1. Gazeta Lubuska
  2. Komunikaty
  3. Rozbudowa drogi gminnej w Wieliczce wraz z niezbędną...
Wróć do listy komunikatów

Rozbudowa drogi gminnej w Wieliczce wraz z niezbędną infrastrukturą

BGN.6740.1.10.2019                                                                                                                                             Wieliczka, dnia 02.03.2020r.

 

OBWIESZCZENIE

 

                        Na podstawie art. 11d ust. 5, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1474) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku P. Agnieszki Buczek reprezentującej Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka  w sprawie przedłużenia terminu uzupełnienia braków w projekcie budowlanym dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 560810K ul. Reformackiej w Wieliczce wraz z niezbędną infrastrukturą (od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Łąkową), Starosta Wielicki w dniu 02.03.2020r. wydał postanowienie, którym został zmieniony termin uzupełnienia braków w projekcie budowlanym nałożony postanowieniem Starosty Wielickiego znak: BGN.6740.1.10.2019 z dnia 23.01.2020r., wyznaczając nowy termin uzupełnienia do dnia 17.04.2020r.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 k.p.a., mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Słowackiego 29 pok. 217, w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00,wt.-pt. 7.30-15.30.

Na postanowienie nie służy stronom zażalenie.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz publikacji w prasie lokalnej.