Regulamin loterii promocyjnej "Odjazdowa"

Redakcja
Udostępnij:
W regulaminie znajdziesz wszelkie ważne informacje, które pomogą Ci wygrywać fantastyczne nagrody. Przeczytaj uważnie, a w razie pytań, dzwoń do nas!

Postanowienia ogólne

1. Nazwa loterii promocyjnej
Loteria promocyjna zwana dalej "loterią" prowadzona jest pod nazwą "ODJAZDOWA".

2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej
Organizatorem loterii jest firma Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052204, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 897-10-10-229, kapitał zakładowy 42 977 500,00 zł.

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie.
Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

4. Zasięg loterii promocyjnej
Loteria odbywa się na terenie wybranych powiatów województwa lubuskiego (powiat: słubicki, żarski, międzyrzecki, krośnieński, żagański, wschowski, gorzowski, sulęciński, nowosolski, zielonogórski, międzychodzki, świebodziński, strzelecko - drezdenecki, nowotomyski), dolnośląskiego (powiat: głogowski, polkowicki), wielkopolskiego (wolsztyński), zachodniopomorskiego (powiat: choszczeński, myśliborski) objętych dystrybucją "Gazety Lubuskiej".

5. Czas trwania loterii promocyjnej
Loteria rozpoczyna się w dniu 19.03.2011 roku, a kończy w dniu 30.08.2011 roku.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia dystrybuowania kuponów loteryjnych.
Kupony loteryjne publikowane są codziennie od poniedziałku do soboty (po jednym kuponie) w wydaniach "Gazety Lubuskiej" od dnia 19.03.2011 r. do dnia 10.06.2011 r. (z wyłączeniem dnia 25.04.2011 r., 03.05.2011 r.). W dniu 23.04.2011 r. oraz 02.05.2011 r., opublikowane zostaną dwa kupony loteryjne.

Dane osobowe

7. Uczestnicy loterii poprzez podpisanie oświadczenia wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem loterii przez Organizatora w celach niezbędnych do przeprowadzenia loterii, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście laureatów. Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w loterii i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Uczestnicy loterii

8. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego regulaminu), zamieszkała na terenie Polski.

9. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się małżonków, dzieci, rodzeństwo, krewnych i powinowatych pierwszego stopnia.

10. Przystąpienie do loterii jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu loterii w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii.

Przebieg loterii

11. Loteria podzielona jest na 12 edycji. Każda edycja posiada swoją kartę do gry (zwaną dalej "Kartą"). Podczas każdej edycji na łamach "Gazety Lubuskiej" publikowane są kupony loteryjne. Zadaniem uczestnika jest zebranie 6 następujących po sobie kuponów loteryjnych publikowanych od dnia dołączenia karty do dnia poprzedzającego dołączenie nowej Karty (zwanych dalej "zestawem").
Poszczególne edycje odbywają się w następujących terminach:
I edycja trwa od dnia 19.03.2011 r. do dnia 25.03.2011 r.
II edycja trwa od dnia 26.03.2011 r. do dnia 01.04.2011 r.
III edycja trwa od dnia 02.04.2011 r. do dnia 08.04.2011 r.
IV edycja trwa od dnia 09.04.2011 r. do dnia 15.04.2011 r.
V edycja trwa od dnia 16.04.2011 r. do dnia 22.04.2011 r.
VI edycja trwa od dnia 23.04.2011 r. do dnia 29.04.2011 r.
VII edycja trwa od dnia 30.04.2011 r. do dnia 06.05.2011 r.
VIII edycja trwa od dnia 07.05.2011 r. do dnia 13.05.2011 r.
IX edycja trwa od dnia 14.05.2011 r. do dnia 20.05.2011 r.
X edycja trwa od dnia 21.05.2011 r. do dnia 27.05.2011 r.
XI edycja trwa od dnia 28.05.2011 r. do dnia 03.06.2011 r.
XII edycja trwa od dnia 04.06.2011 r. do dnia 10.06.2011 r.

12. W dniach: 19.03.2011 r., 26.03.2011 r., 02.04.2011 r., 09.04.2011 r., 16.04.2011 r., 23.04.2011 r., 30.04.2011 r., 07.05.2011 r., 14.05.2011 r., 21.05.2011 r., 28.05.2011 r., 04.06.2011 r., do wydania gazety "Gazety Lubuskiej" dołączona zostanie Karta (do każdej gazety zaprenumerowanej dołączone zostaną dwie Karty).

13. Karta zawiera: liczbę oznaczającą numer Karty (zwaną dalej Numerem Karty), zakres numerów kuponów loteryjnych, które przynależą do Karty oraz dwa unikalne alfanumeryczne, 7-znakowe kody Karty (dalej zwanymi "Kodami Karty") ukryte pod zdrapką. Każdy uczestnik, może wysłać na daną kartę maksymalnie dwa SMS-y zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 15 b (wersja I i II).

14. Każdy kupon loteryjny zawiera oznaczenie Numeru Karty (tzn. Numer Karty, do której przypisany jest dany kupon), datę oraz pola do wypełnienia przez uczestnika tj. imię, nazwisko, adres zameldowania, miejsce na podpis wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o pełnoletności oraz o nie spełnieniu przesłanek uniemożliwiających udział w loterii (dotyczy punktu 9).
Organizator zastrzega, iż w zestawie kuponów loteryjnych przynajmniej jeden kupon musi być prawidłowo wypełniony. Nie wypełnienie przez uczestnika w/w pól na przynajmniej jednym kuponie, powoduje nieważność zestawu i nie przyznanie nagrody przez Organizatora.

Zasady prowadzenia loterii

15. W loterii można wziąć udział kupując "Gazetę Lubuską" (wersja I), lub posiadając prenumeratę "Gazety Lubuskiej" na marzec i/lub kwiecień i/lub maj i/lub czerwiec (wersja II) lub dokonując zakupu e-wydania archiwalnego "Gazety Lubuskiej" (wersja III).
Aby wziąć udział w loterii należy:
Wersja I
a) Dokonać zakupu "Gazety Lubuskiej", do której dołączona będzie Karta (w terminach określonych w pkt 12 regulaminu) i zachować ją.
b) W terminach określonych dla poszczególnych Kart (przedstawionych poniżej) dokonać zakupu e-wydania, poprzez przesłanie SMS-a na numer 71466 (koszt wysłania SMS-a 1 zł netto / 1,23 zł z VAT) o treści: LOTERIA.X, gdzie X oznacza 7-znakowy alfanumeryczny Kod Karty znajdujący się na Karcie
W treści SMS zamiast kropki dopuszczalne jest również wpisanie znaków takich jak: przecinek (,), dwukropek (:), krzyżyk (#), myślnik (-) spacja ( ). W odpowiedzi na SMS-a uczestnik otrzyma potwierdzenie dostępu do jednego e-wydania, które uczestnik będzie mógł wykorzystać w trakcie trwania loterii.
Poszczególne Kody Kart można przesyłać w następującym terminie:
Karta numer 1 - od dnia 19.03.2011 r. do dnia 25.03.2011 r.,
Karta numer 2 - od dnia 26.03.2011 r. do dnia 01.04.2011 r.
Karta numer 3 - od dnia 02.04.2011 r. do dnia 08.04.2011 r.
Karta numer 4 - od dnia 09.04.2011 r. do dnia 15.04.2011 r.
Karta numer 5 - od dnia 16.04.2011 r. do dnia 22.04.2011 r.
Karta numer 6 - od dnia 23.04.2011 r. do dnia 29.04.2011 r.
Karta numer 7 - od dnia 30.04.2011 r. do dnia 06.05.2011 r.
Karta numer 8 - od dnia 07.05.2011 r. do dnia 13.05.2011 r.
Karta numer 9 - od dnia 14.05.2011 r. do dnia 20.05.2011 r.
Karta numer 10 - od dnia 21.05.2011 r. do dnia 27.05.2011 r.
Karta numer 11 - od dnia 28.05.2011 r. do dnia 03.06.2011 r.
Karta numer 12 - od dnia 04.06.2011 r. do dnia 10.06.2011 r.

Po dokonaniu zakupu e-wydania, przesłany przez uczestnika Kod Karty zwany dalej "zgłoszeniem" weźmie udział w losowaniu nagród.
c) w dniach 19.03.2011 r. - 10.06.2011 r. wyciąć odpowiednie do Karty kupony loteryjne publikowane w "Gazecie Lubuskiej". Zebrać z nich zestaw 6 kolejnych, następujących po sobie kuponów. Zestaw kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje żadnego numeru kuponu oraz żaden numer nie może się powtarzać, zastępując numer brakujący.

Wersja II
a) Zachować przynajmniej jedną Kartę dołączoną do "Gazety Lubuskiej" (na której znajdują się dwa Kody Karty).
b) W terminach określonych dla poszczególnych Kart (przedstawionych poniżej) dokonać zakupu e-wydania, poprzez przesłanie SMS-a na numer 71466 (koszt wysłania SMS-a 1 zł netto / 1,23 zł z VAT) o treści: LOTERIA.X, gdzie X oznacza 7-znakowy alfanumeryczny Kod Karty znajdujący się na Karcie
W treści SMS zamiast kropki dopuszczalne jest również wpisanie znaków takich jak: przecinek (,), dwukropek (:), krzyżyk (#), myślnik (-) spacja ( ). W odpowiedzi na SMS-a uczestnik otrzyma hasło dostępu do jednego e-wydania, które uczestnik będzie mógł wykorzystać w trakcie trwania loterii.

Poszczególne Kody Kart można przesyłać w następującym terminie:
Karta numer 1 - od dnia 19.03.2011 r. do dnia 25.03.2011 r.,
Karta numer 2 - od dnia 26.03.2011 r. do dnia 01.04.2011 r.
Karta numer 3 - od dnia 02.04.2011 r. do dnia 08.04.2011 r.
Karta numer 4 - od dnia 09.04.2011 r. do dnia 15.04.2011 r.
Karta numer 5 - od dnia 16.04.2011 r. do dnia 22.04.2011 r.
Karta numer 6 - od dnia 23.04.2011 r. do dnia 29.04.2011 r.
Karta numer 7 - od dnia 30.04.2011 r. do dnia 06.05.2011 r.
Karta numer 8 - od dnia 07.05.2011 r. do dnia 13.05.2011 r.
Karta numer 9 - od dnia 14.05.2011 r. do dnia 20.05.2011 r.
Karta numer 10 - od dnia 21.05.2011 r. do dnia 27.05.2011 r.
Karta numer 11 - od dnia 28.05.2011 r. do dnia 03.06.2011 r.
Karta numer 12 - od dnia 04.06.2011 r. do dnia 10.06.2011 r.
Po dokonaniu zakupu e-wydania, przesłany przez uczestnika Kod Karty zwany dalej "zgłoszeniem" weźmie udział w losowaniu nagród.
c) Zachować dowód opłacenia prenumeraty.

Wersja III
a) W terminie od dnia 19.03.2011 r. do dnia 10.06.2011 r. dokonać zakupu e-wydania archiwalnego "Gazety Lubuskiej", poprzez przesłanie SMS-a na numer 72466 (koszt wysłania SMS-a 2 zł netto / 2,46 zł z VAT) o treści: KARTA. W odpowiedzi na SMS-a uczestnik otrzyma kod dostępu do jednego e-wydania archiwalnego "Gazety Lubuskiej", które uczestnik będzie mógł wykorzystać w trakcie trwania loterii.
Po dokonaniu zakupu e-wydania archiwalnego, otrzymany przez uczestnika Kod Karty zwany dalej "zgłoszeniem" weźmie udział w losowaniu nagród
b) w terminach określonych poniżej dla danych zestawów wyciąć kupony loteryjne publikowane w "Gazecie Lubuskiej" (z zastrzeżeniem, iż kupony loteryjne należy wycinać z przedziału czasowego odpowiedniego dla dokonania zakupu e-wydania archiwalnego np. w przypadku wysłania SMS-a w dniu 28.03.2011 r. uczestnik musi zebrać kupony przypisane do zestawu 2). Zebrać z nich zestaw 6 kolejnych, następujących po sobie kuponów. Zestaw kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje żadnego numeru kuponu oraz żaden numer nie może się powtarzać, zastępując numer brakujący.

Zestaw nr 1 - od dnia 19.03.2011 r. do dnia 25.03.2011 r.,
Zestaw nr 2 - od dnia 26.03.2011 r. do dnia 01.04.2011 r.
Zestaw nr 3 - od dnia 02.04.2011 r. do dnia 08.04.2011 r.
Zestaw nr 4 - od dnia 09.04.2011 r. do dnia 15.04.2011 r.
Zestaw nr 5- od dnia 16.04.2011 r. do dnia 22.04.2011 r.
Zestaw nr 6 - od dnia 23.04.2011 r. do dnia 29.04.2011 r.
Zestaw nr 7 - od dnia 30.04.2011 r. do dnia 06.05.2011 r.
Zestaw nr 8 - od dnia 07.05.2011 r. do dnia 13.05.2011 r.
Zestaw nr 9 - od dnia 14.05.2011 r. do dnia 20.05.2011 r.
Zestaw nr 10 - od dnia 21.05.2011 r. do dnia 27.05.2011 r.
Zestaw nr 11 - od dnia 28.05.2011 r. do dnia 03.06.2011 r.
Zestaw nr 12 - od dnia 04.06.2011 r. do dnia 10.06.2011 r.

16. Każdy uczestnik może zgłosić swoje uczestnictwo wielokrotnie wg procedury przedstawionej w pkt. 15 (z zastrzeżeniem, iż wybiera wersję I albo wersję II, wersję III).
W losowaniach biorą udział tylko unikatowe numery, czyli numer telefonu wraz z Kodem Karty przesłane w odpowiednim terminie. W przypadku wysłania przez uczestnika więcej niż jednego zgłoszenia SMS z tym samym Kodem Karty, otrzyma on informację, że takie zgłoszenie jest już zarejestrowane.

Nagrody

17. Wykaz nagród:
Nagroda główna w postaci samochodu osobowego o wartości 42 000 zł brutto - 3 nagrody o łącznej wartości 126.000 zł brutto.
Nagrody dodatkowe
a) Nagroda w postaci skutera o wartości 2500 zł brutto - 3 nagrody o łącznej wartości 7.500 zł brutto.
b) Nagroda w postaci netbooka o wartości 1000 zł brutto - 3 nagrody o łącznej wartości 3.000 zł brutto.
c) Nagroda w postaci vouchera na wycieczkę o wartości 800 zł brutto - 3 nagrody o łącznej wartości 2.400 zł brutto.
d) Nagroda w postaci konsoli PSP o wartości 600 zł brutto - 3 nagrody o łącznej wartości 1.800 zł brutto.
e) Nagroda w postaci aparatu fotograficznego o wartości 500 zł brutto - 3 nagrody o łącznej wartości 1.500 zł brutto.
f) Nagroda w postaci roweru o wartości 500 zł brutto - 3 nagrody o łącznej wartości 1 500 zł brutto.
g) Nagroda w postaci nawigacji samochodowej o wartości 350 zł brutto - 3 nagrody o łącznej wartości 1.050 zł brutto.
h) Nagroda w postaci telefonu komórkowego o wartości 300 zł brutto - 3 nagrody o łącznej wartości 900 zł brutto.
i) Nagroda w postaci namiotu o wartości 300 zł brutto - 3 nagrody o łącznej wartości 900 zł brutto.
j) Nagroda w postaci zestawu walizek o wartości 250 zł brutto - 3 nagrody o łącznej wartości 750 zł brutto.

Wartość puli nagród wynosi 147 300 zł brutto (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych)

Losowanie nagród

18. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora pod nadzorem Komisji. Losowania nagród są przeprowadzone przy użyciu komputera wyposażonego w oprogramowanie umożliwiające losowy wybór zgłoszenia z elektronicznej bazy danych.

19. Terminy losowania nagród.
Pierwsze losowanie odbędzie się w dniu 20.04.2011 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach 19.03.2011 r. - 15.04.2011 r. Podczas losowania wylosowana zostanie jedna nagroda główna oraz po jednej nagrodzie dodatkowej określonej w pkt 17 od a) do j). Do laureata nagrody głównej wylosowana zostanie jedna osoba rezerwowa.

Drugie losowanie odbędzie się w dniu 18.05.2011 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach 16.04.2011 r. - 13.05.2011 r. Podczas losowania wylosowana zostanie jedna nagroda główna oraz po jednej nagrodzie dodatkowej określonej w pkt 17 od a) do j). Do laureata nagrody głównej wylosowana zostanie jedna osoba rezerwowa.

Trzecie losowanie odbędzie się w dniu 15.06.2011 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach 14.05.2011 r. - 10.06.2011 r. Podczas losowania wylosowana zostanie jedna nagroda główna oraz po jednej nagrodzie dodatkowej określonej w pkt 17 od a) do j). Do laureata nagrody głównej wylosowana zostanie jedna osoba rezerwowa.

20. W ciągu 2 dni roboczych od losowania podjęte zostaną próby nawiązania połączenia telefonicznego z wylosowanymi laureatami nagród głównych oraz dodatkowych. Połączenie telefoniczne będzie dokonywane na numer telefonu uczestnika, za pomocą którego brał udział w loterii.

21. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w loterii, podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania) potwierdzić posiadanie Karty z Kodem Karty, zgodnym z podanym w zgłoszeniu do loterii. Próba uzyskania połączenia z danym laureatem podejmowana będzie pięciokrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować do 6 sygnałów. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona najwcześniej po 3 minutach. W przypadku braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia.
Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z laureatem nagrody dodatkowej nie uda się uzyskać połączenia, wówczas nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora.

Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z laureatem nagrody głównej nie uda się uzyskać połączenia, podjęta zostanie próba nawiązania połączenia telefonicznego z osobą rezerwową, dla której zostanie powtórzona procedura z niniejszego punktu regulaminu. Jeśli nie uda się uzyskać połączenia z osobą rezerwową, wówczas nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora.

22. Podczas rozmowy telefonicznej z laureatem zostanie on powiadomiony o wygranej oraz warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody. Prawo do odbioru nagrody wylosowany uczestnik nabywa po osobistym dostarczeniu lub wysłaniu listem poleconym na adres: Biuro Loterii, al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem "LOTERIA ODJAZDOWA":
- oryginalnej Karty z Kodem Karty zgodnym z wylosowanym podczas losowania, 6 następujących po sobie kuponów loteryjnych odpowiednich do danej Karty (przynajmniej jeden kupon loteryjny musi być prawidłowo wypełniony) - warunki do spełnienia dla uczestników którzy wzięli udział w loterii zgodnie z pkt 15 wersja I.
- oryginalnej Karty z Kodem Karty zgodnym z wylosowanym podczas losowania, kserokopię dowodu opłacenia prenumeraty oraz oświadczenie uczestnika loterii z danymi osobowymi (oświadczenie będzie zawierało: imię, nazwisko, adres zameldowania, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o pełnoletności oraz o nie spełnieniu przesłanek uniemożliwiających udział w loterii dotyczy pkt 9.) Wzór oświadczenia będzie się znajdował w Biurze Loterii oraz na stronie internetowej www.gazetalubuska.pl/loteria - warunki do spełnienia dla uczestników, którzy wzięli udział w loterii zgodnie z pkt 15 wersja II.
- 6 następujących po sobie kuponów loteryjnych odpowiednich do dnia kiedy dokonał zakupu e-wydania archiwalnego "Gazety Lubuskiej" (przynajmniej jeden kupon loteryjny musi być prawidłowo wypełniony) oraz numer telefonu z którego dokonał zakupu e-wydania archiwalnego - warunki do spełnienia dla uczestników którzy wzięli udział w loterii zgodnie z pkt 15 wersja III.

Doręczenie dokumentów, wskazanych powyżej, nastąpić musi w terminie 2 dni roboczych od dnia powiadomienia uczestnika o warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody. W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które dotrą po upływie 8 dni roboczych od dnia powiadomienia uczestnika o warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody, nie będą uwzględniane, pomimo ich prawidłowego złożenia.

23. Jeżeli laureat nagrody dodatkowej nie spełni warunków opisanych w pkt. 22 regulaminu, wówczas nagroda pozostanie własnością Organizatora.

Jeżeli laureat nagrody głów nej nie spełni warunków opisanych w pkt. 22 regulaminu, wówczas nagroda przechodzi na osobę rezerwową, tzn.: kolejnego dnia roboczego po niespełnieniu przez laureata warunków podanych w pkt. 22, zostaną nawiązane próby połączenia z osobą rezerwową, a następnie przeprowadzona zostanie procedura opisana w pkt. 21 i 22 regulaminu. W przypadku nie spełnienia warunków przez osobę rezerwową, nagroda pozostanie własnością Organizatora.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłane zgłoszenia zawierające Kartę z unikalnym kodem - zniszczone, opóźnione lub zagubione przez pocztę.

Ogłaszanie wyników

25. Lista laureatów w postaci Kodów Kart publikowana będzie w "Gazecie Lubuskiej" w ciągu dwóch dni roboczych od losowania, natomiast na stronie internetowej www.gazetalubuska.pl w dniu losowania.
Lista laureatów z pierwszego losowania zawierająca imię, nazwisko, miejscowość opublikowana zostanie w dniu 21.05.2011 r., lista laureatów z drugiego losowania zostanie opublikowana w dniu 18.06.2011, a lista laureatów z trzeciego losowania zostanie opublikowana w dniu 16.07.2011r.

Odbiór nagród

26. Nagrody dodatkowe mogą być odbierane przez laureatów w oddziale Organizatora w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 25 do dnia 29.07.2011 r.
Nagrody należy odbierać w Biurze Loterii, legitymując się dokumentem tożsamości. Wszystkie nagrody, oprócz nagrody głównej w imieniu zwycięzcy może odebrać również jego pełnomocnik, jednak tylko w przypadku legitymowania się dokumentem tożsamości oraz pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.

27. Nagroda główna zostanie przekazana najpóźniej w dniu 29.07.2011 w Salonie Opel Kowalczyk przy ul. Dekoracyjnej 7A w Zielonej Górze.
Laureat nagrody głównej zobowiązany jest do wpłacenia Organizatorowi loterii podatku od nagrody w wysokości 10% równowartości nagrody, nie później niż 3 dni przed datą odbioru nagrody.

28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez laureata adresu lub innych danych, na który to adres została wysłana nagroda.

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez laureata. W takim przypadku laureat traci prawo do nagrody.

Odpowiedzialność podatkowa

30. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wręczone, w ramach niniejszej promocji, zgodnie z przepisami prawa.

Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej

31. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii zwaną dalej Komisją i wydał regulamin jej działania. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

Zasady postępowania reklamacyjnego

32. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników loterii na piśmie od dnia rozpoczęcia loterii, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po dniu 16.08.2011 r. nie będą uwzględniane, pomimo ich prawidłowego złożenia zgodnie z datą stempla pocztowego.

33. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Biuro Loterii, al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem "LOTERIA ODJAZDOWA - reklamacja". Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

34. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

Przedawnienie roszczeń

35. Roszczenia z tytułu loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

36. W przypadku zgłoszenia reklamacji, bieg terminu przedawnienia, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.

Postanowienia końcowe

37. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

38. Niniejszy regulamin jest udostępniony uczestnikom loterii do wglądu w siedzibie redakcji "Gazeta Lubuska" oraz na stronie internetowej www.gazetalubuska.pl. Na pisemne życzenie uczestnika loterii, otrzyma on kopię regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: Biuro Loterii, al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem "LOTERIA ODJAZDOWA - regulamin"

39. Materiały reklamowe loterii mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.

40. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi.

41. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS w imieniu Organizatora.

42. Biuro Loterii znajduje się w oddziale Organizatora przy al. Niepodległości 25 w Zielonej Górze i czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.30.

43. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540), ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. "Prawo pocztowe" (Dz. U z dnia 2008 r. Nr 189 poz. 1159) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U z dnia 2004 r. Nr 5 poz. 34).

Motoryzacja do pełna! Ogłoszenia z Twojego regionu, testy, porady, informacje

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polska coraz bardziej rowerowa

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Gazeta Lubuska
Dodaj ogłoszenie