Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Marszałek woj. lubuskiego odpiera zarzuty prezydenta Zielonej Góry [ZDJĘCIA]

Redakcja
Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak
Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak Mariusz Kapała
Ciąg dalszy wojenki między prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim a marszałek Elżbietą Anny Polak. W środę pani marszałek wydała oświadczenie w sprawie wystąpienia prezydenta na wtorkowej sesji Rady Miasta Zielona Góra. Jak pisze E. A. Polak - Prezydent zawarł szereg nieprawdziwych zarzutów związanych m.in. z nadzorem nad działalnością Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, przedstawiamy poniżej wyjaśnienia dotyczące tych wypowiedzi, które stanowią ewidentny przykład dezinformacji ze strony Prezydenta.

W związku z wystąpieniem Prezydenta Janusza Kubickiego na sesji Rady Miasta Zielona Góra w dniu 25.02.2020 r., w którym zawarł on szereg nieprawdziwych zarzutów związanych m.in. z nadzorem nad działalnością Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, przedstawiamy poniżej wyjaśnienia dotyczące tych wypowiedzi, które stanowią ewidentny przykład dezinformacji ze strony Prezydenta.

Na wstępie ponownie należy przypomnieć Panu Prezydentowi, że od 2017 roku Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze ma status szpitala klinicznego, którego większościowym udziałowcem jest Uniwersytet Zielonogórski, natomiast drugim właścicielem Samorząd Województwa Lubuskiego. Jest to konsekwencja uruchomienia na UZ kierunku lekarskiego. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia docelowym modelem kształcenia przyszłych lekarzy jest prowadzenie przez uczelnię własnego szpitala. UZ przyjął na siebie tę odpowiedzialność i dziś prowadzi razem z Województwem Szpital. Pomimo że oprócz funkcji klinicznej i wojewódzkiej, Szpital pełni także funkcję lecznicy miejskiej, Miasto Zielona Góra takiej odpowiedzialności przejąć na siebie nie chce.

Zgodnie z umową spółki prezesa zarządu Szpitala wskazuje Uniwersytet Zielonogórski. Dr Marek Działoszyński jest Prezesem Zarządu Szpitala od sierpnia 2017 roku i zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych właściciele już dwukrotnie udzielili mu absolutorium. Oznacza to, że prawidłowo wykonuje powierzone mu obowiązki. Próba odgrzania kotleta pt. „weźmy menadżera, nie oficera” jest już niestrawna, bo dyskusja przetoczyła się przez opinię publiczną.

Prezydent wskazuje, że Miasto w ostatnim czasie przekazało w ramach pomocy prawie milion złotych, z czego kilkaset tysięcy zostało przeznaczone na szczotki do wiader.

Pragniemy zaznaczyć, że Samorząd Województwa Lubuskiego przeznaczył od 2008 roku na inwestycje i zakupy wysoko specjalistycznego sprzętu dla Szpitala ponad 73 mln zł ze swojego budżetu. Do tego należy doliczyć 160 mln zł z regionalnych środków unijnych. Natomiast sprzęt, o którym mówił Prezydent, został zakupiony doraźnie na podstawie umowy dotacji i zatwierdzony przez Miasto w związku z pojawieniem się bakterii Klebsiella pneumoniae NDM (New Delhi). Zaakceptowany podpisem Prezydenta wykaz sprzętu, sporządzony został na podstawie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej. Porównywanie doraźnej pomocy udzielonej Szpitalowi do codziennego zarządzania jednostką i jej wielosetmilionowymi inwestycjami jest nie tylko nieuprawnione, ale wręcz nieetyczne.

Wysokość wynagrodzenie Prezesa Szpitala uregulowana została na podstawie art.4 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Zgodnie z przytoczonym zapisem, wynagrodzenie stałe może wynosić od czterokrotności (20 285,00 zł) do ośmiokrotności podstawy wymiaru (40 570,00 zł). Warto zaznaczyć, że wynagrodzenie Prezesa Szpitala Uniwersyteckiego oscyluje w dolnej granicy ustawowego przedziału.

Obecnie Szpital Uniwersytecki realizuje największe w swej historii zadania inwestycyjne: budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka (112 mln zł), termomodernizacja budynków Szpitala (50 mln zł), modernizacja budynku onkologii (do tej pory z budżetu województwa: ok. 7 mln zł). Trwają przygotowania do budowy nowego OIOM-u (26 mln zł). Wszystkie te inwestycje przekładają się na sytuację finansową spółki. Szpital nie ma zobowiązań długoterminowych, a wyłącznie krótkoterminowe wynikające z bieżącej działalności jednostki. Wbrew tezom Prezydenta żadne wskaźniki ekonomiczne nie prognozują bankructwa Szpitala. Takie słowa Prezydenta mogą spowodować utratę zaufania kontrahentów w stosunku do Szpitala.

Przy okazji dyskusji wywołanej przez Prezydenta, przypominamy, że Miasto Zielona Góra w porozumieniu zawartym 22 lutego 2012 roku z Uniwersytetem Zielonogórskim w sprawie tworzenia kierunku lekarskiego zobowiązało się do:

 • wsparcia Uniwersytetu w zakresie sfinansowania wkładów własnych do projektów związanych z szeroko rozumianymi inwestycjami, potrzebnymi do uruchomienia na Uniwersytecie kształcenia studentów na kierunku lekarskim,
 • wsparcia Uniwersytetu w zakresie zapewnienia mieszkań zastępczych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na tworzonym kierunku lekarskim,
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie działek położonych przy ul. Wazów, pod potrzeby kształcenia na kierunku lekarskim.

Jednocześnie zostało wówczas także zawarte porozumienie Województwa Lubuskiego z Uniwersytetem Zielonogórskim, w którym Województwo zobowiązało się do:

 • udzielenia pomocy Uniwersytetowi w uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia na kształcenie studentów na kierunku lekarskim,
 • zabezpieczenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 6 mln zł na finansowanie kosztów kształcenia studentów medycyny na kierunku lekarskim w latach 2013-2014,
 • wsparcia działań Uniwersytetu związanych z potrzebą budowy modułu dydaktyczno-klinicznego,
 • zapewnienia Uniwersytetowi merytorycznego wsparcia w zakresie pozyskiwania środków z UE oraz w zakresie wykorzystywania potencjału Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie i projektu „Lubuska Sieć Teleradiologii – e-zdrowie w diagnostyce obrazowej”,
 • udzielenia pomocy Uniwersytetowi w stworzeniu odpowiednich warunków lokalowych na potrzeby administracyjne kierunku lekarskiego, w miarę możliwości Województwa Lubuskiego,
 • pomocy w stworzeniu w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie, warunków do zatrudniania na etatach nauczycieli akademickich, którzy wejdą do minimum kadrowego na kierunku lekarskim Uniwersytetu,
 • pomocy w stworzeniu w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie, warunków do nieodpłatnego odbywania praktyk studentom kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Samorząd Województwa Lubuskiego wywiązuje się ze swoich deklaracji sprzed ośmiu lat. Poniżej przedstawiamy zaangażowanie finansowe w utworzenie kierunku lekarskiego w Zielonej Górze.

 • 30,2 mln zł - dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego (w tym – modernizacja zakładu patomorfologii, utworzenie ośrodka nauk medycznych podstawowych, przebudowa zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz pracowni badań mikrobiologicznych) – źródła finansowania – LRPO, budżet Województwa Lubuskiego,
 • 15 mln zł – z przeznaczeniem na funkcjonowanie kierunku lekarskiego (lata 2015-2020, co roku dotacja w wysokości ok. 3 mln zł) – źródło finansowania – budżet województwa lubuskiego
 • 6,2 mln zł – modernizacja budynku F z przeznaczeniem na Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu – źródła finansowania – LRPO, budżet Województwa Lubuskiego
 • 350 tys. zł – wyposażenie Dziekanatu – źródło finansowania – budżet Województwa Lubuskiego
 • 58 tys. zł – remont pomieszczenia pod Główną Bibliotekę Lekarską – źródło finansowania – budżet Województwa Lubuskiego
 • 3,8 mln zł – Przygotowanie infrastruktury UZ pod potrzeby kierunku lekarskiego- źródło finansowania – LRPO
 • 8,5 mln zł – Dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów medycznych źródło finansowania – LRPO
 • 900 tys. zł – program stypendialny dla studentów kierunków lekarskich (2018 rok)
 • 1,244 mln zł – program stypendialny dla studentów kierunków lekarskich i pielęgniarstwa (2019 rok)
 • 1,324 mln zł – program stypendialny dla studentów kierunków lekarskich i pielęgniarstwa (2020 rok)

RAZEM – ok. 67,6 mln zł

Otwarte pozostaje pytanie jak Miasto się wywiązało ze swoich zobowiązań sprzed ośmiu lat? Warto, by Prezydent odniósł się do tego.

Odnośnie Medkolu, Samorząd Województwa Lubuskiego wyjaśniał powody planów łączenia jednostki ze Szpitalem, także podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta. Prezydent nie był zainteresowany wówczas otrzymaniem odpowiedzi, nie był nawet obecny na sali obrad. Dlatego ponownie – specjalnie dla nieobecnego Prezydenta – przedstawiamy powody tych planów.

Pretekstem do połączenia, była chęć zwiększenia dostępności świadczeń Szpitala poprzez włączenie do zakresu świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, co pozwoliłoby Zarządowi Szpitala na wnioskowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększenie wartości ryczałtu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wzrost liczby jednostek sprawozdawczych świadczeń z zakresu AOS, powoduje zastosowanie współczynnika korygującego o wartości od 1 % do 1,5 %, w odniesieniu do wysokości ryczałtu. Prognozowany wzrost kontraktu mógł sięgnąć 1,05 – 1,57 mln zł rocznie.

Rozszerzenie zakresu świadczeń o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Szpitalu Uniwersyteckim i koncentracja kwestii zarządczych w tym zakresie, miało docelowo wpłynąć na podniesienie poziomu zabezpieczenia pacjentów Szpitala po hospitalizacji, przy zachowaniu funkcjonowania POZ i AOS w Przychodni „MEDKOL”.

Nasuwa się pytanie, dlaczego w stuczterdziestotysięcznym mieście – poza przychodnią Medkol, podległą Województwu – nie ma innej publicznej przychodni, która zabezpieczałaby zdrowotne potrzeby zielonogórzan?

Pan Prezydent w swoim wystąpieniu stwierdził też cyt. „Marszałek ma 23 mln zł na promocję”, co nijak się miało do głównego wątku wypowiedzi. Być może Pan Prezydent nie wie, co się mieści w tej kwocie. Dlatego przypomnijmy, że w budżecie woj. lubuskiego na 2020 r. środki na promocję przeznaczone są głównie na promocję województwa poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost, dzięki czemu dzisiaj możemy pochwalić się ogromną dynamiką wzrostu liczby pasażerów na linii Zielona Góra – Warszawa – Zielona Góra, obsługiwanej przez narodowego przewoźnika PLL LOT. Ponadto środki te przeznaczone są na promocję gospodarczą w kraju i za granicą, organizację Kongresu Gospodarczego, wsparcie przedsiębiorców poprzez działalność Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, promocję turystyczną w kraju i za granicą, promocję producentów regionalnych i ich produktów, programy profilaktyczne walki z rakiem, a także dla organizacji pozarządowych na promocję województwa poprzez sport i kulturę. W puli tych środków jest również pięć projektów finansowanych z funduszy europejskich regionalnych i krajowych.

Podsumowując, apelujemy do Pana Prezydenta o formułowanie zarzutów w oparciu o prawdziwe informacje, a jeśli nie są one ani uzasadnione, ani udokumentowane – apelujemy o powściągliwość w ich formułowaniu.

ZOBACZ TEŻ

Sesja rady miejskiej - Zielona Góra - 25 lutego 2020 roku

ZIELONA GÓRA: Miała dostać filharmonia, radni chcieli dorzuc...

WIDEO: Lekarz radzi. Wszystko, co musisz wiedzieć o przeszczepie włosów

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska