Święty Jan Paweł II budził sumienia Polaków. Zakończyła się konferencja naukowa o totalitaryzmach 1933-1988

Jarosław Wnorowski
Jarosław Wnorowski
Prelegenci konferencji dyskutowali o różnych aspektach życia w PRL-u.
Prelegenci konferencji dyskutowali o różnych aspektach życia w PRL-u. fot. Jarosław Wnorowski
Konferencja naukowa "Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989" już za nami. Zgromadziła sporo osób zainteresowanych tą tematyką. Zorganizowało ją Archiwum Państwowe w Zielonej Górze wspólnie z Fundacją Civitas Christiana. Obrad, dzięki transmisji on-line można było obejrzeć na żywo, a zapis spotkania dostępny jest w serwisie youtube.

Cykl rozłożony na pięć lat

Konferencja to cykl działań rozłożonych na pięć lat, których celem są: naukowa refleksja i badania nad systemem totalitarnym w latach 1945-1989 i kondycją człowieka – systemem wartości, norm, zasad, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czym kierowali się ludzie, kiedy szli na współpracę z państwem komunistycznym, a czym kiedy wybierali czynny lub bierny opór względem niego – różne postawy ludzkie i ich motywy oraz popularyzacja badań historycznych nad tymi zagadnieniami i dotarcie z wnioskami do jak najszerszej rzeszy odbiorców. Dotychczas odbyły się trzy edycje, ta w 2021 będzie czwartą, a za rok ostatnią - piątą. Tematem pierwszej konferencja w 2018 roku był „Stalinizm, jako system determinujący życie [indywidualne i publiczne] na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956”, drugiej w 2019 r. „Działalność zbrodnicza zielonogórskich sądów i organów bezpieczeństwa w okresie PRL”, trzeciej w 2020 r. „Od aborcji do eutanazji. Praktyki nazistów i komunistów”. Tematem w 2022 r. będzie „Społeczeństwo niemieckie na Środkowym Nadodrzu wobec nazizmu. 1933-1945”. Referaty z konferencji są dostępne na stronie internetowej. POBIERZ REFERATY

Prelegenci z różnych środowisk naukowych

Ks. dr hab. prof. KUL Kazimierz Pierzchała, KUL

doktor nauk biblijnych oraz doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna. Ur. 1968 r. w Kamienicy koło Szczawnicy, 1993 r. święcenia kapłańskie, 1993 r. praca magisterska napisana w ramach studiów na Seminarium Teologii Fundamentalnej Papieskiego Wydziału Teologicznego (w sekcji św. Jana Chrzciciela) w Warszawie; 1994 r. studia na Seminarium Psychologii Papieskiego Wydziału Teologicznego, zakończone pracą podyplomową. Studiował socjologię religii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie i pedagogikę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2001 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych, w zakresie pedagogiki, w 2017 r. uzyskał habilitację w dyscyplinie pedagogika resocjalizacyjna, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a w 2019 r. doktora nauk biblijnych na UKSW w Warszawie, kończąc tamże w 2016 r. studia doktoranckie. Autor i współautor kilkunastu publikacji o tematyce psychologiczno-pedagogicznej oraz teologicznej oraz licznych artykułów z tych dziedzin. Prelegent na wielu seminariach i konferencjach naukowych. Wieloletni wykładowca akademicki, autor badań naukowych z zakresu pedagogiki i teologii. W latach 2001-2011 pełnił posługę kapelana więziennego w Areszcie Śledczym Warszawa – Służewiec, piastując jednocześnie funkcję rzecznika prasowego Krajowego Kapelana Duszpasterstwa Więziennego RP. Obszar zainteresowań: pedagogika, psychologia i teologia. Na stałe zamieszkały w Warszawie.

Dr hab. Rafał Łatka, BBH IPN Warszawa

historyk i politolog, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii, dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, główny specjalista i pracownik naukowy Biura Badań Historycznych IPN i Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN: „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989”. Wykładowca akademicki.

Redaktor serii wydawniczych:

 • „Kościół katolicki w dokumentach”;
 • „Biskupi w realiach komunistycznego państwa”;
 • „Urząd do spraw Wyznań: struktury, działalność, ludzie”.

Autor, współautor, bądź redaktor 25 książek, m.in:

 • Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-1989, Warszawa 2019;
 • Kardynał Stefan Wyszyński 1901-1981, Warszawa 2019 (wspólnie z Beatą Mackiewicz i Dominikiem Zamiatałą);
 • Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez komunistów, Warszawa 2017 (wspólnie z Józefem Mareckim);
 • Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977, Poznań-Warszawa 2017 (wspólnie z Konradem Białeckim, Rafałem Reczkiem i Elżbietą Wojcieszyk);
 • Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego w województwie krakowskim w latach 1980- 1989, Kraków 2016;
 • Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa w oczach SB. Wybór dokumentów, Kraków 2012.

Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Pamięć i Sprawiedliwość”, członek redakcji pisma ,,Glaukopis”. Laureat nagrody Książka Historyczna Roku im. Oskara Haleckiego w kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” w 2019 r.

Ks. dr hab. prof. US Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, INT US

absolwent Z-GWSD w Paradyżu, w 1993 r. obronił pierwszą pracę magisterską z zakresu filozofii religii w PFT we Wrocławiu, w 1996 r. uzyskał drugie magisterium z zakresu historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 2001 r. obronił tam doktorat przygotowany pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Zygmunta Zielińskiego. Od 2000 r. wykładowca historii Kościoła, patrologii i historii sztuki sakralnej w Z-GWSD w Paradyżu. Od 2002 do 2006 r. prowadził wykłady z historii Kościoła w WSD w Obrze, od 2003 r. wykłada historię Kościoła w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. E. Stein w Zielonej Górze, od 2004 r. adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, w 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Promotor 80 prac magisterskim, autor ponad 90 publikacji w tym 3 monografii. Współpracuje z Fundacją o. J. Bocheńskiego w Szwajcarii, Uniwersytetem Gregorianum w Rzymie, University of Illinois at Chicago (USA), Uniwersytetu Loyoja of Chicago oraz z Uniwersytetem Katolickim w La Paz (Boliwia). Od 1 stycznia 2017 r. zatrudniony na stanowisku profesora US. Zajmuje się historią Kościoła, regionalistyką, historią polityczną Polski po II wojnie światowej, personalizmem historycznym.

Prof. zw. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, PAN, AJP, Gorzów Wlkp.

profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Historii PAN, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Prorektor ds. Nauki) oraz Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dziejów Niemiec i Prus, relacji polsko – niemieckich w XIX i XX wieku, myśli politycznej i przemian kulturowych w Europie i Stanach Zjednoczonych w XIX i XX wieku. Autor kilkudziesięciu książek naukowych dotyczących tych zagadnień. Ostatnio opublikował: „Wersal 1919. Nowa kultura bezpieczeństwa dla Polski i Europy” (Poznań 2019), „Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Chrystusa i Kościoła” (Warszawa 2020); „Długi Kulturkampf. Niemieckie i pruskie wojny kulturowe przeciw Polsce 1795 – 1918” (Warszawa 2020), „Prusy. Pięć wieków” (Warszawa 2020). Stały współpracownik prasy katolickiej i konserwatywnej („Do Rzeczy”, „Polonia Christiana”, „Nasz Dziennik”, „Miłujcie Się”, „Christianitas”). Felietonista Radia Maryja.

Ks. dr hab. prof. UAM Bernard Kołodziej, WT UAM

prof. UAM. Prof. Historii Kościoła WSD TChr; Dyrektor Archiwum TChr w Poznaniu; Członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią; Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych.
Główne kierunki badawcze: Historia emigracji polskiej i duszpasterstwa emigracyjnego; kard. August Hlond Prymas Polski – jako Opiekun polskiej emigracji; abp. Józef Gawlina – opiekun polskiej emigracji; Dzieje Towarzystwa Chrystusowego, Duszpasterstwo chrystusowców na Ziemiach północnych i zachodnich, Dzieje zgromadzeń zakonnych, Współczesna historia Polski.

Publikacje: Autor ponad 350 pozycji książkowych, artykułów naukowych i popularno-naukowych Promotor i recenzent prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.

Ks. dr hab. Robert Romuald Kufel, ADZG

W 1991 r. ukończył Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu, zaś w 2001 studia doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Podyplomowe studia w zakresie archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu skończył w 2002 r. Habilitację uzyskał w 2011 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Od 2003 r. pełni funkcję dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze. Od 2016 r. jest prezesem Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Polsce.

Poza tym pełni następujące urzędy i funkcje:

 • Od 2014 r. redaktor naczelny rocznika Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze „Adhibenda”.
 • Od 2017 r. redaktor naczelny rocznika Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych „Archiva Ecclesiastica”.
 • Od 2019 r. członek Rady Naukowej Zeszytów Naukowych „Nowa Marchia. Prowincja Zapomniana. Ziemia Lubuska-Wspólne Korzenie”.
 • Od 2019 r. recenzent półrocznika „Archiwa, Biblioteki, Muzea Kościelne”.
 • Od 2009 r. przewodniczący Podkomisji Bibliotek i Archiwów Kościelnych w Zielonej Górze.
 • Od 2018 r. przewodniczący Rady Założycielskiej Archiwum Kresowego przy Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze.

W 2017 r. powołany na członka Grupy Eksperckiej ze strony Episkopatu Polski przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w Warszawie. W 2018 r. powołany na członka Zespołu Ekspertów ds. historycznych przy Konferencji Episkopatu Polski. Ostatnio prowadził wykłady na temat „Księża pionierzy w administracji apostolskiej w Gorzowie Wlkp. w latach 1945-1956” na sekcji teologii historycznej w ramach stacjonarnych studiów doktoranckich i podyplomowych teologii na WT UAM w Poznaniu. Jest autorem 25 książek oraz licznych publikacji w czasopismach naukowych i popularno-naukowych.
Interesuje się archiwistyką, regionalistyką, historią Kościoła, sztuki i architektury oraz problematyką kancelaryjno-archiwalną i pisaniem biografii.

dr Tadeusz Dzwonkowski, APZG

W latach 1976 – 1980 studiował historię ze specjalizacją archiwalną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1994 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1989 r. odbył staż zawodowy w Staatsarchiv Aurich. Od 1981 r. pracuje w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, w tym od 1 września 1999 r. na stanowisku dyrektora tegoż Archiwum. Opracował również zespoły akt wytworzonych do 1945 r., szczególnie ważnych dla badań dziejów regionu. Był autorem koncepcji nowego obiektu Archiwum Państwowego i jako przedstawiciel inwestora jego realizatorem. Starania o nowy obiekt rozpoczął już w 1999 r., a jego budowę ukończył w 2013 r. Przyczynił się także do popularyzacji informatyzacji urzędów w południowej i środkowej części województwa lubuskiego
Od 1994 r. jest zatrudniany na WSP, a następnie Uniwersytecie Zielonogórskim, przede wszystkim jako specjalista z zakresie zarządzania dokumentacją i archiwistyki. Uczestniczył w kilku projektach naukowych dotyczących badań nad dziejami Środkowego Nadodrza. W centrum jego zainteresowań naukowych znalazły się szeroko pojmowane dzieje regionu, zwłaszcza historia Kościoła katolickiego i dzieje miast lubuskich oraz historia gospodarcza. Jest autorem 81 różnego rodzaju publikacji naukowych, w tym 6 książek. Szczególnym uznaniem cieszą się jego monografie; „Wydarzenia Zielonogórskie w 1960 r.”, która doczekała się już czwartego wydania i „Zielonogórski Klub Inteligencji Katolickiej w latach 1981 -2006″. W 2007 r. otrzymał Lubuski Wawrzyn Naukowy, w 2016 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i w 2018 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

d
drA.Kula
Czy był poruszany temat totalitaryzmu unijnego i PO-bolszewockiej służalczości wobec niego?
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska
Dodaj ogłoszenie