Wywiad z Andrzejem Kailem – dyrektorem marketingu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

GL: Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji to rewolucyjna zmiana w funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych. Jakie zmiany wprowadza?

AK: Ustawa ta jest spójna ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i odzwierciedla kierunek polityki gospodarczej rządu, w szczególności zapewnienia wzrostu stopy inwestycji innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie, oferujących wysokopłatne, stabilne miejsca pracy. W związku z tym przedsiębiorcy, ubiegający się o wsparcie muszą spełniać określone kryteria ilościowe i jakościowe zgodne z obecnie prowadzoną polityką gospodarczą. Pomoc publiczna będzie udzielana jedynie dla projektów wpisujących się w wyżej wymienioną strategię. W konsekwencji nie ma już konieczności realizowania długotrwałych procedur włączania nowych terenów do SSE, dzięki czemu pomoc będzie szybciej dostępna dla przedsiębiorcy zamierzającego inwestować.

GL: Cała Polska strefą. Jakie zmiany wiążą się z tym zapisem w ustawie?

AK: Jak wspomniałem długotrwałe procedury obejmowania nowych terenów statusem SSE odeszły w zapomnienie. Zgodnie z zapisami nowej ustawy każdy inwestor, który podejmie decyzję o inwestowaniu swoich pieniędzy będzie miał takie same szanse na uzyskanie decyzji o wsparciu. Inwestycja będzie mogła być zrealizowana na każdym terenie, który się do tego nadaje, tj. posiada odpowiednie zapisy w planie miejscowym i jest odpowiednio do tego przygotowany infrastrukturalnie. Oczywiście możliwe są też inwestycje w dotychczasowych zakładach. Należy pamiętać jednak o tym, że do spełnienia są, podobnie jak pod rządami starej ustawy konkretne warunki. Warunki te zostały dookreślone w obowiązujących aktach prawnych.

GL: Jakie są w związku z tym preferencje? W jakim kierunku idzie wsparcie wynikające z nowych przepisów?

AK: Po pierwsze szybki proces wydawania decyzji. Inwestor zobowiązany jest złożyć wniosek, w którym określi warunki swojego przedsięwzięcia, a spółka zarządzająca obszarem po jego analizie wyda konkretną decyzję o wsparciu. Obowiązywać będą ponadto preferencyjne warunki dla małych i średnich przedsiębiorców, a zwolnienie z podatku trwać będzie od 12 do 15 lat w lubuskim. W tym miejscu rząd docenił starania samorządów, które w przeszłości przeprowadziły długotrwałe procedury objęcia swoich terenów statusem sse. Na tzw. „starych” terenach objętych sse okres wykorzystania ulgi podatkowej wynosi 15 lat. W sposób jasny określone zostały również kryteria jakościowe i ilościowe, a szczególnie mocno docenione zostały inwestycje w badania i rozwój.

GL: Wysokość wsparcia się jednak nie zmieniła?

AK: Każdy inwestor realizujący swoje przedsięwzięcie inwestycyjne w oparciu o decyzję o wsparciu może liczyć na ulgi w podatku dochodowym. Wysokość pomocy określona została w rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. Duży inwestor na terenie województwa lubuskiego może liczyć na zwrot do 35% kosztów kwalifikowanych. Wielkość pomocy rośnie do 45% dla średniego i 55% dla małego przedsiębiorcy. Oznacza to, że z każdego zainwestowanego miliona złotych inwestor może uzyskać do 350 tys., 450 tys. lub 550 tys. zł pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego.

GL: Do niedawna strefy przeplatały się swoim zasięgiem. Różne też były formy promocji. Ustawa wszystko ujednolica?

AK: Zdecydowanie tak. W obszarze działania naszej strefy funkcjonowały wcześniej dodatkowo trzy inne specjalne strefy ekonomiczne: Mielecka, Wałbrzyska ale i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna obsługiwały inwestorów w miejscach, do których my mieliśmy zdecydowanie bliżej. Dzisiaj obszary zostały logicznie dookreślone i przedsiębiorca od razu wie, z którą spółką zarządzającą ma się spotkać w celu omówienia wszystkich procedur niezbędnych do uzyskania decyzji o wsparciu. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna odpowiada za obszar Północno-Zachodniej Polski, jej siedziba znajduje się w Kostrzynie nad Odrą i to stąd wydawane będą wszystkie decyzje o wsparciu. Ujednolicone zostały również zasady pozyskiwania i obsługi inwestorów. Na pierwszy plan wysuwa się ponownie ścisła współpraca z Polską Agencją Inwestycji i Handlu a regionalne Centra Obsługi Inwestora mają stanowić dla nas wsparcie. Z pewnością usprawni to proces obsługi i opieki nad potencjalnym inwestorem.

GL: Wspominał Pan o kryteriach jakościowych, których spełnienie będzie ważne z perspektywy inwestora chcącego uzyskać wsparcie. Może Pan to nieco rozwinąć?

AK: Po pierwsze, wsparcie udzielane będzie dla inwestycji w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną. W tym zakresie docenione zostanie również osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mając na uwadze nawiązywanie współpracy pomiędzy inwestorami premiowana będzie przynależność do konkretnego krajowego klastra kluczowego. Szczególne znaczenie dla gospodarki ma prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko oraz tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia. Nie bez znaczenia pozostanie również zlokalizowanie inwestycji w mieście tracącym tzw. funkcje społeczno-gospodarcze (lista tych dla każdego województwa miast ujęta jest w rozporządzeniu). Co najważniejsze z mojej perspektywy uważam, że doceniani będą również ci przedsiębiorcy, którzy wspierać będą zdobywanie wykształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez swoich pracowników oraz współpracować będą ze szkołami branżowymi, gwarantując tym samym pełną opiekę nad pracownikami. Niezmiernie ważni z perspektywy polskiego rządu są przedsiębiorcy posiadający status mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.