LUBUSKIE BONY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW - CO WARTO WIEDZIEĆ

Materiał informacyjny
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 firmy z naszego regionu otrzymają 30 mln zł wsparcia w postaci bonów rozwojowych. Będą to dotacje w celu poprawienia płynności finansowej przedsiębiorstw w związku negatywnymi czynnikami na rynku, w tym zakłóceniem łańcucha dostaw, obniżeniem popytu konsumpcyjnego czy ograniczeniem planów inwestycyjnych. Działanie podjęte przez zarząd regionu to jedna z form przeciwdziałania kryzysowi wywołanemu przez pandemię COVID-19, której głównym celem jest utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach oraz wsparcie finansowe firm, które znalazły się w trudnej sytuacji.

Skąd pochodzą przekazywane pieniądze?

Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”, Typ projektu IV „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy”. Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jakie podmioty są Operatorami Bonów?

Operatorami Bonów są: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej (OPZL) oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa (ZIPH).

Czy przedsiębiorca musi wnieść wkład własny?

Tak. Bon może być udzielony na pokrycie do 95% wydatków kwalifikowalnych Operacji. Przedsiębiorca jest zobowiązany wnieść wkład własny w wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych Operacji.

Gdzie mam złożyć drukowaną wersję wniosku?

Takiej wersji się nie składa. Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w projekcie zobowiązani będą do złożenia wniosku o Bon wraz z wymaganymi załącznikami w formie nieedytowalnej (format pdf.) i tylko elektronicznej na dedykowane adresy poczty elektronicznej:

- OPZL: lbw@opzl.pl

- ZIPH: bony.covid@ziph.pl

Rekomendowany jest eksport pliku do PDF bezpośrednio z edytora tekstu. Komplet dokumentacji konkursowej zostanie opublikowany 25 czerwca 2020 na stronach internetowych Operatorów.

Jakie wymagane są załączniki do Wnioski o Bon?

1. Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP (na wzorze określonym przez Operatora w ogłoszeniu o Konkursie).

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (na wzorze określonym przez Operatora w ogłoszeniu o Konkursie).

3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (na wzorze określonym przez Operatora w ogłoszeniu o Konkursie).

4. Dokumenty przedstawiające wielkość przychodów (rozumianych jako wartość sprzedaży produktów, towarów i usług) w dwóch wybranych następujących po sobie miesiącach (w okresie marzec – maj 2020 r.) oraz dwóch miesięcy poprzedzających lub analogicznych miesięcy w 2019 r.

5. Oświadczenie przedstawiające kondycję ekonomiczną Wnioskodawcy na dzień 31.12.2019 r. (na wzorze określonym przez Operatora w ogłoszeniu o Konkursie).

6. Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku (na wzorze określonym przez Operatora w ogłoszeniu o Konkursie).

Kto może ubiegać się o Bon w ramach projektu?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o Bon w ramach Projektu jest przedsiębiorstwo (zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.), które:

a) posiada siedzibę na terenie województwa lubuskiego;

b) spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa;

c) rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej nie później niż od 1 stycznia 2020 r.;

d) nie posiadało zaległości w płatnościach podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r.;

e) nie otrzymało, jak również nie ubiega się o udzielenie Bonu od drugiego Operatora;

f) odnotowało spadek łącznej wartości przychodów (rozumianej jako wartość sprzedaży produktów, towarów i usług) o minimum 25% w następstwie wystąpienia COVID-19 w dwóch wybranych następujących po sobie miesiącach (w okresie marzec – maj 2020 r.) w porównaniu do dwóch miesięcy poprzedzających lub analogicznych miesięcy w 2019 r.;

g) zagwarantuje trwałość Operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia 1303/2013;

h) zadeklaruje utrzymanie dotychczasowej liczby miejsc pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy (liczonych od dnia złożenia Wniosku o Bon), wg stanu zatrudnienia na 30 kwietnia 2020 r.;

i) nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ani nie jest objęte zakazem dostępu do środków funduszy europejskich, nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy publicznej (wynikający z decyzji KE uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym), nie jest objęte postępowaniem upadłościowym, likwidacyjnym lub restrukturyzacją;

j) przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub którykolwiek członek organów zarządzających (spółka kapitałowa) bądź wspólnik (spółka osobowa) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

O wsparcie mogą ubiegać się tylko tzw. firmy MŚP, co to znaczy?

Uogólniając, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP) to taka firma, która zatrudnia mniej niż 250 pracowników a jej roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo to takie, które spełnia warunki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 z późn. zm.). Pomoc jest przyznawana jednemu przedsiębiorcy, a powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami będą badane na podstawie art. 3 Załącznika nr I do ww. Rozporządzenia. Jeśli chcesz ocenić swój status MŚP, możesz skorzystać z poniższego kwalifikatora https://kwalifikator.een.org.pl

Na co może być udzielony bon?

Bon może zostać udzielony na cele inwestycyjne (np. zakup maszyny, remont lokalu) lub na cele inwestycyjne i obrotowe (kupno materiałów do produkcji, zapłatę za czynsz). Przy czym udział kosztów obrotowych w całkowitej wartości bonu dla jednego przedsiębiorstwa wynosić będzie do 50% całości wydatków.

Jaka jest minimalna i maksymalna kwalifikowalna wartość Operacji w ramach bonu?

Minimalna i maksymalna kwalifikowalna wartość Operacji w ramach Bonu jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:

a) w przypadku osoby samozatrudnionej (tj. jednoosobowej działalności gospodarczej): minimalna wartość Operacji wynosi 10 526,31, a maksymalna wartość Operacji wynosi 52 631,57 zł;

b) w przypadku mikroprzedsiębiorstwa (z wyłączeniem osób samozatrudnionych): minimalna wartość Operacji wynosi 31 578,94 zł, a maksymalna wartość Operacji wynosi 126 315,78 zł;

c) w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw: minimalna wartość Operacji wynosi 52 631,57 zł, a maksymalna wartość Operacji wynosi 210 526,31 zł.

Jaka jest minimalna i maksymalna wartość udzielonego bonu?

Kwota dofinansowania Operacji w ramach Bonu jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:

a) w przypadku osoby samozatrudnionej (tj. jednoosobowej działalności gospodarczej): minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50 000,00 zł;

b) w przypadku mikroprzedsiębiorstwa (z wyłączeniem osób samozatrudnionych): minimalna kwota dofinansowania wynosi 30 000,00 zł, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 120 000,00 zł;

c) w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw: minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 000,00 zł, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 000,00 zł.

Jakie wydatki kwalifikują się do objęcia wsparciem?

w przypadku celu inwestycyjnego, to :

- zakup lub stworzenie środków trwałych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości (z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt 17), tj. rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki;

- specjalne środki transportu, wyszczególnione w rodzaju 743 oraz podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych z dnia 3 października 2016 r., Dz.U. 2016 poz. 1864);

- roboty, materiały budowlane, wydatki na nadzór i opłaty administracyjne, przy czym wydatki te są limitowane i mogą stanowić maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych części inwestycyjnej Operacji.

w przypadku celu obrotowego, to:

zakup środków obrotowych jeśli są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy, tj. surowce, towary, materiały, produkty i półprodukty, koszty utrzymania powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej (czynsz, najem, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, koszty ochrony, koszty sprzątania pomieszczeń związanych z działalnością gospodarczą, w tym środków czystości, dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji tych pomieszczeń).

Czy można kwalifikować wydatki poniesione przed złożeniem wniosku?

Tak, do wsparcia kwalifikować się będą wydatki poniesione najwcześniej 1 lutego 2020 r.

Czy przed złożeniem Wniosku należy przeprowadzić rozeznanie rynku?

Tak, wnioskodawca jest zobowiązany rozporządzać przyznanymi środkami w sposób racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Z uwagi na powyższe, zobowiązany jest przeprowadzić co najmniej poniższe czynności:

- w przypadku zakupów inwestycyjnych (koszt jednostkowy) na kwotę minimum 5 tys. zł netto/sztukę (brutto dla Wnioskodawców nie odzyskujących podatku VAT) – poprzez skierowanie zaproszenia do złożenia oferty do co najmniej 3 potencjalnych dostawców oraz otrzymania co najmniej 2 ofert handlowych;

- w przypadku zakupów na część obrotową – potwierdzeniem wysokości wydatku może być np. historyczna faktura zakupowa Wnioskodawcy (dotycząca zakupów zrealizowanych w okresie 12 miesięcy przed złożeniem Wniosku o Bon) lub oferta od jednego dostawcy. Oferta dostawcy dotyczy w szczególności zakupów planowanych do realizacji po dniu złożenia wniosku.

Jakie warunki podlegają ocenie formalnej wniosku?

1) złożenie wniosku i załączników w wymaganej formie;

2) złożenie wniosku i załączników w określonym terminie;

3) kompletność i poprawność wypełnienia Wniosku i załączników, uzupełnienie wszystkich wymaganych pól;

4) złożenie wszystkich wymaganych załączników;

5) spełnienie kryteriów dopuszczających, o których mowa w Załączniku nr 3 do Wezwania Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-N01/2020 do złożenia wniosku w trybie nadzwyczajnym.

Wniosek oceniony negatywnie pod względem formalnym nie przechodzi do oceny merytorycznej. Od oceny formalnej nie przysługuje Wnioskodawcy odwołanie.

Na czym polega ocena merytoryczna wniosku?

Ocena merytoryczna jest dokonywana przez powołane przez Operatorów Komisje Oceny Wniosków (KOW) według kryteriów punktowanych, o których mowa w załączniku nr 3 do Wezwania, przy czym pojedynczy Wniosek o Bon może otrzymać maksymalnie 24 pkt.

Kiedy poznamy wyniki konkursu?

Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu to druga połowa września 2020 r. Po zakończeniu oceny merytorycznej Operator sporządza listę rankingową. Warunkiem zamieszczenia na liście rankingowej jest uzyskanie powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów.

Czy istnieje możliwość poprawy wniosku?

Tak. W kilku przypadkach. Wnioskodawca ma możliwość, na wezwanie Operatora, dokonać jednorazowej poprawy Wniosku o Bon wraz z załącznikami, w przypadku niespełnienia poniższych warunków:

a) złożenie wniosku i załączników w wymaganej formie;

b) kompletność i poprawność wypełnienia wniosku i załączników, uzupełnienie wszystkich wymaganych pól;

c) złożenie wszystkich wymaganych załączników;

d) spełnienie kryterium dopuszczającego „Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia”.

Ocenie będą podlegać poniższe warunki:

- czy wszystkie wydatki przedstawione do dofinansowania przez MŚP są zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowalnych;

- czy wydatki zostały odpowiednio dobrane do projektu, są niezbędne do jego realizacji i osiągania założonych celów;

- czy wysokość wydatków jest ustalona w sposób wiarygodny, racjonalny i efektywny.

Jak brzmi kryterium autorskie?

Kryterium „Efektywność projektu i wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego” . W ramach kryterium ocenie podlega sposób osiągnięcia optymalnej i efektywnej realizacji Operacji tj.:

• czy korzyści zaplanowane do osiągnięcia w wyniku realizacji Operacji są współmierne do planowanych nakładów? Tak- 1 pkt, Nie – 0 pkt;

• czy zaplanowane wydatki umożliwią zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście zabezpieczenia przed COVID-19? Tak- 1 pkt, Nie – 0 pkt;

Możliwa do uzyskania punktacja w ramach kryterium autorskiego to 0 - 2 pkt.

Punkty podlegają sumowaniu.

Czy o bon mogę starać się u dwóch Operatorów?

Nie, w ramach Projektu jeden Wnioskodawca może uzyskać jeden Bon. Przedsiębiorca może ubiegać się i otrzymać Bon wyłącznie od jednego Operatora tj. od Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej lub Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej. Złożenie przed jedną firmę Wniosku do dwóch Operatorów powoduje ich automatyczne odrzucenie u każdego z nich.

Jaki jest maksymalny czas trwania operacji realizowanej w ramach bonu?

Czas trwania Operacji realizowanej w ramach Bonu musi wynosić co najmniej 1 miesiąc i nie może przekraczać 12 miesięcy, przy czym realizacja rzeczowa i finansowa Operacji nie może rozpocząć się później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz zakończyć później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Czy w ramach udzielonego wsparcia są przewidziane kontrole?

Firmy, które otrzymały bon muszą liczyć się z ewentualną kontrolą udzielonego im wsparcia. Kontrola może być przeprowadzana w całym okresie obowiązywania umowy. Kontrole może przeprowadzić OPZL, ZIPH, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, lub inna upoważniona przez nich instytucja.

Czy jestem zobowiązany do zachowania trwałości projektu?

Firma, która otrzyma bon jest zobowiązana do zachowania 3-letniego okresu trwałości dofinansowania liczonych od dnia rozliczenia wsparcia (nie jego przekazania), w tym czasie nie może m.in. zawiesić czy zamknąć działalności gospodarczej, czy sprzedać zakupionych środków trwałych.

#UEpomaga #FunduszeEuropejskie #FunduszeDlaPolski #FunduszeDlaLubuskiego

Publikacja współfinansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3