Menu Region

Gazeta Lubuska

Regulamin plebiscytu

Człowiek Roku Krono 2016 - powiat słubicki

Regulamin plebiscytu pod nazwą
„Człowiek Roku Krono 2016”
zwanego dalej „Plebiscytem”


Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Człowiek Roku Krono 2016”.
3. Plebiscyt jest organizowany w porozumieniu z firmą Kronopol Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Serbskiej 56 (68-200 Żary) zwanym dalej Partnerem plebiscytu.
4. Celem plebiscytu jest wyłonienie laureatów w dwóch kategoriach: Człowiek Roku Krono 2016 – wybór Czytelników „Gazety Lubuskiej” oraz Człowiek Roku Krono 2016 – wybór Kapituły, spośród kandydatów zakwalifikowanych do udziału w plebiscycie.
5. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 22 października 2016 r. do dnia 3 stycznia 2017 r.
6. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą: Zbigniew Borek (wydawca „Gazety Lubuskiej”), Agnieszka Stawiarska (dyrektor marketingu), Aleksandra Sobolewska (Regionalny Kierownik ES) oraz przedstawiciel firmy Kronopol Sp. z o.o.
7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
9. Regulamin dostępny jest na stronie gazetalubuska.pl.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatem w plebiscycie może być osoba mieszkająca w województwie lubuskim lub związana z nim, działająca na rzecz lokalnej społeczności, posiadająca wyjątkową osobowość, pozytywną postawę, odnosząca sukcesy lub posiadająca szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki, sportu, biznesu, działalności społecznej, charytatywnej lub innych strefach życia publicznego . Kandydatów do udziału w Plebiscycie może nominować redakcja „Gazety Lubuskiej” oraz czytelnicy „Gazety Lubuskiej”. Zgłosić się mogą także sami zainteresowani. Kandydaci muszą być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Kandydaturę może zgłosić również zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego www.gazetalubuska.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie.
3. W plebiscycie mogą głosować osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
4. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 4.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

1. Plebiscyt będzie odbywał się w dwóch etapach – etap powiatowy od 22 października 2016 r. od godz. 9.00 do 25 listopada do godz. 21.59 oraz etap wojewódzki w dniach od 2 grudnia 2016 r. od godz. 9.00 do 3 stycznia 2017 roku do godz. 21.59.
2. Etap powiatowy obejmuje kandydatury z miasta Zielona Góra i Gorzów Wlkp. oraz 12 powiatów, wskazane przez redakcję „Gazety Lubuskiej” oraz nadesłane przez czytelników „Gazety Lubuskiej” drogą elektroniczną na adres [email protected], wpisując w temacie wiadomości „Człowiek Krono 2016” lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie gazetalubuska.pl.
3. Do etapu wojewódzkiego zostanie zakwalifikowanych po sześciu kandydatów z każdego powiatu i miast, którzy zdobędą największą liczbę głosów.

I. Zgłaszanie kandydatur

1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 22 października 2016 r. godz. 9.00 do 3 stycznia 2017 r. godz. 21.59 i obejmuje zgłoszenia kandydatur:
a. nadesłanych drogą elektroniczną na adres [email protected]. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, nazwa instytucji, organizacji w której pracuje, miejscowość, krótki opis kandydata (uzasadnienie), nr telefonu kontaktowego (do wiadomości Organizatora) oraz zdjęcie. Należy przesłać zgodę kandydata na wykorzystanie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 23.59 w dniu 16 listopada 2016 roku.
b. nadesłanych drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej gazetalubuska.pl. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane wskazane jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego, tj. imię i nazwisko kandydata, nazwę instytucji, organizacji w której pracuje, miejscowość, krótki opis kandydata (uzasadnienie), nr telefonu kontaktowego (do wiadomości Organizatora) oraz zdjęcie. Należy przesłać zgodę kandydata na wykorzystanie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 23.59 w dniu 16 listopada 2016 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 1 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
3. W dniu 18.11.2016 r., po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do udziału w Plebiscycie, na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista wszystkich zweryfikowanych kandydatur biorących udział w Plebiscycie.

II. Głosowanie – etap powiatowy
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 22 października 2016 r. od godz. 9.00 do 25 listopada 2016 r. do godz. 21.59 na następujących warunkach:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Gazety Lubuskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując odpowiedni prefiks. po kropce wpisując numer wybranego kandydata.
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do
e-wydania,
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę.
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto,
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu Organizatora
do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu,
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów,
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes,
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora,
k. Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2. Do etapu wojewódzkiego (finałowego) przejdzie z każdego powiatu po sześciu kandydatów: trzech pierwszych, którzy zdobędą największą liczbę głosów zliczoną za pośrednictwem SMS Premium oraz trzech kandydatów wskazanych przez Kapitułę.
3. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób będą miały łącznie taką samą liczbę punktów, wszyscy kandydaci z taką samą, największą liczbą głosów uzyskają awans do drugiego, wojewódzkiego etapu (finału) Plebiscytu.

III. Głosowanie – etap wojewódzki (finał)
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 2 grudnia 2016 r. od godz. 9.00 do 3 stycznia 2017 r. do godz. 21.59 na następujących warunkach:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Gazety Lubuskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując odpowiedni prefiks. po kropce wpisując numer wybranego kandydata.
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do
e-wydania,
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
e. jeden wysłany SMS to 3 głosy w Plebiscycie na daną kandydaturę.
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto,
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu Organizatora
do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu,
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów,
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes,
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora,
k. Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej gazetalubuska.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 2 grudnia 2016 r. od godz. 9.00 do 12 grudnia 2016 r. do godz. 11.59 na następujących warunkach:
a. uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto;
b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturę;
d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu;
e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 z jednego urządzenia.
3. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium oraz strony internetowej gazetalubuska.pl.
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów, wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie wówczas osoba wskazana przez Komisję Plebiscytową. Komisja Plebiscytowa rozstrzygając pod uwagę będzie brała osiągnięcia, dokonania kandydata.
5. Prawo wyboru laureatów przysługuje także Kapitule na zasadach określonych w art. 5 regulaminu.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu najpóźniej do dnia 4 stycznia 2017 r. na stronie internetowej w Serwisie.

Art. 5
Głosowanie Kapituły

1. Najpóźniej do dnia 1 grudnia 2016 r. Organizator Plebiscytu powoła Kapitułę.
2. Kapituła podczas swoich obrad weźmie pod uwagę wszystkie kandydatury zakwalifikowane do udziału w etapie wojewódzkim (finałowym) Plebiscytu.
3. Dokonując oceny kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Plebiscycie, Kapituła zastosuje następujące kryteria: działalność kandydata na rzecz lokalnej społeczności, osobowość, pozytywną postawę, sukcesy i szczególne osiągnięcia.
4. Kapituła w drodze głosowania wyłoni laureata i przyzna tytuł „Człowiek Roku Krono 2016” – wybór Kapituły. Kapituła przyzna również dwa wyróżnienia, a ich laureaci otrzymają tytuł „Człowiek Roku Krono 2016” – wyróżnienie Kapituły.
5. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów, Kapituła przeprowadzi głosowanie uzupełniające.
6. Wyniki głosowania Kapituły zostaną ogłoszone 20 stycznia 2017 r. podczas Koncertu Noworocznego w Żarach, organizowanego przez Partnera.

Art. 6
Nagrody w Plebiscycie

1. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego w obu kategoriach tj. „Człowiek Roku Krono 2016” – wybór Czytelników „Gazety Lubuskiej” oraz „Człowiek Roku Krono 2016” – wybór Kapituły otrzymają statuetkę i pamiątkowy dyplom. W obu kategoriach zostaną przyznane po dwa wyróżnienia, a ich laureaci otrzymają pamiątkowy dyplom.
2. Laureaci etapu powiatowego (trzech wybranych przez Czytelników oraz trzech przez Kapitułę) otrzymają pamiątkowe dyplomy, które zostaną wręczone podczas Sesji Rady Powiatu.
3. Nagrody zostaną wręczone 20 stycznia 2017 r. podczas Koncertu Noworocznego w Żarach, organizowanego przez Partnera.
4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5. Nagroda rzeczowa może zostać odebrana osobiście podczas uroczystego zakończenia Plebiscytu lub zostanie dostarczona paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięscy adres pocztowy. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora.
6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm.). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Organizator może przyznać laureatom i/lub uczestnikom Plebiscytu dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 7
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Gazeta Lubuska, al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem „Człowiek Roku Krono 2016”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora
w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi
na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się
do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej
w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId
i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki (między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).