Regulamin Loterii Mieszkaniowej "Gazety Lubuskiej"

Redakcja
Udostępnij:
Zasady gry w Loterii Mieszkaniowej "Gazety Lubuskiej".

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej
Loteria promocyjna zwana dalej "loterią" jest prowadzona pod nazwą "Loteria mieszkaniowa Gazety Lubuskiej".

2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej
Organizatorem loterii zwanym dalej "Organizatorem" jest Spółka Media Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 51, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052204, o kapitale zakładowym w wysokości 47 813 500,00 PLN, NIP 897-10-10-229, REGON 930701694.

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie.
Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

4. Zasięg loterii promocyjnej
Loteria odbywa się na terenie wybranych powiatów województwa lubuskiego (powiat: słubicki, żarski, międzyrzecki, krośnieński, żagański, wschowski, gorzowski, sulęciński, nowosolski, zielonogórski, świebodziński, strzelecko - drezdenecki), dolnośląskiego (powiat: głogowski, polkowicki), wielkopolskiego (powiat: wolsztyński, nowotomyski, międzychodzki), zachodniopomorskiego (powiat: choszczeński, myśliborski) objętych dystrybucją "Gazety Lubuskiej".

5. Czas trwania loterii promocyjnej
Loteria rozpoczyna się w dniu 24.09.2011 roku, a kończy w dniu 30.01.2013 r.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.
Kupony loteryjne publikowane są codziennie od poniedziałku do soboty (po jednym kuponie) w wydaniach "Gazety Lubuskiej" od nr 223 (24.09.2011 r.) do nr 4 (05.01.2012 r.) - z wyłączeniem dnia 01.11.2011 r., 11.11.2011 r. oraz 26.12.2011 r. W dniu 02.11.2011 r., 12.11.2011 r. oraz 24.12.2011 r., 05.01.2012 r., opublikowane zostaną dwa kupony loteryjne.

Kupony loteryjne dla Prenumeratorów będą się ukazywać w dniach: 24.09.2011 r., 01.10.2011 r., 08.10.2011 r., 15.10.2011 r., 22.10.2011 r., 29.10.2011 r., 05.11.2011 r., 12.11.2011 r., 19.11.2011 r., 26.11.2011 r., 03.12.2011 r., 10.12.2011 r., 17.12.2011 r., 24.12.2011 r., 31.12.2011 r. w magazynowych wydaniach "Gazety Lubuskiej" trafiających wyłącznie do Prenumeratorów. W sumie ukaże się 15 kuponów loteryjnych dla Prenumeratorów.

DANE OSOBOWE
7. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest spółka Media Regionalne Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51. Uczestnicy loterii, poprzez podpisanie stosownego oświadczenia, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem loterii, zgodnie z regulaminem oraz z zachowaniem zasad określonych w ustawie, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wizerunku na łamach "Gazety Lubuskiej" i na stronach internetowych serwisu www.gazetalubuska.pl. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w loterii.

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe uczestnika mogą być użyte w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz w celach marketingowych produktów i usług kontrahentów Organizatora. Powyższa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowa i jej brak nie wyklucza udziału uczestnika z loterii. Każdy uczestnik loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

UCZESTNICY LOTERII
8. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszego regulaminu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

9. Nagród w loterii nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.

10. Przystąpienie do loterii jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu loterii w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii.

PRZEBIEG LOTERII
11. W loterii można wziąć udział wysyłając kupony wycięte z "Gazety Lubuskiej" (wersja I) lub wysyłając kupony przeznaczone dla Prenumeratorów "Gazety Lubuskiej" (wersja II).

WERSJA I
Codziennie od soboty, 24.09.2011 roku do środy, 05.01.2012 roku na łamach "Gazety Lubuskiej" będą publikowane kupony. Każdy kupon będzie numerowany od 1 do 90, będzie też oznaczony datą wydawniczą oraz dniem tygodnia.
Aby wziąć udział w loterii należy wyciąć i zebrać zestaw minimum 10 kolejnych, następujących po sobie kuponów ukazujących się w gazecie (zwanych dalej "zestawem kuponów") i komplet taki przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii "Gazety Lubuskiej" zwanym dalej "Biurem Loterii" na adres: GAZETA LUBUSKA, al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem "Loteria mieszkaniowa Gazety Lubuskiej"

Zestaw kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje żadnego numeru kuponu oraz żaden numer nie może się powtarzać, zastępując numer brakujący. Czytelnicy mogą włączyć się do loterii w dowolnym momencie, jednak najpóźniej 27.12.2011 roku, kiedy mija ostatnia szansa na możliwość zebrania 10 kolejnych kuponów.

WERSJA II
Osoby, które na wrzesień 2011 lub/i październik 2011 r. lub/i listopad 2011 r. lub/i grudzień 2011 r. wykupią prenumeratę "Gazety Lubuskiej" będą mogły wziąć udział w loterii, zbierając specjalne kupony loteryjne dla Prenumeratorów. Będą się one ukazywać w wydaniach "Gazety Lubuskiej" trafiających wyłącznie do Prenumeratorów z dnia: 24.09.2011 r., 01.10.2011 r., 08.10.2011 r., 15.10.2011 r., 22.10.2011 r., 29.10.2011 r., 05.11.2011 r., 12.11.2011 r., 19.11.2011 r., 26.11.2011 r., 03.12.2011 r., 10.12.2011 r., 17.12.2011 r., 24.12.2011 r., 31.12.2011 r.
Każdy z 15 kuponów loteryjnych dla Prenumeratorów odpowiadać będzie jednemu zestawowi 10 kuponów.
Aby wziąć udział w loterii należy kupon loteryjny dla Prenumeratorów przesłać lub dostarczyć na adres: GAZETA LUBUSKA, al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem "Loteria mieszkaniowa Gazety Lubuskiej" .

12. Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum jeden przesłany zestaw kuponów lub jeden kupon loteryjny dla Prenumeratorów. Każde przesłane zgłoszenie weźmie udział w losowaniu/ach.

13. Czytelnicy mogą zwiększyć swoje szanse w losowaniu/ach, poprzez zgromadzenie jak największej liczby zestawów kuponów. Mogą to być zarówno zestawy gromadzone od pierwszego do ostatniego dnia publikacji kuponów (w sumie 9 pełnych zestawów), jak też ich zwielokrotnienie. Każdy z uczestników loterii może nadesłać dowolną liczbę zestawów kuponów.
Osoby korzystające z prenumeraty "Gazety Lubuskiej" mogą przesłać dowolną liczbę kuponów loteryjnych dla Prenumeratorów.

14. Każdy zestaw kuponów i każdy kupon loteryjny dla Prenumeratorów powinny być przesłane w osobnej kopercie. W przypadku przesłania kilku zestawów kuponów i/lub kilku kuponów loteryjnych dla Prenumeratorów w jednej kopercie, zgłoszenie to będzie traktowane jako pojedyncze zgłoszenie.
Wszystkie kupony, które biorą udział w loterii muszą być kuponami oryginalnymi, wyciętymi z gazety (niedopuszczalne są kupony powielane: kserowane, skanowane, etc.), i nieuszkodzonymi (za kupon uszkodzony, a więc nieważny, uznaje się kupon przerwany lub zniszczony w taki sposób, że niemożliwe jest odczytanie zapisanych na nim informacji).

PRAWIDŁOWOŚĆ ZGŁOSZEŃ
15. Prawidłowe zgłoszenie do losowania stanowi zestaw 10 kolejnych, następujących po sobie, oryginalnych kuponów. Przynajmniej jeden kupon w komplecie musi zawierać dane uczestnika loterii: imię, nazwisko, adres zameldowania (kod, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz podpis pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych i oświadczeniem, o braku przesłanek do wyłączenia z loterii (dotyczy pkt. 8 i 9 regulaminu). Podanie informacji o numerze telefonu oraz adresu e-mailowego nie jest obowiązkowe dla ważności kuponu. W przypadku, gdy kupon o którym mowa powyżej będzie zawierał niekompletne lub nieczytelne dane osobowe uczestnika loterii, lub nie będzie zawierał podpisu pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych i oświadczeniem, wówczas nie będzie upoważniał do wzięcia udziału w loterii i otrzymania nagrody.

16. Prawidłowe zgłoszenie stanowi także kupon loteryjny dla Prenumeratorów zawierający pola do wypełnienia przez uczestnika loterii tj.: imię, nazwisko, adres zameldowania (kod, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz podpis pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych i oświadczeniem, o braku przesłanek do wyłączenia z loterii (dotyczy pkt. 8 i 9 regulaminu). Podanie adresu e-mailowego oraz numeru telefonu nie jest obowiązkowe dla ważności kuponu loteryjnego.
Kupony loteryjne zawierające niekompletne lub nieczytelne dane osobowe uczestnika loterii, lub nie zawierające podpisu pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych i oświadczeniem nie upoważniają do wzięcia udziału w loterii i otrzymania nagrody.

NAGRODY:
17. Wykaz nagród
Nagroda główna - mieszkanie o powierzchni użytkowej 33,76 m2 o wartości 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) w Zielonej Górze przy ul Zachodniej/Godlewskiego 1A/41 (Kompleks Zachodnia). Powierzchnia lokalu podlegać będzie pomiarowi geodezyjnemu powykonawczemu wg zasad określonych Polską Normą PN70/B-02365, w związku, z czym może nieznacznie różnić się od wyżej podanej. Zmiana powierzchni lokalu w stosunku do powierzchni projektowanej określonej w regulaminie nie spowoduje zmiany wartości nagrody.

Nagrody dodatkowe:
a) Nagroda pieniężna o wartości 10.000 zł - 2 nagrody o łącznej wartości 20.000 zł.
b) Nagroda pieniężna o wartości 5.000 zł - 2 nagrody o łącznej wartości 10.000 zł.
c) Nagrody pieniężne o wartości 2.000 zł - 4 nagrody o łącznej wartości 8.000 zł.
d) Nagrody pieniężne o wartości 1.000 zł - 12 nagród o łącznej wartości 12.000 zł

Wartość puli nagród wynosi 150.000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

LOSOWANIE NAGRÓD
18. Losowania nagród dodatkowych odbędą się 10.11.2011 r. oraz 09.12.2011 r., natomiast losowanie nagrody głównej odbędzie się w dniu 13.01.2012 r. Losowania nagród odbywać się będą w oddziale Organizatora w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 25.
Losowania odbywać się będą pod nadzorem wewnętrznej komisji nadzoru, o której mowa w pkt 29.

19. Losowanie nagród dodatkowych
W pierwszym losowaniu nagród dodatkowych, które odbędzie się w dniu 10.11.2011 r. wezmą udział wszystkie zgłoszenia, które zostaną:
a) dostarczone do Biura Loterii do dnia 09.11.2011 r.
b) przesłane do Biura Loterii najpóźniej do dnia 03.11.2011 r. (podany termin jest terminem nadania listu). Zgłoszenia, które wpłyną po dniu 09.11.2011 r. nie będą uwzględniane, pomimo prawidłowego ich złożenia).

Podczas losowania rozlosowane zostaną nagrody dodatkowe w następującej kolejności: jedna nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł, jedna nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł, dwie nagrody pieniężne w wysokości 2.000 zł, sześć nagród pieniężnych w wysokości 1.000 zł.

Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdzi, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11, 15 i 16 regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania o kolejne nagrody dodatkowe w danym losowaniu.

Po pierwszym losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami wylosowanymi, będą brały udział w drugim losowaniu nagród dodatkowych oraz w losowaniu nagród głównych (z wyłączeniem zgłoszeń, które nie spełniły warunków pkt 11, 15 i 16 regulaminu). Organizator sporządzi kserokopię wylosowanych kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.

20. W drugim losowaniu nagród dodatkowych, które odbędzie się w dniu 09.12.2011 r. wezmą udział wszystkie zgłoszenia, które zostaną:
a) dostarczone do Biura Loterii do dnia 08.12.2011 r.
b) przesłane do Biura Loterii najpóźniej do dnia 02.12.2011 r. (podany termin jest terminem nadania listu). Zgłoszenia, które wpłyną po dniu 08.12.2011 r. nie będą uwzględniane, pomimo prawidłowego ich złożenia).

Podczas losowania rozlosowane zostaną nagrody dodatkowe w następującej kolejności: jedna nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł, jedna nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł, dwie nagrody pieniężne w wysokości 2.000 zł, sześć nagród pieniężnych w wysokości 1.000 zł.

Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdzi, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11, 15, 16 regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania o kolejne nagrody dodatkowe w danym losowaniu.

Po drugim losowaniu, wszystkie kupony, które wzięły w nim udział, łącznie z kuponami wylosowanymi, będą brały udział w losowaniu nagrody głównej (z wyłączeniem zgłoszeń, które nie spełniły warunków pkt 11, 15, 16 regulaminu). Organizator sporządzi kserokopię wylosowanych kuponów w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały zostaną zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.

21. Losowanie nagrody głównej.
W losowaniu nagrody głównej, które odbędzie się w dniu 13.01.2012 r. wezmą udział wszystkie zgłoszenia (z wyłączeniem zgłoszeń nieprawidłowych wylosowanych podczas losowań dodatkowych), które zostały:
a) dostarczone do Biura Loterii do dnia 12.01.2012 r.
b) przesłane do Biura Loterii najpóźniej do dnia 06.01.2012 r. (podany termin jest terminem nadania listu). Zgłoszenia, które wpłyną po dniu 12.01.2012 r. nie będą uwzględniane, pomimo prawidłowego ich złożenia).

Podczas losowania nagrody głównej po wylosowaniu koperty Komisja sprawdzi, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11, 15 i 16 regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku.

OGŁASZANIE WYNIKÓW
22. Lista laureatów w postaci imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania opublikowana zostanie w "Gazecie Lubuskiej" oraz na stronach serwisu internetowego www.gazetalubuska.pl w następujących terminach:
a) pierwsze losowanie nagród dodatkowych - do 14.11.2011 r.
b) drugie losowanie nagród dodatkowych - do 13.12.2011 r.
c) losowanie nagrody głównej - do 17.01.2012 r.

ODBIÓR NAGRÓD
23. Nagrodę pieniężną laureat może odebrać w Biurze Loterii lub może zostać przesłana na konto bankowe (wskazane na piśmie przez laureata do dnia 09.01.2012 r.) do dnia 13.01.2012 r. W przypadku nieodebrania nagrody pieniężnej lub nie wskazania konta bankowego do dnia 13.01.2011 r., nagroda pozostanie własnością Organizatora. Nagrody pieniężne o wartości 10 000 zł i 5 000 zł zostaną wydane po potrąceniu podatku w wysokości 10% wartości nagrody.

24. Przekazanie nagrody głównej nastąpi w oddziale Organizatora w Zielonej Górze, najpóźniej w dniu 31.12.2012 r. Laureat nagrody głównej zobowiązany jest do wpłacenia Organizatorowi loterii podatku od nagrody w wysokości 10% równowartości nagrody, nie później niż 3 dni przed datą odbioru nagrody.

Podpisanie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Organizatora. Wszelkie koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty notarialne i sądowe oraz podatki, ponosi laureat. Nieodebranie nagrody głównej, niewpłacenie podatku, nieprzystąpienie przez laureata do aktu notarialnego pomimo dwukrotnego wezwania jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody bez jakichkolwiek roszczeń ze strony laureata.

25. Każdy laureat zobowiązany jest odebrać nagrodę od Organizatora loterii promocyjnej na koszt własny (z wyłączeniem laureatów, którzy wskażą konto bankowe, na które ma zostać przesłana nagroda pieniężna).

26. Laureatowi nagrody głównej nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody wygranej przez laureata (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji - sprzedawca.

27. Nagrody należy odbierać w Biurze Loterii, legitymując się dokumentem tożsamości. Wszystkie nagrody, oprócz nagrody głównej w imieniu laureata może odebrać również jego pełnomocnik, jednak tylko w przypadku legitymowania się dokumentem tożsamości oraz pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
28. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wręczone, w ramach niniejszej loterii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zmianami).

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
29. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii zwaną dalej Komisją i wydał regulamin jej działania. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
30. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników loterii na piśmie od dnia rozpoczęcia loterii, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po dniu 15.01.2013 r. nie będą uwzględniane, pomimo ich prawidłowego złożenia zgodnie z datą stempla pocztowego.

31. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Biuro Loterii, al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem "Loteria mieszkaniowa Gazety Lubuskiej - reklamacja". Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, treść żądania oraz podpis.

32. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
33. Roszczenia z tytułu loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

34. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
35. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

36. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom loterii do wglądu w Biurze Loterii "Gazety Lubuskiej", a także na stronie internetowej loterii w ramach serwisu www.gazetalubuska.pl. Na pisemne życzenie uczestnika loterii, otrzyma on kopię regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: Biuro Loterii, al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem "Loteria mieszkaniowa Gazety Lubuskiej - regulamin".

37. Biuro Loterii czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

38. Materiały reklamowe loterii mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.

39. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. "Prawo pocztowe" (Dz. U z dnia 2008 r. Nr 189 poz. 1159 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U z dnia 2004 r. Nr 5 poz. 34 z późn. zm).

40. Organizator nie odpowiada za terminowość w działalności Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Określony w regulaminie warunek wysłania lub dostarczenia koperty we wskazanym terminie uważa się za spełniony, gdy koperta w tym terminie znajdzie się w Biurze Loterii.

Czytaj e-wydanie »

Nieruchomości z Twojego regionu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Gazeta Lubuska
Dodaj ogłoszenie