500 plus, fundusz alimentacyjny i zasiłek rodzinny 2017. Najważniejsze informacje

opr red. Klara Mirecka
Fot. Sandra Soczewa / Gazeta Lubuska
Dodaj komentarz:
Udostępnij:
Świadczenie wychowawcze 500+ oraz fundusz alimentacyjny - jakie są tegoroczne zmiany, gdzie można składać wnioski i o czym należy pamiętać, żeby jak najszybciej otrzymać decyzję? Na pytania odpowiadały ekspertki z Gdańskiego Centrum Świadczeń, inspektor Magdalena Górna oraz Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Nr 2 Krystyna Więcek.

Od kiedy i do kiedy można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 na świadczenia 500+, fundusz alimentacyjny i zasiłek rodzinny?

W tym roku wprowadzono udogodnienie dla klientów. Na wszystkie trzy świadczenia można składać wnioski od tego samego dnia, tj. od 1 sierpnia. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie 500+ oraz świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października br. a w przypadku zasiłku rodzinnego do 30 listopada br. Ustalenie uprawnień do świadczeń na kolejny rok będzie następowało zgodnie z datą złożenia wniosku w okresie od trzech do czterech miesięcy- w zależności od rodzaju świadczenia.

Gdzie można składać wnioski?

Wnioski o świadczenia będzie można składać aż w 11 punktach obsługi. Głównym punktem przyjmowania wniosków będzie punkt przy ul. 3 Maja 9. Na osoby, które skorzystają z punktu czeka wiele stanowisk przyjmowania interesantów, automatyczny system kolejkowania, poczekalnia oraz pokój zabaw dla dzieci. Co ważne, budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


Czytaj też: 500 PLUS W 2017 ROKU. JAKIE ZMIANY? JAKIE DOKUMENTY [PORADNIK]

Dodatkowo w okresie od 1 sierpnia do 30 września Gdańskie Centrum Świadczeń uruchomi 10 tymczasowych punktów przyjmowania wniosków, rozlokowanych w różnych dzielnicach Gdańska.
Wykaz wszystkich punktów przyjmowania wniosków znajduje się na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń www.gcs.gda.pl.

Czy dokumenty należy złożyć w miejscu zamieszkania czy zameldowania?

Wszystkie dokumenty klient składa w miejscu zamieszkania.

Czy wnioski należy składać osobiście?

Wnioski można składać osobiście w wyznaczonych punktach na terenie miasta Gdańska .

Jednak najwygodniejszą formą ubiegania się o świadczenia jest forma elektroniczna, która pozwala rodzinom zaoszczędzić czas związany z dopełnieniem formalności. Przy ubieganiu się o świadczenie 500+ wniosek można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, platformy e-PUAP, Portalu [email protected], czy też Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W przypadku zasiłku rodzinnego oraz świadczenia alimentacyjnego wnioski elektroniczne można składać za pomocą Portalu [email protected] oraz platformy e-PUAP.
Wniosek można również przesłać w formie tradycyjnej za pośrednictwem poczty- należy pamiętać, iż liczy się data wpływu do urzędu, a nie stempla pocztowego.

Gdzie można pobrać komplet dokumentów do wypełnienia?

Formularze wniosków wraz z załącznikami można pobrać w punkcie informacyjnym przy ul. 3 Maja 9, oraz na stronie www.gcs.gda.pl. Formularze wniosków dostępne będą również we wszystkich punktach przyjmowania wniosków.

Zobacz, jak wyglądał pierwszy rok funkcjonowania „500 Plus”

Jakie zaświadczenia trzeba dołączyć do składanych wniosków?

Dla wszystkich świadczeń, czyli do zasiłku rodzinnego, 500+ i funduszu alimentacyjnego klient składając wniosek nie musi dostarczać wszystkich dokumentów, cześć dokumentów urząd sam pozyskuje wykorzystując systemy teleinformatyczne. Jeśli jednak sytuacja dochodowa rodziny uległa zmianie, np. klient zmienił pracę, lub podjął inne zatrudnienie
lub zmieniła się liczba członków w rodzinie, to musi o tym poinformować urząd, dostarczając odpowiednie dokumenty.

Osoby ubiegające się o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy tj. 2017/2018 powinny pamiętać, że do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów.

Kolejnym dokumentem organu egzekucyjnego na podstawie, którego weryfikowane jest prawo do świadczeń alimentacyjnych jest zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych i przekazanych wierzycielowi alimentów w roku 2016.
W przypadku gdy klient nie dostarczy ww. dokumentów, wówczas pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń z urzędu występują do organu egzekucyjnego z prośbą o przesłanie zaświadczeń, które są niezbędne w celu weryfikacji uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Co się stanie, jeśli wniosek będzie niekompletny?

Złożenie niekompletnego wniosku nie dyskwalifikuje możliwości jego rozpatrzenia.
W takiej sytuacji prosimy osobę składającą wniosek o uzupełnienie brakujących dokumentów. Po skompletowaniu dokumentów, zostaje wydana decyzja administracyjna.

Jakie warunki należy spełniać, aby móc starać się o świadczenie 500+?

Osoby ubiegające się o świadczenie 500 + na pierwsze dziecko muszą spełniać kryterium dochodowe, które wynosi 800 zł netto lub 1200 zł netto, w zależności czy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.
Z kolei świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie nie jest uzależnione od dochodu rodziny.

Czy matki samotnie wychowujące dziecko również mogą się ubiegać o świadczenie 500+ i jednorazową zapomogę?

Tak, choć zaszły pewne zmiany. Samotny rodzic będzie mógł otrzymać świadczenie 500+ oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, tylko w przypadku, gdy drugi z rodziców będzie zobowiązany do alimentów na rzecz dziecka, chyba, że ten jest nieznany, nie żyje, bądź sąd oddalił powództwo o zasądzenie alimentów lub zobowiązał tylko jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. Odstępstwem od tej zasady, zarówno w przypadku świadczenia 500+ jak i „becikowego” będzie również sprawowanie przez rodziców opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Samotny rodzic po złożeniu wniosku o świadczenie 500+, będzie miał 3 miesiące na uzyskanie alimentów od drugiego rodzica. Zostanie wezwany do przedłożenia odpowiednich dokumentów w tym zakresie .Jeśli nie dostarczy brakujących dokumentów w tym terminie , jego wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Aby spełnić ten nowy warunek rodzic nie musi składać do sądu pozwu o zasadzenie alimentów od drugiego rodzica, może zawrzeć ugodę przed sądem lub mediatorem, a dodatkowo przy świadczeniu 500+ można uregulować te kwestię w formie aktu notarialnego. Zarówno ugoda zawarta przed mediatorem, jak również akt notarialny muszą być zatwierdzone przez sąd, posiadać klauzulę wykonalności.

Który z rodziców otrzymuje świadczenie, jeśli nad dzieckiem sprawowana jest opieka naprzemienna?

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną rodziców, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Czy jest możliwość sprawdzenia, czy pieniądze z 500+ są rzeczywiście przekazywane na rozwój i utrzymanie dzieci?

Zgodnie z obowiązującym przepisami, w przypadku pozyskania wiadomości na temat potencjalnego marnotrawienia środków, przekazujemy taką informację do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który weryfikuje dane zgłoszenie. Rodziny, w których potencjalnie może dojść do marnotrawienia środków, są monitorowane przez pracowników socjalnych w ramach prowadzonej pracy socjalnej.

Co zmieniło się w procedurze starania się o świadczenia przez ryczałtowców?

W ubiegłym roku klienci prowadzący działalność gospodarczą, a rozliczających się tzw. ryczałtem, sami oświadczali jakie osiągnęli dochody z prowadzonej działalności. Od tego roku w takich przypadkach pracownik sam, na podstawie obwieszczenia wydanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, będzie wliczał odgórnie określoną kwotę dochodu z ww. tytułu.

Jak wyglądają zmiany dotyczące przybycia lub utraty dochodu?

Zgodnie z nowymi przepisami obniżenie dochodu będzie mogło nastąpić w przypadku, gdy członek rodziny utraci zatrudnienie, ale pod warunkiem , że nie uzyska w przeciągu 3 miesięcy nowego zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Omawiana reguła dotyczy również umów cywilno-prawnych jak również działalności gospodarczej. Ponowna weryfikacja sytuacji dochodowej rodziny, która uzyskała prawo do pobierania świadczeń będzie następowała w po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu.

Skąd klient może dowiedzieć się na jakim etapie rozpatrywania jest jego wniosek?

W Gdańskim Centrum Świadczeń wprowadzona została nowa usługa SMS-owa, informująca klienta na jakim etapie postępowania jest jego wniosek. Pierwsze sms-y, które dotarły do naszych klientów informowały o zbliżającym się okresie zasiłkowym, drugi sms potwierdzi zarejestrowanie wniosku, następnie trzeci sms poinformuje o wydaniu decyzji administracyjnej.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Przede wszystkim o tym, że im wnioski są bardziej szczegółowe i zawierają wszystkie niezbędne dokumenty, tym okres oczekiwania na decyzję administracyjną się skraca. Trzeba też pamiętać o informowaniu o wszystkich zmianach danych: numeru telefonu, maila, adresu itp., a także o zmianach dochodowych, czy też o liczbie członków rodziny.

Wnioski o świadczenia będzie można składać:

Osobiście w głównym punkcie przyjmowania wniosków
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. 3 Maja 9
Godziny otwarcia:
sierpień – wrzesień
poniedziałek – piątek w godz. od 8:00 do 17:00
w wybrane soboty (26.08.2017 r., 23.09.2017 r., 30.09.2017 r.) w godz. 8:00 – 14:00

październik – listopad
poniedziałek w godz. od 8:00 do 15:30
wtorek w godz. od 8:00 do 15:00
środa w godz. od 8:00 do 17:00
czwartek w godz. od 8:00 do 15:00
piątek w godz. od 8:00 do 15:00

Osobiście w jednym z 10 tymczasowych punktów obsługi, funkcjonujących w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 r.
•Klub Osiedlowy „Piastuś” (Przymorze Wielkie)
ul. Piastowska 98A
poniedziałek i czwartek w godz. od 11:00 do 18:00
wtorek, środa i piątek w godz. od 9:00 do 16:00
•Szkoła Podstawowa Nr 8 (Chełm)
Filia ul. Dragana 22
sierpień
poniedziałek– piątek w godz. od 10:00 do 17:00
wrzesień
poniedziałek – piątek w godz. od 14:00 do 18:00
•Pozytywna Szkoła Podstawowa (Kokoszki)
ul. Azaliowa 18
poniedziałek i wtorek w godz. od 10:00 do 17:00
•Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (Osowa)
ul. Wodnika 57
czwartek i piątek w godz. od 10:00 do 17:00
•Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 (Piecki-Migowo)
ul. Marusarzówny 10
poniedziałek i wtorek w godz. od 10:00 do 17:00
•Szkoła Podstawowa Nr 39 (Wrzeszcz Górny)
ul. Obywatelska 1
środa i czwartek w godz. od 10:00 do 17:00
•Szkoła Podstawowa Nr 12 (Ujeścisko)
ul. Człuchowska 6
poniedziałek i wtorek w godz. od 10:00 do 17:00
•Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (Brzeźno)
ul. Krasickiego 10
sierpień
czwartek i piątek w godz. od 10:00 do 17:00
wrzesień
czwartek i piątek w godz. od 14:00 do 17:00
•Szkoła Podstawowa Nr 16 (Orunia Dolna)
ul. Ubocze 3
poniedziałek i wtorek w godz. od 10:00 do 17:00
•Szkoła Podstawowa Nr 61 (Przeróbka)
ul. Sienna 26
sierpień
środa i czwartek w godz. od 10:00 do 17:00
wrzesień
środa i czwartek w godz. od 14:00 do 18:00
•Pozytywna Szkoła Podstawowa (Kokoszki) ul.
Azaliowa 18
poniedziałek i wtorek w godz. od 10:00 do 17:00
•Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (Osowa)
ul. Wodnika 57
czwartek i piątek w godz. od 10:00 do 17:00
•Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 (Piecki-Migowo)
ul. Marusarzówny 10
poniedziałek i wtorek w godz. od 10:00 do 17:00
•Szkoła Podstawowa Nr 39 (Wrzeszcz Górny)
ul. Obywatelska 1
środa i czwartek w godz. od 10:00 do 17:00
•Szkoła Podstawowa Nr 12 (Ujeścisko)
ul. Człuchowska 6
poniedziałek i wtorek w godz. od 10:00 do 17:00
•Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (Brzeźno)
ul. Krasickiego 10
sierpień
czwartek i piątek w godz. od 10:00 do 17:00
wrzesień
czwartek i piątek w godz. od 14:00 do 17:00
•Szkoła Podstawowa Nr 16 (Orunia Dolna)
ul. Ubocze 3
poniedziałek i wtorek w godz. od 10:00 do 17:00
•Szkoła Podstawowa Nr 61 (Przeróbka)
ul. Sienna 26
sierpień
środa i czwartek w godz. od 10:00 do 17:00
wrzesień
środa i czwartek w godz. od 14:00 do 18:00

Wideo

Materiał oryginalny: 500 plus, fundusz alimentacyjny i zasiłek rodzinny 2017. Najważniejsze informacje - Dziennik Bałtycki

Komentarze 5

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

q
qwas
Od kiedy to Kosiniak ustanawiał w Polsce ustawy
j
jan
pogadamy za parę lat.
M
Maciej
PIS - OSZUŚCI Kosiniak napisał ustawę w której kryterium od 1 listopada 2017 roku miało wzrosnąć o 80 zł, a wiec 754 zł (obecnie 674zł). Oczywiście PIS po cichu zmieniła ustawę na niekorzyść Polskich rodzin - DOBRA ZMIANA.
M
MAGDA GCM
Zapraszamy do Gdańskiego Centrum Mediacji www.mediacja.org.pl
E
Eryk
Dziwne rządzi PIS są pieniadze na 500+, sektor paliwowy ma gigantyczne zyski. A za PO-PSL NIE BYLO NIC. WYSTARCZY NIE KRAŚĆ
Dodaj ogłoszenie