Upadłeś na nieodśnieżonym chodniku? Sprawdź, jak starać się o odszkodowanie

kb
Są osoby mogące mieć trudności w uzyskaniu świadczeń za poniesioną szkody. Bo w przypadku cierpiących na zachwiania równowagi, łamliwość kości, cukrzycę, epilepsję itp., trudno wykazać, co było bezpośrednią przyczyną wypadku - czy zaniedbanie zarządcy, czy choroba.
Są osoby mogące mieć trudności w uzyskaniu świadczeń za poniesioną szkody. Bo w przypadku cierpiących na zachwiania równowagi, łamliwość kości, cukrzycę, epilepsję itp., trudno wykazać, co było bezpośrednią przyczyną wypadku - czy zaniedbanie zarządcy, czy choroba. sxc.hu
Udostępnij:
Chodzenie po ośnieżonych i oblodzonych chodnikach może skończyć się twardym lądowaniem na ziemi, które bywa groźne dla zdrowia. Gdy doznaliśmy większego uszczerbku, warto pomyśleć, czy nie powalczyć o odszkodowanie.

Nie tylko na drogach tworzy się warstwa lodu, która zwiększa ryzyko wypadku. To samo dotyczy chodników, schodów, ścieżek. Wystarczy moment nieuwagi, nierówno postawiona stopa, a oblodzony czy nieodśnieżony trakt staje się przyczyną cierpienia. Najczęściej kończy się na lekkim bólu, stłuczeniach i siniakach. Ale bywają sytuacje, gdy mamy porwane ubranie, złamaną rękę, skręconą nogę w kostce itp. Musimy wówczas iść do lekarza, brać zwolnienie z pracy albo przymusowy urlop, poddać się rehabilitacji.
Wyjaśniamy, jak starać się o odszkodowanie, gdy padliśmy ofiarą takiego wypadku.

KROK NR 1

Najpierw musimy ustalić, kto odpowiada za nasze cierpienie.

WAŻNE
To właściciel nieruchomości lub zarządca musi utrzymać ją w takim stanie, aby nie zagrażała bezpieczeństwu innych.

- Zasada ta nabiera szczególnego wymiaru w czasie trudnych warunków pogodowych. To na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek utrzymanie w należytym stanie chodników, przejść dla pieszych, przystanków autobusowych - wyjaśnia Magdalena Sopyła-Rostek (Omega Kancelarie Prawne). - W zależności od tego, gdzie doszło do wypadku, tam inny jest podmiot odpowiadający. Jeśli do wypadku dojdzie na chodniku będącym otoczeniem drogi publicznej, odpowiada zarządca drogi publicznej.

* Dla drogi krajowej podmiotem odpowiedzialnym jest generalny dyrektor dróg
krajowych i autostrad.

* Dla wojewódzkiej - zarząd województwa.

* Dla powiatowej - zarząd powiatu.

* Dla gminnej - wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Są też drogi niezaliczone do żadnej kategorii publicznych - wewnętrzne. Na przykład te położone na terenie osiedli mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi, pętle autobusowe. Za ich utrzymanie odpowiedzialne są podmioty zarządzające terenem, na którym są położone. Może to być przykładowo spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa albo podmiot związany z nimi umową o zarządzanie czy też przedsiębiorstwo prowadzące działalność handlową, magazynową, przewozową itp. (w razie ich braku - właściciel danego terenu).

ZAPAMIĘTAJ
Wszystkie te podmioty zazwyczaj są ubezpieczone, więc do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest firma, z którą mają podpisaną umowę. I to do niej możesz się zwrócić pisemnie o odszkodowanie. Informację, kto nią jest dostaniesz w danej instytucji.

* Kolejnymi miejscami, w których często dochodzi zimą do wypadków na skutek zaniedbań w odśnieżaniu są wejścia do sklepów, kiosków, punktów usługowych i gastronomicznych. Odpowiadają za nie zwykle ich właściciele lub najemcy.

* W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych (supermarket, biurowiec, parking przy nich) właściciel korzysta zwykle z usług profesjonalisty w zakresie zarządzania nieruchomościami, co pozwala mu przenieść na niego odpowiedzialność za utrzymanie czystości. Ale dotyczy to zwykle tzw. przestrzeni wspólnych. Natomiast w poszczególnych sklepach, butikach, biurach, kawiarniach, barach itp. odpowiedzialność leży po stronie najemców lokali w takim obiekcie.

WAŻNE
Jeżeli do wypadku dojdzie na parkingu samochodowym, to odpowiedzialność za jego uprzątnięcie zawsze ponosi podmiot, który nim administruje. Dotyczy to również sytuacji, gdy ktoś nie zaparkował tam pojazdu, a jedynie tamtędy przechodził.

KROK NR 2

Aby móc dochodzić odszkodowania od zarządcy drogi, trzeba zebrać dowody, aby uwiarygodnić doznaną krzywdę.

ZAPAMIĘTAJ
To na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia zaistnienia szkody: w danym miejscu, w danym czasie, z określonej przyczyny.

- Dlatego zawsze warto spisać dane świadków zdarzenia. Wezwać na miejsce odpowiednie służby, na przykład straż miejską. Wykonać dokumentację fotograficzną oblodzonego chodnika lub ośnieżonych schodów. Zachowanie to zdecydowanie przybliży poszkodowanego do uzyskania należnych mu świadczeń odszkodowawczych - radzi Sopyła-Rostek.
Przydatna jest również dokumentacja medyczna, dlatego warto odwiedzić lekarza. Pyta on o okoliczności wypadku, stwierdza doznane obrażenia i zaleca dalszą drogę leczenia. Sporządzona w ten sposób notatka również może być dowodem w sprawie.

WAŻNE
Zbierz jak najwięcej dowodów i jak najszybciej. To od ich liczby i jakości zależy często decyzja o odszkodowaniu i jego zakresie.

SPOSÓB ZADOŚĆUCZYNIENIA

Gromadząc odpowiednią dokumentację, trzeba określić także, czego żądamy od właściciela nieruchomości za wypadek na jego posesji. Zakres świadczeń w następstwie tego typu szkód (osobowych i majątkowych) jest wyjątkowo szeroki. W zależności od danej sprawy może obejmować:

* zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę - jest świadczeniem jednorazowym i ma stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;

* zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem (leczenie, rehabilitacja, ale również wszystkie inne wymienione powyżej):

* w niektórych tragicznych przypadkach rentę uzupełniającą - ma być wyrównaniem różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem i po nim lub jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty). Jest uzasadnione w szczególności, gdy w następstwie wypadku ktoś stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu albo rozpoczęcie działalności gospodarczej;

* czasami również rentę na zwiększone potrzeby - chodzi o zapewnienie środków potrzebnych do poprawy stanu zdrowia po wypadku, a związanych z leczeniem i rehabilitacją, świadczeniami pomocowymi oraz sprawowaną opieką. W przypadkach krótszych okresów niesprawności, skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności) - zwrot utraconych zarobków oraz uszkodzonych czy zniszczonych ubrań i rzeczy osobistych, na przykład okularów, zegarka itp. (art. 361 K.c.).

- Na pewno w takich sytuacjach można żądać zadośćuczynienia za obrażenia ciała, jakich doznaliśmy, wywołany zdarzeniem ból i cierpienie oraz odszkodowania w postaci zwrotu kosztów leczenia poniesionych w wyniku wypadku. Także rekompensaty pieniężnej, na przykład za uszkodzone ubrania. Również ewentualnych kosztów pomocy innej osoby, jeśli stan zdrowia poszkodowanego, choćby unieruchomionego przez założony gips, wymagał korzystania z takiej opieki. Jeśli musiał przebywać na zwolnieniu lekarskim - także równowartości wynagrodzenia, które uzyskałaby w czasie chodzenia do pracy - podsumowuje ekspertka.

KROK NR 3

Złóż wniosek o odszkodowanie (do ubezpieczyciela, ale równie dobrze do właściciela nieruchomości) i czekaj na jego rozpoznanie. Jest na to 30 dni. W przypadku odmowy wypłaty pozostaje Ci droga sądowa.

NIE ZAWSZE WYGRASZ

Trzeba jednak pamiętać, że sprawcy w tego typu szkodach odpowiadają na zasadzie winy.
Oznacza to, że obowiązek naprawienia szkody powstaje jedynie w razie takiego działania lub zaniechania (zaniedbania w wykonaniu obowiązków), które noszą znamiona winy. Czyli naruszenia określonych obowiązków poprzez ich niedopełnienie.
Do stwierdzenia istnienia odpowiedzialności konieczne będzie łączne wystąpienie następujących przesłanek:

* powstanie szkody (np. złamanie ręki, skręcenie nogi, zerwanie wiązadeł na skutek upadku na śliskim, nieuprzątniętym chodniku):

* szkoda musi być spowodowana zawinionym działaniem lub zaniechaniem, z którym przepisy, a także przyjęte zasady wiążą obowiązek odszkodowawczy (na przykład chodnik, na którym doszło do upadku nie został odpowiednio i na czas uprzątnięty, odlodzony);

* musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy szkodą (choćby złamaniem ręki spowodowanym zaniechaniem odśnieżania śliskiego chodnika), a działaniem/zaniechaniem, z którym prawo wiąże obowiązek odszkodowawczy.

LICZĄ SIĘ OKOLICZNOŚCI

Rozstrzygnięcie o zaniedbaniach w prawidłowym utrzymaniu stanu drogi, chodnika czy też nieruchomości nie jest automatyczne - w oderwaniu od szeregu obiektywnych czynników. Bo zimą utrzymanie całkowitego bezpieczeństwa często jest niemożliwe ze względów technicznych i związanych z panującymi warunkami atmosferycznymi. To wiąże się z potrzebą szczegółowej oceny kwestii zawinienia osoby zobowiązanej do dbałości o bezpieczeństwo. Kryterium są tzw. rozsądne granice, które uwzględniają m.in. możliwości techniczno-organizacyjne zobowiązanego (przede wszystkim jego sprzęt, środki i zaplecze kadrowe). Dlatego w części spornych przypadków dopiero sąd rozstrzygnie, czy odpowiedzialny za odśnieżanie i odlodzenie określonych miejsc zrobił wszystko, co możliwe, aby zapewnić bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia. Sąd analizując materiał dowodowy, ustala, czy ślizgawka nie była przykładowo wynikiem nagłej zmiany warunków atmosferycznych, podczas której nie można było zapewnić pełnego bezpieczeństwa i dana osoba nie dopuściła się zaniedbań w tym zakresie. Może się okazać, że na skutek obfitych opadów lub gwałtownego oziębienia nie była w stanie zapanować nad skutkami zimy. Wówczas - mimo że stwierdzono brak odśnieżenia czy oblodzenie - nikt nie będzie odpowiedzialny za powstałą szkodę. Oczywiście pod warunkiem że zarządca, właściciel lub administrator podjął wszelkie konieczne działania

ZAPAMIĘTAJ
Uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu nie daje automatycznie podstawy do przyjęcia odpowiedzialności po stronie potencjalnie zobowiązanego podmiotu. Bo może powstać sytuacja, w której brak jest jednej z przesłanek odpowiedzialności, jaką jest wina polegająca na niedopełnieniu ciążących obowiązków w postaci usunięcia śniegu i lodu.

Na stronie www.rzu.gov.pl znajdziesz szczegółowe informacje poświęcone odpowiedzialności prawnej za utrzymanie dróg, chodników i nieruchomości

TU CI POMOGĄ

Jeśli masz problemy związane z dochodzeniem roszczeń za zimowe szkody, zadzwoń do ekspertów rzecznika ubezpieczonych. Dyżury odbywają się pod nr 22 333 73 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 oraz 17.00- 19.00.

Źródło: Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, Kodeks cywilny

Nieruchomości z Twojego regionu

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie