Ulga termomodernizacyjna. Kto może z niej skorzystać i ile można dostać zwrotu?

Paweł Wańczko
Paweł Wańczko
W 2020 roku po praz pierwszy można skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej. To ulga termomodernizacyjna. Odliczenie można przeprowadzić rozliczając się według skali podatkowej (na PIT-37, PIT-36), liniowo (PIT-36L) a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).
W 2020 roku po praz pierwszy można skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej. To ulga termomodernizacyjna. Odliczenie można przeprowadzić rozliczając się według skali podatkowej (na PIT-37, PIT-36), liniowo (PIT-36L) a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Jaroslaw Pruss/Polska Press
W 2020 roku po praz pierwszy można skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej. Składając PIT za 2019 r. odzyskać można nawet 53 tys. zł. To ulga termomodernizacyjna, która przysługuje właścicieli domów jednorodzinnych. Trzeba jedna spełnić pewne warunki. Jakie?

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Takiej ulgi podatkowej jeszcze nie było. Od 2019 r. prawo do ulgi podatkowej termomodernizacyjnej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28 mają tylko właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych - czyli budynków wolno stojących albo budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku.

Jeśli podatnik nie ma tytułu prawnego, z którego wynikałoby jego prawo własności do nieruchomości, a jedynie jest jej posiadaczem, wówczas nie może skorzystać z omawianego odliczenia.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest to, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Ulga przysługuje również w sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu instalacji (w tym fotowoltaicznej) na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.

Uwaga! Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych.

TO WARTO WIEDZIEĆ

Jakie wydatki objęte są ulgą termomodernizacyjną?

Odliczeniu podlegają wydatki, których celem jest:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych,
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Materiały budowlane i urządzenia objęte ulgą termomodernizacyjną:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi objęte ulgą termomodernizacyjną:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego;
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Podstawa prawna: Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. ministra inwestycji i rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489).

Uwaga! Podatnik nie jest obowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego, w tym przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

TO WARTO WIEDZIEĆ

3 lata na zakończenie termomodernizacji

Odliczenie obejmuje wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Czyli, aby odliczać ulgę należy:

 • rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne – nie ma obowiązku rozpoczęcia go od audytu termomodernizacyjnego,
 • kupować towary, produkty i usługi, których nabycie zgodnie z wykazem można odliczać od dochodu,
 • ukończyć przedsięwzięcie w ciągu trzech lat (np. pierwszy wydatek w styczniu 2019 r. – zakończenie nie później niż 31 grudnia 2022 r.),
 • odliczać poczynione wydatki na bieżąco, osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT.

Ulga termomodernizacyjna – odzyskasz nawet 53 tys. zł

Ulga termomodernizacyjna nie może przekroczyć 53 000 zł, bez względu na liczbę realizowanych inwestycji termomodernizacyjnych w poszczególnych latach. Jeśli podatnik posiada wiele nieruchomości, limit jest łączny, tak więc maksymalnie odliczyć może on 53 000 zł.

Natomiast w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem – jeśli nieruchomości objęte są współwłasnością łączną - limit jest podwójny i dotyczy osobno każdego z małżonków. Tak więc razem mogą odliczyć w sumie do 106 000 zł.

Co ważne, odliczenia można dokonać w pełnej kwocie, jaka została wydana - tyle ile wydaliśmy – tyle możemy odliczyć od dochodu.

Odliczenie można przeprowadzić rozliczając się według skali podatkowej (na PIT-37, PIT-36), liniowo (PIT-36L), a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Wydatki odlicza osoba, która je poniosła oraz jednocześnie, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku będącego w trakcie termomodernizacji.

Ulgę termomodernizacyjną wykazać należy w załączniku PIT/O oraz w deklaracji podatkowej – poprzez wskazanie sumy odliczeń wykazanych na PIT/O.

Ulgę termomodernizacyną można rozłożyć na raty

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacynej, musimy posiadać faktury na koszty własne każdego współwłaściciela nieruchomości. Warto przy tym pamiętać, że ulgę musimy sami dopisać do naszego zeznania podatkowego.

Ulgę termomodernizacyjną można również rozłożyć na raty i korzystać z niej przez parę lat. Nie więcej jednak niż na 6, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano pierwszego wydatku termomodernizacyjnego.

UWAGA! Wskazany w audycie energetycznym wariant ocieplenia musi być zrealizowany w całości. Jeśli podatnik poniesie wydatki w części i nie dokończy realizacji – będzie musiał odliczoną ich część zwrócić. W takim przypadku podatnik nie koryguje deklaracji już złożonej, lecz dolicza kwoty uprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin realizacji inwestycji (remontu).

Ulga termomodernizacyna. Kiedy należy złożyć korektę odliczenia?

Może zdarzyć się sytuacja, gdy podatnik będzie zobowiązany doliczyć do dochodu/przychodu kwoty uprzednio odliczone w związku z ulgą termomodernizacyjną. Stanie się tak, gdy podatnik:

 • otrzyma zwrot wcześniej odliczonych wydatków,
 • nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek.

W takim wypadku doliczenia należy dokonać odpowiednio w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym podatnik otrzyma zwrot odliczonych wydatków, albo w którym upłynie termin realizacji przedsięwzięcia.

oprac. Paweł Wańczko, źródło: www.e-pity.pl, www.pit.pl

TO WARTO WIEDZIEĆ

Kiedy dostaniesz pieniądze za rozliczenie PIT? To zależy od Ciebie

Zmiany w podatkacch. PIT dla młodych, ale nie dla wszystkich

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Ulga termomodernizacyjna. Kto może z niej skorzystać i ile można dostać zwrotu? - Gazeta Lubuska

Komentarze 5

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Dlaczego nie piszecie nowa ulga dla wybranych.Dotyczy ulga termomodernizacyjna.

007
1 marca, 14:27, Gość:

Ludzie. Niedziela pora obiadowa, a tu puk,puk do drzwi. Otwieram A tam: zbieram podpisy na andrzeja dude. Czy pisiory nie mają wyczucia czasu?! Pogoniłem dziada

1 marca, 18:23, Jasip:

A pis ci [wulgaryzm] lizał....

1 marca, 19:26, jontek:

Tak trzymać '' mać''

Trzeba było im sprzedać kopa na dowodzenia.

j
jontek
1 marca, 14:27, Gość:

Ludzie. Niedziela pora obiadowa, a tu puk,puk do drzwi. Otwieram A tam: zbieram podpisy na andrzeja dude. Czy pisiory nie mają wyczucia czasu?! Pogoniłem dziada

1 marca, 18:23, Jasip:

A pis ci [wulgaryzm] lizał....

Tak trzymać '' mać''

J
Jasip
1 marca, 14:27, Gość:

Ludzie. Niedziela pora obiadowa, a tu puk,puk do drzwi. Otwieram A tam: zbieram podpisy na andrzeja dude. Czy pisiory nie mają wyczucia czasu?! Pogoniłem dziada

A pis ci [wulgaryzm] lizał....

G
Gość

Ludzie. Niedziela pora obiadowa, a tu puk,puk do drzwi. Otwieram A tam: zbieram podpisy na andrzeja dude. Czy pisiory nie mają wyczucia czasu?! Pogoniłem dziada

Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska
Dodaj ogłoszenie