Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

Materiał informacyjny Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

Wideo

Udostępnij:

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!

Podstawową, obowiązkową metodą spisu jest SAMOSPIS INTERNETOWY. Polega on na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl

W przypadku braku możliwości spisania się przez Internet dostępna jest metoda SPISU PRZEZ TELEFON - „Spis na żądanie”. W celu realizacji obowiązku spisowego tą metodą należy zadzwonić na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 (czynną od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00).

Przez cały czas trwania spisu można również skorzystać z punktów spisowych, tj. stanowisk komputerowych przygotowanych do samospisu w Urzędach Gminy i w Urzędzie Statystycznym (z zachowaniem środków ostrożności w związku z Covid-19).
W późniejszym etapie realizacji spisu z osobami, które nie dokonają samospisu jedną z powyższych metod, skontaktuje się telefonicznie rachmistrz spisowy w celu przeprowadzenia wywiadu.

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla mieszkańców regionu? Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań umożliwia stworzenie pełnego i dokładnego portretu społeczeństwa. To jedyne pełne badanie statystyczne, którego najważniejszym celem jest uzyskanie informacji o liczbie ludności zamieszkałej na danym terytorium, jej strukturach według określonych cech oraz o warunkach życia w danym momencie. Dane zebrane w spisie powszechnym stanowią podstawę zarządzania i planowania w wielu dziedzinach życia publicznego.

Dzięki danym zebranym właśnie w spisach powszechnych możliwe jest tworzenie polityki społecznej (w tym systemów wsparcia dla emerytów, rencistów, rodzin z dziećmi, osób wykluczonych, itd.), polityki mieszkaniowej (opartej na danych dotyczących budynków i mieszkań), wyznaczanie granic obwodów wyborczych i ustalanie na podstawie informacji o liczbie ludności liczby reprezentantów (np. radnych) pochodzących z danego obszaru, wsparcie i zarządzanie systemem edukacji, opieki zdrowotnej, planowanie działań związanych z biznesem, przemysłem i rynkiem pracy. Dzięki tym danym będzie możliwa analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych od czasu ostatniego spisu powszechnego w 2011 r., a także tworzenie prognoz dotyczących rozwoju Polski w najbliższych latach. Wyniki spisu wykorzystywane są także w nauce i do celów badawczych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju, województwa, powiatu i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat. Dlatego tak bardzo liczy się każdy wypełniony formularz spisowy.

Spisy ludności przeprowadzane były od czasów starożytnych w celach administracyjnych, związanych głównie z dążeniem do ustalenia liczby ludności zobowiązanej do płacenia podatków, do pracy lub służby wojskowej na rzecz państwa. W Polsce pierwszy urzędowy spis ludności przeprowadzono na podstawie Konstytucji Sejmu Czteroletniego z roku 1789. Wyniki tego spisu miały posłużyć przede wszystkim do uchwalenia podatku na utrzymanie stałej stutysięcznej armii (tym samym spisowi nie podlegały stany nieopodatkowane, tzn. szlachta i duchowieństwo).

Od innych badań realizowanych przez statystykę publiczną i naukowców spis powszechny wyróżnia powszechność, co oznacza, że spis obejmuje całą ludność zamieszkałą na danym terytorium oraz wszystkie zamieszkane budynki. Takie przedsięwzięcie jest realizowane raz na 10 lat. Spis jest badaniem indywidualnym i realizowanym w sposób bezpośredni. Oznacza to, że dane gromadzone są od każdej osoby, która przekazuje je samodzielnie (albo za pośrednictwem innego członka rodziny).

Spis powszechny charakteryzuje także imienność, co znaczy, że w przeciwieństwie do wielu badań społecznych, w których osoby badane są z reguły anonimowe, w spisie osoby spisywane podają swoje imię i nazwisko. Ważną cechą spisów jest jednoczesność, oznaczająca że każda osoba i każdy budynek powinny zostać spisane w tym samym, ściśle określonym momencie. W trwającym spisie powszechnym zbierane są dane według stanu w dniu 31 marca 2021 o godz. 24.00.

Ochrona danych zbieranych podczas spisów powszechnych, podobnie jak w przypadku innych prowadzonych przez GUS badań statystycznych ma dla polskiej statystyki publicznej bezwzględny priorytet. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Wypełniając formularz spisowy NSP 2021 można być pewnym, że dane nie będą ujawnione ani przekazane innym podmiotom. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie.

Ponadto dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej, a przed przystąpieniem do pracy są pouczane o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Dodaj ogłoszenie