MKTG SR - pasek na kartach artykułów

ZIELONA GÓRA: Elektrociepłownia ma 45 lat. Zwalcza smog. Rozbiera komin [WIDEO, ZDJĘCIA]

kali
Zielonogórska Elektrociepłownia - 21 października 2019 roku
Zielonogórska Elektrociepłownia - 21 października 2019 roku Leszek Kalinowski
Elektrociepłownia w tym roku obchodzi 45-lecie firmy pod nazwą Elektrociepłownia Zielona Góra, początkowo jako przedsiębiorstwa państwowego, a następnie spółki akcyjnej. W krótkiej, sentymentalnej podróży prześledźmy jej historię.

Jak to wszystko się zaczęło? 1971 - 74
Już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku nowo powstające zielonogórskie przedsiębiorstwa i dzielnice mieszkaniowe potrzebowały pilnie dużej ilości energii cieplnej. Brak dużego źródła ciepła w Zielonej Górze sprawiał coraz więcej kłopotów, również ze względów ekologicznych. Przy opracowywaniu koncepcji budowy elektrociepłowni brano także pod uwagę ograniczenie powstawania nowych lokalnych kotłowni oraz doprowadzenie, przynajmniej częściowo, do likwidacji już istniejących. Rozpoczęto starania o wybudowanie w Zielonej Górze centralnego źródła ciepła, funkcjonującego na zasadzie gospodarki skojarzonej, czyli przy jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. Wysiłki te przyniosły efekt dopiero po kilku latach, kiedy wiosną 1971 r. rozpoczęto budowę elektrociepłowni.

Rozpoczęto starania o wybudowanie w Zielonej Górze centralnego źródła ciepła, funkcjonującego na zasadzie gospodarki skojarzonej, czyli przy jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła

W listopadzie 1974 r., z pierwszego oddanego do eksploatacji kotła wodnego WR-25 popłynęła gorąca woda, a 1 maja 1976 r. nastąpił rozruch turbozespołu parowego i popłynęła energia elektryczna.

Przełom lat 70. i 80.
W marcu 1978 r. Elektrociepłownię przekazano do nowo powstałego Zakładu Energetycznego w Zielonej Górze i podporządkowano energetyce zawodowej. W tym samym roku była słynna „zima stulecia”, która wymusiła wielką mobilizację załogi do walki z jej skutkami oraz utrzymaniem ruchu. Wybuch strajku pracowników na Wybrzeżu w roku 1980 r. – pociągnął za sobą utworzenie w Elektrociepłowni, we wrześniu 1980 r. wolnych związków zawodowych, wyzwalając tym samym pozytywne przemiany zachowań i postaw pracowników.

Wybuch strajku pracowników na Wybrzeżu w roku 1980 r. – pociągnął za sobą utworzenie w Elektrociepłowni, we wrześniu 1980 r. wolnych związków zawodowych, wyzwalając tym samym pozytywne przemiany zachowań i postaw pracowników.

Wprowadzenie 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego, skutkowało przygnębieniem i ograniczeniem możliwości rozwoju dla ambitnej załogi.

W tamtym czasie dużym problemem był niewystarczający potencjał wytwórczy w stosunku do potrzeb cieplnych miasta. Dochodziły do tego problemy z dostawami węgla, jego niską jakością i zamarzaniem.
Dochodziło do sytuacji, gdzie Elektrociepłownia była naciskana przez wojewódzkie władze partyjne i administracyjne do używania wody surowej. Skutkowało to awariami, nieszczelnościami, kosztami.

Przełom roku 1989 r.
W 1990 r., po transformacji ustrojowej, rozpoczął się proces reformowania polskiej elektroenergetyki. Pierwszym etapem demonopolizacji była likwidacja Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz powołanie 1 października 1990 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych, jako jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Wraz z likwidacją Okręgów Zakładów Energetycznych, podlegające im elektrownie, elektrociepłownie i zakłady energetyczne stały się samodzielnymi przedsiębiorstwami państwowymi. W Zakładzie Energetycznym Zielona Góra, w skład którego wchodziła wówczas Elektrociepłownia, z inicjatywą wydzielenia i utworzenia samodzielnego przedsiębiorstwa wystąpiła zakładowa „Solidarność” z EC.
W wyniku tych działań, 1 lipca 1991 r. minister przemysłu dokonał podziału Zakładu Energetycznego i wyodrębnił Elektrociepłownię, jako samodzielny podmiot gospodarczy.

1993 r. – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z 12 lipca 1993 r., Elektrociepłownia została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Po przekształceniu, zarząd EC przygotował program restrukturyzacji wewnętrznej. Przyjęto, że dalszym etapem przekształceń będzie prywatyzacja. Zmiany organizacyjne nie odbywały się bezproblemowo.
W ramach restrukturyzacji techniczno-technologicznych, na bazie istniejącej infrastruktury, wykonano zabudowę drugiego turbozespołu parowego o mocy elektrycznej 12,8 MW z nowoczesną turbiną parową. Zabudowa tego turbozespołu była przewidziana już podczas budowy Elektrociepłowni w latach osiemdziesiątych, jednak nie zrealizowano jej z powodu braku pieniędzy. Uruchomienie turbozespołu nastąpiło w marcu 1996 r. W tym samym czasie oddano do użytku centralną nastawnię cieplną oraz komputerowy system sterowania i wizualizacji. Inwestycja ta zdecydowanie poprawiła współczynnik skojarzenia, a także sprawność wytwarzania energii. Była to pierwsza w Polsce inwestycja energetyczna oparta o komercyjne finansowanie, zrealizowana w oparciu o kontrakt z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi.

Równolegle, w 1996 r., złożono u Ministra Przemysłu i Handlu wniosek prywatyzacyjny, w którym określono główny cel prywatyzacji - budowę bloku gazowo-parowego. Niestety, reforma administracji państwowej zahamowała ten proces. Wszczął go minister skarbu państwa dopiero we wrześniu 1998r.

2001 – 2004 budowa i uruchomienie Bloku Gazowo - Parowego
7 września 2001 r. Ministerstwo Skarbu Państwa podpisało umowę na sprzedaż akcji EC z konsorcjum w składzie: KOGENERACJA SA i Dalkia Termika SA. Podpisanie umowy prywatyzacyjnej zwieńczyło kilkuletnie zabiegi o przekształcenie spółki i pozyskanie kapitału na budowę bloku gazowo-parowego. Do zobowiązań kupujących należało zrealizowanie inwestycji gazowej.
Po 10 latach trudnych prac przygotowawczych oraz dwóch latach budowy, 8 października 2004 r. uroczyście uruchomiono nowoczesny blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 190 MWe i mocy cieplnej 95 MW zasilany gazem ziemnym z kopalni Kościan–Brońsko.

Oprócz bloku gazowo-parowego została wybudowana pierwsza w Polsce na słupach rurowych linia napowietrzna 220 kV wyprowadzenia mocy elektrycznej do Leśniowa Wielkiego, przeprowadzono modernizację Głównej Stacji Zasilającej „Leśniów” należącej do PSE. W tym samym czasie wybudowano kopalnię gazu Kościan-Brońsko oraz ponad 100-kilometrowy odcinek gazociągu do Zielonej Góry.

Lata 2009 – 2012
1 kwietnia 2009 r. nastąpiło połączenie Zielonogórskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z Elektrociepłownią „Zielona Góra” w drodze przeniesienia całego majątku ZEC na EC ZG w zamian za akcje utworzone w podwyższonym kapitale Spółki przejmującej. W związku z połączeniem, nowym akcjonariuszem EC ZG została Gmina Zielona Góra o Statusie Miejskim. Od tego momentu Elektrociepłownia zajmuje się również dystrybucją i dostawą ciepła do odbiorców. Stanowi jedyne źródło pokrywające zapotrzebowanie na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową dla miejskiego systemu ciepłowniczego Zielonej Góry.
W październiku 2012 r. wybudowano w miejsce kotłów węglowych nowoczesne kotły gazowo – olejowe. Ich uruchomienie pozwoliło całkowicie zaprzestać spalanie węgla.
W maju 2013 r. wyłączono trwale z użytkowania urządzenia wytwórcze bloku węglowego (turbozespoły parowe, kotły parowe i wodne, urządzenia towarzyszące).

Czasy obecne
Elektrociepłownia „Zielona Góra” w latach 2012 – 2017 funkcjonowała formalnie w ramach Grupy Kapitałowej EDF Polska. W tym czasie przeszła przeobrażenia organizacyjne wynikające ze zmian technologicznych po rezygnacji ze spalania węgla oraz przekształceń na szczeblu Grupy EDF w Polsce.
W tym okresie jednym z głównych zadań dla Spółki stało się unowocześnienie i rozbudowanie miejskiej sieci ciepłowniczej, uruchomienie magistrali, przebudowa pompowni wody sieciowej oraz przystąpienie do projektu „Produkcja chłodu z ciepła sieciowego w Zielonej Górze”.

13 listopada 2017 r. Polska Grupa Energetyczna S.A. nabyła akcje od spółek EDF.
Rok 2018 przynosi kolejne zmiany. 1 maja, Zarząd KOGENERACJI powierzył od dnia 1 maja 2018 r. funkcję Prezesa Zarządu EC ZG Krzysztofowi Kwietniowi a na funkcję Wiceprezesa Zarządu EC powołał Andrzeja Jeduta.
Spółka kontynuuje rozbudowę i modernizację miejskiej sieci ciepłowniczej, przygotowuje projekty modernizacji Turbiny gazowej oraz nowej, kogeneracyjnej jednostki wytwórczej a także realizuje rozbiórkę dawnej części węglowej.
Elektrociepłownia „Zielona Góra” dąży do poprawy jakości życia społeczności lokalnej, prowadzi działania w poszanowaniu środowiska naturalnego. Jednocześnie postępuje proces integracji EC ZG z GK PGE.

Rozbiórka komina na urodziny

Na terenie Elektrociepłowni „Zielona Góra”, należącej do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, rozpoczęły się prace rozbiórkowe starego komina bloku węglowego. W najbliższym czasie komin, który jest najwyższym elementem Zielonej Góry zniknie z krajobrazu miasta.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” od 2004 roku, po wybudowaniu bloku gazowo-parowego, produkuje energię elektryczną i ciepło w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Blok węglowy używany był jeszcze jako źródło dodatkowe do roku 2012.

Zielonogórska elektrociepłownia rozpoczęła już prace rozbiórkowe i porządkuje teren pod przyszłe inwestycje. Zniknęła już bocznica kolejowa służąca do transportu węgla, a także urządzenia do odpylania spalin przy kominie. Rozpoczął się również demontaż suwnicy bramowej. W zakresie prac zaplanowanych do marca 2020 roku znalazło się jeszcze wyburzenie galerii nawęglania i wieży przesypowej.

- Obecnie prowadzone prace mają przede wszystkim wymiar praktyczny. Utrzymanie nieużytkowanych instalacji i urządzeń kosztuje, a nieremontowany obiekt z biegiem czasu mógłby stanowić realne zagrożenie dla sąsiadujących budynków i pracowników. Drugim aspektem jest porządkowanie i przygotowanie terenu na potrzeby przyszłych inwestycji. Rozbiórka komina bloku węglowego ma też wyraźny wymiar symboliczny, ponieważ komin przy bloku węglowym był do tej pory charakterystycznym elementem widokowym w mieście. Jednak w najbliższych dniach zniknie, a Elektrociepłownia wykona kolejny krok w kierunku zapewniania bezpieczeństwa przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska – podkreślił Krzysztof Kwiecień, Prezes Zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

Rozbiórka najwyższej konstrukcji na terenie zakładu, czyli komina H-80 przy nieczynnym bloku węglowym, jest związana głównie ze stanem technicznym komina. Komin wolnostojący o konstrukcji stalowej z czterema przewodami spalin o przekroju 1,62 m ma aż 80 metrów wysokości i będzie wyburzany etapowo, zaczynając od szczytu. Do całej operacji został sprowadzony specjalny dźwig LTM 1350 przez wykonawcę prac, spółkę JDK z Katowic.

- Prace demontażowe są drobiazgowo zaplanowane. Priorytetem jest bezpieczeństwo robotników. Pracujemy pod ścisłym nadzorem służb BHP Elektrociepłowni „Zielona Góra”. Duży wpływ na przebieg prac będą miały czynniki pogodowe, czyli głównie wiatr i ewentualne ograniczenia widoczności. Bardzo się cieszę, że kwestie formalne związane z pracami budowlanymi udało się sfinalizować bardzo sprawnie w Biurze Administracji Budowlanej Urzędu Miasta. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w podobnych zadaniach w całej Polsce i jestem przekonany, że cały zakres prac zostanie przeprowadzony sprawnie i bezpiecznie - powiedział Wacław Jedynak, koordynator robót po stronie wykonawcy, spółki JDK z Katowic.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” to producent ciepła i energii elektrycznej oraz dystrybutor i jedyny dostawca ciepła do systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze. EC Zielona Góra jest spółką dbającą o środowisko naturalne. Całość energii elektrycznej i ponad 90 procent ciepła jest wytwarzane w bloku gazowo – parowym zasilanym gazem ziemnym ze złóż krajowych. Pozostałą ilość ciepła Elektrociepłownia produkuje w nowoczesnych kotłach gazowo – olejowych, gdzie gaz jest paliwem podstawowym. Ciepło i energia elektryczna wytwarzana jest w sposób skojarzony, wysoce efektywnie i ekologicznie

ZOBACZ TEŻ

Uroczyste spotkanie biznesowe w firmie Streamsoft, która obchodzi jubileusz 30-lecia działalności - Zielona Góra - 30 września 2019

ZIELONA GÓRA: Pracownicy firmy dostali medal od prezydenta [ZDJĘCIA]

Odbiór nagrody w kategorii Polski produkt oraz otwarcie nowego biura w Berlinie

ZIELONA GÓRA: Ekoenergetyka z nagrodą i nowym biurem w Berln...

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Inflacja będzie rosnąć, nawet do 6 proc.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska