1. Gazeta Lubuska
 2. Komunikaty
 3. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE UL. RÓŻYCKIEGO 19,

tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290 

www.jsmjg.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług:

 1. Zadanie nr I

1.1.      Wykonywanie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie  robót instalacji elektrycznych realizowanych w obiektach budowlanych należących do Zamawiającego tj.

 1. przy przeglądach instalacji elektrycznych
 2. przy remoncie, wymianie lub przebudowie  instalacji elektrycznych
 3. wszelkie roboty związane z usuwaniem awarii instalacji elektrycznych
 4. przy budowie, / wykonywaniu nowych instalacji elektrycznych

1.2.      Realizacja usług zlecanych odrębnymi zleceniami przez Zamawiającego dotyczących: przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji, współpracy z projektantem na etapie projektowania związanego z wymianą instalacji elektrycznych, konsultacji technicznych z Zamawiającym.

1.3.     Dokonywanie przeglądów instalacji zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego ( przeglądy roczne i pięcioletnie ). Badania instalacji Zamawiający zleca w trybie odrębnej umowy.

 

 1. Zadanie nr II

2.1.      Wykonywanie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie  robót instalacji sanitarnych w tym w szczególności: gazowych, kanalizacyjnych, wodnych, realizowanych w obiektach budowlanych należących do Zamawiającego tj.

 1. przy przeglądach instalacji gazowych
 2. przy remoncie , wymianie lub przebudowie instalacji sanitarnych
 3. wszelkie roboty związane z usuwaniem awarii instalacji sanitarnych
 4. przy budowie, / wykonywaniu nowych instalacji sanitarnych

2.2.      Realizacja usług zlecanych odrębnymi zleceniami przez Zamawiającego dotyczących przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji, współpracy z projektantem na etapie projektowania związanego z wymianą instalacji sanitarnych( gazowych, wodnych, kanalizacyjnych ) konsultacji technicznych z Zamawiającym.

2.3.     Dokonywanie przeglądów instalacji zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego ( przeglądy roczne i pięcioletnie ). Badania instalacji Zamawiający zleca w trybie odrębnej umowy.

Termin realizacji  od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 zł

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ )  można pobierać w siedzibie Administracji „JEDYNKA” przy ul Różyckiego 19 w Jeleniej Górze tel. 75 752 57 21(wejście C) pok. nr 6 w godz .800-1400  ,  lub pocztą

od dnia 30.06.2020 r.   

( cena SIWZ  30,00 zł netto + 23 % VAT = 36,90 zł na konto JSM j.n. )

 

Oferty  należy składać  w zamkniętych kopertach z napisem „Nadzór inwestorski – instalacje elektryczne”,  „Nadzór inwestorski – instalacje gazowe, wodne, kanalizacyjne” zgodnie z procedurą podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Różyckiego 19, pok. nr 220,

do dnia  14.07.2020 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  14.05.2020 r.  o godz. 10:15

(Oferenci nie mogą brać udziału w otwarciu i odczytaniu ofert ze względu na epidemię )

Wadium oraz za SIWZ należy wpłacić przelewem na konto JSM  nr 91 1020 2124 0000 8702 0006 8676 w banku PKO BP S.A. oddział w Jeleniej Górze lub gotówką w kasie JSM

Zarząd  JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części.