MKTG SR - pasek na kartach artykułów

NASZE DOBRE LUBUSKIE 2019 | Regulamin plebiscytu

Aleksandra Sobolewska
Aleksandra Sobolewska

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Nasze Dobre Lubuskie 2019” zwanego dalej „Plebiscytem PPG” lub "Plebiscytem".
Art. 1 Informacje ogólne.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Nasze Dobre Lubuskie 2019”.
2. Organizatorem Plebiscytu PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3. Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Oddział w Zielonej Górze i będzie prowadzony na łamach „Gazety Lubuskiej” nazwanej dalej "Gazetą". Plebiscyt prowadzony będzie również na stronie serwisu www.gazetalubuska.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
4. Organizator powołuje Kapitułę Plebiscytową, zwaną dalej Kapitułą, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządów, organizacji pracodawców, instytucji związanych z handlem i żywnością, mediów oraz Organizatora. Zadaniem Kapituły będzie wybór laureatów Plebiscytu, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
5. Plebiscyt polega na wyłonieniu i wypromowaniu najlepszych produktów i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie wydawniczym wydania papierowego „Gazety Lubuskiej”. Plebiscyt ma promować produkty/usługi, które ze względu na swoją jakość i popularność wśród konsumentów stanowią wzór godny do naśladowania. Plebiscyt jest adresowany do wszystkich producentów i usługodawców, działających na terenie ukazywania się „Gazety Lubuskiej”, z ograniczonym dostępem dla produktów i usług nagrodzonych w poprzednich edycjach plebiscytu.
6. Laureaci zostaną wyłonieni przez Kapitułę Plebiscytu w następujących kategoriach:
a. Produkt przemysłowy/nowoczesne technologie – Kapituła wskaże trzech zwycięzców,
b. Produkt spożywczy/gastronomia - Kapituła wskaże trzech zwycięzców,
c. Usługi - Kapituła wskaże trzech zwycięzców,
7. Spośród wszystkich kandydatów, niezależnie od wyboru Kapituły, Czytelnicy wybiorą i nagrodzą trzech zwycięzców w drodze głosowania za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie w Serwisie, których zasady są zdefiniowane w Art. 4 poniżej.
8. Głosowanie będzie trwać od dnia 25.10.2019 r. do dnia 26.11.2019 r., do godz. 21.00.
9. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
10. Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium zdefiniowane jest w Art. 4 ust.2 poniżej, zaś za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego serwisu zdefiniowane jest w Art. 4 ust. 3-5 poniżej.
11. Do materiałów plebiscytowych, przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatów lub osoby zgłaszające Kandydatów, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na www.gazetalubuska.pl/regulamin,
w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
12. Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio zgoda na kandydowanie i akcept niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy w szczególności możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w Gazecie, Tygodniku i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety, Tygodnika i Serwisu.
13. Za każdym razem, kiedy w niniejszym Regulaminie mowa o Prawie Przedsiębiorców, należy przez to rozumieć ustawę Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r., t.j. z dnia 11 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292).

Art. 2 Warunki udziału w Plebiscycie. Kandydaci i Głosujący.
1. Do udziału w Plebiscycie uprawnione są podmioty prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy w rozumieniu Prawa Przedsiębiorców), które spełniają następujące wymogi:
a) prowadzą działalność gospodarczą w zasięgu terytorialnym ukazywania się wydania papierowego „Gazety Lubuskiej”, tj. w obrębie województwa lubuskiego,
b) posiadają wszelkie wymagane upoważnienia, certyfikaty i zezwolenia, dopuszczające zgłaszane produkty lub usługi do obrotu na rynku polskim,
c) zgłaszane produkty lub usługi stanowią ich oryginalny wytwór i nie są produkowane na podstawie umowy licencyjnej lub innej umowy o podobnym charakterze.
2. Do udziału w Plebiscycie Kandydatów oraz ich produkty i usługi mogą zgłaszać producenci, organizacje, instytucje stowarzyszenia a także podmioty, o których mowa w pkt.3
3. W Plebiscycie nie mogą być kandydatami pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Kandydat, który w czasie trwania Plebiscytu prześle zdjęcia oświadcza, że:
a. jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii, w tym gwarantuje, że osoba/osoby przedstawiona/e na zdjęciu wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie.
b. udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego, co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania oraz publikowania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem).
c. autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się, iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
d. fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
5. Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
6. Głosować SMS-em można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatów, osoby zgłaszające kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia.
1. Rejestracja w plebiscycie jest odpłatna. Opłata musi zostać wniesiona przez każdego Uczestnika w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2019 r.
OPŁATY
Mikroprzedsiębiorstwa (w rozumieniu Prawo przedsiębiorców) lub stowarzyszenia
I. Opłata rejestracyjna za zgłoszenie produktu/usługi (jednej grupy produktów/usług w rozumieniu ust. 6 poniżej) przez mikroprzedsiębiorstwo wynosi:
a) 660 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych) netto za zgłoszony jeden produkt lub usługę,
b) 550 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych) netto za każdy zgłoszony produkt/usługę w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego produktu/usługi.
II. W przypadku zgłoszenia dokonanego przez inny podmiot niż producent lub usługodawca, producent lub usługodawca musi wyrazić zgodę na udział produktu lub usługi w Plebiscycie, a następnie dokonać opłaty rejestracyjnej w powyższej wysokości na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora.
Małe, średnie i makroprzedsiębiorstwa
I. Opłata rejestracyjna za zgłoszenie jednego produktu/usługi (jednej grupy produktów/usług w rozumieniu ust. 6 poniżej) wynosi:
a) 880 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt złotych) netto za zgłoszony jeden produkt lub usługę,
b) 770 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych) netto za każdy zgłoszony produkt/usługę w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego produktu/usługi.
II. W przypadku zgłoszenia dokonanego przez inny podmiot niż producent lub usługodawca, producent lub usługodawca musi wyrazić zgodę na udział produktu lub usługi w Plebiscycie, a następnie dokonać opłaty rejestracyjnej w powyższej wysokości na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora.
2. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie na stronie internetowej w Serwisie może dokonać każda osoba spełniająca wymagania niniejszego regulaminu. Kandydaturę można również zgłosić nadsyłając na adres [email protected] (wpisując w temacie wiadomości „Nasze Dobre Lubuskie 2019 - zgłoszenie” formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację.
4. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć za pośrednictwem ankiety zgłoszeniowej lub drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 23.59 w dniu 21.10.2019 r.
5. Do opłat opisanych w ust. 1 powyżej doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki.
6. Do Plebiscytu mogą być zgłaszane produkty lub grupy produktów lub usług (o tej samej nazwie, ale różnych kształtach czy walorach - wytwarzane w oparciu o tę samą technologię). Nie mogą być zgłaszane produkty lub usługi, których reklama i promocja jest zakazana lub prawnie ograniczona.
7. Organizator ustala następujące kategorie, według których można zgłaszać produkty/usługi:
a) produkt przemysłowy / nowoczesne technologie,
b) produkt spożywczy / gastronomia,
c) usługi,
8. Z producentem zgłoszonego produktu lub usługodawcą zgłoszonej usługi skontaktuje się przedstawiciel Organizatora, aby dokonać dalszych niezbędnych formalności zgłoszeniowych, które są warunkiem dopuszczenia danej kandydatury do plebiscytu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności
z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego Regulaminu oraz prawem.
10. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów i do plebiscytu.
11. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie, zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 6 poniżej.
12. W dniu 25.10.2019 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista pozytywnie zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
13. Po zakwalifikowaniu produktów/usług do udziału w Plebiscycie przeprowadzona zostanie akcja polegająca na prezentacji na łamach „Gazety Lubuskiej” oraz w serwisie strefabiznesu.gazetalubuska.pl produktów i usług biorących udział w Plebiscycie. Przewidziana jest dwukrotna publikacja w gazecie – wydanie papierowe, jednokrotna publikacja informacji o zgłoszonym produkcie/usłudze na fanpage’u „Gazety Lubuskiej” na Facebooku oraz stała ekspozycja na strefabiznesu.gazetalubuska.pl.
14. W terminie wskazanym przez Organizatora, kandydaci Plebiscytu dostarczą egzemplarze okazowe produktów lub prezentacje dotyczące zgłoszonego produktu/usługi do Plebiscytu.
15. Przez egzemplarze pokazowe należy rozumieć zgłoszone do Plebiscytu artykuły spożywcze bądź przemysłowe, które zostaną przyniesione i zaprezentowane Kapitule Plebiscytu podczas posiedzenia zorganizowanego przez Organizatora. W przypadku, kiedy jest to niemożliwe, Organizator dopuszcza prezentację zgłoszonych produktów i/lub usług w formie prezentacji PowerPoint, filmowej i/lub osobistej.
16. Dla zweryfikowanych pozytywnie Kandydatów mogą zostać przygotowane przez Organizatora spersonalizowane materiały promocyjne. W przypadku materiałów zawierających dane osobowe materiały te przeznaczone są wyłącznie dla Kandydatów biorących udział w Plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody osoby, której materiał dotyczy.

Art. 4 Zasady głosowania za pomocą SMS Premium i KLIK-a oddanego na stronie.
1. Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu i będzie prowadzone w jednej kategorii. Udział w nim wezmą wszyscy kandydaci zgłoszeni do udziału w Plebiscycie.
2. W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b. lista prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie Gazety (Art. 1 ust. 3) od dnia 25.10.2019 r.
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
d. koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT)
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego Kandydata
f. głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora, do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi
h. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3. Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
4. Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w danym Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
5. W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a. kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo, jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej oraz dostęp do e-wydań gazety w formie plików PDF
b. nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c. każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego Kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu
d. głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów
e. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione
w wynikach Plebiscytu.
6. Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie kandydata, na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.

Art. 5 Zasady wyboru zwycięzców
I. Wybór zwycięzców przez Kapitułę Plebiscytu
1. Spośród zgłoszonych produktów i usług, zwycięzców wybiera Kapituła Plebiscytu.
2. Kapituła wybiera trzy najlepsze produkty/usługi w każdej z trzech kategorii. Warunkiem wyboru trzech laureatów w danej kategorii jest udział w danej kategorii minimum siedmiu produktów/usług. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń w danej kategorii Kapituła wybiera tylko jednego laureata.
3. Kapituła zastrzega sobie prawo do nie przyznawania nagrody, jeśli produkt/usługa w danej kategorii nie osiągnie 55% maksymalnej liczby głosów przyznawanych przez Kapitułę.
4. Laureaci Plebiscytu zostaną wyłonieni przez Kapitułę Plebiscytu do dnia 25.11.2019 r.
II. Wybór zwycięzców przez Czytelników.
1. Niezależnie od wyboru Kapituły plebiscytu, trzech zwycięzców wybiorą Czytelnicy głosując za pośrednictwem SMS Premium oraz KLIK-a oddanego na stronie, na zasadach szczegółowo określonych w Art. 4
2. W powyższym przypadku o zwycięstwie w Plebiscycie zadecyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium
3. Gdy zaistnieje sytuacja, że dwóch lub więcej Kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

Art. 6 Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie.
1. Kapituła Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów (SMS Premium i KLIK-i), ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 27.11.2019 r. na stronie internetowej w Serwisie. Wybór Kapituły Plebiscytu zostanie ogłoszony podczas gali podsumowującej Plebiscyt, która odbędzie się w grudniu br. O dokładnym terminie i miejscu gali uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem pisemnie i/lub telefonicznie.
2. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3. Zwycięzcy wybrani przez Kapitułę Plebiscytu w każdej z trzech kategorii Plebiscytu (produkt przemysłowy/nowoczesne technologie, produkt spożywczy/gastronomia i usługi) otrzymają następujące nagrody:
a. I miejsce: prawo do znaku jakości „Nasze Dobre Lubuskie 2019”, statuetka, dyplom, prawo do zakupu za cenę 1 zł netto kampanii reklamowej w mediach Organizatora o wartości cennikowej 20.000 zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) oraz zaproszenie na uroczystą galę wręczenia nagród
b. II miejsce: prawo do znaku jakości „Nasze Dobre Lubuskie 2019”, statuetka, dyplom, prawo do zakupu za cenę 1 zł netto kampanii reklamowej w mediach Organizatora o wartości cennikowej 10.000 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz zaproszenie na uroczystą galę wręczenia nagród
c. III miejsce: prawo do znaku jakości „Nasze Dobre Lubuskie 2019”, statuetka, dyplom, prawo do zakupu za cenę 1 zł netto kampanii reklamowej w mediach Organizatora o wartości cennikowej 5.000 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz zaproszenie na uroczystą galę wręczenia nagród
4. Zwycięzcy głosowania za pomocą SMS Premium i KLIK-ów otrzymają:
a. I miejsce: prawo do znaku jakości „Nasze Dobre Lubuskie 2019”, statuetka, dyplom, prawo do zakupu za cenę 1 zł netto kampanii reklamowej w mediach Organizatora o wartości cennikowej 25.000 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) oraz zaproszenie na uroczystą galę wręczenia nagród
b. II miejsce: prawo do znaku jakości „Nasze Dobre Lubuskie 2019”, statuetka, dyplom, prawo do zakupu za cenę 1 zł netto kampanii reklamowej w mediach Organizatora o wartości cennikowej 15.000 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy złotych) oraz zaproszenie na uroczystą galę wręczenia nagród
c. III miejsce: prawo do znaku jakości „Nasze Dobre Lubuskie 2019”, statuetka, dyplom, prawo do zakupu za cenę 1 zł netto kampanii reklamowej w mediach Organizatora o wartości cennikowej 10.000 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz zaproszenie na uroczystą galę wręczenia nagród.
5. Laureatom przysługuje prawo do posługiwania się w celach marketingowych logo Plebiscytu „Nasze Dobre Lubuskie” oraz przyznanym tytułem przez okres 2 lat od daty ogłoszenia wyników Plebiscytu.
6. Kampania reklamowa, o której mowa w pkt. 3 i 4 przeprowadzona będzie w mediach prasowych i internetowych należących do Organizatora na warunkach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
7. Uzyskanie tytułu „Nasze Dobre Lubuskie 2019” wyklucza możliwość zgłoszenia nagrodzonego produktu lub usługi do kolejnej edycji Plebiscytu.
8. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
9. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas gali lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora w Zielonej Górze, mieszczącej się pod adresem: al. Niepodległości 25 (65-042) lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
10. Nagrody w Plebiscycie zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym, jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł brutto, po stronie Uczestnika Plebiscytu powstaje obowiązek podatkowy.
11. W przypadku otrzymania wyłącznie nagrody rzeczowej Laureat Plebiscytu przed odebraniem nagrody jest zobowiązany do wpłaty na konto Organizatora 10% wartości brutto nagrody tytułem podatku od nagród.
12. W przypadku otrzymania nagrody pieniężnej, lub nagrody łączonej pieniężnej i rzeczowej kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody pieniężnej, na co Uczestnik Plebiscytu niniejszym wyraża zgodę.
13. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie.
14. Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 7 Reklamacje.
1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Redakcji „Gazety Lubuskiej”, al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8 Ochrona danych osobowych.
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Zał. nr 1 do regulaminu plebiscytu Nasze Dobre Lubuskie

Zgłoszenie produktu lub usługi
do Plebiscytu
NASZE DOBRE LUBUSKIE 2019 – ZNAK JAKOŚCI GAZETY LUBUSKIEJ

Nazwa zgłaszanego produktu (usługi): …………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...............................................................…………………Opis zgłaszanego produktu (usługi): …………………………………………………………………...............................................................………………………………………
Kategoria (proszę wybrać właściwą)
 Produkt przemysłowy / Nowoczesne technologie,
 Produkt spożywczy / Gastronomia,
Usługi

Nazwa firmy: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Regon:....................................................... NIP:........................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za realizację zgłoszenia: ………………………………………………………………
Telefon: ................................................................... Faks: .................................................................
email: ..................................................................................... www: ...................................................
Właściciel / Prezes / Dyrektor: ...........................................................................................................................................................
Miejsce prowadzenia działalności:............................................................................................................

Mikroprzedsiębiorstwa (firmy zatrudniające do 9 osób) lub stowarzyszenia
Jesteśmy płatnikiem podatku VAT, jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem (zatrudniamy do 9 osób)
i wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT tytułem pokrycia kosztów prezentacji plebiscytowych w mediach Organizatora.
Zgłaszamy jeden produkt/usługę i zobowiązujemy się uiścić opłatę 660 zł + 23% VAT za jeden zgłoszony artykuł spożywczy lub usługę
Zgłaszamy więcej, niż jeden produkt/usługę i zobowiązujemy się uiścić opłatę 550 zł + 23% VAT za każdy zgłoszony artykuł lub usługę w przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej produktów

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu Plebiscytu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Właściciel / Prezes / Dyrektor

................................................
Pieczątka, data i podpis

Małe, średnie i makroprzedsiębiorstwa(firmy zatrudniające powyżej 9 osób)
Jesteśmy płatnikiem podatku VAT i wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT tytułem pokrycia kosztów prezentacji plebiscytowych w mediach Organizatora.
Zgłaszamy jeden produkt/usługę i wybieramy wielkość prezentacji:
Zgłaszamy jeden produkt/usługę i zobowiązujemy się uiścić opłatę 880 zł + 23% VAT za jeden zgłoszony artykuł spożywczy lub usługę
Zgłaszamy więcej, niż jeden produkt/usługę i zobowiązujemy się uiścić opłatę 770 zł + 23% VAT za każdy zgłoszony artykuł lub usługę w przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej produktów..

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu Plebiscytu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Właściciel / Prezes / Dyrektor

................................................
Pieczątka, data i podpis

Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
Klauzula nr 1 (dobrowolna)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie (także po zakończeniu relacji umownej) drogą elektroniczną na podany adres mailowy informacji handlowych i marketingowych na temat towarów lub usług Polska Press Sp. z o.o.
TAK [ ] NIE [ ] 1 Podpis …………………………………….

Klauzula nr 2 (dobrowolna)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie (także po zakończeniu relacji umownej) na podany numer telefonu informacji handlowych i marketingowych na temat towarów lub usług Polska Press Sp. z o.o., które mogą być przekazywane telefonicznie, jak też poprzez sms lub mms.

TAK [ ] NIE [ ] 1 Podpis …………………………………….

Zgłoszenie można wysłać pocztą na adres:
„Gazeta Lubuska”, al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra, p. Marzenna Gruszczyńska
lub na adres e-mail [email protected]

Zał. nr 2 do regulaminu Plebiscytu Nasze Dobre Lubuskie
Umowa handlowa – Laureat Plebiscytu Nasze Dobre Lubuskie
zawarta w dniu ……….2019 w Zielonej Górze

pomiędzy:
…………………………………..
reprezentowaną przez:
………………………………….
zwanym dalej Zleceniodawcą.,
a
Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, nr BDO 000020115 z kapitałem zakładowym w kwocie 42.000.000,- zł, o numerze NIP: 522-01-03-609, reprezentowaną przez:
Grzegorza Widenkę – Prezesa Oddziału w Zielonej Górze na podstawie pełnomocnictwa z dnia
27 lutego 2015 r.
zwaną dalej Zleceniobiorcą,

Biorąc pod uwagę, że Zleceniodawca brał udział w Plebiscycie „Nasze Dobre Lubuskie” organizowanym przez Zleceniobiorcę, strony w wykonaniu wcześniej podjętych zobowiązań postanawiają zawrzeć umowę o następującym brzmieniu:
§1
1.Zleceniobiorca oświadcza, że jest wydawcą dziennika „Gazeta Lubuska” oraz właścicielem strony internetowej www.gazetalubuska.pl.
2.Zleceniobiorca oświadcza, że Zleceniodawca jest laureatem Plebiscytu „Nasze Dobre Lubuskie 2019” organizowanym przez Zleceniobiorcę i przekazuje Zleceniodawcy w ramach wygranej
w Plebiscycie prawo do wykorzystania: powierzchni reklamowej w „Gazecie Lubuskiej” (wydanie papierowe) oraz na portalach Grupy Polska Press o cennikowej wartości:
a)20 000 złotych netto za kwotę 1 zł +23% VAT za miejsce I,
lub
b)10 000 złotych netto za kwotę 1 zł +23% VAT za miejsce II,
lub
c) 5 000 złotych netto za kwotę 1 zł +23%VAT za miejsce III
3. Powyższe kwoty należy wykorzystać w proporcjach:
•prasa 50%
•Internet 50%
§2
1.Każdorazowa publikacja reklamy wymaga złożenia pisemnego zlecenia w okresie, o którym mowa w pkt. 2 pod rygorem utraty prawa do jej zamieszczenia bez prawa żądania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
2.Zleceniodawca będzie zlecać Zleceniobiorcy zamieszczanie ogłoszeń i reklam w okresie od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2020 r.
3.Warunkiem koniecznym do wykorzystania nagrody jest opłacona opłata uczestnictwa w Plebiscycie „Nasze Dobre Lubuskie 2019” najpóźniej do 15 grudnia 2019 r. Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona w w/w terminie nagroda przepada bez prawa żądania jakichkolwiek rekompensat z tego tytułu przez Zleceniodawcę.
4.Szczegółowy plan emisji reklam lub ogłoszeń, w tym ich rozmiar, będzie regulowany odrębnymi zleceniami zamieszczenia powierzchni reklamowej.
5.Zlecenie i materiały, stanowiące podstawę publikacji reklamy lub ogłoszenia Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy najpóźniej na siedem dni roboczych przed planowanym terminem publikacji.
§3
1.Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam.
2.Ogłoszenia i reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, nie mogą naruszać praw osób trzecich oraz nie mogą być sprzeczne z charakterem wydawnictw Zleceniobiorcy.
§4
1.Faktura do danego zlecenia wystawiona będzie z datą ostatniej publikacji reklamy Zleceniodawcy. Faktura zostanie wystawiona na kwotę 1,00 zł netto.
2.Zleceniodawca upoważnia Wydawnictwo Polska Press Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
3.Jednocześnie Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług.
§5
1.W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W przypadku ewentualnych sporów strony będą dążyć do rozstrzygnięć polubownych, a w razie braku porozumienia spory rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy Sąd w Zielonej Górze.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniobiorca Zleceniodawca

Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Nasze Dobre Lubuskie 2019”
NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą „Nasze Dobre Lubuskie 2019” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo, gdy osoba trzecia zgłosiła Ciebie), albo przez głosowanie, gdy głosujesz.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
c.Inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.Droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
b.Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>
8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w plebiscycie lub od Ciebie, jeśli głosujesz z użyciem numeru telefonu.
9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer telefonu, adres e-mail.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Gadżety i ceny oficjalnego sklepu Euro 2024

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska