Regulamin plebiscytu Lubuski zespół (nie tylko) rockowy

Redakcja
I. Postanowienia ogólne

Regulamin Plebiscytu
""Lubuski zespół (nie tylko) rockowy" " (edycja 2014)
z dnia 13 marca 2014 roku

§1
Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Plebiscytu są Media Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052204, o kapitale zakładowym w wysokości 47.813.500 PLN, NIP 897-10-10-229, REGON 930701694.
2. Organizator ustala adres korespondencyjny dla Plebiscytu: Gazeta Lubuska, ul. Al. Niepodległości 25,
65-042 Zielona Góra.
3. Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 29 marca 2014 roku do 24 kwietnia2014 roku.
4. Plebiscyt ma na celu wybór przez czytelników Gazety Lubuskiej i www.gazetalubuska.pl najlepszego niekomercyjnego lubuskiego zespołu muzycznego.
5. Organizator ustala komisję w składzie:
Paweł Kamiński, [email protected], tel. 68 324 88 75
Zdzisław Haczek [email protected] tel 68 324 88 05
6. Zadaniem komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.

§2
Zasady Plebiscytu. Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie.

1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. Udział w Plebiscycie mogą brać grupy, których muzycy mieszkają w Lubuskiem, grają szeroko pojętego rocka, pop, bluesa, hip-hop (z wyjątkiem zespołów tzw. komercyjnych).
Swoje propozycje kandydatek do tytułu "Lubuski zespół (nie tylko) rockowy" (edycja 2014) mogą zgłaszać dziennikarze, czytelnicy oraz sami kandydaci do 15 kwietnia 2014 roku włącznie. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Gazety Lubuskiej.
3. Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: [email protected] Zgłoszenia powinny zawierać: nazwę zespołu, gatunek muzyczny, historię, osiągnięcia, zdjęcia zespołu oraz zapis nagrania wybranego utworu.
4. Spośród wszystkich nadesłanych prawidłowo zgłoszeń Komisja Plebiscytu stworzy listę kandydatów plebiscytu, która będzie publikowana na łamach Gazety Lubuskiej i na stronach serwisu www.gazetalubuska.pl/zespol
5. Organizator podda telefonicznej weryfikacji nadesłane zgłoszenia i zawarte w nich dane.
6. wymienionych warunków.
7. Po zakończonym Plebiscycie Organizator nie odsyła nadesłanych materiałów.
8. W przypadku, gdy zaistnieje podejrzenie nieprawdziwego zgłoszenia Organizator na wniosek osoby zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji usunie nadesłane informacje materiał i dane osobowe ze strony internetowej Plebiscytu i z listy numerów do głosowania.
9. Komisja Plebiscytowa może zwrócić się do kandydatów z prośbą o referencje na temat zespołu od organizacji, instytucji lub stowarzyszeń związanych z działalnością muzyczną, ewentualnie do osób powszechnie znanych i szanowanych w lokalnym środowisku kandydatki.
10. Komisja Plebiscytowa może podejmować decyzję o wykluczeniu kandydatów nie spełniających wymogów regulaminu lub z innych przyczyn wynikających z przepisów i norm społecznych w trakcie trwania Plebiscytu.
11. Z udziału w Plebiscycie wyłączeni są pracownicy oraz dzieci pracowników Organizatora, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora.

§3
Zasady Plebiscytu. Głosowanie.

1. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów.
2. Koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
3. SMS-y można przesyłać w dniach od 29 marca 2014 roku od godziny 0:00 do 24 kwietnia 2014 roku do godziny 23:59.
4. Poszczególnym kandydatom zostaną przydzielone numery porządkowe. Lista numerów przypisanych kandydatkom zostanie opublikowana na stronie www.gazetalubuska.pl/zespol
5. Dla głosujących za pośrednictwem SMS-ów został przydzielony numer 72466 i prefiks zespol.numer porządkowy kandydata.
6. Z jednego numeru telefonu można wysłać dowolną liczbę SMS-ów, jeden SMS to jeden głos.
7. System akceptować będzie SMS-y następującej treści: np. zespol.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów.
8. Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym wyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia
o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie.

§4
Warunki uczestnictwa w głosowaniu SMS.

1. W głosowaniu SMS mogą brać udział osoby pełnoletnie, które spełniły wymagania przewidziane niniejszym
Regulaminem.
2. Nadawca SMS-a staje się automatycznie uczestnikiem Plebiscytu.
3. Uczestnik wysyłający SMS w Plebiscycie zamawia SMS-y promocyjne i reklamowe wysyłane przez Organizatora dotyczące Plebiscytu "Lubuski zespół (nie tylko) rockowy" (edycja 2014).
4. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania SMS-ów promocyjnych i reklamowych wysyłając
na adres mailowy [email protected] wiadomość pod tytułem: "SMS-y PROMOCYJNE", w treści podając numer telefonu. Numer ten w ciągu 48 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wiadomości promocyjne i reklamowe.
5. Uczestnik Plebiscytu może również zrezygnować z otrzymywania SMS-ów promocyjnych i reklamowych wysyłając bezpłatnego sms-a o treści SPAMSTOP na numer 80555.
6. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane w celach marketingowych przez firmę M2A Sp. z o.o.

§5
Ogłoszenie wyników i nagrody.

1. Zwycięzcami plebiscytu "Lubuski zespół (nie tylko) rockowy" zostaną:
a) zespół z największą liczbą głosów w głosowaniu SMS-owym
b) zespół wskazany przez jury Plebiscytu, które tworzą przedstawiciele Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, redakcji "Gazety Lubuskiej".
2. Partnerzy Plebiscytu: Zielonogórski Ośrodek Kultury i Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze mogą też wskazać dodatkowych laureatów Plebiscytu i zaprosić ich na organizowane przez siebie koncerty podczas Muzycznej Majówki w Amfiteatrze w Zielonej Górze lub Dniach Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
3. Organizator na bieżąco będzie informował o rodzaju nagród na łamach Gazety Lubuskiej oraz na stronie
www.gazetalubuska.pl/zespol przez cały okres trwania Plebiscytu.
Wyniki Plebiscytu opublikujemy na stronie internetowej www.gazetalubuska.pl/zespol i w wydaniu magazynowym "Gazety Lubuskiej" najpóźniej dwa tygodnie po zakończeniu głosowania.
4. O czasie, miejscu i godzinie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni po ogłoszeniu wyników.

5. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym

do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody, o ile jej wartość przekracza 760 zł brutto. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Organizator zobowiązany jest do pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od nagród zgodnie
z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

6. Nagrody należy odbierać legitymując się dokumentem tożsamości. Nagrody w imieniu laureatki może odebrać również jej pełnomocnik, jednak tylko w przypadku wylegitymowania się dokumentem tożsamości oraz pełnomocnictwem z podpisem laureatki.
7. W przypadku nie odebrania nagród w terminie wskazanym przez Organizatora pozostanie ona jego własnością.

§6
Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Gazeta Lubuska, ul. Al. Niepodległości 25 65-042 Zielona Góra, z dopiskiem "Zespol- reklamacja" w terminie 7 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje rozstrzygać będzie komisja powołana przez Organizatora..
2. Reklamacje złożone przez uczestników będą rozpatrywane przez komisję nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez komisję.

§7
Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Plebiscytu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Plebiscytu, wydania nagród i publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Plebiscytu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników Plebiscytu innym podmiotom poza firmą M2A Sp. z o.o. (właściciela systemu Cumulus), który zapewnia zaplecze techniczne do głosowania za pomocą SMS. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane przez firmę M2A w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z Plebiscytem "Zespoł" (edycja 2014).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji osób nagrodzonych w Plebiscycie może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

§8
Postanowienia końcowe.

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
2. Zaplecze techniczne do głosowania za pomocą SMS zapewnia firma M2A, właściciel systemu Cumulus.
3. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Mediów Regionalnych Sp. z o.o., Gazeta Lubuska, ul. Al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra oraz pod adresem www.gazetalubuska.pl

Zaplanuj wolny czas - koncerty, kluby, kino, wystawy, sport

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska
Dodaj ogłoszenie