MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin plebiscytu „Dziecięca eskorta Falubazu” edycja 2019

red
Regulamin plebiscytu pod nazwą „Dziecięca eskorta Falubazu” edycja 2019 zwanego dalej „Plebiscytem PPG” lub „Plebiscytem”

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Dziecięca eskorta Falubazu” edycja 2019
zwanego dalej „Plebiscytem PPG” lub „Plebiscytem”

Art. 1 Informacje ogólne
1.Organizatorem Plebiscytu PPG jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Oddział Zielona Góra pod egidą wydawnictwa „Gazety Lubuskiej” (nazwanego dalej „Gazeta”).
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Dziecięca Eskorta Falubazu 2019”. Partnerem Plebiscytu jest Zielonogórski Klub Żużlowy.
4. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania 16 laureatów w wieku od 6 do 12 lat, którzy wyprowadzą zawodników klubu żużlowego Falubaz Zielona Góra oraz Get Well Toruń na pierwszy mecz sezonu, w dniu 5 kwietnia 2019 roku w Zielonej Górze.
5. Plebiscyt będzie trwać od dnia 2.03.2019 do dnia 29.03.2019 godz. 19.00.
6. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8. Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium zdefiniowane jest w art. 4 ust.3 poniżej, zaś za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie Serwisu zdefiniowane jest w art. 4 ust. 4-6 poniżej.
9. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Gazety Lubuskiej” nazwanej dalej „Gazetą”. Plebiscyt prowadzony będzie również na stronie serwisu www.gazetalubuska.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
10. Do materiałów plebiscytowych, przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatów lub osoby zgłaszające Kandydatów, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na www.gazetalubuska.pl/regulamin, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
11. Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio, zgoda na kandydowanie i akcept niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.
Zgodę za Kandydata wyraża jego przedstawiciel ustawowy.
Art. 2 Warunki udziału w plebiscycie. Kandydaci i głosujący
1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. W plebiscycie, za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego, może wziąć udział dziecko, zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego oraz powiatów ościennych województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, które w chwili zgłoszenia do udziału w plebiscycie ukończyło 6 rok życia i nie ukończyło jeszcze 12 roku życia.
3. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie przedstawiciel ustawowy , wypełniając zgłoszenie wraz z jednym zdjęciem dziecka. Zgłaszający gwarantuje, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób trzecich widocznych na fotografiach do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, a w razie wizerunku dziecka pozostającego pod jego/jej opieką – zgodę taką w imieniu dziecka wyraża, i pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, że fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
4. Kandydatami nie mogą być dzieci pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres email: [email protected]
W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofaną kandydaturę lub za zakupione kredyty.
6.Przedstawiciel ustawowy dokonujący zgłoszenia kandydata do udziału w Plebiscycie oświadcza, że:
a.Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii
b.Udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem).
c.Autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się, iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
d.Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.

7. Głosować w plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
8. Głosować można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatów, osoby zgłaszające kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
10. Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie Kandydata, na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej w Serwisie.
2. Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać do dnia 21.03.2019 r., do godz. 24.00
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. zdjęcie dziecka (rozdzielczość 300 dpi, format jpg)
b. imię i nazwisko
c. rok urodzenia zgłaszanego dziecka
d. miejscowość zamieszkania dziecka
e. krótkie uzasadnienie, dlaczego dziecko chce należeć do dziecięcej eskorty (nieobowiązkowo)
f. imię i nazwisko oraz numer kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do udziału w plebiscycie
4. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację. Nadto jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć z wizerunkiem kandydata bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby Plebiscytu w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazet oraz Serwisu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego pkt. 3 oraz prawem.
6. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6 poniżej.
7. W przypadku rodzeństwa (w tym bliźniąt, trojaczków, itp.) każde dziecko powinno być zgłoszone osobno, w odrębnym formularzu.
8. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 3 dni roboczych dołączona do listy kandydatów.
9. W dniu 15.03.2019 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie. Zgłoszenia, które nadejdą po 15.03.2019 do końca okresu trwania Plebiscytu będą dodawane do listy kandydatów na bieżąco.
10. Dla przedstawicieli ustawowych zweryfikowanych pozytywnie kandydatów zostaną przygotowane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla przedstawicieli ustawowych dzieci biorących udział w plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody przedstawiciela ustawowego dziecka, którego materiał dotyczy.
Art. 4 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie
1. Głosowanie w plebiscycie będzie się odbywało w dniach od 15.03.2019 od godz. 12.00 do 29.03.2019 do godz. 19.00
2. Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
3. W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a) głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b) lista wszystkich prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie Gazety (art. 1 ust. 10) od dnia 15.03.2019 r.
c) w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”); nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl; Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje jego treść.
d) koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT)
e) jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego Kandydata
f) głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto
g) w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora, do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi
h) w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi
i) obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
4. Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
5. Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w danym Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
6. W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a) kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej oraz dostęp do e-wydań gazety w formie plików PDF
b) nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c) każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego Kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu
d) Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów
e) w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.
7. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
8. W przypadku, gdy dwie lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą one ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

Art. 5 Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie
Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 01.04.2019 r. na stronie internetowej w Serwisie.
1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
2. Laureatami plebiscytu zostanie 16 kandydatów, którzy zdobędą kolejno największą liczbę punktów w Plebiscycie. Pierwszych ośmiu zwycięzców wyprowadzi zawodników Falubazu, kolejnych ośmiu zawodników z drużyny Get Well Toruń.
3. Laureaci wyprowadzą zawodników klubu Falubaz Zielona Góra oraz Get Well Toruń na prezentację przed meczem I rundy PGE Ekstraligi w dniu 5 kwietnia 2019 r. oraz wyjdą z zawodnikami do podziękowań po meczu.
4. Laureaci z największą liczbą punktów będą dokonywali wyboru zawodnika w następującej kolejności:
- zdobywca 1 miejsca wybierze jako pierwszy żużlowca z drużyny Falubazu, zdobywca 2 miejsca wybierze jako drugi żużlowca z drużyny Falubazu, zdobywca 3 miejsca wybierze jako trzeci żużlowca z drużyny Falubazu, zdobywca 4 miejsca wybierze jako czwarty żużlowca z drużyny Falubazu, zdobywca 5 miejsca wybierze jako piąty żużlowca z drużyny Falubazu, zdobywca 6 miejsca wybierze jako szósty żużlowca z drużyny Falubazu, zdobywca 7 miejsca wybierze jako siódmy żużlowca z drużyny Falubazu, zdobywca 8 miejsca wybierze jako ósmy żużlowca z drużyny Falubazu. Zdobywca miejsca 9 wybierze jako dziewiąty żużlowca z drużyny Get Well Toruń, zdobywca miejsca 10 wybierze jako dziesiąty żużlowca z drużyny Get Well Toruń, zdobywca miejsca 11 wybierze jako jedenasty żużlowca z drużyny Get Well Toruń, zdobywca miejsca 12 wybierze jako dwunasty żużlowca z drużyny Get Well Toruń, zdobywca miejsca 13 wybierze jako trzynasty żużlowca z drużyny Get Well Toruń, zdobywca miejsca 14 wybierze jako czternasty żużlowca z drużyny Get Well Toruń, zdobywca miejsca 15 wybierze jako piętnasty żużlowca z drużyny Get Well Toruń, zdobywca miejsca 16 wybierze jako szesnasty żużlowca z drużyny Get Well Toruń.
5. Jeżeli drużyna/drużyny w dniu meczu wystawi/wystawią po 7 zawodników, to zdobywca ósmego/szesnastego miejsca wyprowadzi zawodnika wspólnie ze zwycięzcą miejsca siódmego/piętnastego. Natomiast, jeśli w dniu meczu drużyna/drużyny wystawią po 6 zawodników, to zwycięzca miejsca siódmego/piętnastego wyprowadzi zawodnika wspólnie ze zwycięzcą miejsca piątego/trzynastego, a zdobywca miejsca ósmego/szesnastego wyprowadzi zawodnika wspólnie ze zdobywcą miejsca szóstego/czternastego.
6. Wyboru zawodników laureaci dokonają na spotkaniu, które odbędzie się w siedzibie Klubu Żużlowego Falubaz w Zielonej Górze (ul. Wrocławska 69) w terminie 2-4.04.2019 r. O dokładnym terminie i godzinie spotkania rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.
7. Laureaci Plebiscytu (16 zwycięzców) otrzymają koszulkę z logo klubu i napisem Dziecięca Eskorta Falubazu, zdjęcie drużyny Falubazu z dziecięcą eskortą, zrobione podczas meczu, wydrukowane na płótnie 50x30 cm oraz pamiątkowy dyplom.
8. Każdy z 16 laureatów otrzyma możliwość wstępu na mecz w dniu 5 kwietnia br. wraz z dwoma dorosłymi opiekunami, przy czym przynajmniej jeden z nich powinien być przedstawicielem ustawowym laureata.
9. W przypadku odwołania meczu w dniu 5 kwietnia 2019 r., Falubaz Zielona Góra wyznaczy nową datę „Dziecięcej eskorty Falubazu”, o czym laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.
10. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
11. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata.
Art. 6 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres „Gazeta Lubuska”, Al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra, z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
Art. 7 Ochrona danych osobowych
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Dziecięca Eskorta Falubazu 2019”
NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE TWOJE LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu pod nazwą „Dziecięca eskorta Falubazu 2019” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści Regulaminu Plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do Plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią albo gdy osoba trzecia zgłosiła ciebie) albo przez głosowanie gdy głosujesz.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści Regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki
b) podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna
c) inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej
d) organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe, wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat, to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Plebiscyt.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania
b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego
c) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód
d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody
e) jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a) drogą mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>
8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w Plebiscycie.
9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a.imię i nazwisko zgłaszanego dziecka
b.Miejscowość zamieszkania dziecka
c.Rok urodzenia dziecka
d.Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna zgłaszającego dziecko
e.Numer telefonu komórkowego rodzica lub opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko
f.Numer telefonu, jeśli głosujesz z użyciem telefonu
g.Adres e-mail, jeśli głosujesz klikiem

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska