Regulamin plebiscytu pod nazwą „Lubuski Złoty Kłos” zwanego dalej „Plebiscytem”

Redakcja
Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Lubuski Złoty Kłos”
3. Celem plebiscytu jest wybranie głosami czytelników i internautów spośród uczestników plebiscytu trzech laureatów - liderów lubuskiego rolnictwa. Plebiscyt jest organizowany w partnerstwie z Lubuską Izbą Rolniczą w Zielonej Górze. W plebiscycie zostaną wybrani trzej laureaci, natomiast kapituła Lubuskiej Izby Rolniczej wskaże pięciu swoich laureatów wg kryteriów ustalonych przez kapitułę takich jak m.in. zasługi dla rozwoju lubuskiego rolnictwa i niezależnie od wyników Plebiscytu.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 14 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.
5. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą: Agnieszka Stawiarska (dyr. marketingu „Gazety Lubuskiej”), Aleksandra Sobolewska (Regionalny Kierownik ES „Gazety Lubuskiej”), Anna Słowik (p.o. Dyrektor Biura Lubuskiej Izby Rolniczej).
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. W plebiscycie ma charakter otwarty. Kandydatem może brać udział każdy rolnik, osoba działająca na rzecz rolnictwa, firma lub instytucja sektora rolniczego, firma lub instytucja działająca na rzecz rozwoju rolnictwa.
2. Kandydaci wyrażają zgodę na przystąpienie do Plebiscytu oraz przetwarzanie przez Organizatora Plebiscytu swoich danych. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnicy dostarczyli prawidłowo wypełnioną ankietę zgłoszeniową dostępną na stronie: www.gazetalubuska.pl/zlotyklos.
3. Kandydatów do udziału w Plebiscycie mogą nominować przedstawiciele redakcji „Gazety Lubuskiej”, czytelnicy „Gazety Lubuskiej”, internauci, organizacje związane z rolnictwem oraz Lubuska Izba Rolnicza. Zgłosić się mogą także sami zainteresowani.
4. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
5. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 5.
7. W plebiscycie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia o której mowa w pkt. 4 jednakże kandydaturę może zgłosić wyłącznie zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego www.gazetalubuska.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu


I. Zgłaszanie kandydatur

1.Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od godz. 9.00, 14 lipca 2016 r. do godz. 14.59, 30 września 2016 r. i obejmuje zgłoszenia kandydatur:
a) nadesłanych drogą elektroniczną na adres [email protected] Zgłoszenie powinno zawierać w przypadku: imię i nazwisko, krótki opis zakresu obowiązków zawodowych, miejsce zamieszkania i pracy, nr telefonu kontaktowego oraz zdjęcie, a także należy przesłać zgodę kandydata na wykorzystanie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 23.59 w dniu 26 sierpnia 2016 roku.
b) nadesłanych drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane wskazane jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 23.59 w dniu 26 lutego 2016 roku.[/lista]
c) nadesłanych lub zgłoszonych telefonicznie do Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze ([email protected], 68 453 70 91).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 1 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
3. W dniu 1 września 2016 r. na stronie internetowej www.gazetalubuska.pl/zlotyklos zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II.Głosowanie

1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 1 września 2016 r. od godz. 9.59 do 30 września do godz. 14.59 na następujących warunkach.:
a) głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Gazety Lubuskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
b) głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując KLOS. po kropce wpisując numer wybranego kandydata.
c) w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do
e-wydania,
d) koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
e) jeden wysłany SMS to 10 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę.
f) uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto
g) w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu Organizatora
do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu,
h) w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów
i) obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes,
j) dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
k) Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2.Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej www.gazetalubuska.pl/zlotyklos (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 1 września, od godz. 9.59 do godz. 14.59 w dniu 9 września na następujących warunkach.:
a) uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto
b) uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www,
c) poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu
d) dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 z jednego urządzenia.

3.W przypadku, jeżeli Plebiscyt polega na głosowaniu na konkretną kandydaturę o zwycięstwie decyduje największa suma liczby głosów (w przypadku głosowania na więcej niż jeden ze sposobów, np. za pośrednictwem SMS i strony internetowej)

4.W przypadku, gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce
w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową plebiscytu.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 30 września 2016 r. na stronie internetowej www.gazetalubuska.pl

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1.Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator. Nagrodami w Plebiscycie są:
I miejsce - statuetka Złoty Kłos i pamiątkowy dyplom
II miejsce – statuetka Złoty Kłos i pamiątkowy dyplom
III miejsce –statuetka Złoty Kłos i pamiątkowy dyplom.
Wszyscy uczestnicy Plebiscytu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
2. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
3. Nagroda rzeczowa może zostać odebrana osobiście podczas uroczystego zakończenia Plebiscytu lub zostanie dostarczona paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięscy adres pocztowy. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora.
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm.). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Gazeta Lubuska, al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem „Lubuski Złoty Kłos”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora
w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi
na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się
do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej
w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId
i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Wideo