MISTRZOWIE SMAKU 2018 | Regulamin plebiscytu!

red

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Smaku 2018”
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art.1 Informacje ogólne

1.Formalnym Organizatorem Plebiscytu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2.Plebiscyt organizowany jest pod egidą wydawnictwa „Gazety Lubuskiej”.
3.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Smaku 2018”.
4.Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w kategoriach: Kucharz Roku, Kelner Roku, Restauracja Roku, Cukiernia/Kawiarnia Roku, Piekarnia Roku, Barman/Barista Roku, Lody Roku, Pizza Roku, Kebab Roku.
5.W przypadku kategorii Restauracja Roku, Kucharz Roku, Kelner Roku, Cukiernia/Kawiarnia plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach. Pierwszy, powiatowy etap plebiscytu będzie trwać od dnia 13.07.2018 r. do dnia 09.08.2018 r. do godz. 19:59:59. Drugi etap – wojewódzki finał plebiscytu będzie trwać od dnia 14.08.2018 r. do dnia 24.08.2018 r. do godz. 21:59:59.
6.W przypadku pozostałych kategorii plebiscyt będzie prowadzony w jednym, wojewódzkim etapie i trwać będzie od dnia 13.07.2018 r. do dnia 24.08.2018 r. do godz. 21:59:59.
7.Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora: Anna Wańczko, Aleksandra Sobolewska i Agnieszka Witkowska.
8.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
9.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
10.Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Gazety Lubuskiej” oraz na łamach tygodników „Głos Międzyrzecza i Skwierzyny”, „Dzień za Dniem” nazywanych dalej „Tygodnikiem”. Plebiscyt prowadzony będzie również na stronie serwisu www.gazetalubuska.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
11.Plebiscyt w przypadku kategorii: Kucharz Roku, Kelner Roku, Restauracja Roku i Cukiernia/Kawiarnia Roku prowadzony będzie w miastach: Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski oraz w powiatach: gorzowski, zielonogórski, strzelecko-drezdenecki, słubicki, sulęciński, międzyrzecki, krośnieński, świebodziński, nowosolski, wschowski, żarski i żagański.
12.Warunkiem przeprowadzenia Plebiscytu w danej kategorii, w danym mieście lub powiecie, jest zgłoszenie co najmniej trzech zweryfikowanych pozytywnie kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych miastach i powiatach.
13.Do materiałów plebiscytowych przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatów lub osoby zgłaszające Kandydatów zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępny na: www.gazetalubuska.pl/regulamin oraz na: www.lubuskie.naszemiasto.pl/regulamin w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.

Art. 2 Warunki udziału w plebiscycie

1.Plebiscyt ma charakter otwarty.
2.W plebiscycie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
3.Kandydatami w Plebiscycie mogą być osoby i podmioty świadczące usługi w kategoriach plebiscytowych wymienionych w Art.1 ust.4 niniejszego Regulaminu w województwie lubuskim zgłoszeni do udziału
w Plebiscycie. Kandydat może brać udział w wielu kategoriach Plebiscytu, jeśli w ramach tych kategorii wykonuje stosowne czynności.
4.Kandydatami w Plebiscycie mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Kandydatami nie mogą być osoby, wobec których toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne.
5.W przypadku, gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby aniżeli Kandydat, Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres email: plebiscyt@gazetalubuska.pl. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za sms-y wysłane na wycofaną kandydaturę.
6.W plebiscycie nie mogą brać udziału (nie mogą być zgłoszonymi kandydatami) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7.Głosować w plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
8.Głosować można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
9.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatów, osoby zgłaszające kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu
I. Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu

1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać na stronie internetowej w Serwisie.
2.Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać do dnia 24.07.2018 r. do godz. 23:59:59.
3.Zgłoszenie powinno zawierać:
a.imię i nazwisko i miejsce pracy kandydata lub nazwę i adres, zgłaszanego kandydata;
b.wskazanie kategorii plebiscytu;
c.wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie;
d.kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (nieobowiązkowe);
e.imię, nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe)
4.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem,
w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego pkt. 3 oraz prawem.
5.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację
o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6 poniżej.
6.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W dniu 26.07.2018 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
7.Dla zweryfikowanych pozytywnie kandydatów zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla kandydatów biorących udział w plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody osoby, której materiał dotyczy.
8.Do dnia zakończenia głosownia w plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu plebiscytu i statusie kandydata, na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.

II. Głosowanie – Etap I Plebiscytu – etap powiatowy
(dotyczy kategorii Restauracja Roku, Kucharz Roku, Kelner Roku i Cukiernia/Kawiarnia Roku)
1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od dnia 13.07.2018 r. do dnia 09.08.2018 r. do godziny 19:59:59 na następujących warunkach:
a.głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Gazety Lubuskiej” lub „Tygodnika Dzień za Dniem” lub „Tygodnika Głos Międzyrzecza i Skwierzyny” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b.głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
- Kucharz Roku Gazeta Lubuska: FZA. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Kucharz Roku Dzień za Dniem: FWA. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Kucharz Roku Głos Międzyrzecza i Skwierzyny: FUA. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Kelner Roku Gazeta Lubuska: FZB. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Kelner Roku Dzień za Dniem: FWB. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Kelner Roku Głos Międzyrzecza i Skwierzyny: FUB. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Restauracja Roku Gazeta Lubuska: FZC. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata.
- Restauracja Roku Dzień za Dniem: FWC. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
-Restauracja Roku Głos Międzyrzecza i Skwierzyny: FUC. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Cukiernia/Kawiarnia Roku Gazeta Lubuska: FZD. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Cukiernia/Kawiarnia Roku Dzień za Dniem: FWD. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Cukiernia/Kawiarnia Roku Głos Międzyrzecza i Skwierzyny: FUD. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
c.w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do
e-wydania;
d.koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e.jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego kandydata;
f.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g.w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h.w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer,
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
2.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
3.Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
4.W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim oraz dwunastu powiatach województwa lubuskiego i w każdej kategorii plebiscytu kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów, uzyska awans do drugiego etapu – wojewódzkiego finału Plebiscytu. Kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu.
5.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie kandydat wskazany przez komisję plebiscytową. Komisja będzie brała pod uwagę działalność kandydata, zakres oferowanych usług, kierując się swoją subiektywną opinią.

III. Głosowanie – Etap II Plebiscytu – finał wojewódzki
(dotyczy kategorii: Restauracja Roku, Kucharz Roku, Kelner Roku, Cukiernia/Kawiarnia Roku)
1.W drugim etapie – wojewódzkim finale Plebiscytu wezmą udział kandydaci, którzy w każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim oraz dwunastu powiatach województwa lubuskiego i w każdej kategorii plebiscytu, zdobędą największą liczbę głosów. W drugim etapie Plebiscytu kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu.
2.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od dnia 14.08.2018 r. do dnia 24.08.2018 r. do godz. 21:59:59 na następujących warunkach.:
a.głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Gazety Lubuskiej” lub „Tygodnika Dzień za Dniem” lub „Tygodnika Głos Międzyrzecza i Skwierzyny” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b.głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
- Kucharz Roku Gazeta Lubuska: FZA. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Kucharz Roku Dzień za Dniem: FWA. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Kucharz Roku Głos Międzyrzecza i Skwierzyny: FUA. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Kelner Roku Gazeta Lubuska: FZB. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Kelner Roku Dzień za Dniem: FWB. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Kelner Roku Głos Międzyrzecza i Skwierzyny: FUB. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Restauracja Roku Gazeta Lubuska: FZC. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata.
- Restauracja Roku Dzień za Dniem: FWC. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
-Restauracja Roku Głos Międzyrzecza i Skwierzyny: FUC. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Cukiernia/Kawiarnia Roku Gazeta Lubuska: FZD. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Cukiernia/Kawiarnia Roku Dzień za Dniem: FWD. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Cukiernia/Kawiarnia Roku Głos Międzyrzecza i Skwierzyny: FUD. Po kropce wpisując numer wybranego kandydata
c.w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do
e-wydania;
d.koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e.jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego kandydata;
f.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g.w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h.w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer,
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
3.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
4.Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
5.O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.
6.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie kandydat wskazany przez komisję plebiscytową. Komisja będzie brała pod uwagę działalność kandydata, zakres oferowanych usług, kierując się swoją subiektywną opinią.

IV. Głosowanie w kategoriach wojewódzkich

(dotyczy kategorii Piekarnia Roku, Barman/Barista Roku, Lody Roku, Pizza Roku, Kebab Roku)
1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od dnia 13.07.2018 r. do dnia 24.08.2018 r. do godziny 21:59:59 na następujących warunkach:
a.głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Gazety Lubuskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b.głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
- Barman Roku Gazeta Lubuska: FZF. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Pizza Roku Gazeta Lubuska: FZG. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Lody Roku Gazeta Lubuska: FZH. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Piekarnia Roku Gazeta Lubuska: FZJ. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- Kebab Roku Gazeta Lubuska: FZI. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d.koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e.jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego kandydata;
f.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g.w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h.w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer,
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
2.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
3.Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
4.O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.
5.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie kandydat wskazany przez komisję plebiscytową. Komisja będzie brała pod uwagę działalność kandydata, zakres oferowanych usług, kierując się swoją subiektywną opinią.

Art. 4 Ogłoszenie wyników Plebiscytu

Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 27.08.2018 r. na stronie internetowej w Serwisie.

Art. 5 Nagrody w Plebiscycie

1.Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
2.Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym powiecie, w kategoriach Kelner Roku, Kucharz Roku uzyskają najwięcej głosów zdobędą:
tytuł Kelnera Roku lub Kucharza Roku w powiecie, dyplom Mistrza Smaku, wręczany podczas uroczystej gali plebiscytu na targach Polagra Gastro, prezentację w specjalnym dodatku "Mistrzowie Smaku 2018", awans do wojewódzkiego finału plebiscytu (z zachowaniem głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania), podwójne zaproszenie na międzynarodowe targi Polagra Gastro.
3.Właściciele restauracji, kawiarni i cukierni, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym powiecie uzyskają najwięcej głosów zdobędą:
awans do wojewódzkiego finału plebiscytu (z zachowaniem głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania), dyplom Mistrza Smaku wręczany podczas uroczystej gali plebiscytu na targach Polagra Gastro, podwójne zaproszenia na międzynarodowe targi Polagra Gastro, prezentację w specjalnym dodatku "Mistrzowie Smaku 2018".
NAGRODY WOJEWÓDZKIE
Laureaci w kategoriach Kucharz i Kelner Roku w etapie wojewódzkim otrzymają:
I MIEJSCE: statuetka, dyplom uznania oraz tytułu Najlepszego Kucharza/Kelnera w Województwie 2018, nagroda rzeczowa
II MIEJSCE: dyplom uznania, nagroda rzeczowa
III MIEJSCE: dyplom uznania, nagroda rzeczowa
Laureaci w kategoriach Barman/Barista Roku w etapie wojewódzkim otrzymają:
I MIEJSCE: statuetka, dyplom uznania oraz tytułu Najlepszego Barmana/Baristy Roku w Województwie, nagroda rzeczowa, podwójne zaproszenia na międzynarodowe targi Polagra Gastro, prezentację w specjalnym dodatku "Mistrzowie Smaku 2018"
II MIEJSCE: dyplom uznania, podwójne zaproszenia na międzynarodowe targi Polagra Gastro, nagroda rzeczowa, prezentację w specjalnym dodatku "Mistrzowie Smaku 2018"
III MIEJSCE: dyplom uznania, nagroda rzeczowa, podwójne zaproszenia na międzynarodowe targi Polagra Gastro, prezentację w specjalnym dodatku "Mistrzowie Smaku 2018"
Laureaci w kategorii Restauracja Roku i Cukiernia/Kawiarnia Roku w etapie wojewódzkim otrzymają:
I MIEJSCE: statuetka, dyplom uznania oraz tytułu Najlepszej Restauracji lub Cukierni/Kawiarni w Województwie, voucher na reklamę w Gazecie Lubuskiej i serwisie internetowym o wartości 3000 zł
II MIEJSCE: dyplom uznania, voucher na reklamę w Gazecie Lubuskiej i serwisie internetowym o wartości 2000 zł
III MIEJSCE: dyplom uznania, voucher na reklamę w Gazecie Lubuskiej i serwisie internetowym o wartości 1000 zł
Laureaci w kategoriach Piekarnia Roku, Lody Roku, Pizza Roku, Kebab Roku w etapie wojewódzkim otrzymają:
I MIEJSCE: statuetka, dyplom uznania oraz tytuł, voucher na reklamę w Gazecie Lubuskiej i serwisie internetowym o wartości 3000 zł, podwójne zaproszenia na międzynarodowe targi Polagra Gastro, prezentację w specjalnym dodatku "Mistrzowie Smaku 2018"
II MIEJSCE: dyplom uznania, voucher na reklamę w Gazecie Lubuskiej i serwisie internetowym o wartości 2000 zł, podwójne zaproszenia na międzynarodowe targi Polagra Gastro, prezentację w specjalnym dodatku "Mistrzowie Smaku 2018"
III MIEJSCE: dyplom uznania, voucher na reklamę w Gazecie Lubuskiej i serwisie internetowym o wartości 1000 zł, podwójne zaproszenia na międzynarodowe targi Polagra Gastro, prezentację w specjalnym dodatku "Mistrzowie Smaku 2018"
4.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani, wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas targów Polagra Gastro w Poznaniu w dniu 4.10.2018 r. lub mogą zostać odebrana osobiście w siedzibie redakcji „Gazety Lubuskiej” mieszczącej się pod adresem al. Niepodległości 25 w Zielonej Górze lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
6.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego
w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata.

Art. 6 Reklamacje

1.Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora w formie pisemnej na adres Organizatora lokalnego (Dział Marketingu Gazety Lubuskiej, al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem „Mistrzowie Smaku 2018 – reklamacja”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Smaku 2018”
NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie(02-672),
ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres
e-mail rodo.zgloszenia@polskapress.pl

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą Mistrzowie Smaku 2018 (dalej jako plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest tutaj umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie, o ile zgłaszasz własną osobę do plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo przez głosowanie, gdy głosujesz. Jeżeli Twoją osobę zgłosiła do udziału w plebiscycie osoba trzecia, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym plebiscycie będzie odrębnie uzyskana Twoja zgoda, a jeśli przekazałeś nam swoje zdjęcie - umowa (o treści regulaminu plebiscytu).
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna;
c.inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż
3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
b.zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7.PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>

8.SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w plebiscycie.

9.JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a.imię i nazwisko;
b.powiat
c.kategoria plebiscytu, w której bierzesz udział;
d.kontaktowy numer telefonu;
e.miejsce pracy;
f.numer telefonu, jeśli głosujesz z użyciem telefonu.

FLESZ: Kiedy będzie wiosna? Zwierzęta dają sygnały.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3