Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Lubuski już po raz drugi jest partnerem plebiscytu „Nasze Dobre Lubuskie”. Poznajcie bliżej zawód doradcy podatkowego i skorzystajcie z jego wiedzy i doświadczenia!

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, a tym samym gwarancja szybkiego, a przede wszystkim bezpiecznego rozwoju przedsiębiorstwa. Współpraca z nim zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do jej dynamicznego rozwoju. Warto mieć także na uwadze, że w warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy stanowi element przewagi konkurencyjnej, a tym samym daje gwarancję stabilności oraz mocnej pozycji firmy na rynku.

Prowadzisz firmę? Zaufaj ekspertom!

- Prawo podatkowe niestety nie poprawia się, nie staje się łatwiejsze i prostsze. Jakość prawa podatkowego z każdym rokiem, niestety, pogarsza się. Brak stabilności prawa podatkowego to największa bolączka przedsiębiorców. Problemów jest tyle samo, co było, a teraz w związku z licznymi zmianami, które się dokonują i tych zapowiadanych, zapewne ich przybędzie. W związku z tym coraz bardziej istotna staje się współpraca z kimś, kto przedsiębiorcę poprowadzi niejako „za rączkę” i podpowie co jest prawem dozwolone i jakie działania można podejmować, by nie narazić się na przykre konsekwencje. Nie chodzi tu o nie płacenie podatków. Doradcy podatkowi nie pomagają w unikaniu opodatkowania. Mamy jednak prawo do informacji z czego możemy skorzystać, a z czego nie. Doradca podatkowy jest przyjacielem przedsiębiorcy, jego uzupełnieniem, ale i niezbędnym ogniwem w kontaktach z administracją skarbową – mówi Mariola Chełmińska, doradca podatkowy, po czym dodaje:

- Współpraca z doradcą podatkowym daje gwarancję prawidłowości rozliczeń, a jeśli okaże się, że tak nie jest – co w związku z zawiłościami prawa podatkowego może się zdarzyć- ponosi odpowiedzialność zawodową (zgodnie z zasadami etyki) i odpowiedzialność odszkodowawczą - obowiązkowe ubezpieczenie doradców podatkowych obejmuje wszystkie czynności doradztwa podatkowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych i innych ewidencji podatkowych - czego nie ma w przypadku innych podmiotów zajmujących się księgowością. Doradca podatkowy to nie jest księgowy, choć często prowadzi księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe. Księgowy nie może doradzać, co wynika wprost z ustawy o doradztwie podatkowym, nie może zaproponować korzystniejszego, zgodnego z prawem rozwiązania podatkowego, a jeśli podejmie się takich działań – nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Doradca podatkowy, który nie doradzi klientowi w istocie narusza zasady etyki zawodowej.

Wspomnieliśmy już, że doradca podatkowy to osoba zaufania publicznego. By zasłużyć na takie miano, doradca musi posiadać wysokie kwalifikacje – wyższe wykształcenie, specjalistyczną wiedzę, a także bogate doświadczenie z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna nakazuje doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Obowiązek ten jest weryfikowany i egzekwowany przez władze samorządu oraz powołanych rzeczników dyscyplinarnych. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi być także osobą o nieskazitelnym charakterze, a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Prawo podatkowe zamiast stawać się bardziej przejrzyste, łatwiejsze w zastosowaniu, staje się coraz bardziej skomplikowane, coraz szybciej następują zmiany. Ustawodawca nakłada coraz więcej podatków, albo zmienia zasady obliczania obecnie funkcjonujących.

Zawód doradcy podatkowego powstał po to, żeby chronić podatnika w sytuacji, kiedy został on prawem zobligowany do samoobliczania podatków. Ustalić prawidłowo podstawę opodatkowania, prawidłowo i terminowo wypełnić formularze to obowiązek i odpowiedzialność każdego podatnika. Warto chyba mieć kogoś, z kim tę odpowiedzialność można dzielić? Doradca jest zobligowany ustawą do stałego podnoszenia kwalifikacji, do ubezpieczenia swojej działalności od OC oraz podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej z tytułu wykonywania zawodu zgodnie ze statutem.

Prawo, a szczególnie system podatkowy ma to do siebie, że podlega zmianom i nie zawsze jesteśmy na bieżąco z jego regułami, zasadami.

Z uwagi na olbrzymie zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę powstał zawód doradcy podatkowego, który został uregulowany w ustawie o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 roku.

Kim jest doradca podatkowy?

To przede wszystkim zaufana osoba, dla której prawo podatkowe nie ma tajemnic i kto zawsze pomoże Ci zrozumieć jego zawiłości. Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego jak adwokat czy notariusz. W naszym regionie także możesz skorzystać z usług doradcy podatkowego i niezależnie od tego, czy jesteś osobą fizyczną czy prawną, zawsze warto, abyś skorzystał z jego cennych podpowiedzi.

- Od dłuższego czasu daje się zauważyć wzrastające zainteresowanie przedsiębiorców usługami doradców podatkowych. Coraz częściej zdają oni sobie sprawę, że nie wystarczy podjąć współpracę z kimś, kto zna się na podatkach, coraz ważniejsze staje się podjecie współpracy z profesjonalnym doradcą i to nie tylko w przypadku dużych przedsiębiorstw. Doradca podatkowy staje się coraz częściej niezbędny nie tylko w relacjach przedsiębiorca – administracja skarbowa, ale też podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej – administracja skarbowa. Często nie zdajemy sobie sprawy, że czynność jaką wykonamy jest opodatkowana. Doradcy podatkowi uczą przedsiębiorców, podatników, przy jakich transakcjach występuje obowiązek podatkowy i jak go realizować. W przypadku sporów z administracją skarbową nie wystarczy zlecić prowadzenie sprawy kancelarii prawnej. W opiniach sędziów sądów administracyjnych w zakresie poziomu prowadzenia sporów podatkowych doradcy wyprzedzili radców prawnych i adwokatów. Doradcy podatkowi są najlepiej merytorycznie przygotowanymi i najskuteczniejszymi pełnomocnikami w sprawach podatkowych. Wydaje się, że doradcy podatkowi w najbliższym czasie staną się najlepiej przygotowaną grupą do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym – mówi Mariola Chełmińska.

Po 1989 roku na wszystkich podatników został nałożony obowiązek samoobliczania i samowymiaru podatku, który do tej pory spoczywał na administracji podatkowej. Oznacza to, że każdy podatnik musi sam stosować prawo podatkowe i ponosi za to odpowiedzialność. Nie łatwo jednak dotrzymywać kroku zmieniającej się literze prawa zwłaszcza, gdy prowadzimy przedsiębiorstwo i nie zawsze mamy czas na zaznajomienie się ze zmianami w systemie podatkowym. To wyjaśnia dlaczego zawód doradcy podatkowego jest stosunkowo młodą profesją w porównaniu np. z adwokaturą.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało rewolucję w systemie prawnym, ukazując pewne możliwości, o których porozmawiać można właśnie z doradcą podatkowym. Co istotne, doradca zawsze weźmie odpowiedzialność za udzielone porady. Pamiętajmy, że doradca podpisuje się i podaje swój numer wpisu na listę doradców na deklaracjach i zeznaniach podatkowych, przez 5 lat przechowuje kopie sporządzonych przez siebie dokumentów, a w razie błędu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę na okoliczność czego jest obowiązkowo ubezpieczony.

Krótka charakterystyka zawodu

- doradca podatkowy musi posiadać wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym,
- każdy doradca obowiązkowo jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu,
- każdy doradca ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego,
- czynności doradztwa podatkowego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu OC,
- doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa,
- czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień; prowadzenie ksiąg i innych ewidencji, sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych, - sporządzana przez doradcę dokumentacja jest podpisana jego nazwiskiem, z podaniem identyfikujących go danych, co daje pewność gwarancji odpowiedzialności doradcy,
- doradca podatkowy może występować jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu administracyjnym przed sądami administracyjnymi, wraz z możliwością wniesienia kasacji do NSA,
- doradca podatkowy może pomóc w korzystaniu z funduszy unijnych i wskazać inne możliwości związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
- doradcę podatkowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi klienta co istotne z której może go zwolnić wyłącznie sąd stosownym postanowieniem w szczególnych okolicznościach. Dotyczy to również pracowników zatrudnionych u doradcy podatkowego. W obecnych czasach gdzie informacją jest często wartością najważniejszą fakt objęcia jej tajemnicą jest nie do przecenienia.

Doradca podatkowy jest zobowiązany również postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.