Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

Alarm ASF! Afrykański pomór świń na terenie trzech lubuskich powiatów: zielonogórskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego

OPRAC.:
Zdzisław Haczek
Zdzisław Haczek
W Polsce pierwsze przypadki ASF wykryto w 2014 roku u padłych dzików, które prawdopodobnie przedostały się z Białorusi
W Polsce pierwsze przypadki ASF wykryto w 2014 roku u padłych dzików, które prawdopodobnie przedostały się z Białorusi Zdzisław Haczek/Gazeta Lubuska
Wojewoda Lubuski określił w swoim rozporządzeniu obszar zapowietrzony, w związku ze stwierdzeniem w miejscowości Nietków, w gminie Czerwieńsk - ogniska afrykańskiego pomoru świń.

Starostwo Powiatu Zielonogórskiego opublikowało rozporządzenie wojewody lubuskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego.

Ogniska afrykańskiego pomoru świń w Nietkowie

Określa się obszar zapowietrzony, w związku ze stwierdzeniem w miejscowości Nietków, gmina Czerwieńsk, powiat zielonogórski, ogniska afrykańskiego pomoru świń, obejmujący w powiecie zielonogórskim w gminie Czerwieńsk miejscowość: Nietków, Boryń i Laski.

Granice obszaru zapowietrzonego

  • Od zachodniej ściany obiektów 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, zachodnią granicą administracyjną gminy Czerwieńsk, do przecięcia z torami kolejowymi Nadodrzanka.
  • Dalej w kierunku północno-zachodnim do przecięcia z rzeką Odrą, dalej w kierunku północno-zachodnim do przecięcia z torami kolejowymi Nadodrzanka do granicy lasu. Następnie wzdłuż granicy lasu w kierunku północno-wschodnim do granicy administracyjnej miejscowości Będów, nie obejmując tej miejscowości.
  • Dalej granicą administracyjną miejscowości Będów do przecięcia z rzeką Odrą, w kierunku południowo-zachodnim, zachodnią granicą administracyjną miejscowości Laski, włączając tę miejscowość, do przecięcia z linią kolejową Czerwieńsk-Połupin.
  • Dalej w kierunku południowym do granicy administracyjnej miejscowości Nietków, włączając tę miejscowość.
  • Dalej granicą administracyjną tej miejscowości w kierunku południowym do granicy administracyjnej miejscowości Leśniów Mały, nie włączając tej miejscowości.
  • Następnie drogą leśną w miejscowości Leśniów Mały do wschodniej granicy administracyjnej tej miejscowości, przecinając drogę leśną, na południe do drogi 279.
  • Linią prostą na wschód do północnej granicy administracyjnej miejscowości Sudoł, nie włączając tej miejscowości, dalej linią prostą na wschód aż do granicy administracyjnej miejscowości Nietków, dalej wzdłuż granicy administracyjnej miejscowości Nietków do obiektów 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Określa się obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w związku ze stwierdzeniem ogniska, o którym mowa wyżej, obejmujący:
1) w powiecie zielonogórskim:
a) w gminie Czerwieńsk miejscowości: Sycowice, Będów, Nietkowice, Bródki, miasto Czerwieńsk, Leśniów Mały, Leśniów Wielki, Sudoł, Zagórze, Płoty, Wysokie, Dobrzęcin,
b) w gminie Świdnica miejscowości: Radomia, Drzonów,
c) w gminie Sulechów miejscowości: Brody, Pomorsko,
d) część miasta Zielona Góra: Przylep;
2) w powiecie krośnieńskim:
a) w gminie Dąbie miejscowości: Trzebule, Łagów, Gronów, Szczawno, Ciemnice,
b) w gminie Krosno Odrzańskie miejscowości: Radnica, Radnica – Szklarka.

Opis: Od skrzyżowania dróg 27 i 32 w mieście Zielona Góra, drogą nr 32 lasem w kierunku północno-wschodnim w kierunku miejscowości Przylep, włączając tę miejscowość. Dalej w kierunku północnym rzeką Łącza, w kierunku części miasta Zielona Góra – Łężyca, na północ linią lasu do przecięcia z drogą nr 281. Dalej w kierunku północnym do granicy administracyjnej gminy Czerwieńsk, dalej w kierunku wschodnim, granicą administracyjną gminy Czerwieńsk do drogi leśnej, w kierunku północnym tą drogą leśną i granicą lasu, przecinając linię kolejową. Dalej w linii prostej w kierunku północnym do rzeki Odry. Następnie wzdłuż rzeki Odry w kierunku zachodnim, dalej w kierunku północnym przecinając drogę nr 278, obejmując miejscowość Pomorsko, dalej w kierunku północnym granicami lasu do granicy administracyjnej gminy Brody. Następnie w kierunku północno-zachodnim w kierunku granicy administracyjnej gminy Skąpe. Dalej lasem w kierunku północno-zachodnim przecinając drogę nr 276, dalej północną granicą administracyjną gminy Czerwieńsk, dalej w kierunku północno-zachodnim, a następnie granicą administracyjną gminy Czerwieńsk. Dalej południową granicą administracyjną gminy Bytnica, włączając miejscowość Radnica – Szklarka. Dalej linią prostą na południowy - zachód do torów kolejowych Nadodrzanka. Dalej granicą lasu obejmując miejscowość Radnica do drogi nr 276. Następnie granicą lasu do rzeki Odry. Wzdłuż rzeki Odra, jej wschodnim brzegiem do granicy administracyjnej gminy Krosno Odrzańskie. Dalej na południe do torów kolejowych Połupin-Czerwieńsk, przecinając te tory. Dalej linią prostą, drogą leśną włączając miejscowość Szczawno w kierunku miejscowości Pław, nie włączając tej miejscowości, przecinając drogę nr 32. Dalej drogą leśną, do granicy miejscowości Gronów, włączając tę miejscowość. Dalej granicą administracyjną miejscowości Gronów do granicy administracyjnej miejscowości Trzebule, włączając tę miejscowość. Wzdłuż granicy administracyjnej miejscowości Trzebule do granicy administracyjnej miejscowości Drzonów, włączając tę miejscowość. Dalej granicą administracyjną miejscowości Drzonów do granicy administracyjnej miejscowości Radomia, włączając tę miejscowość. Następnie wzdłuż drogi nr 32 do skrzyżowania tej drogi z drogą nr 27.

Na obszarze, o którym mowa wyżej, zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
2) przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż świnie, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
3) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii w zaplombowanych przez niego środkach transportu, po upływie 40 dni od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania w ognisku choroby;
4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt i odłowów zwierząt łownych;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
6) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Na obszarze, o którym mowa wyżej, nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby; Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 2 – Poz. 1910
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie dróg obszaru zapowietrzonego, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;
5) wyłożenie i utrzymanie przez zarządcę dróg w miejscach wskazanych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;
6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działania środka dezynfekcyjnego;
7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego na terenie gospodarstwa;
8) ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji przez posiadaczy co najmniej jednej świni.

Na obszarze, o którym mowa wyżej, zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii w zaplombowanych przez niego środkach transportu, po upływie 30 dni od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania w ognisku choroby, chyba że właściwy miejscowo Powiatowy Lekarz Weterynarii, w sytuacji wykluczenia choroby na podstawie przeprowadzonych, zgodnie z instrukcją diagnostyczną, intensywnych programów pobierania próbek i badań tych próbek wyrazi zgodę na skrócenie tego okresu do 21 dni;
3) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń pochodzących spoza obszaru zagrożonego, przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju oraz w przypadku drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub postoju na tym obszarze;
4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

ASF - co zrobić, gdy znajdziesz martwego dzika?

Na obszarze, o którym mowa wyżej, nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie dróg obszaru zagrożonego, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa wyżej.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Czy ubezpieczanie upraw zyskuje na popularności?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska