Regulamin konkursu pod nazwą „Miss AWF Gazety Lubuskiej”

red

Regulamin konkursu pod nazwą „Miss AWF Gazety Lubuskiej”, edycja 2019
zwanego dalej „Konkursem PPG” lub „Konkursem”

Art.1
Informacje ogólne

1.Organizatorem Konkursu PPG jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2.Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział Zielona Góra pod egidą wydawnictwa „Gazety Lubuskiej” (nazywanego dalej „Gazetą”) we współpracy z samorządem studenckim Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim.
3.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Miss AWF Gazety Lubuskiej”.
4.Konkurs polega na wyłonieniu w drodze głosowania komisji plebiscytowej jednej zwyciężczyni: Miss AWF Gazety Lubuskiej.
5.Konkurs będzie trwać od 1 do 9 kwietnia.
6.Organizator powołuje trzyosobową komisję konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora (dwie osoby) oraz przedstawiciel samorządu studenckiego Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim (jedna osoba).
7.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
8.Organizator zastrzega, iż Konkurs nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie punkty przyznane przez komisję konkursową. Przy czym komisja konkursowa podczas przyznawania punktów, będzie kierowała się wyłącznie swoją subiektywną oceną.
9.Konkurs będzie prowadzony na łamach „Gazety Lubuskiej” oraz „Nasze Miasto Gorzów Wielkopolski” nazywanej dalej „Gazetą”. Konkurs prowadzony będzie również na stronach serwisu www.gazetalubuska.pl i gorzowwielkopolski@naszemiasto.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
10.Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio, zgoda na kandydowanie i akcept niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego
i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów konkursowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Konkursu w Gazecie, Tygodniku i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach
Gazety i Serwisu.

Art. 2
Warunki udziału w Konkursie.

1.Plebiscyt ma charakter zamknięty.
2.W Konkursie uczestniczą kandydatki biorące udział w konkursie organizowanym przez samorząd studencki AWF w Gorzowie Wielkopolskim.
3.Kandydatami w Konkursie mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4.W Konkursie nie mogą być kandydatami pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5.Kandydatce przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jej kandydatury z Konkursu, które należy przesłać na adres email: plebiscyt@gazetalubuska.pl. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane.
6.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Kandydatki z udziału w Plebiscycie zarówno w trakcie jak i po jego zakończeniu z ważnych przyczyn społecznych.
7.W głosowaniu w Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osoby głosującej, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu i do unieważnienia oddanych przez nie głosów.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Konkursu. Zgłoszenia i głosowanie.

1.Zgłoszeń do Konkursu dokonuje samorząd studencki AWF w Gorzowie Wielkopolskim.
2.Zgłoszenie powinno zawierać:
a.Imię i nazwisko kandydatki,
b.Miejscowość
c.Krótka prezentacja kandydatki,
d.Zdjęcie kandydatki.
3.Głosowanie w Konkursie odbywa się za pomocą punktacji. Każdy członek komisji konkursowej dysponuje punktami, które rozdziela między 10 kandydatek.
4.O zwycięstwie decyduje największa suma punktów przyznanych przez komisję.

Art. 5
Ogłoszenie wyników Konkursu. Nagrody w Konkursie

1.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 09.04.2019 r. w auli Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, przy ul. Estkowskiego w Gorzowie, w trakcie gali, która rozpocznie się o 18.00
2.Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje największa suma punktów przyznanych przez komisję.
3.Kandydatka, która zajmie I miejsce otrzyma:
a. dyplom, szarfa
b. wywiad (rozmowa, zdjęcia i wideo) zamieszczony w „Gazecie Lubuskiej”, „Nasze Miasto Gorzów Wielkopolski” oraz na portalu gazetalubuska.pl i gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl
c. album z kolekcji „Gazety Lubuskiej”
4.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani, wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone w dniu 09.04.2019 r. w auli Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, przy ul. Estkowskiego w Gorzowie, w trakcie gali, która rozpocznie się o 18.00 lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora w „Gazecie Lubuskiej” mieszczącej się pod adresem: ul. Sikorskiego 111 (Galeria Park 111), 66-400 Gorzów Wielkopolski lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
6.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail plebiscyt@gazetalubuska.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora lokalnego: „Gazeta Lubuska”, al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem „Konkurs – reklamacja”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących jak i kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu „Miss AWF Gazety Lubuskiej 2019”
NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@polskapress.pl

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą „Miss AWF Gazety Lubuskiej 2019” (dalej jako Konkurs), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie (o ile zgłaszasz własną osobę do plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo, gdy osoba trzecia zgłosiła ciebie), albo przez głosowanie gdy głosujesz.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
c.inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.droga mailową, wysyłając maila na adres: iod@polskapress.pl
b.zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>

8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w plebiscycie.

9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a. Imię i nazwisko;
b. miejscowość.

Facebook zniknie z terenów Unii?

Wideo

Materiał oryginalny: Regulamin konkursu pod nazwą „Miss AWF Gazety Lubuskiej” - Gazeta Lubuska

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3