1. Gazeta Lubuska
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie Wójta Gminy Łubowo
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Wójta Gminy Łubowo

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i mieszkaniowo-usługowej w Woźnikach, rejon węzła Woźniki dla obszaru działek nr ewid. 318, 31/1 oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. z 2018r. poz.1945 ze zmianami), oraz jednocześnie na podstawie art. 29, art. 39 ust.1 art. 40, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2081) i po podjęciu przez Radę Gminy Łubowo uchwały nr VI/62/2019 z dnia 16 maja 2019r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędna dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i mieszkaniowo-usługowej w Woźnikach, rejon węzła Woźniki dla obszaru działek nr ewid. 318, 31/1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy Łubowo, 62-260 Łubowo 1, w dniach od 24.01.2020r. do 14.02.2020r. w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.02.2020r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Łubowo 1.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego wyłożonego wspólnie z prognozą oddziaływania na środowisko może wnieść każdy, kto kwestionuje przyjęte ustalenia. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Łubowo 62-260 Łubowo 1 (e-mail: nieruchomosci@lubowo.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2020r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Łubowo

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art.13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Łubowo z siedzibą w Łubowie, 62-260 Łubowo 1.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pod adresem poczty elektronicznej rodo@elta.gniezno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminy Łubowo, określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym w celu realizacji przysługujących Gminie Łubowo uprawień bądź spełnienia przez Gminę Łubowo obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Pełna treść Klauzuli informacyjna RODO dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Łubowo dostępna jest pod adresem: http://www.lubowo.pl/strona,ochrona-danych-osobowych.html

Wójt Gminy Łubowo