Aktualny taryfikator mandatów 2010

Redakcja
Coraz więcej kierowców płaci mandaty, bo na drogach stoi coraz więcej fotoradarów
Coraz więcej kierowców płaci mandaty, bo na drogach stoi coraz więcej fotoradarów
Taryfikator mandatów. Przeczytaj jakie grzywny dostaniesz od policjanta.

I PRZEPISY O RUCHU PIESZYCH     

Czytaj też: Jakie samochody przywozimy z zagranicy

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd

* na przejściach dla pieszych 50 zł

* w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100 zł

* wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 100 zł

* przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni 50 zł

* niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych 50 zł

* przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:

- na obszarze zabudowanym 50 zł

- na obszarze niezabudowanym 100 zł

* zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50 zł

* przebieganie przez jezdnię 50 zł

* chodzenie po torowisku 50 zł

* wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie 100 zł

* naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza 50 zł

* naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi 50 zł

* naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 50 zł

* naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50 zł

* korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych 50 zł

* naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów 50 zł

II PRZEPISY DOTYCZĄCE RUCHU POJAZDÓW

Czytaj też:  Szykują się duże zmiany w opłatach za samochody

Zasady ogólne i przepisy porządkowe

* zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 150 zł

* naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem 100 zł

* nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem 250 zł

* niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 100 zł

* przewożenie dziecka w pojeździe:

- poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci 150 zł

- w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera 150 zł

* kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa 100 zł

* nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem 100 zł

* kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego 100 zł

* przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 150 zł

* korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 200 zł

* wjeżdżanie na pas między jezdniami 100 zł

* niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego 150 zł

* nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze 150 zł

* brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego 300 zł

Włączanie się do ruchu

Czytaj też:Szykuje się remont krajowej ,,trójki” pomiędzy Sulechowem i Świebodzinem

* nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu 300 zł

* uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym 200 zł

* naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego 200 zł

Prędkość i hamowanie * przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

- do 10 km/h do 50 zł

- o 11-20 km/h 50-100 zł

- o 21-30 km/h 100-200 zł

- o 31-40 km/h 200-300 zł

- o 41-50 km/h 300-400 zł

- o 51 km/h i więcej 400-500 zł

* hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie 100-300 zł

* jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 50-200 zł

* niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi 200 zł

* przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu 36-41 zł

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

* zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić 200-400 zł

* zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 200 zł

* utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru 200 zł

* nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem 150 zł

* nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu 250 zł

Wymijanie, omijanie i cofanie

* omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500 zł

* omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 250 zł

* utrudnianie ruchu podczas cofania 50-200 zł

* naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 200 zł

Wyprzedzanie

* wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200 zł

* wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 200 zł

* naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:

- ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu 250 zł

- kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania 250 zł

* naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 300 zł

* naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 300 zł

* naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach 300 zł

* wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 300 zł

* wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu 200 zł

* zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350 zł

* niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia 100 zł

* wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 300 zł

Przecinanie się kierunków ruchu

 

Czytaj też: Na "trójce" czyha śmierć

* nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 350 zł

* nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną 350 zł

* nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 350 zł

* nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów 350 zł

* nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią 350 zł

* niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 350 zł

* naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe 300 zł

* naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 100 zł

* naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 300 zł

* naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 zł

* jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym 250 zł

* jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy 100 zł

* naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 zł

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

* niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200 zł

* naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni 100 zł

* nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 100 zł

* używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 100 zł

* używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza 100 zł

Holowanie

* holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250 zł

* holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe 250 zł

* holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250 zł

* holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 250 zł

* holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 250 zł

* holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250 zł

* naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:

- niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania 100 zł

- nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 150 zł

- brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 150 zł

- niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym 100 zł

- niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 50 zł

Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt

Czytaj też: Kolejna podwyżka paliwa* naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50 zł

* nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych 50 zł

* naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu 50 zł

* naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 50 zł

* naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów 100 zł

* naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd 150 zł

* naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny 100 zł

* naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika 50 zł

* naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni 100 zł

* naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem 100 zł

* naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek 50 zł

* naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi 100 zł

* pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować 50 zł

* pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi 50 zł

* naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt 50 zł

* naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia 50 zł

* naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach 50 zł

* naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość 50 zł

* naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni 50 zł

* naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów 50 zł

* naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią 50 zł

* pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku 50 zł

* naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt 50 zł

Autostrady i drogi ekspresowe * naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 zł

* cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 zł

* wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 250 zł

* zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu 300 zł

* nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu 300 zł

* niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 zł

Zatrzymanie i postój * zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu 100-300 zł

* niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego 100 zł

* zatrzymywanie pojazdu:

- na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejazdu lub skrzyżowania 300 zł

- na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi 100-300 zł

- w tunelu, na moście lub na wiadukcie 200 zł

- na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię 100 zł

- na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni 100 zł

- w odległości mniejszej niż 10 metrów od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania 100 zł

- przy lewej krawędzi jezdni 100 zł

- na pasie między jezdniami 100 zł

- w odległości mniejszej niż 15 metrów od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości 100 zł

- w odległości mniejszej niż 15 metrów od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu 100 zł

- na drodze dla rowerów 100 zł

* brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 150 zł

* naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 100 zł

* naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej 100 zł

* naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym 150-300 zł

* naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd 100 zł

* naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu 100 zł

* naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską 100 zł

* naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone 100 zł

* naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 metrów 200-300 zł

Używanie świateł zewnętrznych

Czytaj też: Sposoby kierowców na uniknięcie zdjęcia z fotoradaru

* jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 200 zł

* jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 100 zł

* jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 100 zł

* jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 200 zł

* nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 150-300 zł

* korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 200 zł

* naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 100 zł

* używanie „szperacza” podczas jazdy 100 zł

Używanie pojazdów w ruchu drogowym * bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 300 zł

* używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 200 zł

* zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 200 zł

* zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 100 zł

* oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 50 zł

* używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi 100 zł

* używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 100 zł

* wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe 200 zł

* naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

- kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież 200 zł

- oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone 50 zł

- kierującego innym pojazdem 200 zł

* naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby 200 zł

* niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 200 zł

* naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych 200 zł

* bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego 100 zł

* ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 50 zł

* używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem do 300 zł

* nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji 100 zł

* umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 100 zł

* pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym 100 zł

Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

* umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 200 zł

* umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony 100 zł

* przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 150 zł

* niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy 200 zł

* naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich 150 zł

* ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego 100-300 zł

Przewóz osób

* przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu 100-300 zł

* przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 100 zł

* naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach 100 zł

* naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy 100 zł

* naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy 50 zł

III KIERUJĄCY * kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą:

- uprawnień do kierowania pojazdami 500 zł

- uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu 300 zł

* kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym 100 zł

* kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów 50 zł

* za brak każdego z wymaganych dokumentów nie więcej niż 250 zł

IV INNE WYKROCZENIA

Czytaj też:Najnowszy ranking niezawodności aut

* samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego 400 zł

* używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi 300 zł

* dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień 300 zł

* dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:

- pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia 50-200 zł

- pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu 50 zł

* zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej 50-200 zł

* samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli 100 zł

* wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym 50 zł

* uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości 200 zł

* uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami 200 zł

* naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach 200-500 zł

V ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE * niestosowanie się do znaków:

- B-3 do B-7 „zakaz wjazdu...” 250 zł

- B-13 do B-14 „zakaz wjazdu...” 250 zł

- C-12 „ruch okrężny” 250 zł

- B-15 do B-19 „zakaz wjazdu...” 150 zł

- B-8 do B-12 „zakaz wjazdu...” 100 zł

- B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” 100 zł

- B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” 100 zł

- B-32 „stój - kontrola celna” lub jego odpowiedników 200 zł

- B-35 „zakaz postoju” 100 zł

- B-36 „zakaz zatrzymywania się” 100 zł

- B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni...” 100 zł

- B-39 „strefa ograniczonego postoju” 100 zł

- C-1 do C-11 „nakaz jazdy...” 250 zł

- C-13 „droga dla rowerów” 100 zł

- C-14 „prędkość minimalna” 100 zł

- C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi” 400 zł

- BT-1 „ograniczenie prędkości” 100 zł

* BT-3 „blokada zwrotnicy” 200 zł

- P-2 „linia pojedyncza ciągła” 100 zł

- P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” 200 zł

- P-4 „linia podwójna ciągła” 200 zł

- P-7b „linia krawędziowa ciągła” 100 zł

- P-17 „linia przystankowa” 100 zł

- C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” 200 zł

- P-21 „powierzchnia wyłączona” 100 zł

* niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” 100 zł

* niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym 100 zł

* naruszenie postanowień wynikających ze znaków:

- D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS” 100 zł

- D-13 „początek pasa ruchu powolnego” 100 zł

- D-18 lub D-18a „parking...” 100 zł

- D-18, D-18a lub D-18b „parking...:”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 500 zł

- P-20 „koperta” z symbolem osoby niepełnosprawnej lub P-24 „miejsce dla postoju osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b 500 zł

- D-19 „postój taksówek” 100 zł

- F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a, P-8b lub P-8c „strzałka kierunkowa...” 250 zł

- BT-4 „stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie” 200 zł

- P-18 „stanowisko postojowe” 50 zł

- P-20 „koperta” 100 zł

* niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:

- wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony 100 zł

- kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza 100 zł

- kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione 300-500 zł

VI ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

* spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500

* spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 300, jednak nie więcej niż 500.

Czytaj też:Ubezpieczenie komunikacyjne OC bez tajemnic

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Strefa Biznesu - Sytuacja na rynku pracy w 2023 roku

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska
Dodaj ogłoszenie