Regulamin plebiscytu pod nazwą „Laur Budownictwa” edycja 2016

Redakcja

Regulamin plebiscytu pod nazwą
„Laur Budownictwa”
edycja 2016
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1.Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Laur Budownictwa 2015”.
3.Plebiscyt składa się z dwóch kategorii: BUDYNEK ROKU 2015 i BUDOWLANIEC ROKU 2015. Celem plebiscytu jest wybranie głosami czytelników i internautów trzech najpopularniejszych obiektów budowlanych w woj. lubuskim, oddanych do użytku w roku poprzednim oraz trzech najpopularniejszych osób, które są kierownikiem budowy, projektantem lub głównym projektantem w woj. lubuskim i posiadają potwierdzenie członkostwa w Lubuskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Plebiscyt jest organizowany we współpracy z Lubuską Izbą Budownictwa w Zielonej Górze (dalej „Współorganizator”), która organizuje konkurs „Lubuski Mister Budowy”. W plebiscycie zostaną wybrani trzej laureaci w każdej z dwóch kategorii. Natomiast kapituła konkursowa powołana przez Lubuską Izbę Budownictwa w Zielonej Górze, wskaże swoich laureatów w kategorii BUDYNEK ROKU, wg kryteriów ustalonych przez kapitułę (zasady konkursu „Lubuski Mister Budowy”) i niezależnie od wyników Plebiscytu.
4.Plebiscyt organizowany będzie od dnia 24.05.2016 r. do dnia 06.09.2016 r.
5.Organizator powołuje cztero osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą: Agnieszka Stawiarska (dyrektor marketingu), Jakub Budzyński (Dyrektor Biura Lubuskiej Izby Budownictwa), Ilona Burkowska (dziennikarz), Aleksandra Sobolewska (kierownik produktu ES).
6.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1.Plebiscyt w kategorii BUDYNEK ROKU ma charakter otwarty. Kandydatów mogą nominować członkowie Lubuskiej Izby Budownictwa w Zielonej Górze, Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wielkopolskim, organizacje związane z branżą budownictwa oraz Czytelnicy „Gazety Lubuskiej”. Kandydaci mogą również zgłaszać się sami. Zgłoszenia będą weryfikowane przez Współorganizatora pod kątem zgodności z regulaminem „Lubuskiego Mistera Budowy” stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
2.Plebiscyt w kategorii BUDOWLANIEC ROKU ma charakter otwarty. Kandydatów mogą nominować członkowie Lubuskiej Izby Budownictwa w Zielonej Górze, Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wielkopolskim, organizacje związane z branżą budownictwa oraz Czytelnicy „Gazety Lubuskiej”. Kandydaci mogą również zgłaszać się sami. Jednak kandydatem w Plebiscycie może być każdy, kto posiada potwierdzenie członkostwa w Lubuskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.
3.Kandydaci wyrażają zgodę na przystąpienie do Plebiscytu oraz przetwarzanie przez Organizatora Plebiscytu swoich danych. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnicy dostarczyli prawidłowo wypełnioną ankietę zgłoszeniową dostępną na stronie: www.gazetalubuska.pl. Z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
4.W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
5.W plebiscycie osoba zgłaszająca kandydaturę za pośrednictwem strony gazetalubuska.pl musi być zarejestrowanym użytkownikiem tego serwisu, musi posiadać ważne konto w tym serwisie.
6.W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia, również zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego gazetalubuska.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym gazetalubuska.pl ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy
w serwisie Facebook we własnym imieniu, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
7.W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
8.W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 7.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu
I.Zgłaszanie kandydatur

1.Plebiscyt będzie się odbywał w dniach: 24.05.2016 r. od godz. 8.59 do 06.09.2016 r. do godz. 13.59.
2.W kategorii BUDYNEK ROKU 2015 zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane wymagane w karcie zgłoszeniowej:
a.imię i nazwisko zgłaszającego, nazwa, adres i nr telefonu
b.rodzaj obiektu, adres i data odbioru
c.nazwa i adres inwestora
d.nazwa i adres biura projektów, nazwisko i imię głównego projektanta
e.nazwa i adres wykonawcy, imię i nazwisko kierownika budowy
f.zdjęcie obiektu (min. jedno, a maksymalnie siedem) w rozdzielczości 300 dpi wraz ze zgoda na wykorzystanie wizerunku celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem
g.oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do przesłanego zdjęcia oraz prawa jego przesłania i wykorzystania przez Organizatora w celu i na zasadach określonych niniejszym regulaminem
3.W kategorii BUDOWLANIEC ROKU 2015 zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane wymagane w karcie zgłoszeniowej:
a.imię i nazwisko kandydata, pełniona funkcja/zajmowane stanowisko oraz nr telefonu do kandydata
b.nazwa i adres firmy/instytucji/biura w której kandydat pracuje
c.krótki opis prowadzonych projektów
d.zdjęcie kandydata (min. jedno, a maksymalnie siedem) w rozdzielczości 300 dpi. wraz ze zgoda na wykorzystanie wizerunku celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem
e.oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do przesłanego zdjęcia oraz prawa jego przesłania i wykorzystania przez Organizatora w celu i na zasadach określonych niniejszym regulaminem
4.Zgłoszenia w kategorii BUDYNEK ROKU można dokonać:
a.drogą elektroniczną nadsyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres e-mail: plebiscyt@gazetalubuska.pl. Należy przesłać zgodę kandydata na wykorzystanie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Prawidłowe zgłoszenie należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do 16 czerwca 2016 roku, do godz. 23.59.
b.drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. W treść formularza należy wkleić wypełnioną kartę zgłoszeniową. Prawidłowe zgłoszenie należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do 16 czerwca 2016 roku, do godz. 23.59.
4.Zgłoszenia w kategorii BUDOWLANIEC ROKU można dokonać:
c.drogą elektroniczną nadsyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres e-mail: plebiscyt@gazetalubuska.pl. Należy przesłać zgodę kandydata na wykorzystanie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Prawidłowe zgłoszenie należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do 30 czerwca 2016 roku, do godz. 23.59.
d.drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. W treść formularza należy wkleić wypełnioną kartę zgłoszeniową. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do 30 czerwca 2016 roku, do godz. 23.59.
5.Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
6.Do dnia 23.06.2016 r. na stronie internetowej gazetalubuska.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie w kategorii BUDYNEK ROKU, a do dnia 05.07.2016 r. lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie w kategorii BUDOWLANIEC ROKU.

II. Głosowanie

1.Głosowanie w obydwu kategoriach odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od dnia 05.07.2016 r. od godziny 09.59 do dnia 31.08.2016 r. do godziny 13.59 na następujących warunkach.:
a.głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Gazety Lubuskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b.głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując
GLB1. po kropce wpisując numer wybranego kandydata - dla kategorii BUDYNEK ROKU
GLB2. [i]po kropce wpisując numer wybranego kandydata - dla kategorii BUDOWLANIEC ROKU
c.w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d.koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e.jeden wysłany SMS to 10 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g.w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu. Głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h.w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i.obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j.dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2. Głosowanie w obydwu kategoriach odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej gazetalubuska.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od dnia 05.07.2016 r. od godziny 09.59 do dnia 15.07.2016 r. do godziny 13.59 na następujących warunkach:
a.uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto;
b.uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
c.poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą ;
d.jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu;
e.dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 z jednego urządzenia.

3.O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium oraz strony internetowej gazetalubuska.pl.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 6 września 2016 roku na stronie internetowej gazetalubuska.pl.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1.Zwycięzcy Plebiscytu w kategorii BUDYNEK ROKU otrzymają następujące nagrody:
a.I miejsce – tytuł „Budynek Roku 2015 Czytelników Gazety Lubuskiej”, pamiątkowy dyplom oraz publikacja w wydaniu papierowym „Gazety Lubuskiej” GRATKA NIERUCHOMOŚCI oraz na portalu gazetalubuska.pl
b.II miejsce – pamiątkowy dyplom oraz publikacja w wydaniu papierowym „Gazety Lubuskiej” GRATKA NIERUCHOMOŚCI
c.III miejsce – pamiątkowy dyplom oraz publikacja na portalu gazetalubuska.pl
2.Zwycięzcy Plebiscytu w kategorii BUDOWLANIEC ROKU otrzymają następujące nagrody:
d.I miejsce – tytuł „Budowlaniec Roku 2015 Czytelników Gazety Lubuskiej”, pamiątkowy dyplom oraz publikacja w wydaniu papierowym „Gazety Lubuskiej” GRATKA NIERUCHOMOŚCI oraz na portalu gazetalubuska.pl
e.II miejsce – pamiątkowy dyplom oraz publikacja w wydaniu papierowym „Gazety Lubuskiej” GRATKA NIERUCHOMOŚCI
f.III miejsce – pamiątkowy dyplom oraz publikacja na portalu gazetalubuska.pl
3.Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas Gali Budownictwa organizowanej przez Współorganizatora Plebiscytu, która odbędzie się 23.09.2016 r. lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie redakcji „Gazety Lubuskiej” mieszczącej się pod adresem al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra, lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród Nagroda zostanie zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
4.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 roku, poz.361 ze zm.). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.Organizator może przyznać laureatom i/lub uczestnikom Plebiscytu dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Redakcja „Gazety Lubuskiej al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem „Laur Budownictwa 2016”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3.Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4.Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5.Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki (między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Wideo

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3