AKCJA MAMA I JA | Regulamin plebiscytu "Mama i Ja"

red

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Mama i ja” zwanego dalej „Plebiscytem PPG” lub "Plebiscytem".
Art. 1 Informacje ogólne.

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Mama i ja 2019”.
2.Organizatorem Plebiscytu PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3.Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Oddział w Zielonej Górze i będzie prowadzony na łamach „Gazety Lubuskiej”, nazwanej dalej "Gazetą". Plebiscyt prowadzony będzie również na stronie serwisu www.gazetalubuska.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
4.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
5.Plebiscyt polega na wybraniu w drodze głosowania najładniejszych zdjęć mam z dzieckiem lub dziećmi.
6.Głosowanie w Plebiscycie będzie trwało od 08.05.2019 r. od godziny 12.00 do 28.05.2019 r. do godz. 20.00.
7.Plebiscyt prowadzony będzie w poszczególnych miastach i powiatach: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, powiaty: gorzowski, zielonogórski, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, słubicki, międzyrzecki, świebodziński, krośnieński, nowosolski, wschowski, żarski i żagański.
Niezależnie od głosowania ww. miastach i powiatach będzie prowadzony równoległy wojewódzki ranking liderów, uwzględniający łącznie wszystkie te głosowania.
8.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
9.Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium zdefiniowane jest w art. 4 ust.2 poniżej, zaś za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego serwisu zdefiniowane jest w art. 4 ust. 3-5 poniżej.
10.W przypadku zgłoszenia mniej niż trzech zweryfikowanych pozytywnie kandydatur
w danym mieście lub powiecie Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych miastach i powiatach. Organizator może podjąć również decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii.
11.Do materiałów plebiscytowych, przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatki lub osoby zgłaszające Kandydatki, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na www.gazetalubuska.pl/regulamin, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.

Art. 2 Warunki udziału w Plebiscycie. Kandydatki, Zgłaszający i Głosujący.
1.Plebiscyt ma charakter otwarty.
2.Kandydatkami w Plebiscycie mogą być wyłącznie pełnoletnie matki mieszkające na terenie województwa lubuskiego, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3.Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie może dokonać wyłącznie osobiście kandydatka.
4.Kandydatka, gwarantuje, że na fotografii przesłanej w ramach zgłoszenia widoczny jest wizerunek wyłącznie jej oraz jej dziecka, w stosunku do którego jest przedstawicielem ustawowym i jednocześnie udziela Organizatorowi zgody, do nieodpłatnego korzystania z wizerunku swojego i swojego dziecka przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Osoba zgłaszająca gwarantuje również na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, że fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
5.Kandydatka dokonująca zgłoszenia do udziału w Plebiscycie oświadcza, że:
a.Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii, w tym gwarantuje, że osoba przedstawiona na zdjęciu wyraziła zgodę na korzystanie z jej wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie.
b.Udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego, co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem).
c.Autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się, iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
d.Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
6.Kandydatce przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres email: plebiscyt@gazetalubuska.pl. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofaną kandydaturę lub za zakupione kredyty.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia kandydatury z udziału w Plebiscycie zarówno w trakcie jak i po jego zakończeniu z ważnych przyczyn społecznych.
8.Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
9.Głosować SMS-em można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
10.Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
11.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatów, osoby zgłaszające kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia.
1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać na stronie internetowej w Serwisie.
2.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać do dnia 17.05.2019 rok.
3.Zgłoszenie powinno zawierać:
a.Imię i nazwisko matki oraz dziecka lub dzieci (obowiązkowe);
b.Miejscowość zamieszkania kandydatki (obowiązkowe);
c.Kontaktowy numer telefonu kandydatki (obowiązkowe);
d.Zdjęcie matki z dzieckiem lub dziećmi zgłaszane do udziału w Plebiscycie (obowiązkowe);
e.Krótką zachętę do głosowania (nieobowiązkowe);
4.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności
z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego ust. 3 oraz prawem.
5.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów.
6.W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie, zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6 poniżej.
7.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
8.W dniu 26.04.2019 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
9.Dla zweryfikowanych pozytywnie Kandydatów zostaną przygotowane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla Kandydatek biorących udział w Plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody osoby, której materiał dotyczy.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie i wybór laureatek.
1.Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
2.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b.Lista prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie Gazety (art. 1 ust. 3) od dnia 08.05.2019 r.
c.W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety lub Tygodnika, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
d.Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT)
e.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego Kandydata
f.Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto
g.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora, do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi
h.W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi
i.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
4.Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w danym Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
5.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a.Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo, jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej oraz dostęp do e-wydań gazety w formie plików PDF
b.Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c.Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej, jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego Kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu
d.Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów
e.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione
w wynikach Plebiscytu.
6.Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie kandydata, na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
7.O zwycięstwie w Plebiscycie w poszczególnych powiatach, a także w prowadzonym równolegle osobnym rankingu wojewódzkim decyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
8.W przypadku, gdy dwie lub więcej kandydatek będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą one ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

Art.5 Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie.
1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 30.05.2019 r. na stronie internetowej w Serwisie.
2.Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów (Art. 4 ust. 7).
3.Nagrody w Plebiscycie są następujące:
a.Kandydatki, które zwyciężą w miastach i powiatach naszego województwa, zdobywając najwięcej głosów otrzymają:
- publikację zdjęcia mamy i dziecka w gazecie w dniu 31 maja br.
- kartę podarunkową do sklepu SMYK o wartości 100 zł
- zestaw dermokosmetyków marki Dermedic
- rodzinny bilet (2+2) do Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec
- pamiątkowy dyplom ze zdjęciem mamy i dziecka
b.Kandydatki, które zajmą II miejsce w miastach i powiatach naszego województwa, zdobywając najwięcej głosów otrzymają:
- zestaw dermokosmetyków marki Dermedic
- bilet wstępu (1+1) do Papugarni Rio
- pamiątkowy dyplom ze zdjęciem mamy i dziecka
c.Kandydatki, które zajmą III miejsce w miastach i powiatach naszego województwa, zdobywając najwięcej głosów otrzymają:
- rodzinny bilet (2+2) do Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec
- bilet wstępu (1+1) do Papugarni Rio
- pamiątkowy dyplom ze zdjęciem mamy i dziecka
d.Kandydatka, której zdjęcia zdobędą najwięcej głosów w wojewódzkim rankingu liderów, uwzględniającym łącznie wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach otrzyma:
- zdjęcie na okładce gazety (Magazyn Rodzinny) w piątek, 31 maja oraz rozmowa z mamą i pociechą
- rodzinny pobyt (czterodniowy) dla czterech osób w Western Camp Resort w malowniczym Zatorze. Pobyt ze śniadaniem, zakwaterowanie w domku szeryfa.
- dwudniowa wejściówka do EnergyLandii
- voucher o wartości 500 zł do sklepu Smyk
- voucher o wartości 500 zł do perfumerii Douglas
e.Kandydatka, która zajmie drugie miejsce w wojewódzkim rankingu liderów, uwzględniającym łącznie wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach otrzyma:
- karta podarunkowa do sklepu SMYK o wartości 300 zł
- dwudniowy pobyt w Pałacu Wiechlice dla 2 osób (1 nocleg, 1 śniadanie, 1 trzydaniowa obiadokolacja z lampką wina, masaż pleców lub twarzy dla każdej z osób, 10% rabatu na dodatkowe zabiegi SPA, nieograniczony dostęp do strefy wellness).
f.Kandydatka, która zajmie trzecie miejsce wojewódzkim rankingu liderów, uwzględniającym łącznie wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach otrzyma:
- karta podarunkowa do sklepu SMYK o wartości 200 zł
- dwudniowy pobyt w Pałacu Wiechlice dla 2 osób (1 nocleg, 1 śniadanie, 1 trzydaniowa obiadokolacja z lampką wina, masaż pleców lub twarzy dla każdej z osób, 10% rabatu na dodatkowe zabiegi SPA, nieograniczony dostęp do strefy wellness).
4.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone po zakończeniu głosowania w siedzibie Organizatora w Zielonej Górze, mieszczącej się pod adresem: al. Niepodległości 25 lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
5.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani, wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
6.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydatkę.

Art. 6 Reklamacje.
1.Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail plebiscyt@gazetalubuska.pl lub pocztą tradycyjną na adres „Gazeta Lubuska”, al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra, z dopiskiem „Mama i ja 2019 - reklamacja”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych.
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Art. 8 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących jak i kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Mama i ja”
NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@polskapress.pl
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu pod nazwą „Mama i ja” (dalej, jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania danych Twoich lub zgłoszonego dziecka, w tym wizerunku, jest tutaj umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez głosowanie, gdy głosujesz albo przez zgłoszenie udziału w plebiscycie.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane i dane zgłoszonego dziecka będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b) podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
c) inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d) organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA DANE?
Okres przechowywania Twoich i zgłoszonego dziecka danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje i zgłoszonego dziecka dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Plebiscyt.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje i zgłoszonego dziecka dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje i zgłoszonego dziecka dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ TOBIE LUB ZGŁOSZONEMU DZIECKU UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH TWOICH LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA?
W związku z przetwarzaniem przez nas danych Twoich lub zgłoszonego dziecka przysługuje Tobie i dziecku szereg uprawnień.
Te prawa to:
a.prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych swoich i ewentualnie zgłoszonego przez Ciebie dziecka oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas danych Twoich lub ewentualnie zgłoszonego przez Ciebie dziecka w celach marketingu bezpośredniego;
c.prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją lub dziecka szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych Twoich lub ewentualnie zgłoszonego przez Ciebie dziecka, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a) droga mailową, wysyłając maila na adres: iod@polskapress.pl
b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>
8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w Plebiscycie.
9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a.Imię i nazwisko;
b.Miejscowość zamieszkania;
c.Powiat;
d.Miejscowość zamieszkania;
e.Kontaktowy numer telefonu;
f.Wizerunek
g.Numer telefonu, jeśli głosujesz z użyciem telefonu.

FLESZ - zmiana zasad udzielania ślubów kościelnych

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3