Urząd Miasta w Nowej Soli. Jak załatwić sprawę w urzędzie? Numery telefonów do poszczególnych wydziałów urzędu miejskiego

Eliza Gniewek-Juszczak
Eliza Gniewek-Juszczak
Urząd Miasta w Nowej Soli. Sprawdź godziny otwarcia i numery telefonów. Mariusz Kapała
Urząd Miasta Nowa Sól jest częściowo otwarty dla mieszkańców, ale przed osobistą wizytą warto zastanowić się, czy nie uda się sprawy załatwić przez telefon lub wysłać pisma pocztą elektroniczną, zwykłą lub zostawić je w skrzynce podawczej.

Urząd Miasta Nowa Sól. Sprawdź numery telefonów. Kiedy magistrat jest czynny? Jakie są główne zadania poszczególnych wydziałów? Sprawdź, jakie sprawy załatwisz w nowosolskim urzędzie miejskim.

Zmiany ze względu na epidemię koronawirusa

Od 5 maja urząd po przerwie jest czynny, ale na nowych zasadach. - Ze względu na bezpieczeństwo prosimy, aby odwiedzać nasz urząd tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. Wchodząc na teren urzędu prosimy o zastosowanie środków ochrony osłaniających nos i usta - informuje urząd miasta.
To oznacza, że trzeba przy wejściu do urzędu zdezynfekować dłonie. Środki do dezynfekcji są dostępne przy wejściu do budynku.

Warto wiedzieć, że przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.

Warto wiedzieć, że przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba. Osoby towarzyszące (za wyjątkiem osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego, pełnomocników lub rodzica z dzieckiem) nie będą mogły podejść do stanowiska razem z osobą obsługiwaną.

Główny numer do Urzędu Miejskiego: 68 459 0 300, fax: 68 459 0 358.

Biuro Rady Miejskiej

Kontakt

 • 068 459-03-50 Faks: 068 459-03-58
 • br@nowasol.pl
 • Miejsce urzędowania: pokój nr: 222.
 • Godziny urzędowania: pn, wt, czw, pt.
 • 7:30 -15:30, śr: 9:00 - 17:00.

Wybrane zadania

 • Przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do rady gminy.
 • Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie.
 • Powoływanie i organizacja pracy komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy.

Kancelaria Miasta

Kontakt

 • 068 459-03-05 Faks: 068 459-03-58
 • nowasol@nowasol.pl
 • Miejsce urzędowania: pokój nr: 101.
 • Godziny urzędowania: pn, wt, czw, pt : 7:30 -15:30, śr: 9:00 - 17:00

Wybrane zadania

 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
 • Sprawozdawczość na poziomie całej gminy.
 • Udostępnianie informacji publicznej.
 • Opracowywanie lub wdrażanie wzorów formularzy oraz ich wykazy.
 • Patronaty.

Straż Miejska

Komendant Dariusz Rączkowski.
Kontakt

 • 068 47 57 780 Faks: 68 475 77 83
 • strazmiejska@nowasol.pl
 • Miejsce urzędowania: Towarowa 1
 • Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do 22.00.

Na czas epidemii praca Straży Miejskiej została wydłużona. Funkcjonariusze pełnią służbę przez siedem dni w tygodniu, od 7.00 do 22.00, a w soboty, niedziele i święta w godz. 12.00-20.00.

Czytaj także

Wybrane zadania

 • Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
 • Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
 • Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
 • Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia.
 • Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 • Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.

Zobacz wideo: Wraca Lubuskie Trójmiasto

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Sławomir Wojciechowski.
Kontakt

 • 068 459-03-51; 459-03-52 Faks: 068 459-03-58
 • usc@nowasol.pl
 • Godziny urzędowania: pn, wt, czw, pt : 7:30 -15:00, śr: 9:00 - 16:30

Wybrane zadania

 • Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania gminy z innymi jednostkami organizacyjnymi.
 • Statystyka urodzeń, małżeństw, zgonów.
 • Rejestracja aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu i ich zmiany.
 • Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 • Wpisywanie akt stanu cywilnego sporządzonych za granicą do polskich ksiąg.
 • Zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca.
 • Zmiany imion i nazwisk.
 • Odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego

Wydział finansowo-budżetowy

Skarbnik i naczelnik Izabela Piasta.

Kontakt

 • skarbnik@nowasol.pl, nowasol@nowasol.pl
 • 68 459 0309,
 • 68 459 0 314,
 • 68 459 0 306

Wybrane zadania

 • Przygotowanie projektu budżetu gminy.
 • Przekazywanie środków finansowych dla urzędów, ich komórek i jednostek organizacyjnych gminy.
 • Ewidencjonowanie dochodów, wykorzystania środków, dotacji i subwencji.
 • Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu.
 • Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu.

Czytaj także

Wydział programowania i promocji

Naczelnik Beata Kulczycka.
Kontakt

 • b.kulczycka@nowasol.pl
 • 68 459 0 361

Wybrane zadania

 • Udział gminy w tworzeniu związków międzygminnych, stowarzyszeń lub porozumień oraz ich organizacja i zmiany.
 • Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowej.
 • Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań gminy i monitorowanie ich wykonania.
 • Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym.
 • Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współpracy gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w sprawach zagranicznych.

Wydział organizacyjny

Naczelnik wydziału, sekretarz Alicja Choptowa-Rutkowska
Kontakt

 • sekretarz@nowasol.pl
 • 68 459 0 303, 068 459-03-48; 459-03-17
 • pokoje nr: 203, 204, 205
 • godziny urzędowania: pn, wt, czw, pt : 7:30 -15:30, śr: 9:00 - 17:00

Wybrane zadania

 • Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań gminy i monitorowanie ich wykonania
 • Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym.
 • Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współpracy gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w sprawach zagranicznych.
 • Nadawanie odznaczeń, medali lub innych tytułów przez gminę.
 • Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych.
 • Licencje na oprogramowanie i systemy teleinformatyczne.
 • Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych.
 • Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu obsługi kancelaryjnej, archiwalnej i bibliotecznej.

Wydział zamówień publicznych

Naczelnik Wojciech Babiarczuk
Kontakt

 • zampub@nowasol.pl
 • 68 459 0 320
 • 068 459-03-18 Faks: 068 459-03-58

Wybrane zadania

 • Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu zamówień publicznych.
 • Dokumentacja zamówień publicznych.
 • Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych.

Zobacz wideo: będzie remont dworca PKP

Wydział architektury

Naczelnik wydziału Iwona Kubacka-Kazieczko.

Kontakt

 • architektura@nowasol.pl
 • 68 459 0 332

Wybrane zadania

 • Programy, projekty, analizy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwa
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Ustalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Nadzór nad realizacją ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego
 • Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • Opinie projektów inwestycyjnych
 • Wstępne projekty podziału nieruchomości

Zobacz wideo: Ponad 100 dni prezydenta Nowej Soli Jacka Milewskiego. Jaka jest i dokąd zmierza ta prezydentura?

Wydział inwestycji

Naczelnik Andrzej Drozdek
Zastępca Naczelnika Ewa Staruch

Kontakt

 • staruch@nowasol.pl
 • 68 459 0 359

Wybrane zadania

 • Realizacja i odbiór inwestycji komunalnych.
 • Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Naczelnik Beata Pietrzykowska

Kontakt

 • 068 459-03-36;
 • 459-03-39;
 • 459-03-38; Faks: 068 459-03-58
 • bpietrzykowska@nowasol.pl
 • Miejsce urzędowania: pokoje nr: 206, 207, 208, 209, 216, 214, 219
 • Godziny urzędowania: pn, wt, czw, pt : 7:30 -15:30, śr: 9:00 - 17:00

Wybrane zadania

 • Rekultywacja gruntów rolnych.
 • Ustanawianie i ochrona zieleni, zadrzewień, parków gminnych.
 • Zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów.
 • Nakładanie kar za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, drzew, krzewów.
 • Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych.

Wydział gospodarki nieruchomościami

Naczelnik Piotr Żuberek
Kontakt

 • zuberek@nowasol.pl
 • Naczelnik Wydziału 68 459 03 40
 • Zastępca Naczelnika 68 459 03 41
 • pokój nr: 118
 • Godziny urzędowania: pn, wt, czw, pt : 7:30 -15:30, śr: 9:00-17:00

Zadania i kontakty

 • przekształcenie gruntu na własność 68 459 03 42
 • sprzedaż lokali i gruntów 68 459 03 43
 • numeracja nieruchomości i podziały 68 459 03 44
 • przydział mieszkań 68 459 03 45

Wydział spraw społecznych

Naczelnik Karina Jarosz
Kontakt

 • kjarosz@nowasol.pl
 • 68 459 0 367
 • pokój nr: 110
 • Godziny urzędowania: pn, wt, czw, pt: 7:30 -15:30, śr: 9:00 - 17:00

Wybrane zadania

 • Wspieranie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za kulturę fizyczną.
 • Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące działalności organizacji pożytku publicznego.
 • Wspólne zespoły doradcze i opiniodawcze gminy i organizacji pożytku publicznego.
 • Wymiana informacji o kierunkach działalności organizacji pożytku publicznego pomiędzy gminą i tymi organizacjami.
 • Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznego.

Inne numery telefoniczne

Rzecznik prasowy: 068 459-03-53.
Radca prawny: 068 459-03-34.
Komórka robót publicznych: tel. 68 47 51 802.

Kasa Urzędu Miejskiego w Nowej Soli. Jak wpłacać należności?

Kasa w urzędzie jest czynna.
Wszystkie należności wobec gminy można opłacać też przez Internet na rachunki wskazane w decyzjach wymiarowych i innych dokumentach lub na rachunek bankowy Gminy Nowa Sól – Miasto Nr 62 1020 5402 0000 0302 0365 3466.
Wpłat można dokonywać w placówce PKO BP S.A. w Nowej Soli, która nie pobiera prowizji i opłat od wpłat dokonywanych na rachunki bankowe urzędu przez osoby fizyczne i prawne.

Zobacz też wideo: Zaprzysiężenie prezydenta Nowej Soli

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3