Regulamin plebiscytu "Wygraj wesele!"

.
Regulamin plebiscytu "Wygraj wesele!"
Regulamin plebiscytu "Wygraj wesele!" 123rf
Regulamin plebiscytu pod nazwą „Wygraj wesele!” zwanego dalej „Plebiscytem”

Załączone pliki:

Art. 1
Informacje ogólne
Plebiscyt dla czytelników „Gazety Lubuskiej”, tygodnika „Nasze Miasto Gorzów”, użytkowników serwisu www.gazetalubuska.pl i gorzow.naszemiasto.pl pod nazwą „Wygraj wesele” organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej Organizatorem.
Plebiscyt organizowany jest we współpracy z Capital Part 15 Sp. z o.o. ul. Prosta 51, 00-8378 Warszawa, zwanej dalej Współorganizatorem.
Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez
Organizatora.

Art. 2
Cel Plebiscytu

Celem Plebiscytu jest wyłonienie najsympatyczniejszych narzeczonych par spośród kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Plebiscycie.

Art. 3
Warunki uczestnictwa w Plebiscycie

1. W plebiscycie głos za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.

2. W plebiscycie głos za pośrednictwem przesłanej wiadomości SMS może oddać każdy.

3. W plebiscycie mogą wziąć udział pary, które zamierzają i mogą zawrzeć związek małżeński, zgodnie z obowiązującym polskim prawem. Przynajmniej jedna z osób w danej parze musi zamieszkiwać na terenie powiatu: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, słubickiego, sulęcińskiego, międzyrzeckiego, myśliborskiego lub choszczeńskiego.

4. W plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Polska Press Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

Art. 4
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

1.Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 13 października 2015 r. do 22 listopada 2015 r. do godz. 12:59:59 i obejmuje zgłoszenia kandydatur nadesłane drogą elektroniczną na adres [email protected], wpisując w temacie wiadomości „Wygraj wesele” lub na formularzu dostępnym na stronie internetowe dla zalogowanych użytkowników strony internetowej www.gazetalubuska.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) imiona i nazwiska oraz adresy pary i numery telefonów,
b) krótki opis pary,
c) minimum jedno, a maksymalnie osiem zdjęć pary (powyżej 500 kilobajtów).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.
3. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
4. Nadesłanie zgłoszenia do plebiscytu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację fotografii, imion, nazwisk i opisów w publikacjach związanych z plebiscytem.
5. Uczestnicy plebiscytu oświadczają, że posiadają prawa autorskie do nadesłanych zdjęć.
6. Organizator plebiscytu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawdziwe. W przypadku, gdy takie zgłoszenie zostanie wykryte, Organizator na wniosek osoby zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji usunie fotografię i dane osobowe ze strony internetowej plebiscytu i z listy numerów do głosowania.
7. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii, która może w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy moralne.
8. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii niespełniających podstawowych warunków technicznych i merytorycznych (niewyraźnych, na których twarz bądź sylwetka są niewidoczne).
9. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć za pośrednictwem formularza do godz. 23:59 w dniu 16 listopada 2015 r.
10. Od dnia 12 października 2015 r. na stronie internetowej www.gazetalubuska.pl będzie publikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
11. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 26 października 2015 r. od godz. 09:00 do 22 listopada 2015 r. do godz. 12:59:59 na następujących warunkach.:
a.głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Gazety Lubuskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść,
b.głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując odpowiedni prefiks. po kropce wpisując numer wybranego kandydata,
c.w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania,
d.koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT,
e.jeden wysłany SMS to 10 punktów w Plebiscycie na daną kandydaturę,
f.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań,
g.w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu,
h.obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes,
i.dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
12. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej www.gazetalubuska.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 26 października 2015 r. od godz. 09:00 do 06 listopada 2015 r. do godz. 11:59 na następujących warunkach.:
a.uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto
b.uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonywać rejestracji celem zalogowania się do strony www,
c.poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,
d.jedno kliknięcie to jeden punkt w plebiscycie na daną kandydaturę,
e.dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 z jednego urządzenia.

13. O zwycięstwie decyduje największa suma liczby punktów uzuskanych za pośrednictwem SMS i strony internetowej tj. głosowanie klik.

Art. 5
Ochrona danych osobowych
1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

4. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji użytkownika.

5. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.

6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Art. 6
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 22 listopada 2015 r. o godz. 18:00 podczas Targów Ślubnych w Galerii Askana (Al. Konstytucji 3 Maja 102, 66-400 Gorzów Wlkp.).

Art. 7
Nagrody w Plebiscycie

1. W plebiscycie nagrodzone zostaną trzy pary, które otrzymają największą sumę liczby punktów uzyskanych za pośrednictwem SMS i strony internetowej tj. głosowanie klik.
2. Za zajęcie pierwszego miejsca - organizacja wesela o wartości 6 000 zł brutto Folwark Folińskich, Maria Folińska, z siedzibą w miejscowości Wysoka 98, 66-433 Lubiszyn i oprawa muzyczna wesela o wartości 4 000 zł brutto (Agencja Promocyjno-Koncertowa NOVA Marcin Kozłowski).
3. Za zajęcie drugiego miejsca - reportaż weselny o wartości 2 000 zł brutto (Image Foto).
4. Za zajęcie trzeciego miejsca - filmowanie video o wartości 2 000 zł brutto (M. Kaczmarek Foto-Film Mariola Kaczmarek).
5. Nagrody zostaną przekazane laureatom przez Współorganizatora plebiscytu.
6. Warunkiem odbioru nagrody jest obecność w Galerii Askana (Al. Konstytucji 3 Maja 102 66-400 Gorzów Wlkp.) w dniu ogłoszenia wyników (22.11.2015 r., godz. 18.00).
7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
8. Nagród nie można zbyć ani przekazać innej osobie.
9.Termin realizacji nagród laureaci ustalą indywidualnie w porozumieniu ze Współorganizatorem plebiscytu, nie później jednak niż do dnia 21 grudnia 2015 r.
10. Warunki i sposób realizacji nagród określa specyfikacja zawarta w oświadczeniu Współorganizatora, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
11. Jeżeli laureaci nagród nie spełnią warunków opisanych w Art. 7 pkt. 6, 7, 8 i 9 niniejszego regulaminu, wówczas nagroda pozostanie własnością Współorganizatora.
12. Na podstawie art. 41 ust. 7 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 361) Współorganizator zobowiązany jest do pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od przekazanych nagród. Laureat konkursu zobowiązany jest do wpłacenia Współorganizatorowi w terminie 14 dni o dnia podpisania protokołu przekazania nagrody kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej, wynoszącej odpowiednio:
- 1 000 zł łącznie w przypadku obu nagród za zajęcie pierwszego miejsca,
- 200 zł w przypadku nagrody za zajęcie drugiego miejsca,
- 200 zł w przypadku nagrody za zajęcie trzeciego miejsca

Art. 8
Reklamacje

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora (Gazeta Lubuska, al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra), w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 9
Odpowiedzialność
1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu na stronie www.gazetalubuska.pl.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.

Art. 10
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.

2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

3. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Organizatora jedynie z ważnych powodów, w szczególności na korzyść Uczestników lub wynikających z poziomu zainteresowania Plebiscytem. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach Uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie