REGULAMIN I NOTA INFORMACYJNA - DRUŻYNOWY BIEG WINOBRANIOWY O PUCHAR "GAZETY LUBUSKIEJ"

Redakcja
Poznajcie regulamin Drużynowego Biegu Winobraniowego 2021. Biegniemy w sobotę, 4 września.

Regulamin Akcji pod nazwą DRUŻYNOWY BIEG WINOBRANOWY O PUCHAR GAZETY LUBUSKIEJ zwanej dalej „Biegiem”

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Biegu i jego realizatorem jest Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zielonej Górze, al. Niepodległości 16/9, 65-048 Zielona Góra, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013535, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 9291662212 (dalej: Organizator).
2. Organizator posiada zezwolenie na przeprowadzenie Biegu, jest wyłącznie odpowiedzialny za jego prawidłowy przebieg, przygotowanie niezbędnych dokumentów z odpowiednimi służbami, zapewnienie opieki medycznej, właściwe oznakowanie trasy, itp.
3. Współorganizatorem, nie posiadającym statusu Organizatora, ani nie będącym podmiotem odpowiedzialnym za żadne z wymagań opisanych w pkt 2 jak i wymagań prawnych związanych ze statusem Organizatora Biegu, jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609 (dalej: Współorganizator).
4. Współorganizator koordynuje zapisy na Bieg, pobiera opłaty startowe, prowadzi biuro zawodów, wydaje pakiety startowe, koordynuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi celem poprawnego przeprowadzenia Biegu, jego sponsoring, promocję, reklamę.
5. Współorganizator zleca wybrane działania firmie Super Sport: prowadzenie zapisów na bieg oraz pobieranie opłaty startowej od uczestników.
6. W przypadku zgłoszenia do udziału w biegu mniej niż 50 drużyn, Organizator i Współorganizator mogą podjąć decyzję o odwołaniu biegu, wówczas opłata startowa zostanie zwrócona uczestnikom.
7. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Biegu pod nazwą „Drużynowy Bieg Winobraniowy o Puchar Gazety Lubuskiej”.
8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. Regulamin ten dostępny jest na stronie www.tkkf.zgora.pl, www.gazetalubuska.pl, oraz www.super-sport.com.pl.

Art. 2
Postanowienia ogólne

1. Celem Biegu jest zachęcenie do aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
2. Zapisy na Bieg odbywają się poprzez stronę www.super-sport.com.pl.
3. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20 sierpnia 2021 roku do godziny 24.00.
4. Bieg odbędzie się w dniu 4 września 2021 roku (sobota) w Zielonej Górze.
5. Start Biegu nastąpi o godzinie 17.00.
6. Start i meta znajdują się przy ul. Bohaterów Westerplatte w pobliżu biurowca PGNiG.
7. Bieg przeprowadzony zostanie na dwóch dystansach:
a) hobby - 2,5 km,
b) pełnym - 5,0 km.
8. Bieg zostanie przeprowadzony ulicami miasta: Bohaterów Westerplatte, Ułańska, al. Niepodległości, Bankowa, Chrobrego, pl. Matejki, Kupiecka, Drzewna, pl. Pocztowy, Jedności, Reja, Wojska Polskiego, Bohaterów Westerplatte.
9. Uczestnik nie ma prawa samodzielnie zmieniać trasy Biegu.
10. W trakcie imprezy należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać regulaminu Biegu oraz stosować się do poleceń obsługi Biegu, Straży Miejskiej i Policji.
11. Na obu dystansach prowadzona będzie klasyfikacja generalna drużyn reprezentujących firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje.
12. Drużyny reprezentujące służby mundurowe (wojsko, straż pożarną, policję, straż graniczną, służbę więzienną, straż miejską i inne) startować mogą jedynie na pełnym dystansie tj. 5 km i zostaną oddzielnie sklasyfikowane.
13. Wynik końcowy drużyny stanowi suma czasów uzyskanych przez jej zawodników. Zwycięży drużyna, której suma czasów będzie najmniejsza.
14. W przypadku uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o miejscu w klasyfikacji końcowej zdecyduje czas najlepszych zawodników w poszczególnych drużynach.
15. Warunkiem klasyfikacji danej drużyny jest ukończenie biegu przez trzech zawodników drużyny.
16. Pomiar czasu dokonywany będzie elektronicznie za pomocą jednorazowych chipów umieszczonych w numerze startowym.
17. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte agrafkami do koszulek sportowych. Agrafki zapewnia Współorganizator.
18. Uczestników obowiązuje strój (zalecany z logo własnej firmy) oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz w trakcie dekoracji.

Art. 3
Biuro zawodów

1. Biuro Zawodów mieścić się będzie w siedzibie Oddziału Współorganizatora, tj. w budynku „Gazety Lubuskiej”, al. Niepodległości 25, Zielona Góra (parter).
2. Biuro Zawodów czynne jest:
a) w dniach 2–3 września 2021 r. (czwartek i piątek) w godz. 16.00 do 19.00,
b) w dniu imprezy, czyli 4 września 2021 r. (sobota) w godz. od 13.00 do 15.00 (tylko dla drużyn zamiejscowych).

Art. 4
Uczestnicy i zgłoszenia

1. Uczestnik Biegu musi mieć ukończone 18 lat.
2. Uczestnikiem Biegu mogą być wyłącznie drużyny (dalej: Uczestnicy) składające się z 3 (trzech) osób fizycznych, mających pełną zdolność do czynności prawnych, reprezentujących firmę, instytucję, stowarzyszenie, fundacje oraz inne organizacje. Każda drużyna winna wskazać swojego kapitana.
3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest:
a) zgłoszenie przez kierownika jednostki lub uprawnionego przedstawiciela drużyny opisanej w pkt 2,
b) dokonanie do dnia 20 sierpnia 2021 roku do godziny 24.00 elektronicznego zgłoszenia oraz wniesienia opłaty startowej poprzez stronę www.super-sport.com.pl,
c) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
4. Przewiduje się limit Uczestników - 83 drużyny, które dokonają prawidłowego zgłoszenia i wpłaty wpisowego. Po wyczerpaniu limitu Uczestników, nie będzie możliwości zgłoszenia się do biegu.
5. Organizator dopuszcza zmianę osoby fizycznej w drużynie najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2021 roku. Zmianę zawodnika w drużynie powinien zgłosić kapitan drużyny wysyłając maila na adres [email protected]
6. Zgłaszający mogą wystawić dowolną liczbę drużyn z danej firmy, instytucji, stowarzyszenia, fundacji oraz innej organizacji.
7. Lista przyjętych do Biegu drużyn zostanie opublikowana do dnia 30 sierpnia 2021 roku na stronie internetowej Organizatora www.tkkf.zgora.pl i Współorganizatora www.gazetalubuska.pl.

Art. 5
Opłata startowa i pakiet startowy

1. Opłatę startową uiszcza się podczas zgłoszenia opisanego w art. 4 pkt 3 na stronie internetowej www.super-sport.com.pl.
2. Przelewy będą realizowane za pomocą usługi DOTPAY.
3. Opłata startowa wynosi 90 zł od drużyny i nie podlega zwrotowi.
4. Zgłoszenie bez uiszczenia opłaty jest nieważne.
5. Pakiety startowe wydawane będą przez Współorganizatora przedstawicielom drużyn w Biurze Zawodów (budynek „Gazety Lubuskiej”, al. Niepodległości 25, parter), po okazaniu dokumentu tożsamości przez odbierającego, w dniach 2–3 września 2021 r. (czwartek i piątek) w godz. 16.00 do 19.00 oraz w dniu imprezy, czyli 4 września 2021 r. (sobota) w godz. od 13.00 do 15.00 (tylko dla drużyn zamiejscowych).
6. Organizator i Współorganizator zapewniają między innymi:
a) start w zawodach, pomiar czasu,
b) szatnię i toalety,
c) depozyt ,
d) numer startowy i agrafki,
e) zabezpieczenie medyczne
f) obsługę Biegu,
g) pamiątkowy medal dla zawodników, którzy ukończą bieg,
h) nagrody dla zwycięzców.
7. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca Biegu ani nie zwraca poniesionych kosztów.
8. Organizator nie pokrywa ani nie ubezpiecza Uczestników od NNW.
9. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

Art. 6
Oświadczenia Uczestnika

1. Decydując się na udział w Biegu Uczestnik zaświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia mu pokonanie dystansu, o którym mowa w art. 2 pkt 7 Regulaminu.
2. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
3. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
4. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
5. Uczestnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisać własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
6. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
7. Uczestnik oświadcza, że w razie podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zrezygnuje z Biegu.

Art. 7
Środki ochrony

1. W strefie zawodów Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.
2. W strefie startu i strefie mety zalecane jest zakrycie ust i nosa za pomocą maseczki lub zachowanie minimum 1,5 metra dystansu od innych osób.
3. Zaleca się przychodzenie do Biura Zawodów, o którym mowa w art. 3 bez osób towarzyszących. Przy jednym stanowisku może znajdować się tylko osoba obsługiwana, a wszyscy czekający w ewentualnych kolejkach mają obowiązek zachowania min. 1,5 m odstępu.
4. Powyższe zalecenia i zasady mogą ulegać modyfikacjom na podstawie aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia.

Art. 8
Ochrona wizerunku

1. Podczas biegu Uczestnikom będą robione zdjęcia oraz nagrywany będzie materiał wideo. Z chwilą dokonania zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Współorganizatorowi zgody na nieodpłatne przetwarzanie i publikację swojego wizerunku, bez ograniczenia czasowego, w materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących „Drużynowego Biegu Winobraniowego o Puchar Gazety Lubuskiej”.
2. Uczestnik w szczególności wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi i Współorganizatorowi nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
2) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,
3) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
4) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
5) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
6) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
7) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
8) publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegu.

Art. 9
Nagrody

1. Drużyny, które w klasyfikacjach generalnych na obu dystansach oraz w klasyfikacji służb mundurowych zajmą miejsca I – III otrzymają puchary i pamiątkowe dyplomy, a zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe w postaci kart podarunkowych.
2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym wartość nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł brutto, co oznacza, że wartość nagród jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Art. 10
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Biegiem mogą być kierowane do Współorganizatora na adres e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Współorganizatora: Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze, al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem “Drużynowy Bieg Winobraniowy – reklamacja".
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

[b]NOTA INFORMACYJNA/[b]
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to e-mail: [email protected]
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Biegu, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w Biegu.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
· naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
· podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych np. Super Sport z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Racula-Drzonkowska 31a,
· innym odbiorcom danych – fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
· sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Jeśli w związku z udziałem w konkursie/plebiscycie/loterii nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie/plebiscycie lub loterii będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia konkursu/plebiscytu/loterii.
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.
Posiadasz prawo do:
· żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
· wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
· przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.
Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Twój udział w Biegu.
8. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy Twoje imię, nazwisko oraz wizerunek.

Rozmowa z Mariuszem Rumakiem po meczu Polska - Ukraina 2:2 U19

Wideo