Przedłużony będzie termin składania wniosków po dotacje z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zarządowi województwa zależy na budowie elektrowni zasilanej węglem brunatnym z okolic Brodów i Gubina.

 

Licytacja charytatywna28 marca, o godz. 14.00 podczas wielkanocnego jarmarku Kraszanka 2010, na scenie obok zielonogórskiego ratusza rozpocznie się tradycyjna licytacja vipkraszanki. Udział w imprezie weźmie Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak.Kupić będzie można przekazaną przez wicemarszałek Polak pisankę, a pieniądze uzyskane z tegorocznej licytacji przekazane zostaną Fundacji Grzegorza Hryniewicza „Warto jest pomagać”.

 

 

Można jeszcze złożyć wniosek!Termin naboru wniosków w ramach Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, w ramach Działania 3.2 – Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii został przedłużony. Wnioski składać będzie można do 15 kwietnia 2010 r.Zarząd województwa podjął tę decyzję w odpowiedzi na oczekiwania beneficjentów. Jednocześnie, w związku z dużym zainteresowaniem potencjalnych wnioskodawców aplikowaniem o pieniądze w ramach Działania 3.2, zarząd rozważa możliwość dokonania realokacji w ramach Priorytetu III. – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego i przesunięcie części środków z Działania 3.1 LRPO – Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego do Działania 3.2 – Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

 

Marszałek Sejmu w urzędzie marszałkowskim24 marca w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie z Marszałkiem Sejmu RP Bronisławem Komorowskim.

 

O Kapitale Ludzkim w Zaborze24 marca w urzędzie gminy w Zaborze odbyło się kolejne spotkanie prezentujące Program Operacyjny Kapitał Ludzki. O planach instytucji pośredniczącej na 2010 rok mówił Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Tomasz Wontor.Podczas spotkania Iwona Miś-Kwiatkowska – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawiła możliwości aplikowania o środki w ramach Priorytetów VII-IX PO KL. Uczestnikom zaprezentowany został materiał filmowy przedstawiający dobre praktyki oraz informacja jak wypełnić i gdzie złożyć wniosek.

 

Rozmowy o Parku Naukowo-Technologicznym23 marca w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze marszałek Marcin Jabłoński spotkał się z rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego i władzami Zielonej Góry. Rozmowy dotyczyły parku przemysłowo-technologicznego, który powstaje w Nowym Kisielinie.

W spotkaniu udział wzięli: prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski, inż. Katarzyna Łasińska - Dyrektor Biura Prorektora ds. Rozwoju, Janusz Kubicki - prezydent Zielonej Góry i jego zastępca Krzysztof Kaliszuk. Urząd marszałkowski reprezentował również Maciej Nowicki - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego.Zebrani omówili zasady powołania spółki Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny oraz uzgodnili, że trzej główni udziałowcy: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Uniwersytet Zielonogórski oraz Miasto Zielona Góra oddelegują po jednym członku do Rady Nadzorczej, która ogłosi konkurs na prezesa spółki. Wcześniej jednak radni sejmiku muszą podjąć uchwałę o przystąpieniu do spółki, a ma to się stać na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, którą zaplanowano na 30 marca 2010 r. – Szefowie potwierdzili, że najważniejszym źródłem finansowania spółki, będzie prowizja od gruntu, który zakupi inwestor – powiedział dyrektor Nowicki.Dogodne położenie

Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny powstaje w Nowym Kisielinie i znajduje się 6 km od campusu A Uniwersytetu Zielonogórskiego. Leży w centrum Lubuskiego Trójmiasta, 4 km od drogi ekspresowej S3, ok. 50 km od autostrady A2 i A18/A4, przy drodze wojewódzkiej biegnącej w kierunku planowanego mostu na Odrze w Mińsku.Milionowe inwestycje

Na terenie Lubuskiego Parku Naukowo-Technologicznego siedzibę będzie miało Centrum Logistyczne, Centrum Technologii Informatycznych oraz Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii oraz Centrum Innowacji. Za te obiekty będzie odpowiedzialny Uniwersytet Zielonogórski, z kolei za Instytut Elektrotechniki - Laboratorium Pomiarowe „METROL”. Powstanie obwodnica, a teren zostanie uzbrojony w sieć wodną i teleinformatyczną oraz kanalizację sanitarną.Ważne dofinansowanie

Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2. Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013. Partnerami są: Uniwersytet Zielonogórski, BTU Cottbus i Miasto Zielona Góra.Cele spółki

Głównym celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego i innowacyjności regionu poprzez wykonywanie czynności promocyjnych, edukacyjnych, wydawniczych i doradczych oraz poprzez tworzenie miejsc pracy. Poza tym, spółka zamierza wzmocnić współpracę pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką. Cele mają być realizowane poprzez pozyskiwanie inwestorów, przedsiębiorców, realizację projektów unijnych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk technicznych, społecznych, itp. oraz tworzenie bazy materialnej, infrastrukturalnej, socjalnej, ekonomicznej do zakładania, rozwoju i wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw.Głównymi udziałowcami w spółce są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Uniwersytet Zielonogórski oraz Miasto Zielona Góra. Pozostali to Gmina Zielona Góra i Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

 

Spotkanie w sprawie elektrowni13 marca, o godz. 10.00 w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze odbędzie się pierwsze oficjalne spotkanie Zespołu ds. Wspierania Projektu Budowy Elektrowni opartej na zasobach węgla brunatnego na terenie gmin: Gubin i Brody, powołanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego. W spotkaniu udział weźmie członek zarządu Tomasz Hałas.Celem prac zespołu jest wspomaganie działań zarządu, które powinny przyczynić się do przyszłej realizacji budowy elektrowni zawodowej opalanej węglem brunatnym i kopalni węgla brunatnego na terenie obu gmin. Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje dotyczące zachodzących procesów społecznych w kontekście planowanej inwestycji i aktualnej budowy kompleksu energetyczno-wydobywczego. Działania umożliwią zagospodarowanie krajowych złóż węgla brunatnego oraz dokumentów planistycznych województwa w odniesieniu do przyszłej realizacji Projektu Gubin.

Program I spotkania Zespołu ds. Wspierania Projektu Budowy Elektrowni opartej na zasobach węgla brunatnego na terenie gmin: Gubin i Brody

1. Powitanie uczestników spotkania oraz rozpoczęcie obrad – Tomasz Hałas – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

2. Wystąpienie Bożenny Bukiewicz – Posła na Sejm RP oraz Józefa Zycha – Posła na Sejm RP.

3. Przedstawienie Uchwały Nr 169/1470/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Wspierania Projektu Budowy Elektrowni opartej na zasobach węgla brunatnego na terenie gmin: Gubin i Brody.

4. Ustalenie ostatecznego składu Zespołu.

5. Podjęcie Uchwałą Zespołu ds. Wspierania Projektu Budowy Elektrowni opartej na zasobach węgla brunatnego na terenie gmin: Gubin i Brody Regulaminu pracy Zespołu ds. Wspierania Projektu Budowy Elektrowni opartej na zasobach węgla brunatnego na terenie gmin: Gubin i Brody.

6. Założenia Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, a możliwości rozwoju branży wydobywczo-energetycznej – Stanisław Iwan – Senator RP.

7. Uwarunkowania środowiskowe, a możliwości realizacji Projektu Gubin.

 8. Mapa konfliktu społecznego – Marek Rusakiewicz – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Oddziału w Gorzowie Wlkp.

9. Obecna sytuacja budowy elektrowni i kopalni w kontekście przeprowadzonych referendów w gminach: Brody i Gubin – Jarosław Popowski – Prezes PWE Gubin Sp. z o.o.

10. Ocena sytuacji w poszczególnych gminach – Zbigniew Wilkowiecki – Wójt Gminy Brody/ Edward Aksamitowski – Wójt Gminy Gubin.

11. Dokumenty planistyczne województwa lubuskiego w odniesieniu do przyszłej realizacji Projektu Gubin – Ryszard Polus – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego UMWL.

12. Komentarz ekspercki do wystąpień – Dr hab. inż. arch. Janina Kopietz-Unger, prof. UZ/Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński.

13. Dyskusja.

14. Sprawy różne.

15. Podsumowanie spotkania.

Planowany skład zespołu ds. Wspierania Projektu Budowy Elektrowni na terenie gmin: Gubin i Brody:

- Tomasz Hałas – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego – Przewodniczący Zespołu;

- Bożenna Bukiewicz – Przedstawiciel Parlamentu RP – Członek Zespołu;

- Dr Stanisław Iwan – Przedstawiciel Parlamentu RP – Członek Zespołu;

- Jan Świrepo – Wicewojewoda Lubuski – Wiceprzewodniczący Zespołu/ Przedstawiciel Wojewody Lubuskiego;

- Maciej Król – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – Sekretarz Zespołu;

- Eliza Gniewek-Juszczak – Rzecznik Prasowy/ Dyrektor Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – Członek Zespołu;

- Ryszard Polus – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – Przedstawiciel administracji publicznej – Członek Zespołu;

- Zbigniew Wilkowiecki – Wójt Gminy Brody – Przedstawiciel administracji publicznej – Członek Zespołu;

- Edward Aksamitowski – Wójt Gminy Gubin – Przedstawiciel administracji publicznej – Członek Zespołu;

- Marek Cieślak – Starosta Powiatu Żarskiego – Przedstawiciel administracji publicznej – Członek Zespołu;

- Jacek Hoffmann – Starosta Powiatu Krośnieńskiego – Przedstawiciel administracji publicznej – Członek Zespołu;

- Dr hab. inż. arch. Janina Kopietz-Unger, prof. UZ – Pracownik naukowo-dydaktyczny UZ – Przedstawiciel instytucji eksperckiej – Członek Zespołu;

- Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UZ – Przedstawiciel instytucji eksperckiej – Członek Zespołu;

Odpowiedzi

Odpowiedź na zarzuty w sprawie traktowania pracowników urzędu marszałkowskiego

24.03.2010 r. Absurdalne są zarzuty o łamaniu praw pracowniczych w urzędzie marszałkowskim głoszone przez Radnych Województwa Lubuskiego z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Bezzasadne jest twierdzenie o częstym karaniu pracowników.

W sądzie nie toczy się żadna sprawa o mobbing, który jest przestępstwem. Gdyba taka sytuacja miała miejsce, potraktowana by została z pełną odpowiedzialnością, starannością i powagą. W tym roku wręczono tylko dwa upomnienia.

Cały tekst na www.lubuskie.pl/<http://www.lubuskie.pl/> Biuro Prasowe/Oświadczenia

Dermatologia zielonogórska w Żarach

Zaledwie kilkanaście osób wymagało bezwzględnej hospitalizacji z przyczyn dermatologicznych w ubiegłym roku w szpitalu zielonogórskim. Wyznaczony do przejęcia chorych 105 Szpital Wojskowy w Żarach już zwiększa liczbę łóżek dla nich. Dyrektor rozpoczął też procedurę zatrudnienia kolejnych specjalistów z dziedziny dermatologii.

– Zdecydowaliśmy, że zwrócimy się do sejmiku o zgodę na zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubuskiego, który za nieważną uznał uchwałę sejmikową w sprawie likwidacji oddziału dermatologii w zielonogórskim szpitalu – informuje wicemarszałek Elżbieta Polak. – Podjęcie takich działań nakazuje racjonalizacja wydatków na ochronę zdrowia. Nie będą miały wpływu na decyzję zarządu wypowiedzi byłego konsultanta wojewódzkiego ds. dermatologii i wenerologii prof. Wojciecha Silnego ani wypowiedzi radnych województwa z opozycyjnego klubu.

Cały tekst na www.lubuskie.pl/<http://www.lubuskie.pl/> Biuro Prasowe/Oświadczenia

Czy nie było konsultacji, które się odbyły?

24.03.2010 r. Wszystko wskazuje na to, że stwierdzenie przez Wojewodę Lubuskiego nieważności uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego zostanie skierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Cały tekst na www.lubuskie.pl/<http://www.lubuskie.pl/> Biuro Prasowe/Oświadczenia