1. Gazeta Lubuska
  2. Komunikaty
  3. OBWIESZCZENIE
Wróć do listy komunikatów

OBWIESZCZENIE STAROSTY WĄGROWIECKIEGO

OBWIESZCZENIE

STAROSTY WĄGROWIECKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

z dnia 16 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474) - zwanej dalej „ustawą”,

zawiadamiam,

że dnia 15 listopada 2018 r. została wydana decyzja nr 2/2018 (znak GN.6740.3.2018.GN2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie dróg gminnych w Wągrowcu, realizowanej pod nazwą: . „Przebudowa ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu”

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

  • przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi;

  • w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale;

  • tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji


I. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

Miasto Wągrowiec

Jednostka ewidencyjna: 302801_1.0001 Wągrowiec

Obręb:0001 – Wągrowiec

ark. mapy 11 działki o nr ew.: 582 (582/3, 582/4); 579/1 (579/2, 579/3, 579/4); 562/2 (562/3, 562/4); 633 (633/1, 633/2), 581/1;

ark. mapy 14 działki o nr ew.: 1308/1 (1308/2, 1308/3); 1310/1 (1310/2, 1310/3); 1315 (1315/1, 1315/2); 1316 (1316/1, 1316/2); 1317/1; 1305 (1305/1, 1305/2); 1380/3 (1380/5, 1380/6); 1398/1 (1398/2, 1398/3); 1412/2; 1415/1 (1415/3, 1415/4); 1304/2 (1304/5, 1304/6); 1358/3; 1304/3; 1306/4; 1304/4; 1413/4; 1414/3; 1412/1 (1412/3, 1412/4); 1401/1; 1406; 1399/2; 1788/2; 1396/3; 1401/3; 1376/9; 1377/12; 1402/2; 1377/15; 1376/15; 1372/7; 1374; 1373; 1357/5; 1357/4; 1356; 1355; 4137/1; 4137/2; 1303/2; 1306/3; 1307; 1306/1; 1273, 1274, 1415/2, 1400/2; 1400/3;


ark. mapy 16 działki o nr ew.: 1559/1, 1560/5, 1400/4.

II. Niezbędne do przebudowy drogi innej kategorii:

Miasto Wągrowiec

Jednostka ewidencyjna: 302801_1.0001 Wągrowiec

Obręb:0001 – Wągrowiec

ark. mapy 11 działki o nr ew.: 634/1; 632;

ark. mapy 14 działki o nr ew.: 1265/1.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kościuszki 15, pok. 1 (tel. 67 26-80-545), w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 62-713 Poznań, za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego, w terminie 14 dni od dnia dokonanego zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie.

Ponadto na podstawie art. 49a kpa informuję, że w związku z tym, że, w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, które zostały uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia (obwieszczenie Starosty z dnia 12 października 2018 r.), niniejsze obwieszczenie o wydaniu decyzji jest skuteczne wobec właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji.

Ww. obwieszczenie zostanie zamieszczone w prasie lokalnej („Tygodnik Wągrowiecki” z dnia 16.11.2018r.) jak również wywieszone w tym dniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu i Urzędzie Miasta Wągrowca oraz zamieszczone w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.

Na podstawie art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do jego wniesienia składając organowi administracji publicznej, który wydał decyzję, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji i brak możliwości wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.