Agencja Rozwoju Przemysłu przyciąga kolejnych inwestorów na Podkarpacie

Materiał informacyjny Województwa Podkarpackiego
Mielec, niegdyś uzależniony praktycznie od jednej gałęzi biznesu, jest dziś dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem przemysłowym, w którym działają firmy z różnych sektorów gospodarki
Mielec, niegdyś uzależniony praktycznie od jednej gałęzi biznesu, jest dziś dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem przemysłowym, w którym działają firmy z różnych sektorów gospodarki
Zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wydała w tym roku już 15 decyzji o wsparciu dla przedsiębiorców na realizację nowych projektów inwestycyjnych. Przedsiębiorcy zadeklarowali inwestycje na poziomie 318 mln zł oraz stworzenie 205 miejsc pracy, głównie w takich branżach jak: elektromaszynowa, spożywcza oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych i drewna.

Od września 2018 roku, wraz z powołaniem Polskiej Strefy Inwestycji, ARP S.A. jako podmiot zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC, zyskała uprawnienia do wspierania przedsiębiorców na obszarze wykraczającym poza granice przypisanej jej strefy. Obszar ten obejmuje powiaty w województwie podkarpackim, tj.: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski oraz miasta na prawach powiatu: Rzeszów i Krosno, jak również powiaty w województwie lubelskim, tj.: lubartowski, lubelski, świdnicki oraz Lublin jako miasto na prawach powiatu.

SSE EURO-PARK MIELEC, pierwsza w Polsce specjalna strefa ekonomiczna, działa od 1995 roku i jest wyjątkowym przykładem sukcesu polityki wspierania rozwoju obszarów mierzących się ze strukturalnymi problemami gospodarczymi po 1989 r. To również jeden z najlepszych przykładów restrukturyzacji gospodarki miasta średniej wielkości. Mielec, niegdyś uzależniony praktycznie od jednej gałęzi biznesu, przekształcił się w ośrodek przemysłowy ze zróżnicowaną strukturą branżową, co sprawia, że zminimalizowane zostały ryzyka zagrożeń takich jak np. likwidacja miejsc pracy.

- Każda nowa inwestycja produkcyjna, poza miejscami pracy w uruchamianym zakładzie, generuje wzrost zatrudnienia w bezpośrednim otoczeniu – wskazuje Waldemar Barnaś, dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu. - Wzrasta zatrudnienie w budownictwie, w usługach, rośnie popyt na usługi edukacyjne. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych podnosi standard życia społeczności lokalnej. Na uruchomieniu nowych firm skorzystają także przedsiębiorcy już działający w regionie, zyskają bowiem potencjalnych kooperantów i usługobiorców. Dzięki wzrostowi dochodów mieszkańców zatrudnionych w nowo powstałych firmach poszerza się też rynek konsumpcyjny.

Firmy w mieleckiej strefie stworzyły prawie 40 tys. miejsc pracy

Mielecka strefa należy do grona najbardziej efektywnych SSE w Polsce. Przedsiębiorcy, którzy inwestowali tu na przestrzeni 25 lat, ponieśli do tej pory 11,3 mld zł nakładów inwestycyjnych i zatrudniają ok. 39,3 tys. pracowników.

Zarządzający obszarem ma w swojej ofercie trzy opcje inwestycyjne: tereny pod inwestycje: z pełną infrastrukturą i dostępnością komunikacyjną; wolne obiekty produkcyjne oraz „build-to-suit" (BTS) czyli obiekty (hale, magazyny) budowane przez zarządzającego (ARP S.A.) i udostępniane inwestorom w drodze kupna, dzierżawy czy leasingu.

Mielecka strefa jest liderem wśród funkcjonujących w Polsce SSE pod względem ilości inwestycji z branży lotniczej. To efekt zarówno wieloletniego doświadczenia i tradycji regionu związanych z tym przemysłem, jak również dynamicznie rosnącego potencjału firm Doliny Lotniczej. Ale SSE EURO-PARK MIELEC stawia na zdecydowanie szerszą ofertę branżową. Warunki dla rozwoju projektów inwestycyjnych są tak samo atrakcyjne niezależnie od branży, w jakiej funkcjonują przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem na Podkarpaciu. W strefie działają z powodzeniem firmy z sektora motoryzacji, obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych i implementacji rozwiązań IT. By efektywnie konkurować na rynkach lokalnych jak i globalnych zarówno firmy z branży lotniczej, jak i pozostałych stosują w produkcji nowoczesne technologie, w tym automatyzację i robotyzację.

- Dywersyfikacja branżowa oraz skupiska przemysłowe tworzą znaczący potencjał kooperacyjny dla obecnych i przyszłych inwestorów. To też wpływa na pozyskiwanie kolejnych innowacyjnych projektów – ocenia dyrektor Barnaś.

Korzyści dla przedsiębiorców

- Zachętą inwestycyjną w ramach programu Polska Strefa Inwestycji jest pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego – tłumaczy Waldemar Barnaś. - Wielkość tej pomocy zależy od statusu przedsiębiorcy i nakładów inwestycyjnych, jakie zamierza ponieść. Dla średniego przedsiębiorcy będzie to 60 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, a dla małego/mikro 70 proc. kosztów kwalifikowanych. Np. mały przedsiębiorca, inwestujący 10 mln zł, może uzyskać pomoc na poziomie 7 mln zł – dodaje Barnaś.

Uzyskanie tego rodzaju pomocy publicznej jest uzależnione w głównej mierze od przedmiotu planowanej inwestycji oraz od spełnienia kryteriów ilościowych (poniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości) i jakościowych, np. przynależność do krajowego klastra kluczowego, szczegółowo opisanych w rozporządzeniu o pomocy publicznej. To, ile firma jest zobligowana do zainwestowania, definiowane jest stopą bezrobocia w danym powiecie. Np. w lokalizacji, gdzie bezrobocie jest wysokie, wymagany próg inwestycyjny jest na stosunkowo niskim poziomie.

- Ustawodawca uwzględnił potrzeby małych oraz średnich przedsiębiorców i obniża kryteria ilościowe dla inwestycji planowanych przez MŚP, tj. o 98 proc. dla mikroprzedsiębiorcy, o 95 proc. dla małego przedsiębiorcy, o 80 proc. dla średniego przedsiębiorcy – wylicza dyrektor Barnaś.

Dzięki decyzji o powołaniu Polskiej Strefy Inwestycji inwestor nie musi już ściśle trzymać się granic SSE - może sam wskazać miejsce realizacji swojej inwestycji na obszarze przypisanym do ARP S.A. Może to być zarówno jego własny teren, jak i kupiony, np. od samorządu. Inwestor nadal może aplikować o decyzję o wsparciu na realizację nowej inwestycji na pozostałym wolnym jeszcze terenie strefy, na takich samych zasadach jak na obszarze.

Atrakcyjne tereny inwestycyjne w podstrefach w Krośnie i Lubaczowie

Potencjalni inwestorzy powinni zwrócić uwagę na ciekawe oferty podstref w Krośnie i Lubaczowie. Podstrefa Krosno, utworzona w 2011 roku i rozszerzona w lipcu 2015 r., obejmuje obszar o łącznej powierzchni 41,5615 ha, który jest w ponad 40 proc. zagospodarowany przez przedsiębiorców.

W Krośnie na podstawie zezwolenia aktualnie działalność prowadzą 4 przedsiębiorstwa: SPLAST (tworzywa sztuczne), POTOCKI PIOTR "ECO-LINE" (elektromaszynowa), PMC Project (elektromaszynowa), DEFENDOOR (produkcja drzwi). Łącznie wymienione firmy zainwestowały ponad 100 mln zł i utworzyły ponad 300 nowych miejsc pracy.

Ponadto 6 przedsiębiorców otrzymało decyzje o wsparciu na realizacje swoich inwestycji w powiecie krośnieńskim i samym Krośnie. To KROSGLASS (tworzywa sztuczne), FA KROSNO (motoryzacja), ORLEN Południe ( branża chemiczna), GEnergy (metalowa), RYMATEX (tworzywa sztuczne), Fabryka 4x4 (obróbka metali).

Z kolei podstrefa Lubaczów została utworzona w lutym 2007 r. i była dwukrotnie rozszerzana we wrześniu 2007 r. oraz w grudniu 2016 r. Podstrefa Lubaczów o powierzchni 35,2930 ha jest w prawie 40 proc. zagospodarowana. Działa tu jeden przedsiębiorca na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie. To firma DAAL (meblarstwo), która zainwestowała ponad 9 mln zł i zatrudnia ponad 200 pracowników.

W ramach programu Polska Strefa Inwestycji wydano dotychczas 3 decyzje o wsparciu na realizacje inwestycji w powiecie lubaczowskim. Otrzymali je: "Dariusz Charysz BRIXTON" (branża meblarska), Grzegorz Dydyk Firma Usługowo-Handlowa "For-Drew" (branża drzewna), Alucon (metalowa).

- Zarówno podstrefa Krosno, jak i Lubaczów dysponują atrakcyjną ofertą dobrze inwestycyjnie przygotowanych terenów, na których mogą być lokowane i realizowane nowe inwestycje na podstawie decyzji o wsparciu – podkreśla dyr. Barnaś.

Kolejni przedsiębiorcy zainteresowani inwestycjami

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udziela wsparcia na realizację nowych projektów inwestycyjnych kolejnym przedsiębiorcom. W tym roku wydano już 15 takich decyzji. Przedsiębiorcy zadeklarowali inwestycje na poziomie 318 mln zł oraz stworzenie 205 miejsc pracy, głównie w takich branżach jak: elektromaszynowa, spożywcza oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych i drewna.

Od marca br. ARP S.A. udziela też pomocy przedsiębiorcom z terenu strefy i obszaru, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej z powodu epidemii COVID-19. Spółka może np. obniżyć wysokość ponoszonych przez przedsiębiorcę kosztów partycypacji w kosztach związanych z administrowaniem strefą lub obniżyć wysokość wynagrodzenia za usługi świadczone przez ARP S.A. na rzecz przedsiębiorcy.

- Pomimo epidemii COVID-19, działamy zgodnie z planem, pracujemy nad kolejnymi wnioskami na realizację nowych inwestycji. Nie notujemy znaczącego spadku zainteresowania inwestorów i mamy nadzieję, że już niebawem odnotujemy wyraźny trend wzrostowy – informuje Waldemar Barnaś.

Dodaje, że w ramach programu Polska Strefa Inwestycji wydano łącznie 55 decyzji o wsparciu. Wielu przedsiębiorców rozważa możliwość lokowania tu swoich inwestycji, o czym świadczą uruchomione już procedury oraz prowadzone rozmowy biznesowe.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. stale rozwija swoją ofertę dedykowaną przedsiębiorcom. Powstaje m.in. hala produkcyjno-magazynowa w Zaczerniu, w okolicy Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” i autostrady A4. Budynek będzie składał się z hali o powierzchni użytkowej 5000 m kw. oraz części socjalno-biurowo-technicznej - 1200 m kw.

Zarządzający obszarem chce nadal rozwijać współpracę z samorządami w zakresie przygotowywania oferty inwestycyjnej, jak również wspierać lokalne inicjatywy mające na celu promocję kształcenia zawodowego poprzez np. współorganizację corocznych festiwali nauki i techniki w Mielcu, kultury (patronat nad festiwalami muzycznymi), sportu (partner wydarzeń).

W Mielcu w roku szkolnym 2020/2021 zostanie uruchomiony eksperymentalny, pierwszy w Polsce, kierunek kształcenia – technik robotyki. Ta inicjatywa jest rezultatem współpracy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, szkół mieleckich, ARP S.A. i przedsiębiorców z terenu strefy.

- Niezmiennie naszym głównym celem jest pozyskiwanie inwestorów zamierzających realizować projekty inwestycyjne w oparciu o innowacyjne rozwiązania służące rozwojowi polskiej gospodarki - z naciskiem na branże priorytetowe, takie jak lotnictwo, motoryzacja, IT, tworzywa sztuczne, B+R – podsumowuje Waldemar Barnaś, dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu.

Możliwość wyboru dogodnej lokalizacji inwestycji na obszarze zarządzanym przez ARP S.A., perspektywa zwolnienia z podatku dochodowego, wykwalifikowane kadry, dobry klimat dla inwestorów, który udało się stworzyć dzięki bliskiej współpracy z samorządami, a także rekomendacje przedsiębiorców, którzy na Podkarpaciu osiągnęli sukces rynkowy, to niezbite atuty Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Działa już od 25 lat i jest niezmiennie atrakcyjnym miejscem do inwestowania.

Materiał oryginalny: Agencja Rozwoju Przemysłu przyciąga kolejnych inwestorów na Podkarpacie - Strefa Biznesu

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3