REGULAMIN I NOTA INFORMACYJNA - DRUŻYNOWY BIEG WINOBRANIOWY O PUCHAR GAZETY LUBUSKIEJ

Redakcja
Poznajcie regulamin Drużynowego Biegu Winobraniowego 2019. Biegamy 7 września.

DRUŻYNOWY BIEG WINOBRANIOWY O PUCHAR GAZETY LUBUSKIEJ - REGULAMIN

ORGANIZATOR
Organizatorem biegu jest Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze.
REALIZATOR
Realizatorem biegu jest Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zielonej Górze.
TERMIN I MIEJSCE
1.Bieg odbędzie się w dniu 7 września 2019 r. (sobota) w Zielonej Górze.
2.Start nastąpi o godzinie 17.00.
3.Start i meta znajdują się przy ul. Bohaterów Westerplatte w pobliżu biurowca PGNiG.
4.Bieg przeprowadzony zostanie na dwóch dystansach, hobby (2,5 km) i pełnym (5,0 km), ulicami miasta: Bohaterów Westerplatte, Ułańska, al. Niepodległości, Bankowa, Chrobrego, pl. Matejki, Kupiecka, Drzewna, pl. Pocztowy, Jedności, Reja, Wojska Polskiego, Bohaterów Westerplatte.

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1.W biegu mogą wziąć udział trzyosobowe drużyny.
2.Prawo startu mają osoby, które ukończyły 18 lat.
3.Zgłoszenia drużyn reprezentujących firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje i organizacje dokonują kierownicy jednostek lub upoważnieni przedstawiciele.
4.Zgłoszenia innych drużyn dokonują ich kapitanowie.
5.Gwarantuje się przyjęcie 300 drużyn, które dokonają zgłoszenia i wpłaty wpisowego. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.
6.Opłata startowa wynosi 60 zł od drużyny i nie podlega zwrotowi.
7.Zgłoszenia elektronicznego drużyny oraz opłaty startowej należy dokonać do 23 sierpnia 2019 r. wyłącznie poprzez stronę internetową:
http://www.super-sport.com.pl
Jednocześnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.tkkf.pl i przesłać skan mailem pod adres biuro@tkkf.zgora.pl.
8.Przelewy realizowane będą za pomocą usługi DOTPAY. Za datę wniesienia opłat startowych przyjmuje się termin dokonania płatności.
9.Drużyna, która w ciągu 7 dni od daty rejestracji nie wniesie opłaty startowej i nie prześle skanu wypełnionego formularza zgłoszenia, podpisanego czytelnie przez każdego z zawodników, zostanie usunięta z systemu.
10.Zmianę zawodnika w drużynie należy zgłosić elektronicznie najpóźniej do 25 sierpnia 2019 r.
11. Lista przyjętych do biegu drużyn zostanie opublikowana w dniu 2 września 2019 r. na oficjalnej stronie internetowej Organizatora.
12.Pakiety startowe wydawane będą przedstawicielom drużyn, po okazaniu dokumentu tożsamości przez odbierającego i złożeniu oryginału zgłoszenia w dniach 5 – 6 września 2019 r. (czwartek i piątek) w godz. 16.00– 19.00 w siedzibie Redakcji „Gazety Lubuskiej” przy al. Niepodległości 25 oraz w biurze zawodów w dniu imprezy w godzinach od 14.00 do 16.00.
13.Przyjęcie numerów startowych uważane będzie za akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, a także na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1.Na obu dystansach prowadzona będzie klasyfikacja generalna drużyn reprezentujących podmioty „cywilne” (firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje).
2.Drużyny reprezentujące służby mundurowe (wojsko, straż pożarną, policję, straż graniczną, służbę więzienną, straż miejską i inne) startować mogą jedynie na pełnym dystansie (5 km) i zostaną sklasyfikowane oddzielnie.
3.Wynik końcowy drużyny stanowi suma czasów uzyskanych przez jej zawodników. Zwycięży drużyna, której suma czasów będzie najmniejsza.
4.W przypadku uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o miejscu w klasyfikacji końcowej zdecyduje czas najlepszych zawodników w poszczególnych drużynach.
5.W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż trzech zawodników, drużyna nie zostanie sklasyfikowana.
6.Pomiar czasu dokonywany będzie elektronicznie za pomocą jednorazowych chipów umieszczonych w numerach startowych.

NAGRODY
1.Drużyny, które w klasyfikacjach generalnych na obu dystansach oraz w klasyfikacji służb mundurowych zajmą miejsca I – III otrzymają puchary, a zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe.
2.Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają medale pamiątkowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2.Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte agrafkami do koszulek sportowych. Agrafki zapewnia Organizator.
3.Uczestników obowiązuje strój (zalecany z logo własnej firmy) oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz w trakcie dekoracji.
4.Organizator zapewni opiekę medyczną, szatnię oraz depozyt.
5.Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
6.Interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: biuro@tkkf.zgora.pl.

NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Domaniewskiej 45, 02–672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408.
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e–mail rodo.zgloszenia@polskapress.pl lub iod@polskapress.pl

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie biegu pod nazwą „Drużynowy Bieg Winobraniowy o Puchar Gazety Lubuskiej” (dalej jako bieg), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Z zastrzeżeniem kolejnego zdania podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa (o treści regulaminu biegu), zawierana przez zgłoszenie udziału w biegu. Podstawą przetwarzania Twojego wizerunku dla celów marketingowych i promocyjnych biegu jest prawnie uzasadniony interes Organizatora opierający się na promocji marki i produktów własnych w sposób związany ze zdrowym trybem życia i kultury fizycznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo–podatkowych oraz archiwizacyjnych.
W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo–podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu biegu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia
i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Twój wizerunek zostanie utrwalony przez fotografów przed, w trakcie i po biegu. Jest to w pełni dobrowolne.

4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna;
c.inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo–podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się bieg.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM
PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to:
a.prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
b.zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02–672 Warszawa.
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy
i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7.PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a.imię i nazwisko
b.nazwa drużyny, jednostka, miasto, adres, telefon i e–mail
c.wizerunek

Euro 2020 przełożone na kolejny rok!

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3