Sprzedawanie to umowa

Redakcja
Musisz wiedzieć, że umowa umowie nierówna. Np. na wykonania mebli kuchennych zawiera się umowę o dzieło.

UMOWA O DZIEŁO

Zlecenie wykonania mebli kuchennych, uszycie sukienki ślubnej - to typowa umowa o dzieło.

 • Dzieło powstające w efekcie realizacji tej umowy zawieranej między tobą, czyli konsumentem i przedsiębiorcą (sprzedawcą) traktowane jest przez prawo jako towar konsumpcyjny. Podlega taki samym zasadom reklamacji, jak np. buty czy lodówka kupione w sklepie.

 • Zawierając umowę o dzieło przedsiębiorca przyjmujący zamówienie (sprzedawca) zobowiązuje się wykonać określoną rzecz. Równocześnie ty, jako zamawiający, zobowiązujesz się do wypłacenia mu wynagrodzenia.

 • Ten rodzaj umowy ma doprowadzić do powstania dzieła. Nie wystarczy, że sprzedawca wykona jakieś działania, np. kupi materiał na suknię czy meble. Musi doprowadzić do rezultatu, który był określony w umowie - czyli uszyć kreację, mieć gotową szafkę.

  ZAMAWIANIE USŁUGI

  Oddanie spodni czy płaszcza do pralni, telewizora do naprawy czy ostrzyżenie włosów - to również umowa o dzieło, ale trochę inna. Jej wykonanie ma doprowadzić do określonego rezultatu, ale nie powstaje przy tym żaden nowy towar. W języku potocznym mówimy w takich sytuacjach o zamawianiu usługi. W języku prawnym natomiast taka umowa jest określana mianem o dzieło, a jej przedmiotem jest rezultat nie będący rzeczą ruchomą. Bo ma powstać nowa fryzura, telewizor ma zacząć działać, spodnie być czyste.

  W przypadku zamawiania usług nie masz jako konsument zagwarantowanej jakieś szczególnej ochrony prawnej, dlatego sam musisz zadbać o swoje interesy. Przede wszystkim szczególnie starannie ustal warunki umowy, a następnie koniecznie je spisz. Inaczej trudno będzie ci udowodnić, że coś zostało zrobione nieprawidłowo.

  POZA LOKALEM

  Zakup garnków czy pościeli w czasie prezentacji w domu sąsiadów - to przykład umowy
  zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Należy do niej również sprzedaż prowadzona przez akwizytora w domu lub w pracy oraz namawianie do kupna jakieś rzeczy podczas imprezy turystycznej.

  Jeśli zdecydujesz się na jakikolwiek zakup w miejscu, które nie jest zazwyczaj przeznaczone do tego typu działalności i nie jest oznaczone jako siedziba sprzedawcy - zawierasz wówczas umowę poza lokalem przedsiębiorstwa. Oferty tego typu bywają połączone z zastosowaniem pewnych sztuczek marketingowych, które mają przekonać cię, że masz do czynienia z wyjątkową, niepowtarzalną okazją. Sprawić, że będziesz zaskoczony i przestaniesz myśleć racjonalnie - dlatego prawo daje ci w takich przypadkach specjalną ochronę!
  Polega ona na tym, że:

  1. Zamówiony przez ciebie towar musisz dostać w czasie 14 dni.

  2. Możesz zrezygnować z zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny - nawet, jeśli towar jest bez wad (pełnowartościowy). Pisemne oświadczenie o odstąpieniu wyślij listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Koniecznie w terminie 10 dni. Liczy się go od dnia dostarczenia towaru.

  3. Jeśli przedsiębiorca nie poinformował cię na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, możesz oddać towar w terminie 10 dni. Tym razem liczonym od dnia uzyskania informacji o tej możliwości. Nie później jednak niż w czasie trzech miesięcy od odbioru towaru!

  4. Skutek odstąpienia od umowy jest taki, jakbyś jej nigdy nie zawarł. Zostajesz zwolniony ze wszelkich zobowiązań. W praktyce wygląda to tak, że zwracacie sobie to, co daliście: ty towar, a firma pieniądze. Gotówka musi trafić do ciebie nie później niż w czasie 14 dni. Jeśli zrobiłeś jakieś przedpłaty, należą ci wraz z odsetkami ustawowymi. Finansowe skutki odstąpienia od umowy obciążają wyłącznie i w całości przedsiębiorcę. Ty ponosisz jedynie ew. koszty odesłania towaru. Absolutnie zakazane jest wprowadzenie przez przedsiębiorcę zastrzeżenia, że wolno ci odstąpić od umowy za zapłatę odstępnego. Z mocy prawa nieważne są wszelki postanowienia umowy, które by wyłączały bądź ograniczały twoje prawa.

  NA ODLEGŁOŚĆ

  Złożenie zamówienia w księgarni internetowej, kupowanie z katalogu wysyłkowego, drogą mailową, za pośrednictwem formularza wydrukowanego w gazecie - to właśnie jest umowa na odległość. Dochodzi do niej wtedy, gdy nie ma jednoczesnej obecności klienta i sprzedawcy. Jest to sytuacja niecodzienna w handlu, dlatego również i wtedy przysługuje ci specjalna ochrona. Podobnie jak w przypadku kupowania poza lokalem przedsiębiorstwa:

  1. Zamówiony przez ciebie towar musisz dostać w czasie 14 dni.

  2. Możesz zrezygnować z zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, nawet jeśli towar jest bez wad (pełnowartościowy). Pisemne oświadczenie o odstąpieniu wyślij listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Koniecznie w terminie 10 dni. Liczy się go od dnia dostarczenia towaru.

  3. Jeśli przedsiębiorca nie poinformował cię na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, możesz oddać towar w terminie 10 dni. Tym razem liczonym od dnia uzyskania informacji o tej możliwości. Nie później jednak niż w czasie trzech miesięcy od odbioru towaru!

  4. Skutek odstąpienia od umowy jest taki, jakbyś jej nigdy nie zawarł. Zostajesz zwolniony ze wszelkich zobowiązań. W praktyce wygląda to tak, że zwracacie sobie to, co daliście: ty towar, a firma pieniądze. Gotówka musi trafić do ciebie nie później niż w czasie 14 dni. Jeśli zrobiłeś jakieś przedpłaty, należą ci się odsetki ustawowe. Finansowe skutki odstąpienia od umowy obciążają wyłącznie i w całości przedsiębiorcę. Ty ponosisz jedynie ew. koszty odesłania towaru. Absolutnie zakazane jest wprowadzenie przez przedsiębiorcę zastrzeżenia, że wolno ci odstąpić od umowy za zapłatę odstępnego. Z mocy prawa nieważne są wszelki postanowienia umowy, które by wyłączały bądź ograniczały twoje prawa.

  5. Dodatkowo masz prawo m.in. : zobaczyć dokumenty firmy, poznać całkowitą cenę towaru i zasady zapłaty, koszt oraz termin i sposób dostawy, miejsce i sposób składania reklamacji.

  Pamiętaj jednak, że powyższe zasady nie dotyczą kupowania towarów na aukcjach internetowych - w tym również od osób prywatnych, licytowania nieruchomości (za wyjątkiem najmu) oraz artykułów spożywczych dostarczanych do domu lub miejsca pracy oraz płyt, które zostały już rozpakowane!

  NA ZLECENIE

  Wezwanie taksówki, branie korepetycji, porada, opieka nad dzieckiem, prowadzenie wycieczek turystycznych - to umowa zlecenia. Ale przyjmujący zamówienie zobowiązuje
  się jedynie do dokonania umówionych czynności - nie odpowiada za to, czy pożądany przez ciebie rezultat zostanie osiągnięty! Na przykład czy porada sprawi, że wygrasz sprawę sądową a korepetycje, że twoje dziecko zda maturę.

  Umowę zlecenia uważa się za wykonana, jeśli usługodawca działał starannie. Jej rezultat jest niematerialny. W przypadku umów zlecenia (na świadczenie usług) nie ma specjalnych przepisów dotyczących praw konsumentów, nie ma specjalnej konsumenckiej ochrony. Zawieranie i wykonywanie umów zlecenia dotyczących świadczenia usług dla konsumentów podlegają Kodeksowi Cywilnemu.

  W przypadku poważniejszych zleceń zadbaj o dokładne spisanie warunków umowy, bo to na ich podstawie umowa będzie realizowana, ewentualnie zmieniana.

  UMOWY SZCZEGÓLNE

  Założenie konta w banku lub wykup imprezy turystycznej - to szczególne
  rodzaje umów. Należą do nich również takie usługi, jak dostawa energii elektrycznej, wody, telekomunikacyjne. Dla każdego z tych rodzajów istnieją odrębne przepisy mówiące o tym, jakie obowiązki mają dostawcy usług, w jaki sposób konsumenci mogą je reklamować, itp.  REKLAMACJA DZIEŁA

  Reklamacje dzieła, które nie jest rzeczą ruchomą - np. wymalowanie mieszkania, wypranie spodni, naprawa telewizora czy butów podlegają innym prawom reklamacji.
  Co masz zrobić, jeśli zawarłeś taka umowę, wpłaciłeś zaliczkę lub zadatek, a usługodawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła? Do tego stopnia, że już straciłeś nadzieję, czy kiedykolwiek to zrobić w umówionym czasie...
 • W takiej sytuacji możesz od umowy odstąpić, nawet przed upływem ustalonego terminu wykonania dzieła.
 • Natomiast jeżeli w trakcie wykonywania dzieła zauważysz, że usługodawca robi to w sposób twoim zdaniem wadliwy albo sprzeczny z umową, możesz wezwać go - najlepiej pisemnie - do zmiany sposobu pracy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni według ciebie termin. Gdy nie dostosuje się do wezwania, możesz odstąpić od umowy.
 • Innym wyjściem jest zlecenie poprawienia lub dalszego wykonania dzieła innemu
  usługodawcy. Całkowite koszty poprawienia dzieła, ewentualnie jego dokończenia, poniesie ten usługodawca, który nie był w stanie wykonać go stosownie do zawartej umowy.
 • Jeżeli sam dostarczyłeś materiał, możesz w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie, żądać jego zwrotu oraz wydania rozpoczętej pracy. Jeśli ma ona wady, wystąp o ich usunięcie w określonym przez siebie terminie. Z zastrzeżeniem, że po jego upływie nie przyjmiesz naprawy. Usługodawca może jej odmówić tylko wtedy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.
 • Jeżeli natomiast wady dzieła usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika,
  że usługodawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, możesz odstąpić od umowy jeżeli wady są istotne. Jeśli nie są istotne, możesz żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy usługodawca nie usunął wad w wyznaczonym przez ciebie terminie.
  Istotność wady jest oceniana w każdym konkretnym przypadku. Najlepiej zabezpieczyć się, wykorzystując do tego celu rzeczoznawcę. Zwrócenie się do niego z prośbą o wydanie opinii co do wad spowoduje, że będziesz w stanie wykazać, iż odstąpienie od umowy było uzasadnione z tego punktu widzenia.
  Uprawnienia dotyczące reklamowania dzieła już po jego wykonaniu wygasają po upływie roku. Twoim obowiązkiem jest zawiadomić usługodawcę o wadach w czasie miesiąca od dnia ich wykrycia.


  REKLAMACJE USŁUG

  Zasady odpowiedzialności usługodawcy, który wykonuje usługę dla konsumenta,
  nie są regulowane prawem w jakiś szczególny sposób. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zlecenia możesz wykorzystać art. 471 Kodeksu Cywilnego - żądając od usługodawcy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Musisz jednak udowodnić nie tylko, że nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę, ale także, że z tego powodu powstała określona szkoda. Ponadto będzie on odpowiadał za nią tylko wtedy, jeśli wynikła z jego winy lub zaniechania.
  Jeśli gra jest warta świeczki, bo kosztowała cię mnóstwo pieniędzy, nie rezygnuj z powodu odrzucenia reklamacji. Zawsze możesz szukać pomocy w inspekcji handlowej, u powiatowych rzeczników praw konsumenta, ale i w sądzie - polubownym bądź w powszechnym. Polubowne działają przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej. Postępowanie jest prostsze, tańsze i szybsze niż przed sądem powszechnym, ale muszą się na nie zgodzić obie strony umowy. • Katarzyna Borek
  0 68 324 88 37
  [email protected]

  Wideo

  Komentarze

  Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

  Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

  Podaj powód zgłoszenia

  Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
  Dodaj ogłoszenie