Regulamin konkursu „GMINA NA 6” IV edycja rok 2020

Akcja specjalna GMINA NA 6
Regulamin konkursu pod nazwą „GMINA NA 6” IV edycja zwanego dalej „Konkursem”

Regulamin konkursu pod nazwą „GMINA NA 6”
IV edycja zwanego dalej „Konkursem”
Art. 1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, BDO nr: 000020115.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Gmina na 6”.
 3. Celem Konkursu jest wyłonienie i wypromowanie najprężniejszych gmin województwa lubuskiego. Konkurs ma promować lokalne gminy, pokazywać ich wkład i zaangażowanie w dobro ich małych ojczyzn, pokazywać Czytelnikom co gminy robią dla swoich mieszkańców, inwestorów, turystów, środowiska.
 4. Konkurs jest adresowany do wszystkich gmin województwa lubuskiego.W IV edycji Konkursu nie mogą startować w wygranej kategorii wyłącznie Gminy, które wygrały w danej kategorii w III edycji.
 5. Konkurs organizowany będzie od dnia 28.01.2020r. do dnia 30.04.2020r.
 6. Organizator powołuje Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji szczebla wojewódzkiego, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, eksperci oraz przedstawiciele mediów.
 7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 8. Regulamin dostępny jest na stronie gazetalubuska.pl

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie

 1. Do udziału w Konkursie mogą przystąpić gminy wyłącznie z województwa lubuskiego :
  a) gminy miejskie
  b) gminy miejsko-wiejskie
  c) gminy wiejskie.

 2. Organizator ustala następujące kategorie, wg których Gmina może dokonać zgłoszenia :

  • Gmina przyjazna turystom
  • Gmina przyjazna inwestorom
  • Gmina przyjazna mieszkańcom
  • Gmina przyjazna środowisku.
 3. Gmina może dokonać zgłoszenia w dowolnej ilości kategorii.

 4. W Konkursie nie mogą brać udziału samorządy gminne spoza województwa lubuskiego.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu
I. Zgłoszenia Gmin

 1. Zgłoszenia gmin przyjmowane będą w dniach od 28.01.2020 r. do 11.03.2020 r.i obejmują zgłoszenia gmin nadesłane drogą elektroniczną na adres Wioletta.Lekowska@polskapress.pl,wpisując w temacie wiadomości „Gmina na 6 - zgłoszenie” (wzór formularza stanowi załącznik nr 1).
 2. Do udziału w Konkursie Gminę zgłasza osoba decyzyjna Wójt/Burmistrz/Prezydent lub osoba posiadająca pisemne upoważnienie wskazanych osób.
 3. Z osobą wskazaną w formularzu zgłoszeniowym skontaktuje się pracownik Organizatora, aby dokonać dalszych niezbędnych formalności zgłoszeniowych.
 4. Po wykluczeniu błędów formalnych i zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie przeprowadzona zostanie akcja promocyjna polegająca na prezentacji na łamach „Gazety Lubuskiej” oraz w serwisie gazetalubuska.pl/gmina-na-6 Gmin biorących udział w Konkursie. Przewidziana jest jednokrotna publikacja oraz stała ekspozycja na gazetalubuska.pl/gmina-na-6.
 5. W terminie wskazanym przez Organizatora, tj. do dnia 20.03.2020r Gminy uczestniczące w Konkursie zobowiązane są dostarczyć prezentacje lub filmy będące podstawą prezentacji przed Kapitułą. Przesyłając prezentacje jak i film Gmina oświadcza, że przysługują jej prawa autorskie do prezentacji jak i filmu zaś Organizatorowi udziela nieodpłatnej zgody na publikowanie i rozpowszechnianie filmu i prezentacji na zasadach i w celach podanych w niniejszym regulaminie. Jeżeli prezentacja lub film zawiera wizerunki osób fizycznych Gmina odpowiedzialna jest za uzyskanie zgody tych osób na nieodpłatne rozpowszechnienie wizerunku w celach i na zasadach określonych w regulaminie oraz na przekazanie tych zgód Organizatorowi.
 6. Organizator dopuszcza prezentację zgłoszonych Gmin w formie prezentacji PowerPoint, filmowej i/lub osobistej.
 7. Organizator, w „Gazecie Lubuskiej” oraz na stronie internetowej gazetalubuska.pl/gmina-na-6 opublikuje listę Gmin przystępujących do Konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem.
 9. Organizator zastrzega sobie, iż Konkurs nie zostanie uruchomiony w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń (minimalna liczba zgłoszonych do uczestnictwa w konkursie to 15 gmin).

II. Opłaty
Gminy miejskie oraz miejsko-wiejskie

 1. Opłata rejestracyjna za zgłoszenie Gminy w jednej kategorii wynosi:
  a) 1050 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych) netto za prezentację o wielkości 12 modułów, tj. 129,5 x 151,6 mm.
 2. W przypadku zgłoszenia Gminy w więcej niż jednej kategorii - opłata rejestracyjna za każdą zgłoszoną kategorię wynosi:
  a) 850 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych) netto za prezentację o wielkości 12 modułów, tj. 129,5 x 151,6 mm.

Gminy wiejskie

 1. Opłata rejestracyjna za zgłoszenie Gminy w jednej kategorii wynosi :
  a) 650 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych) netto za prezentację o wielkości 12 modułów, tj. 129,5 x151,6 mm.
 2. W przypadku zgłoszenia Gminy w więcej niż jednej kategorii - opłata rejestracyjna za każdą zgłoszoną kategorię wynosi:
  a) 450 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) netto za prezentację o wielkości 12 modułów, tj. 129,5 x 151,6 mm.
 3. Na podstawie dokonanego zgłoszenia, Gmina powinna dokonać opłaty rejestracyjnej na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora.

III. Wybór zwycięzców

 1. Spośród zgłoszonych Gmin, zwycięzców wybiera Kapituła Konkursu biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych punktów, wynikających z oceny kapituły (skala ocen od 0 do 6 pkt.).
 2. Kapituła wybiera po jednym laureacie w każdej z czterech kategorii.
 3. Kapituła zastrzega sobie prawo do nie przyznawania nagrody, jeśli Gmina w danej kategorii nie osiągnie 55% maksymalnej liczby głosów przyznawanych przez Kapitułę.
 4. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu do dnia 30.04.2020r.

Art. 4 Ogłoszenie wyników Konkursu

Wyniki Konkursu zostaną przedstawione na uroczystym podsumowaniu/gali z udziałem kandydatów i członków Kapituły. O terminie i miejscu podsumowania/ gali uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem pisemnie i/lub telefonicznie.

Art. 5 Nagrody w Konkursie

 1. Tytuł „Gmina na 6” otrzymują Gminy/ lub Gmina wybrana przez Kapitułę w następujących kategoriach:

  • Gmina przyjazna turystom
  • Gmina przyjazna inwestorom
  • Gmina przyjazna mieszkańcom
  • Gmina przyjazna środowisku
 2. Kapituła Konkursu przyznaje po jednym tytule w każdej kategorii.

 3. Zdobywcy tytułu „Gmina na 6” w poszczególnych kategoriach otrzymają od Organizatora Konkursu nagrodę.

 4. Nagrody Organizatora Konkursu :
  a. Laureat – w kategorii Gmina przyjazna turystom - otrzymuje prawo do zakupu za cenę 1 zł netto kampanii reklamowej w mediach Organizatora o wartości cennikowej 15.000 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
  b. Laureat – w kategorii Gmina przyjazna inwestorom-otrzymuje prawo do zakupu za cenę 1 zł netto kampanii reklamowej w mediach Organizatora o wartości cennikowej 15.000 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
  c. Laureat – w kategorii Gmina przyjazna mieszkańcom – otrzymuje prawo do zakupu za cenę 1 zł netto kampanii reklamowej w mediach Organizatora owartości cennikowej 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
  d. Laureat –w kategorii Gmina przyjazna środowisku - otrzymuje prawo do zakupu za cenę 1 zł netto kampanii reklamowej w mediach Organizatora o wartości cennikowej 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 5. Laureat otrzymuje prawo do znaku jakości oraz dyplom.

 6. Laureatom przysługuje prawo do posługiwania się w celach marketingowych logo Konkursu oraz przyznanym tytułem, o którym mowa w art. 5, pkt. 1 i 4.
  Kampania reklamowa, o której mowa w pkt. 5. przeprowadzona będzie w mediach prasowych iinternetowych należących do Organizatora na warunkach określonych w umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 7. Uzyskanie tytułu „Gmina na 6” nie wyklucza możliwości zgłoszenia Gminy do kolejnej edycji Konkursu, wyłączając zgłoszenie w kategorii, w której Gmina wygrała.

Art. 6 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres Redakcja „Gazety Lubuskiej” al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem „Gmina na 6”.
 2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń)oraz zwięzły opis zarzutów.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu ( osób zgłaszanych, reprezentujących Gminę oraz zgłaszających).

Załącznik do Regulaminu Konkursu pod nazwą „Gmina na 6”, IV edycja 2020r.

NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie(02-672),ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych na adres: iod@polskapress.pl. Kontakt ten może nastąpić również na adres e-mail rodo.zgloszenia@polskapress.pl
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą Gmina na 6 (dalej jako konkurs), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest tutaj umowa (o treści regulaminu konkursu),zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie, o ile zgłaszasz własną osobę do konkursu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią. Jeżeli Twoją osobę zgłosiła do udziału w konkursie osoba trzecia, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym konkursie będzie odrębnie uzyskana Twoja zgoda. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu konkursu) pobieramy tylko te dane, bezktórych dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje nie podjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a. nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne,
c. inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d. organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się konkurs. Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.Po upływie skazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia(„prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a. droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
b. zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w konkursie.
9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a. imię i nazwisko;
b. nazwa firmy
c. kategoria konkursu, w której bierzesz udział;
d. kontaktowy numer telefonu.

__________

Załączniki do Regulaminu konkursu pod nazwą „GMINA NA 6”

(kliknij i pobierz)

ZAŁĄCZNIK NR 1 - wzór formularza zgłoszeniowego

ZAŁĄCZNIK NR 2 - wzór umowy