Wydarzenia dnia i zapowiedzi ważne biznesu - 23 czerwca

źródło: Biuro Prasowe Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego
fot. Paweł Janczaruk
fot. Paweł Janczaruk
Tylko 20 osób zgłosiły w maju do zwolnień lubuskie firmy. To najmniej w całym kraju.

Dziennik „Rzeczpospolita” przytacza dane dotyczące zmniejszenia planów zwolnień grupowych w poszczególnych województwach. Lubuskie firmy zgłosiły w maju do urzędów pracy najmniejsze plany cięć kadrowych. Obejmą one zaledwie 20 osób, wobec 160 osób miesiąc wcześniej. W maju w całej Polsce do zwolnienia zgłoszonych zostało 3730 osób, czyli o 11% mniej niż w kwietniu.

COTER OBRADUJE W HISZPANII

W dniach 24-25 czerwca w Jaén na południu Hiszpanii odbędzie się III Posiedzenie Komisji COTER Komitetu Regionów, w której zasiada marszałek Marcin Jabłoński. W programie znalazło się m.in. seminarium pt. „Spójność po Lizbonie: Europejska Polityka Regionalna w przyszłości”.

W pierwszym dniu posiedzenia zaplanowano półgodzinne zebranie koordynatorów politycznych, a następnie główne obrady, podczas których przedstawiony zostanie „Projekt opinii z inicjatywy własnej w sprawie strategii dla regionu Morza Północnego i kanału La Manche”. Sprawozdawcą będzie Hermann Kuhn (DE/PSE), a po jego prezentacji przewidziano wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej, dyskusję i przyjęcie projektu. Alberto Nuñez Feijoo (ES/PPE) zajmie się następnie przeglądem prawodawstwa dotyczącego europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), a Constantin Ostaficiuc (RO/PPE) polityką spójności i sprawozdaniem strategicznym dotyczącym realizacji programów na lata 2007–2013.

Drugi dzień posiedzenia rozpocznie seminarium Komisji COTER pt. „Spójność po Lizbonie: Europejska Polityka Regionalna w Przyszłości”. Podczas sesji inauguracyjnej wystąpi m.in. Marek Woźniak - pierwszy wiceprzewodniczący Komisji COTER, marszałek województwa wielkopolskiego. Sesja 1 dotyczyć będzie polityki spójności, która może stać się siłą napędową rozwoju regionalnego”. Moderatorem będzie Miguel Lucena (ES/PSE) - członek KR-u, sekretarz generalny spraw zewnętrznych w rządzie regionalnym Andaluzji. Tematem Sesji 2 będzie natomiast przyszły kształt polityki spójności na lata 2014-2020. Ostatnia sesja dotyczyć będzie współpracy terytorialnej po 2013 r.

Następne posiedzenie zaplanowano 30 września w Tournai w Belgii.

SZPITAL W ZIELONEJ GÓRZE NA EUROPEJSKIM POZIOMIE

23 czerwca w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Nowoczesne zarządzanie w ochronie zdrowia”. Prezentację dotyczącą priorytetów w lubuskiej ochronie zdrowia przedstawiła wicemarszałek Elżbieta Polak. Konferencja zorganizowana została w związku z otrzymaniem przez Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze certyfikatu ISO 9001:2008.

Dotyczy on świadczenia usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego oraz diagnostyki medycznej. Jest to ogromny sukces zielonogórskiego szpitala. Przyznanie tego typu certyfikatu dotyczącego całości funkcjonowania jednostki ochrony zdrowia stanowi ewenement w skali kraju. O wiele częściej certyfikat obejmuje swym zakresem pojedyncze oddziały lub sfery funkcjonowania. Zaledwie w kilka szpitali w Polsce w całości spełnia wymagania normy ISO 9001:2008.

Podczas konferencji potwierdzenie nadania certyfikatu Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Waldemarowi Taborskiemu wręczył Grzegorz Grabka – Dyrektor Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania TÜV Rheinland Polska. Gratulacje dyrektorowi Taborskiemu w imieniu Marszałka Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego oraz własnym złożyła wicemarszałek Elżbieta Polak, która zaznaczyła, że sukces zielonogórskiej placówki jest dowodem na to, że szpitale w naszym województwie radzą sobie coraz lepiej. Wicemarszałek Polak podkreśliła również, że wspomniany certyfikat powinien być powodem do dumy, jest bowiem potwierdzeniem europejskiego poziomu usług świadczonych przez szpital.

Dyrektor Waldemar Taborski podziękował Zarządowi Województwa Lubuskiego za wsparcie w postaci funduszy z Unii Europejskiej i dotacji bezpośrednich, które kierowane są do szpitala. – Na każdym kroku widzę, że zarządowi województwa zależy na rozwoju szpitala, że interesuje się naszymi problemami i cieszy się z naszych sukcesów – dodał dyrektor Taborski.

Następnie dyrektor Waldemar Taborski, wraz ze swą zastępczynią Ewą Sabat, przedstawił zagadnienia związane z rozwojem szpitala w latach 2007-2010.

Marszałek Elżbieta Polak w swej prezentacji omówiła cele strategiczne Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 oraz przedstawiła najważniejsze inwestycje zrealizowane w lubuskich jednostkach ochrony zdrowia.

OTWARCIE „ORLIKA” W „SAMOCHODÓWCE”

Boisko „Orlik” w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze zostanie oficjalnie otwarte. Przecięcie wstęgi nastąpi 24 czrwca o godz. 9.30, a w uroczystości udział weźmie wicemarszałek Elżbieta Polak.

Kompleks boisk przy ul. Staszica w Zielonej Górze realizowany był w ramach II edycji Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (rok 2009). Z powodu opóźnień został ukończony w br. Jest to "Orlik" nr 45 w województwie lubuskim, trzeci w mieście Zielona Góra (pozostałe: przy ul. Źródlanej i ul. Chopina przy Gimnazjum nr 6). Koszt budowy „Orlika” przy ZSEiS wyniósł 1.301.000,00 zł. Dotacja z budżetu województwa wyniosła 333.000,00 zł.

RUSZA PROJEKT W MAŁOMICACH

„Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim” – to tytuł projektu, który 24 czerwca., o godz. 13.00 zostanie zainaugurowany w Gminie Małomice. W spotkaniu udział weźmie wicemarszałek Elżbieta Polak.

Celem projektu jest wsparcie sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim, poprzez poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej. Projekt przewiduje takie zadania, jak:

- promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej,

- rozwój partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, poprzez zatrudnienie animatorów w podregionie gorzowskim i zielonogórskim,

- wsparcie indywidualne,

- utworzenie i przetestowanie w 12 środowiskach lokalnych Klubów Ekonomii Społecznej,

- szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa; Priorytet VII Promocja integracji społecznej.


RADA MĘDRCÓW – KOLEJNE POSIEDZENIE

23 czerwca w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się II posiedzenie Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego, która działa pod przewodnictwem Marszałka Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego. Podczas spotkania, podpisane zostało porozumienia o współpracy między województwem lubuskim a Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze.

Marszałek Marcin Jabłoński, który otworzył posiedzenie, powiedział, że warto poinformować wszystkich członków rady o postępie prac i pokazać, że „nie zasypiamy gruszek w popiele”. Wspomniał też o nowej inicjatywie marszałków czterech zachodnich województw. - Chodzi o opracowanie specjalnej strategii dla Polski Zachodniej, którą można porównać do strategii Polski Wschodniej. Jest tak wiele podobnych spraw, że powinniśmy potraktować to zagadnienie kompleksowo. Plan jest taki, że za kilka miesięcy chcemy przedstawić Radzie Ministrów projekt – powiedział marszałek.

Maciej Nowicki – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego poinformował zgromadzonych o nowych członkach rady, a są to: Roman Fedak – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze i Klaudiusz Balcerzak – Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego. Następnie przyjęty został protokół z I posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego, a potem uroczyście została podpisana umowa dotycząca współpracy między województwem lubuskim a Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze.

Współpraca udokumentowana

Porozumienie o współpracy między województwem lubuskim a Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze określa zakres współpracy, jej możliwe formy oraz wyznacza koordynatorów z obu instytucji. Członkowie rady zajmą się także krajowymi dokumentami strategicznymi oraz aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. – Mogę powiedzieć z pełną świadomością, że od dawna trwa współpraca z Urzędem Statystycznym. Teraz przyszedł czas, aby ją sformalizować – powiedział marszałek Jabłoński chwilę po podpisaniu dokumentu. Z kolei Roman Fedak - Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze stwierdził, że umowa potwierdza dobrą współpracę między urzędami. Podziękował również za przyjęcie do gremium. – To efekt współpracy na przełomie kilkunastu lat, choć teraz obserwujemy pogłębiające się zainteresowanie Zarządu Województwa Lubuskiego materiałami i publikacjami – powiedział.

Klaudiusz Balcerzak – Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego, który również dołączył do składu rady, przekonywał, jak ważny jest rozwój gospodarczy i inicjatywa ludzi. Zaproponował, aby kolejne posiedzenie odbyło się w Sławie, która – jego zdaniem – łączy różne problemy: ochrony środowiska, gospodarki, turystyki.

Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja, podczas której ze strony Czesława Fiedorowicza padła propozycja podpisania przez prezydentów pięciu największych miast z zachodniej Polski umowy, która zakłada, że żadne z nich nie będzie występować w roli lidera. – Jeśli byłoby to możliwe, byłbym bardzo zadowolony – skomentował marszałek.

Wspiera i doradza

Rada została powołana 17 listopada 2009 r. uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego, jako organ opiniodawczo-doradczy. Wspiera działania zarządu dotyczące planowania rozwoju województwa lubuskiego, konsultowania aktualnych priorytetów rozwoju województwa i ich zgodności z zapisami dokumentów strategicznych kraju, pomaga przy opracowywaniu i wdrażaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz wspiera jej monitoring i ewaluację.

Skład Rady Mędrców

Radę tworzą szefowie instytucji samorządowych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i uczelni wyższych z regionu lubuskiego, a 12 kwietnia br. do składu rady dołączyli: Roman Fedak – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze i Klaudiusz Balcerzak – Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego.

NIEUCZCIWI BENEFICJENCI W REJESTRZE WYKLUCZONYCH

Jak donosi „Rzeczpospolita”, projekt rozporządzenia w tej sprawie jest już w trakcie konsultacji. Efektem nowych regulacji ma być skuteczniejszy monitoring nieuczciwych beneficjentów, którzy np. otrzymali płatności na podstawie przedstawionych dokumentów, ale nie były one zgodne z prawdą.

Rejestr będzie prowadził minister finansów, w początkowej fazie w wersji papierowej, ale w przyszłości ewidencja prowadzona będzie elektronicznie. Autorzy projektu są zdania, że takie kroki są niezbędne, aby mechanizm wykluczania funkcjonował prawidłowo. Dzięki temu instytucje wdrażające programy unijne będą mogły sprawdzić, czy nie istnieją przeszkody prawne do tego, aby udzielić wsparcia konkretnym beneficjentom. Dokument będzie zawierał m.in. adres firmy, NIP i przyczyny wykluczenia.

OSTATNIA SESJA SEJMIKU PRZED WAKACJAMI

28 czerwca, o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze rozpocznie się 53. zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Obrady rozpoczną się od uroczystego wręczenia „Olimpów Lubuskich” – honorowych wyróżnień przyznawanych przez sejmik za pomoc w rozwoju kultury fizycznej.

Proponowany porządek obrad:

- Otwarcie obrad LIII zwyczajnej sesji Sejmiku.

- Przyjęcie porządku obrad sesji.

- Interpelacje i zapytania.

- Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.

- Okresowa informacja z działalności Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku.

- Sprawozdanie Zarządu Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z działalności w 2009 roku.

- Sprawozdanie z realizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013” w 2009 roku.

- Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Aktualizacja z horyzontem czasowym do 2020 roku” za 2009 rok.

- Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich w 2009 roku.

- Informacja o działalności wojewódzkich samorządowych instytucji kultury w roku 2009.

- Podjęcie uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli lub nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie.

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego - -- ---- Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Ośrodka Terapii - - Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze.

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

- Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Zaborze, oznaczonych działkami nr 557/1 i 557/3.

- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.

- Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2010 rok.

- Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych.

- Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.

- Informacja na temat aktualnej sytuacji w szpitalach w Województwie Lubuskim.

- Aktualny poziom wdrażania programów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla województwa lubuskiego na lata 2007 - 2013.

- Przyjęcie protokołu z LII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.

- Sprawy różne.

- Zamknięcie obrad LIII sesji Sejmiku.

 

Czytaj tez:

Gorzów. Rusza jedna z największych w tym roku inwestycji

 

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Strefa Biznesu - Sytuacja na rynku pracy w 2023 roku

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska
Dodaj ogłoszenie