Nowy abonament RTV 2019. Kto jest zwolniony od opłat abonamentowych. Kto nie musi płacić abonamentu RTV? [STAWKI, ZWOLNIENIA 28.01.2018]

maw

Wideo

Zobacz galerię (4 zdjęcia)
Nowy abonament RTV 2019. Abonamenet RTV pobiera się za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych "w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji". Nie płacisz abonamentu RTV? Grożą ci wysokie kary pieniężne. W przypadku posiadania odbiornika radiowego, kara wynosi 210 złotych. Jeśli chodzi o telewizor jest to kwota 681 złotych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała już cennik abonamentu RTV na 2019 roku. Wiemy już ile wynosi opłata abonamentowa i kto jest z niej zwolniony. Zastanawiasz się, czy możesz nie płacić abonamentu RTV? Sprawdź!

Abonament RTV płacić muszą osoby, które posiada w domu odbiornik radiowy czy telewizyjny. Są oczywiście pewne wyjątki.

Abonament RTV 2019 - cennik. Ile zapłacimy za tv i radio

W 2019 roku cennik abonamentu RTV przedstawia się następująco:

 • Opłata za 1 miesiąc w przypadku radioodbiornika wynosi 7 złotych (za 12 miesięcy jest to koszt 84 zł).
 • Opłata za 1 miesiąc w przypadku telewizora wynosi 22,70 zł (za okres 12 jest to koszt 272,40 zł).

Jak co roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapewnia, że na tych, którzy do 25 stycznia 2019 r. opłacą abonament RTV za cały rok czeka 10-procentowa zniżka.

TO MUSISZ WIEDZIEĆ!

Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za abonament RTV, za okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Opłaty RTV za radioodbiornik w 2019 roku:

 • 2 miesiące - 13,60 złotych
 • 3 miesiące - 20,15 złotych
 • 4 miesiące - 27,15 złotych
 • 5 miesięcy - 33,75 złotych
 • 6 miesięcy - 39,90 złotych
 • 7 miesięcy - 46,90 złotych
 • 8 miesięcy - 53,50 złotych
 • 9 miesięcy - 60,05 złotych
 • 10 miesięcy - 67,05 złotych
 • 11 miesięcy - 73,65 złotych
 • 12 miesięcy (rok) - 75,60 złotych

Opłaty RTV za telewizję w 2019 roku:

 • 2 miesiące - 44,05 złotych
 • 3 miesiące - 65,35 złotych
 • 4 miesiące - 88,05 złotych
 • 5 miesięcy - 109,40 złotych
 • 6 miesięcy - 129,40 złotych
 • 7 miesięcy - 152,10 złotych
 • 8 miesięcy - 173,45 złotych
 • 9 miesięcy - 194,75 złotych
 • 10 miesięcy - 217,45 złotych
 • 11 miesięcy - 238,80 złotych
 • 12 miesięcy - 245,15 złotych

Abonament RTV 2019 - KRRiT dokonała podziału wpływów z opłat abonamentowych w 2019 roku

Prognoza wpływów abonamentowych na 2019 r, to kwota 650 mln zł, przyjęta przez KRRiT według aktualnie obowiązującego systemu abonamentowego. Działając na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 28 czerwca 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie sposobu podziału środków abonamentowych w 2019 r.

KRRiT określiła następujący sposób podziału:

 • Telewizja Polska SA - 50,98% wpływów, tj. nie więcej niż 331 380 000 zł
 • Polskie Radio S.A. - 24,51%, wpływów, tj. nie więcej niż 159 317 000 zł
 • Spółki radiofonii regionalnej - 24,51%, wpływów, tj. nie więcej niż 159 303 000 zł

* w przypadku przekroczenia prognozowanej kwoty wpływów, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokona jej podziału po analizie kosztów poniesionych na zadania misyjne

Abonament RTV 2019 - kto nie musi płacić opłaty abonamentowych

Osobami uprawnionymi do zwolnienia od opłat abonamentowych są m.in.:

 • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
 • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia

Aby zostać zwolnionym z płacenia abonamentu RTV trzeba uzyskać specjalne zaświadczenie. Te można dostać na podstawie przedstawienia na poczcie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia z abonamentu. Na pocztę nie muszą stawić się osoby, które ukończyły 75 lat.
Osoby zwolnione z abonamentu RTV na poczcie:

 • przedstawią dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia z opłat abonamentowych,
 • przedstawią dowód osobisty oraz złożą oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia (pobierz oświadczenie) (konieczność składania oświadczeń dotyczy wszystkich osób zwolnionych na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych oraz innych ustaw)

Pamiętajcie, że dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień do korzystania z bezpłatnego abonamentu RTV jest oryginał formularza zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych, potwierdzony datownikiem urzędu pocztowego.

WAŻNE! Zwolnienia od opłat abonamentowych przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie do korzystania ze zwolnienia

W przypadku okresowych zwolnień od opłat abonamentowych, brak przedstawienia dokumentów potwierdzających przedłużenie uprawnień na kolejny okres będzie skutkował koniecznością wnoszenia opłat w kolejnych miesiącach.

Czytaj również:Abonament RTV 2019. Kto musi płacić abonament? Do kiedy trzeba płacić? Jakie są kary za niepłacenie abonamentu RTV? [CENNIK 19.07.2018]

ABONAMENT RTV 2019: Nie każdy musi płacić abonament RTV. Kto...

Abonament RTV 2019 - Wykaz osób uprawnionych do zwolnienia od opłat abonamentowych

1)Osoby, co do których orzeczono o:
a)zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
b)całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2017. 1383 - j.t.) lub
c)znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016. 2046 -j.t) lub
d)trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2016. 277 - j.t.)
WYMAGANE DOKUMENTY - orzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego

2)Osoby, które ukończyły 75 lat
WYMAGANE DOKUMENTY: uprawnienie do zwolnienia od opłat ustala Poczta Polska SA na podstawie danych z rejestru PESEL

3)Osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego
WYMAGANE DOKUMENTY: decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego

4)Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB)
WYMAGANE DOKUMENTY: orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry

5)Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%
WYMAGANE DOKUMENTY: legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP albo
orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry

6)Osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS
WYMAGANE DOKUMENTY: dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej ZUS, albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku (odcinek emerytury lub decyzja o przyznaniu albo waloryzacji emerytury)
Organami emerytalno-rentowymi oprócz ZUS są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, wojskowe biura emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej

7)Osoby spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2016. 1518 - j.t.)
DOKUMENTY WYMAGANE: decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej o przyznaniu świadczenia rodzinnego tj. zasiłku rodzinnego albo zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych
Organem właściwym w rozumieniu ww. ustawy jest: wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub podmioty przez nich upoważnione

8) Osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2017. 1769 - j.t.)decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego
Świadczeniami pieniężnymi są:
zasiłek stały,
zasiłek okresowy,
zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy,
zasiłek lub pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
pomoc dla rodzin zastępczych,
pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,
świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzecz-pospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd
Jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są:
regionalne ośrodki polityki społecznej,
powiatowe centra pomocy rodzinie,
ośrodki pomocy społecznej,
domy pomocy społecznej,
placówki specjalistycznego poradnictwa,
placówki opiekuńczo-wychowawcze,
ośrodki wsparcia
ośrodki interwencji kryzysowej

9)Osoby bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017. 1065 - j.t.)
WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego

10)Osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
WYMAGANE DOKUMENTY: decyzja jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego

11)Osoby posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. 2013. 170 - j.t.)
WYMAGANE DOKUMENTY: decyzja jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej ZUS, o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego

12)Osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014. 567)
WYMAGANE DOKUMENTY: decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej

Na podstawie odrębnych ustaw od opłat abonamentowych zwalnia się również:

1)inwalidów wojennych i wojskowych na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. 2015. 871 - j.t.)
WYMAGANE DOKUMENTY: książka inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawiona przez organ emerytalno-rentowy

2)kombatantów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. 2016. 1255 - j.t.)
WYMAGANE DOKUMENTY: legitymacja osoby represjonowanej

PRZECZYTAJ:JAKIE SĄ KARY ZA NIEPŁACENIE ABONAMENTU

3)członków rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
WYMAGANE DOKUMENTY: dokument wystawiony przez Urząd ds. Kombatantów potwierdzający status członka rodziny po zmarłym kombatancie oraz dokument wystawiony przez ZUS potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym lub wojskowym,albo inne dokumenty wystawione przez właściwe organy orzekające potwierdzające uprawnienia członka rodziny pozostałego po kombatancie będącym inwalidą wojennym lub wojskowym

4)osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
WYMAGANE DOKUMENTY: legitymacja osoby represjonowanej


SONDA: Czy jesteś za tym, aby wszyscy byli zwolnieni z płacenia abonamentu RTV?

WIDEO: W 2017 roku Platforma Obywatelska wzywała do niepłacenia abonamentu

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 4

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Abonament placi sie w kazdym kraju,nie rozumien tylko dlaczego w przypadku gdy w przypadku malzenstw nie bierze sie dochodu obojga.Wystarczy by jedno z nich ma nizszy dochod,przepisuje rtv na siebie i majac dochod laczny ponad 4 tys.zl nie placi nic.Tak nie powinno byc.

N
Normalni

To jest dyktatura.Nie oglądam tej telewizji i nie chcę dlaczego mam za to płacić!! Kiedyś sprzedawali cwaniacy Kolumnę Zygmunta na Placu zamkowym kto chciał to kupił a kto nie to nie musiał płacić.Gdyby ta tv była publiczna nasza wszystkich Polaków i obiektywna płaciłbym z ochotą.Ale za tv partyjną niech płaci PIS

G
Gość
2019-04-05T11:43:46 02:00, slawek:

Abonament kojarzy mi się z opłatą gdzie mam wybór.Płacę i oglądam albo nie płacę i nie oglądam.W tym przypadku to raczej podatek,tak czy tak płacić muszę

A jakie kary dla tych co wyrejestrowali a posiadają odbiorniki?

s
slawek

Abonament kojarzy mi się z opłatą gdzie mam wybór.Płacę i oglądam albo nie płacę i nie oglądam.W tym przypadku to raczej podatek,tak czy tak płacić muszę

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3