprawki dotyczące limitu dochodowego zgłoszone przez PiS zaakceptował Senat. Oznacza to, że został on podniesiony z 1100 zł do 1600 zł. Seniorzy, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji lub pobierają zasiłek pielęgnacyjny, mogą liczyć dzięki temu na 1500 zł wypłacone jeszcze w tym roku, ważne jednak, aby zmieścić się we wskazanym limicie. Jeśli wnioskujący przekroczy go, świadczenie będzie pomniejszone. Co to oznacza? Jak informuje money.pl, senackie poprawki wprowadzają zasadę "złotówka za złotówkę". Czyli jeśli inne świadczenia (w tym emerytura czy renta) łącznie sięgają na przykład kwoty 1010 zł brutto, wtedy na rękę z tzw. 500+ dla niepełnosprawnych takie osoby dostaną 490 zł.

500 PLUS: Jak oblicza się wysokość świadczenia uzupełniającego?

Osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub łączna kwota przysługujących im świadczeń nie przekracza 1100 zł, świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w wysokości 500 zł miesięcznie.
Natomiast osobom, które są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, których łączna wysokość przekracza 1100 zł, a nie przekracza 1600 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego zostanie obliczona jako różnica pomiędzy kwotą 1600,00 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.

Przykładowo: osoba uprawniona do emerytury w kwocie 900 zł, otrzyma świadczenie uzupełniające w kwocie 500 zł. Natomiast osoba, której emerytura przysługuje w kwocie 1300,00 zł, uzyska świadczenie uzupełniające w kwocie 300,00 zł.

500 PLUS dla emerytów: W jakim terminie ZUS będzie wypłacał świadczenie uzupełniające?

W przypadku osób, które mają ustalone prawo do świadczenia emerytalno-rentowego w ZUS, świadczenie uzupełniające będziemy wypłacać razem z tym świadczeniem. Natomiast osoby nie posiadające w ZUS żadnych świadczeń, świadczenie uzupełniające będą otrzymywały w terminie płatności, który zostanie wskazany w decyzji przyznającej to świadczenie.

Czytaj również: 600 plus dla pracujących i 400 plus dla niepracujących - to propozycja ekonomisty. Będą zmiany w programie 500 plus?

Jaki dokument potwierdzi niezdolność do samodzielnej egzystencji?

Niezdolność do samodzielnej egzystencji będzie musiała zostać potwierdzona orzeczeniem:

 1. o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
 2. o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
 3. o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
 4. o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji .

- Oczywiście orzeczenie to musi zachowywać swoją ważność, tj. w momencie zgłoszenia wniosku o świadczenie uzupełniające nie może jeszcze upłynąć okres, na który została w nim stwierdzona niezdolność do samodzielnej egzystencji - podkreśla Agata Muchowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa lubuskiego. - ZUS będzie również honorował wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenia, zaliczające wnioskodawcę do I grupy inwalidów, które nadal zachowały swoją ważność (tj. nie upłynął okres, na jaki została orzeczona I grupa inwalidzka). W 1997 r. została przeprowadzona reforma orzecznictwa, wprowadzona ustawą z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 100, poz. 461). W przepisach przejściowych wskazano, że osoby mające ustalone prawo do świadczeń wskutek zaliczenia na podstawie przepisów dotychczasowych do I grupy inwalidów - uważa się za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji - dodaje rzeczniczka.

500 PLUS dla niepełnosprawnych. Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych będzie można składać od 1 października 2019 r. Pieniądze wypłacane zaczną być prawdopodobnie już od listopada. Dodatek 500 + dla niepełnosprawnych będzie przysługiwać od miesiąca, w którym prawidłowo wypełniony wniosek został złożony.

Sprawdź także: Zielona Góra. Przez rok dostawał 500+, teraz musi zwrócić 11 tysięcy

Gdzie złożyć wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych?

Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych będzie można złożyć w instytucji, która wydała potwierdzenie niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. w ZUS, KRUS lub innej właściwej instytucji wypłacającej świadczenia emerytalno-rentowe.
Osoby uprawnione do świadczeń w ZUS – wniosek składają w Oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub w najbliższej placówce ZUS, osoby uprawnione do emerytur lub rent w KRUS – wnioski składają w oddziale terenowym KRUS.
W przypadku osób, które:

 • nie pobierają żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych,
 • pobierają świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, ale nie są uprawnione do świadczeń emerytalno rentowych
 • są uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych w ZUS i w innym organie rentowym, ale to ZUS wypaca dodatek pielęgnacyjny.
 • wniosek trzeba będzie złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o 500 plus dla niepełnosprawnych złożysz:

 • w ZUS-ie
 • w przypadku rolników - w KRUS-ie
 • a osoby z mundurówki składają wnioski do zakładów emerytalno-rentowych

Co dołączyć do formularza?

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • dokumentację medyczną
 • inne dokumenty jak np. karta rehabilitacji leczniczej

Kto nie posiada orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a ukończył 75 lat i pobiera zasiłek pielęgnacyjny, również ma szansę na dodatek.

Wniosek o 500 PLUS dla niepełnosprawnych. Co będzie zawierać?

- We wniosku trzeba będzie podać dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania). Osoby, które nie pobierają w ZUS świadczeń będą musiały wskazać sposób wypłaty świadczenia, a więc czy ma być ono przekazywane np. na rachunek bankowy, czy też za pośrednictwem poczty. Wniosek musi być oczywiście podpisany przez osobę ubiegającą się o świadczenie uzupełniające, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika - informuje Agata Muchowska, rzeczniczka prasowa ZUS.

Pamiętajcie również, że do wniosku będzie musiało być dołączone oświadczenie, w którym trzeba będzie podać, czy i jakie świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych przysługują osobie ubiegającej się o świadczenie uzupełniające, jaka jest wysokość tych świadczeń oraz który organ je wypłaca. Do wniosku trzeba będzie dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, chyba że jest ono w posiadaniu ZUS.
- Osoby, które nie posiadają takiego orzeczenia będą musiały przedłożyć dokumenty niezbędne do jego wydania przez lekarza orzecznika ZUS, a więc dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej oraz zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku) - dodaje A. Muchowska.

500 PLUS - uważajcie na oszustów podczas składania wniosków!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ostrzega wszystkich przed cyberprzestępcami. Okazuje się, że oszuści za cel obrali sobie osoby, które składają wnioski o 500 PLUS. W tej sprawie resort wydał specjalne ostrzeżenie. Na Twitterze apeluje, aby rodzice składający wnioski o 500 złotych na dziecko zachowali czujność!
500 PLUS - nie daj się oszukać!
Jak nie dać się oszukać? Przede wszystkim składając wniosek o 500 PLUS należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Ministerstwo przypomina, że:

 • wypełnianie i składanie wniosku jest całkowicie bezpłatne
 • żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosku nie żąda podawania danych e-mailem lub sms-em
 • przy składaniu wniosku należy zwrócić uwagę, czy odbywa się to za pomocą bezpiecznego połączenia

W jakim czasie ZUS wyda decyzję o 500 PLUS dla niepełnosprawnych?

Decyzję w sprawie świadczenia uzupełniającego - 500 PLUS dla niepełnosprawnych ZUS wyda w ciągu 30 dni od wyjaśniania ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji. - Okolicznością taką może uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji, czy też zakończenie postępowania wyjaśniającego w sprawie okoliczności niezbędnych do przyznania świadczenia i ustalenia jego wysokości - tłumaczy rzeczniczka ZUS województwa lubuskiego. -
W okresie pierwszych dwóch miesięcy obowiązywania ustawy będzie obowiązywał nieco wydłużony termin na wydanie decyzji w związku ze spodziewanym wpływem znacznej liczby wniosków w tym czasie. Tak więc na wydanie decyzji w sprawie świadczenia uzupełniającego na wniosek złożony do 30 listopada 2019 r., ZUS będzie miał nie 30, a 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji (art. 27 ust. 1 ustawy) - dodaje.

Kiedy ZUS odmówi przyznania świadczenia uzupełniającego?

ZUS odmówi prawa do świadczenia uzupełniającego osobie, która nie spełnia przynajmniej jednego
z warunków wymaganych do tego świadczenia
. Przykładowo, gdy przysługują jej świadczenia finansowane ze środków publicznych w wysokości wyższej niż 1600 zł, albo gdy nie zostanie orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji.

– Świadczenie przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej złożony do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku osób nieposiadających prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wyjaśnia minister Bożena Borys-Szopa.

500 plus, 500 plus dla niepełnosprawny, 500 plus dla emerytów
500 plus dla niepełnosprawnych - ustawa wchodzi w życie 1 października br. unsplash.com/zdjęcie ilustracyjne

WAŻNE:**Świadczenia wypłacane będą w wysokości – 500 zł. Będą zwolnione z opodatkowania i składki na ubezpieczenie zdrowotne, a organ wypłacający nie będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji. Dodatkowo świadczenie nie będzie wliczać się też do dochodów** np. przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itd. Kwota świadczenia nie byłaby też zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne.

Czytaj też: 300 PLUS na WYPRAWKĘ szkolną. dla uczniów. Zasady przyznania 300 PLUS w 2019 roku. Kiedy składać WNIOSEK o 300 PLUS? Sprawdźcie!
Jak informuje ministerstwo, świadczenie 500 plus dla osób z niepełnosprawnością i koszty obsługi programu mają być finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

WIDEO: 500 plus dla niepełnosprawnych zmienione w Senacie. „To wielki skandal” - 31.07.2019

Kiedy wypłacą 500 PLUS? Wszystko zależy od terminu złożenia wniosku o 500 PLUS.

Kiedy wypłacą 500 PLUS? Wszystko zależy od terminu złożenia ...

Wideo

Komentarze 47

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Co za wredna propaganda ! Nie ma żadnego 500 dla emerytów ! Jest tylko dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji i mało kto z tego skorzysta w pełnej wysokości. Taka jest brutalna prawda !

G
Gość
2019-08-07T13:39:21 02:00, Grzegorz:

Witam. Mam rente socjalną 930zł na rękę.

Które orzeczenie powinienem złożyć, (jeśli wogóle mam szansę na te 500 ), pytam, bo mam dwa. Z ZUSU przy ustalaniu o rente socjalną w którym wynika że mam orzeczenie ocałkowicie nie zdolny do pracy. Czy te orzeczenie które dostałem od orzecznika (nie z zusu) w którym mam stopień umiarkowany?

2019-08-07T13:57:41 02:00, Gość:

Szansa będzie jeśli będziesz miał orzeczenie z ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Zdrowia życzę.

2019-08-07T14:36:42 02:00, Gość:

Dziękuje

2019-08-07T20:16:45 02:00, Gość:

Syn ma podobną sytuację, to znaczy że nie dostanie? Co zrobić, aby mógł dostać?

2019-08-10T21:05:01 02:00, Gość:

Jechać pod sejm,zorganizować grupę i szturmować Warszawę!

11 sierpnia, 17:11, Gość:

A czy przypadkiem nie jest tak ze osoby z renta socjalna muszą złożyć wniosek o ustalenie niezdolnosci do samodzielnej egzystencji wraz z wnioskiem o 500plus?ja tak zrozumiałam czytając różne artykuły. Przecież osoby z renta socjalna był i orzekanie tylko pod kontem niezdolnosci do pracy.

Wszyscy emeryci i rencisci powinni otrzymac 500

D
Dorota
2019-08-07T13:06:37 02:00, Gość:

1100 brutto a nie jak w artykule 1010

2019-08-10T21:07:11 02:00, Gość:

Ten rząd to urządza jakieś kpiny.wsydzili by się!

2019-08-11T07:43:51 02:00, Slayer:

Przypomnij sobie ile platforma dała niepełnosprawnym, no ile? Gówno dała, i dobrze o tym wiesz. Więc milcz, durniu!!!

2019-08-12T12:01:44 02:00, emeryt:

zobacz pisoSYFIE ile ceny poszły w górę za NIErządu pisoHOŁOTY a dopiero pisz

18 sierpnia, 21:11, Gość:

mnie się żyje za tego rządu o wiele lepeij

Nie zwracaj uwagi na takie nienawistne komentarze. Gdyby Platforma dalej rządziła, dziś nie byłoby Polski.

D
Dorota
2019-08-11T17:45:19 02:00, Gość:

Dla mnie to niezrozumiałe..dlaczego osoba z orzeczeniem z ZUS całkowicie trwałe niezdolna do pracy z renta socjalna nie jest uprawniona do dodatku?moim zdaniem taka osoba nie jest w stanie dorobić nawet te kilka zł.przynajmniej tak jest w przypadku mojej córki. Wymaga stałej opieki ..nie załatwi spraw urzędowych nie zrobi sama zakupów nie umie czytac ani pisać.. nie zna dni tygodnia..nie orientuje się we własnym terenie

.też jest niezdolna do samodzielnej egzystencji A jednak takie osoby nie są uprawnione do pomocy.

18 sierpnia, 21:13, Gość:

z wnioskiem o dodatek złóż wniosek o uznanie jej za osobę całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji

Pytałam o to. Należy wziąć wniosek i zaświadczenieb które musi wypełnić lekarz prowadzący lub rodzinny. Potem razem z wnioskiem złożyć w ZUS posiadaną dokumentację medyczną. Podobno mają to urzędowo rozpatrywać bez konieczności stawiania się na komisję.

S
Starożytny Grek

500 i 300 na wyprawkę dla dziecka jest nieopodatkowane ,13-stka która jest tylko raz dla niepełno sprawnego miała wynosić 1000 zł a dostało opakowane i wnosiło nieco pomad 800 zł jednorazowo a dziecko ma 500 i bez podatku co za czym idzie niepełnosprawni są dyskryminowani ten rząd jest rasistowski NICZE ŻYJE!!! 500 plus też a być opodatkowane i ma przysługiwać tylko dla niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a gdy niepełnosprawny ze średnim stopniem idzie dorobić od razu mu się odbiera rentę (która wynosi 700 zł po odliczeniu podatków jak żyć panie premierze) mimo że w robocie utrzymuje się 2 tygodnie i roboty szuka 2 -3 lata ... co za tym idzie ze znacznym i tak dostanie z tych 500 tylko 300 zł po odliczeniu od podatku gratulacje od rewizjonisty NICZE za grobu

G
Gość
9 sierpnia, 13:29, Gość:

Dzień dobry. Moja babcia otrzymuje co miesiąc z MOPSu zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 180 zł. Jednocześnie nie pobiera żadnej emerytury. Czy należy jej się 500 ?

Ta jasne i żyje za 180 zl

G
Gość
2019-08-11T17:45:19 02:00, Gość:

Dla mnie to niezrozumiałe..dlaczego osoba z orzeczeniem z ZUS całkowicie trwałe niezdolna do pracy z renta socjalna nie jest uprawniona do dodatku?moim zdaniem taka osoba nie jest w stanie dorobić nawet te kilka zł.przynajmniej tak jest w przypadku mojej córki. Wymaga stałej opieki ..nie załatwi spraw urzędowych nie zrobi sama zakupów nie umie czytac ani pisać.. nie zna dni tygodnia..nie orientuje się we własnym terenie

.też jest niezdolna do samodzielnej egzystencji A jednak takie osoby nie są uprawnione do pomocy.

z wnioskiem o dodatek złóż wniosek o uznanie jej za osobę całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji

G
Gość
2019-08-07T13:06:37 02:00, Gość:

1100 brutto a nie jak w artykule 1010

2019-08-10T21:07:11 02:00, Gość:

Ten rząd to urządza jakieś kpiny.wsydzili by się!

2019-08-11T07:43:51 02:00, Slayer:

Przypomnij sobie ile platforma dała niepełnosprawnym, no ile? Gówno dała, i dobrze o tym wiesz. Więc milcz, durniu!!!

2019-08-12T12:01:44 02:00, emeryt:

zobacz pisoSYFIE ile ceny poszły w górę za NIErządu pisoHOŁOTY a dopiero pisz

mnie się żyje za tego rządu o wiele lepeij

E
Edi

Ok

E
Emerytka

Mam 1784 brutto czyli nic nie dostane?

G
Gość
2019-08-07T13:06:37 02:00, Gość:

1100 brutto a nie jak w artykule 1010

2019-08-10T21:07:11 02:00, Gość:

Ten rząd to urządza jakieś kpiny.wsydzili by się!

2019-08-11T07:43:51 02:00, Slayer:

Przypomnij sobie ile platforma dała niepełnosprawnym, no ile? Gówno dała, i dobrze o tym wiesz. Więc milcz, durniu!!!

2019-08-12T12:01:44 02:00, emeryt:

zobacz pisoSYFIE ile ceny poszły w górę za NIErządu pisoHOŁOTY a dopiero pisz

dała osobom niepełnosprawnym od urodzenia

G
Gość

Syn ma 19 lat pobiera rentę rodzinną czy przysługuje jemu 500 dla emerytów?

e
emeryt
2019-08-07T13:06:37 02:00, Gość:

1100 brutto a nie jak w artykule 1010

2019-08-10T21:07:11 02:00, Gość:

Ten rząd to urządza jakieś kpiny.wsydzili by się!

2019-08-11T07:43:51 02:00, Slayer:

Przypomnij sobie ile platforma dała niepełnosprawnym, no ile? Gówno dała, i dobrze o tym wiesz. Więc milcz, durniu!!!

zobacz pisoSYFIE ile ceny poszły w górę za NIErządu pisoHOŁOTY a dopiero pisz

g
gosc

ale nas starych okradają, najpierw nas oszukał ten pioruński bolek, mieliśmy mieć dobrze, wierzyliśmy, przepracowaliśmy po ok. 40 -50 lat za najniższą krajową, bo była bieda, bo dziura budżetowa, a teraz za swoją wieloletnią pracę mamy 2100 zł - 2500 zł brutto emerytury i nie dostaniemy za to 500 plus do emerytury bo jesteśmy za bogaci dla tej patologii pisowskiej. A przy 500 plus na dzieci nie ma branego pod uwagę dochodu, tam bogaci dostają dostają na wybryki. A tu emeryci po tylu latach pracy są okradani.

G
Gość
2019-08-08T14:52:51 02:00, Małgorzata:

W wielu artykułach i wypowiedziach przedstawicieli np. ZUS (sama Pani Prezes) wymienia się naprzemiennie w przypadku seniorów: zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny. W tym artykule "zasiłek", w wypowiedzi Pani Prezes "dodatek". Świadczenia te różnią się między sobą. Które ma rację bytu przy rozpatrywaniu 500 plus dla seniorów?

No właśnie. Ale chyba dodatek,bo osoby w wieku 75 lat na pewno dostają dodatek a nie zasiłek.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3