Abonament RTV 2019 : Zwolnienia od opłat abonamentowych. Kto nie musi płacić Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

oprac.maw

Wideo

Zobacz galerię (3 zdjęcia)
Abonament RTV płacić muszą osoby, które posiadają w domu odbiornik radiowy czy telewizyjny. Są oczywiście pewne wyjątki. Kto nie musi płacić ABONAMENTU RTV? Jakie trzeba spełnić wymagania? Jakie są potrzebne dokumenty, aby nie płacić za abonament RTV?

Abonament RTV płacić muszą osoby, które posiada w domu odbiornik radiowy czy telewizyjny. W 2019 roku cennik abonamentu RTV przedstawia się następująco:

  • Opłata za 1 miesiąc w przypadku radioodbiornika wynosi 7 złotych (za 12 miesięcy jest to koszt 84 zł).
  • Opłata za 1 miesiąc w przypadku telewizora wynosi 22,70 zł (za okres 12 jest to koszt 272,40 zł).

Jak co roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapewnia, że na tych, którzy do 25 stycznia 2019 r. opłacą abonament RTV za cały rok czeka 10-procentowa zniżka.

Abonament RTV 2019 - KARY

Jeśli nie płacić abonamentyu RTV, licz się z tym, że będziesz mógł za to sporo zapłacić. Kara za używanie niezarejestrowanych odbiorników wynosi 681 złotych. Jest to trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej.

KRRiT przypomina: Wszystkie odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają rejestracji, z wyjątkiem odbiorników wykorzystywanych wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów, służących wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania oraz przeznaczonych przez przedsiębiorcę do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

Abonament RTV 2019 - kto nie musi płacić opłaty abonamentowych

Z opłat abonamentu RTV w 2019 roku zwolnionch jest krąg osób. Abonamentu RTV nadal nie muszą płacić m.in.:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia

WAŻNE: Osoby, które są uprawnione do bezpłatnego abonamentu RTV, muszą załatwić formalności na poczcie.

Abonament RTV 2019 - zwolnieni z płacenia abonamentu. Co muszą zrobić?

Aby zostać zwolnionym z płacenia abonamentu RTV trzeba uzyskać specjalne zaświadczenie. Te można dostać na podstawie przedstawienia na poczcie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia z abonamentu. Na pocztę nie muszą stawić się osoby, które ukończyły 75 lat.

Osoby zwolnione z abonamentu RTV na poczcie:

  • przedstawią dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia z opłat abonamentowych,
  • przedstawią dowód osobisty oraz złożą oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia (pobierz oświadczenie) (konieczność składania oświadczeń dotyczy wszystkich osób zwolnionych na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych oraz innych ustaw)

Pamiętajcie, że dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień do korzystania z bezpłatnego abonamentu RTV jest oryginał formularza zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych, potwierdzony datownikiem urzędu pocztowego.

Zwolnienia od opłat abonamentowych przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie do korzystania ze zwolnienia

W przypadku okresowych zwolnień od opłat abonamentowych, brak przedstawienia dokumentów potwierdzających przedłużenie uprawnień na kolejny okres będzie skutkował koniecznością wnoszenia opłat w kolejnych miesiącach.

Czytaj również:Abonament RTV 2019. Kto musi płacić abonament? Do kiedy trzeba płacić? Jakie są kary za niepłacenie abonamentu RTV? [CENNIK 19.07.2018]

ABONAMENT RTV 2019: Nie każdy musi płacić abonament RTV. Kto...

Abonament RTV 2019 - Wykaz osób uprawnionych do zwolnienia od opłat abonamentowych

ABONAMENT RTV: uprawnienii do zwolnieni z opłac abonamentowych: Osoby, co do których orzeczono o:
a)zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
b)całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2017. 1383 - j.t.) lub
c)znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016. 2046 -j.t) lub
d)trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2016. 277 - j.t.)
WYMAGANE DOKUMENTY - orzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego

ABONAMENT RTV: uprawnienii do zwolnieni z opłac abonamentowych: Osoby, które ukończyły 75 lat
WYMAGANE DOKUMENTY: uprawnienie do zwolnienia od opłat ustala Poczta Polska SA na podstawie danych z rejestru PESEL

ABONAMENT RTV: uprawnienii do zwolnieni z opłac abonamentowych: Osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego
WYMAGANE DOKUMENTY: decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego

ABONAMENT RTV: uprawnienii do zwolnieni z opłac abonamentowych: Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB)
WYMAGANE DOKUMENTY: orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry

ABONAMENT RTV: uprawnienii do zwolnieni z opłac abonamentowych: Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%
WYMAGANE DOKUMENTY: legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP albo
orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry

ABONAMENT RTV: uprawnienii do zwolnieni z opłac abonamentowych: Osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS
WYMAGANE DOKUMENTY: dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej ZUS, albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku (odcinek emerytury lub decyzja o przyznaniu albo waloryzacji emerytury)
Organami emerytalno-rentowymi oprócz ZUS są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, wojskowe biura emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej

ABONAMENT RTV: uprawnienii do zwolnieni z opłac abonamentowych: Osoby spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2016. 1518 - j.t.)
DOKUMENTY WYMAGANE: decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej o przyznaniu świadczenia rodzinnego tj. zasiłku rodzinnego albo zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych
Organem właściwym w rozumieniu ww. ustawy jest: wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub podmioty przez nich upoważnione

ABONAMENT RTV: uprawnienii do zwolnieni z opłac abonamentowych: Osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2017. 1769 - j.t.)decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego
Świadczeniami pieniężnymi są:
zasiłek stały,
zasiłek okresowy,
zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy,
zasiłek lub pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
pomoc dla rodzin zastępczych,
pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,
świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzecz-pospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd
Jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są:
regionalne ośrodki polityki społecznej,
powiatowe centra pomocy rodzinie,
ośrodki pomocy społecznej,
domy pomocy społecznej,
placówki specjalistycznego poradnictwa,
placówki opiekuńczo-wychowawcze,
ośrodki wsparcia
ośrodki interwencji kryzysowej

ABONAMENT RTV: uprawnienii do zwolnieni z opłac abonamentowych: Osoby bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017. 1065 - j.t.)
WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego

ABONAMENT RTV: uprawnienii do zwolnieni z opłac abonamentowych: Osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
WYMAGANE DOKUMENTY: decyzja jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego

ABONAMENT RTV: uprawnienii do zwolnieni z opłac abonamentowych: Osoby posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. 2013. 170 - j.t.)
WYMAGANE DOKUMENTY: decyzja jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej ZUS, o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego

ABONAMENT RTV: uprawnienii do zwolnieni z opłac abonamentowych: Osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014. 567)
WYMAGANE DOKUMENTY: decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej

ABONAMENT RTV: uprawnienii do zwolnieni z opłac abonamentowych: Na podstawie odrębnych ustaw od opłat abonamentowych zwalnia się również:

inwalidów wojennych i wojskowych na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. 2015. 871 - j.t.)
WYMAGANE DOKUMENTY: książka inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawiona przez organ emerytalno-rentowy

kombatantów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. 2016. 1255 - j.t.)
WYMAGANE DOKUMENTY: legitymacja osoby represjonowanej

PRZECZYTAJ:JAKIE SĄ KARY ZA NIEPŁACENIE ABONAMENTU

członków rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
WYMAGANE DOKUMENTY: dokument wystawiony przez Urząd ds. Kombatantów potwierdzający status członka rodziny po zmarłym kombatancie oraz dokument wystawiony przez ZUS potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym lub wojskowym,albo inne dokumenty wystawione przez właściwe organy orzekające potwierdzające uprawnienia członka rodziny pozostałego po kombatancie będącym inwalidą wojennym lub wojskowym

osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
WYMAGANE DOKUMENTY: legitymacja osoby represjonowanej


SONDA: Czy jesteś za tym, aby wszyscy byli zwolnieni z płacenia abonamentu RTV?

WIDEO: W 2017 roku Platforma Obywatelska wzywała do niepłacenia abonamentu

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3