Budujemy mosty..., czyli lubuski raport inwestycyjny

Leszek Kalinowski
Leszek Kalinowski
Na razie mieszkańcy muszą korzystać z przepraw promowych (Pomorsko, Połęcko). Z niecierpliwością czekają, aż w tych miejscowościach wbudowane zostaną moty
Na razie mieszkańcy muszą korzystać z przepraw promowych (Pomorsko, Połęcko). Z niecierpliwością czekają, aż w tych miejscowościach wbudowane zostaną moty Mariusz Kapała
Lubuszanie, zwłaszcza południowej części województwa, cieszą się z nowo wybudowanego mostu w Milsku. Dzięki niemu życie stało się łatwiejsze, a gminy liczą na szybszy rozwój. Czytelnicy pytają, na jakim etapie są inne inwestycje mostowe i nie chodzi im tylko o mostu w Pomorsku czy Połęcku…

O różne inwestycje, które już się toczą lub są planowane w niedalekiej przyszłości zapytaliśmy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. Dzięki uzyskanych od nich informacjom, powstał raport, który przedstawiamy Czytelnikom. Znajdą w nim Państwo najważniejsze wiadomości, dotyczące tych inwestycji.

Na razie mieszkańcy muszą korzystać z przepraw promowych (Pomorsko, Połęcko). Z niecierpliwością czekają, aż w tych miejscowościach wbudowane zostaną moty

Budujemy mosty..., czyli lubuski raport inwestycyjny

Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku (gmina Sulechów)

Zadanie otrzymało dofinansowane z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej — Mosty dla Regionów, dotyczącego przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań polegających na budowie przepraw mostowych wraz z niezbędnymi dojazdami.

Umowa na dofinansowanie zadania z Programu Mosty dla Regionów została podpisana 29 grudnia 2020 roku o wartości 3,3 mln zł, w tym dofinansowanie na kwotę 2,64 mln zl (80 procent wartości zadania). Umowa dotyczy procesu projektowego podzielonego na etapy:

  • Etap I — opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych - Opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Koncepcja o wartości 330.916.15 zl została zakończona dnia 28 lutego 2022 r.
  • Etap II — opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Dnia 9 listopada 2022 r. ZDW podpisał umowę z wykonawcą prac projektowych firmą Mosty Gdańsk Sp. z o.o. o wartości 1.795 800,00 zł. Planowany termin realizacji wynosi 24 miesiące od podpisania umowy tj. IV kw. 2024 r.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej, ZDW będzie ubiegać się o dofinansowanie budowy mostu w Pomorsku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadania mostowe. W przypadku przyznania dofinansowania rozpoczęcie inwestycji możliwe byłoby w 2025 roku.

W ramach inwestycji pn. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku planowana jest budowa mostu o długości około 430 m przez rzekę Odrę, która umożliwi wyeliminowanie promu jako przeprawy międzybrzegowej wraz z budową odcinka drogi o długości około 5 km.

Na razie mieszkańcy muszą korzystać z przepraw promowych (Pomorsko, Połęcko). Z niecierpliwością czekają, aż w tych miejscowościach wbudowane zostaną
Na razie mieszkańcy muszą korzystać z przepraw promowych (Pomorsko, Połęcko). Z niecierpliwością czekają, aż w tych miejscowościach wbudowane zostaną moty Mariusz Kapała

Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w Połęcku (gmina Maszewo)

W 2019 r. Województwo Lubuskie ubiegało się o dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów. Jednakże zadanie nie otrzymało wnioskowanego dofinansowania ze względu na przekroczenie dostępnych środków w Programie. W związku z tym, że jedyną możliwością realizacji zadania jest pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, w przypadku ogłoszenia kolejnego naboru wniosków z Programu Mosty dla Regionów”, bądź innych programów umożliwiających realizację tego typu przedsięwzięć, ZDW będzie czynił starania o pozyskanie dofinansowania na ten cel. Obecnie dla zadania opracowana jest koncepcja programowa i w przypadku przyznania dofinansowania ZDW będzie gotowe do podjęcia dalszych prac projektowych.

Pozostałe inwestycje mostowe w realizacji

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 321 w ramach realizacji zadania pn. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad Kanałem Starym Krzyckim w ciągu drogi wojewódzkiej 321 w miejscowości Kierzno
Zadanie jest dofinansowywane ze środków Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej.
Wartość dokumentacji projektowej: 0,10 mln zl, zakończona w listopadzie 2021 r.,
W dniu 09.02.2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. na kwotę 3,49 mln zl,
Wartość dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej — 1,744 mln zł,
Planowany termin zakończenia robót budowlanych — 09.12.2022 r.

W ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego z jednostronną ścieżką pieszo-rowerową wraz z dojazdami oraz elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn - Goszczanowo w miejscowości Gościmiec

Umowa na dofinansowanie zadania z Programu Mosty dla Regionów z dnia 24.06.2021 r.,
Wartość zadania z wniosku o dofinansowanie (na opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji ZRID) — 368.878,00 zł,

Wnioskowana kwota dofinansowania —295 102,00 zł (80 proc. wartości zadania).
Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, w ramach której w 2021 r. wykonano I ETAP tj. koncepcji oraz uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na kwotę 55.165,50 zł. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma Mostowania Weronika Słodkowicz.
Umowna wartość opracowania — 405 224,85 zł.
Planowany termin realizacji — I kw. 2023 r.

Zakres inwestycji będzie obejmować budowę przeprawy mostowej w nowej lokalizacji przez rzekę Noteć o długości około 160 m, wraz z budową niezbędnych dojazdów, które będą dowiązane do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 157.

Budowa mostu na rzece Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy Nowogrodu Bobrzańskiego

Zadanie dofinansowane z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg, wartość dokumentacji projektowej: 0,27 mln zl, zakończona w lutym 2021 r., w dniu 06.12.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą Nowak Mosty Sp. z o.o., na kwotę 16,45 mln zł, z terminem realizacji do 06.08.2023 r.. Wykonawca pełniący nadzór inwestorski — Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiński — na kwotę 489 540,00 zł,
Kwota dofinansowania — 18,498 mln zl.

W ramach zadania planuje się budowę nowego obiektu mostowego przez rzekę Brzeźnica w nowym układzie drogi wojewódzkiej nr 295 (odc. o długości około 1 km w tym most o długości około 100 m). Takie rozwiązanie nie wymaga budowy mostu i drogi tymczasowej, ruch odbywałby się w istniejącym układzie drogi. Budowa nowego przebiegu drogi wraz z mostem powinna zapewniać bezpieczniejszy i płynniejszy przejazd na tym odcinku drogi.

Na razie mieszkańcy muszą korzystać z przepraw promowych (Pomorsko, Połęcko). Z niecierpliwością czekają, aż w tych miejscowościach wbudowane zostaną
Na razie mieszkańcy muszą korzystać z przepraw promowych (Pomorsko, Połęcko). Z niecierpliwością czekają, aż w tych miejscowościach wbudowane zostaną moty Mariusz Kapała

Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rzece Czerna w miejscowości Żaganiec

Zadanie dofinansowane z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg, wartość dokumentacji projektowej: 0,12 mln zł, zakończona w styczniu 2022 r., w dniu 18.07.2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą firmą HtMMEL i PAPESCH OPOLE Sp. z o.o. na kwotę 6,60 mln zł z terminem realizacji 14 miesięcy od podpisania umowy tj. do 18.09.2023 r.
Wykonawca pełniący nadzór inwestorski — Safege S.A.S. Oddział w Polsce na kwotę —165.000,000 zł,
Kwota dofinansowania — 6,922 mln zł.

Planuje się budowę obiektu mostowego w miejscu istniejącego o długości ok. 40 m wraz z dojazdami. Na czas budowy mostu przewidziano budowę obiektu tymczasowego, co pozwoli na realizację zadania z zachowaniem ciągłości ruchu na DW i ograniczeniem do minimum utrudnień dla uczestników ruchu drogowego.

Budowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Ostrów w km 16+589 i km 16+780

Zadanie dofinansowane z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg.

W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej, termin opracowania 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, szacunkowy koszt 0,32 mln zł.

Szacunkowy koszt robót budowlanych 7,5 mln zł, planowany termin realizacji III kw. 2024 -IV kw. 2025 r.

Plany dotyczące inwestycji mostowych

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w km 11+777 w miejscowości Santok

Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa.
Wykonawca dokumentacji projektowej — Axial Sp. z o. o.,
Wartość umowy: 485 850,00 zł,
Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej — 10.06.2024 r. Planuje się rozbiórki istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego przez rzekę Noteć wraz z przebudową/rozbudową drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinkach dojazdowych do obiektu.

Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 WoIsztyn - Konotop - Nowa Sól

Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa.
Wykonawca dokumentacji projektowej — Eryk Wroński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mosty i Drogi — Projektowanie, Nadzory i Ekspertyzy Eryk Wroński.
Wartość umowy: 294 216,00 zł.

Planowany zakres prac będzie obejmował m.in. przebudowę ustroju nośnego w części stalowej i żelbetowej, naprawy przyczółków i filarów, wykonanie nowej konstrukcji jezdni na obiekcie i dojazdach, wymianę balustrad na obiekcie oraz montaż kamiennych krawężników.

Zadania polegające na budowie mostu w miejscowości Santok oraz w Nowej Soli zostały ujęte w projekcie Planu inwestycji priorytetowych, planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 202ł-2027 w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Jednakże należy mieć na uwadze, że realizacja zadań uzależniona będzie od terminu uruchomienia środków finansowych, a także poziomu alokacji, jaka będzie przyznana na realizację inwestycji na drogowych wojewódzkich.

Most graniczny w Kostrzynie nad Odrą w ciągu DK22

Trwają prace nad dokumentacją dotyczącą jego przebudowy, a w zasadzie budowy nowego. Oczywiście we współpracy ze stroną niemiecką.

W lutym bieżącego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze podpisała umowę na opracowanie Koncepcji Programowej z wykonawcą firmą Mosty Katowice Sp. z o.o. Wartość umowy to blisko 3,5 mln zł. Przewidywany czas realizacji to 46 miesięcy.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej - Koncepcja programowa wraz z materiałami do decyzji środowiskowej, dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).
Termin realizacji umowy (46 miesięcy) jest szacunkowy i zależy od daty uzyskania waloru ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia i okresu trwania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji budowlanej.

27 września 2019 r. podpisana została umowa międzyrządowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie budowy nowego granicznego obiektu mostowego w rejonie Kostrzyna nad Odrą i Küstrin-Kietz, na podstawie której realizowane są powyższe działania.

Przebudowa mostu w Krośnie Odrzańskim na DK29 nad rowem melioracyjnym.

Przedmiotem umowy, podpisanej 6 lipca 2022, jest rozbiórka mostu drogowego nad rowem melioracyjnym i budowa nowego. Zadanie zostanie wykonane przez firmę Budimex. Umowa opiewa na kwotę ponad 3,5 mln zł. Czas na realizację wynosi osiem miesięcy.

Nowy most powstanie on nieco dalej od skrzyżowania, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wykonana zostanie również przebudowa dojazdów do mostu, związana z koniecznością połączenia się z istniejącą drogą i odtworzenia nawierzchni po rozbiórce mostu. Inwestycja obejmie także przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu - teletechnicznej i wodociągowej - oraz budowę kanału technologicznego i elementów odwodnienia drogi.

Na realizację prac wykonawca ma osiem miesięcy od momentu podpisania umowy z wyłączeniem okresu zimowego (od 16 grudnia do 15 marca).

Rozbudowa DK32 wraz z przebudową mostu na rzece Bóbr

Zadanie zostanie zrealizowana przez firmę Budimex S.A. Umowa opiewa na kwotę ponad 85 mln zł. Przedmiotem umowy, podpisanej 10 sierpnia 2002, jest rozbudowa DK32 między miejscowością Brzózka a Dąbie wraz z rozbiórką i budową mostu o większej nośności na rzece Bóbr. Nowo budowany most drogowy będzie zlokalizowany w miejscu istniejącego mostu. Na czas rozbiórki istniejącego obiektu i budowy nowego, ruch kołowy i pieszy zostanie przeniesiony na most tymczasowy, zlokalizowany od strony wody dolnej rzeki Bóbr, przy moście istniejącym.

Do czasu realizacji robót, liczącego łącznie 30 miesięcy, nie wlicza się okresów zimowych tj. od 16. grudnia do 15. marca.
W ramach przygotowywanych do realizacji obwodnic powstaną również nowe obiekty mostowe m.in. w Krośnie Odrzańskim. Program budowy 100 obwodnic zakłada ich realizację do końca 2030 roku.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

Apple

Apple MacBook Pro 13,3"/M2/8GB/256GB/macOS Space Gray (MNEH3ZEA)

26 649,72 zł6 220,99 zł-77%
miejsce #2

ASUS

Asus E510 15,6"/N4020/4GB/128GB/Win11 (E510MA-BR580WS)

2 151,27 zł1 299,00 zł-40%
miejsce #3

Apple

Apple MacBook Pro 16,2"/M1 Pro/16GB/512GB/MacOS (MK183ZEA)

16 469,00 zł11 699,99 zł-29%
miejsce #5

Acer

Acer Aspire 3 15,6"/i5/8GB/512GB/Win10 (NX.ADUEP.001)

2 090,00 zł1 999,00 zł
Materiały promocyjne partnera

Jak ważna jest technologia i bezpieczeństwo w pracy zdalnej

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska
Dodaj ogłoszenie