Edward Tyranowicz, starosta strzelecko-drezdenecki

  Edward Tyranowicz, starosta strzelecko-drezdenecki

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Lubuska

  waldza.23.tak lub wladza.23.nie

  waldza.23.tak lub wladza.23.nie

  Aby oddać głos na "tak", wyślij sms o treści wladza.23.tak na numer 72051 lub głos na "nie" - wyślij sms o treści wladza.23.nie na numer 72051. Koszt sms 2,44 z VAT.
  waldza.23.tak lub wladza.23.nie

  waldza.23.tak lub wladza.23.nie  Od 1999 roku biorę czynny udział w budowie i rozwoju Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego, najpierw jako Radny Powiatowy i Członek Zarządu Powiatu, następnie jako Wicestarosta. Obecnie od 2006 roku pełnię funkcję Starosty Strzelecko - Drezdeneckiego.
  Główne priorytety, które z mojego punktu widzenia są najważniejsze dla rozwoju powiatu i które staram się sukcesywnie i w miarę możliwości finansowych realizować to: rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, sprawnie działająca służba zdrowia, pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich i innych źródeł, modernizacja obiektów jednostek oświatowych, pomoc materialna dla studentów i uczniów, promocja powiatu oraz edukacja. Aby poprzeć dowodami pracę zarządu powiatu kadencji w latach 2006 - 2010 w składzie: Starosty E. Tyranowicza, Wicestarosty A. Bajko, Etatowego Członka Zarządu A. Libery, R. Cisowskiego, J. Jażdżewskiego zapraszam Państwa do dalszej części, w której przedstawię efekty pracy. Muszę zwrócić uwagę na fakt, iż większość inwestycji odbyła się przy współpracy jednostek organizacyjnych powiatu, które powiat sukcesywnie wspiera i będzie wspierał finansowo w każdych przedsięwzięciach, które mają wpływ na rozwój naszego regionu. W skład jednostek organizacyjnych powiatu wchodzą: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich z filią w Dobiegniewie i w Drezdenku, Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku, Zarząd Dróg Powiatowych w Strzelcach Krajeńskich, dwie Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne z siedzibą w Drezdenku i w Strzelcach Krajeńskich oraz pięć szkół ponadgimnazjalnych. Powiat jest również organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku. Aby poprawić standardy świadczenia usług medycznych na terenie powiatu, SPZOZ w Drezdenku wystąpił o pozyskanie nakładów finansowych z funduszy europejskich. W chwili obecnej szpital w Drezdenku jest liderem trzech realizowanych projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a powiat jest jego głównym partnerem i aktywnie uczestniczy w ich realizacji. Poniżej przedstawiam Państwu realizowane projekty:
  1. " Rozszerzenie zakresu procedur medycznych poprzez zakup Ramienia C oraz sprzętu endoskopowego dla oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo - Ortopedycznym SPZOZ w Drezdenku". Całkowita wartość projektu wynosi 935 406,73 zł z czego 132 216,94 zł sfinansuje powiat strzelecko - drezdenki, natomiast kwota dofinansowana w ramach projektu LRPO to wartość 803 595,72 zł.

  2. "Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku" całkowita wartość projektu opiewa na sumę 11 346 037,13 zł, z czego w ramach LRPO dofinansowane zostanie 47,49% inwestycji, tj. 5 388 233,03 zł. W pozostałej części koszty modernizacji ponosi Powiat Strzelecko - Drezdenecki w kwocie 5 837 804,10 zł oraz SPZOZ w Drezdenku w wysokości 120 000 zł.

  3. Kolejne inwestycje realizowane przy udziale powiatu to "Termomodernizacja budynków szpitalnych" oraz "Zakup sprzętu rehabilitacyjnego" łączna wartość inwestycji to 2 471 067,00zł przy nakładzie finansowym powiatu 346 788,zł.

  4. W latach 2007 - 2008 powiat sfinansował również sprzęt medyczny oraz partycypował w kosztach związanych z rozbudową i modernizacją szpitala, które obecnie realizowane są w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 878 476,00zł.

  Mimo trudnej sytuacji finansowej szpitala, pojawiła się szansa na spłatę zadłużenia przez Ministerstwo Zdrowia poprzez przystąpienie powiatu do programu rządowego pn. "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"

  tzw. plan B "Ratujmy polskie szpitale". W związku z tym szpital przekształcony zostanie w spółkę prawa handlowego z 100% udziałem Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich i funkcjonować będzie pod nazwą "Szpital Powiatowy". W tym celu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie złożona została stosowna dokumentacja. Zapewniam Państwa, że w wyniku restrukturyzacji szpitala korzystanie z jego usług nadal pozostanie nieodpłatne. Szpital Powiatowy rozpocznie swoją działalność w czerwcu w bieżącym roku już bez zobowiązań finansowych.

  Zapraszam do dalszego etapu. Staram się, aby jakość bezpieczeństwa komunikacyjnego dla wszystkich mieszkańców powiatu stale ulegała poprawie, mimo ograniczonych nakładów finansowych.
  1. W ubiegłym roku odbył się końcowy odbiór drogi powiatowej nr 1366 F na odcinku Strzelce Krajeńskie - Sławno. Projekt zrealizowany został w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011 projekt pn.: "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1366F na odcinku Strzelce Krajeńskie - Sławno. Celem realizacji projektu była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Wartość całej inwestycji wyniosła 3 673 323,92 zł.

  2. Remont ścieżki pieszo - rowerowa przy drodze powiatowej nr 1380 F na odcinku Strzelce Krajeńskie - Gardzko. Pierwszy etap prac rozpoczął się w 2007 roku na odcinku Strzelce Krajeńskie - Sidłów, po lewej stronie drogi. W 2008 roku powstała ścieżka o długości 1541 mb i szerokości 2,0m. Drugi etap prac wykonano w 2009 roku na odcinku Sidłów - Gardzko po prawej stronie drogi. Łącznie cały odcinek ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Strzelce Krajeńskie - Gardzko to długość 7 268 m. Całkowita wartość inwestycji pierwszego i drugiego etapu prac łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej zamknęła się kwotą w wysokości 437 415 zł i sfinansowana została z budżetu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego. Inwestycja zrealizowana została przez Zarząd Dróg Powiatowych w Strzelcach Krajeńskich przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz przygotowania zawodowego.

  3. Kolejne przeprowadzone remonty i inwestycje odbyły się na drodze:
  - 1367 F na odcinku Głusko - Sitnica ,
  - 1363 F na odcinku Rąpin - Gościm - Marzenin,
  - 1361 F na odcinku Głęboczek - Łęgowo,
  - 1361 F na odcinku Przynotecko - Pławin,
  - 1376 F na odcinku Lubicz - Lipie Góry,
  - 1378 F w Tucznie ul. Krótka,
  - skrzyżowanie dróg 1376 F z 1375 F w Bobrówku,
  - 1374 F na odcinku Pielice - Ogardy,
  - 1377 F na odcinku Bobrówko - Machary,
  - 1376 F na odcinku Bobrówko - Żabicko,
  - 1359 F w Zwierzenie,
  - 1364 F i 1365 w Górkach Noteckich,
  - 1365 F na odcinku Górki Noteckie - Płomykowo orazścieżce pieszo - rowerowej na odcinku
  Gościm - Ośrodek Rehabilitacyjny.

  Proszę zwrócić uwagę na fakt, iż w latach 2007 - 2009 powiat dofinansował inwestycje drogowe na kwotę 4 727 542,08 zł ( w skład podanej kwoty nie wchodzi inwestycja przeprowadzona w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 -2011). Oprócz remontów dróg, przeprowadzone zostały również remonty chodników m.in.: w Radęcinie, w Tucznie ul. Krótka, w Sokólsku, w Bronowicach, w Ogardach, w Bobrówku ul. Choszczeńska i Leśna, w Zwierzynie ul. Wojska Polskiego, w Górkach Noteckich ul. Kurowska i Cmentarna, w Strzelcach Krajeńskich Al. Piastów. W bieżącym roku odbędzie się remont drogi powiatowej nr 1372 F na odcinku Chomętowo - Osiek w ramach dofinansowania z Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011". Wartość inwestycji wynosi 5 000 000,00 zł. z czego kwota w wysokości 2 498 000,00 zł. to środki własne powiatu.

  W związku z tym, iż przez kilkanaście lat sprawowałem funkcję dyrektora szkoły zależy mi, aby każdy młody człowiek miał równe szanse edukacji. W latach 2007 - 2009 jednostki oświatowe oraz poradnie oprócz subwencji i dotacji , otrzymały również wsparcie finansowe od powiatu w wysokości 2 260 579,00 zł. Angażuję się również w pozyskiwanie środków finansowych dla uczniów i studentów w postaci stypendiów. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego powiat otrzymał dofinansowanie z następujących projektów: "Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu strzelecko - drezdeneckiego w roku szkolnym 2006/2007" w wysokości 260 683,00 zł, kolejny "Pomoc stypendialna dla studentów z terenu powiatu strzelecko - drezdeneckiego w roku akademickim 2006/2007 w wysokości 27 201,00 zł, oraz "Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich. W dalszej części przedstawiam Państwu inne inwestycje przeprowadzone w jednostkach oświatowych.

  1. W 2006 roku SOSzW realizował projekt pt. "Doposażenie bazy dydaktycznej oraz wyposażenie nowo powstałej sali rehabilitacyjnej w SOSzW w Strzelcach Krajeńskich." Całkowity koszt projektu wyniósł 80 551,94 zł i całkowicie sfinansowany został ze środków PEFRON. Dzięki realizacji projektu i możliwości skorzystania z zewnętrznego finansowania dzisiaj jest możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych i zajęć praktycznych nowoczesnymi technikami, wyzwalając twórczość i kreatywność wśród wychowanków, rozwijając i doskonaląc ich umiejętności. Realizacja projektu wpłynęła korzystnie na przyszłe zawodowe życie uczniów, którzy kształcąc się i doskonaląc w ramach nauki zawodu, korzystają z nowo zakupionych pomocy. Zakup nowego, profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego wspomaga proces nauczania osób niepełnosprawnych w celu zrekompensowania braków spowodowanych niepełnosprawnością.

  2. W 2008 roku powiat partycypował w kosztach przy budowie windy dla osób niepełnosprawnych. Koszt realizacji projektu wyniósł 156 300,30 zł, a udział środków własnych opiewał na kwotę 15 630,03zł. W wyniku realizacji projektu pn.: "Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w SOSzW w Strzelcach Krajeńskich" niepełnosprawni uczniowie mogą korzystać z pracowni, gabinetów oraz internatu, które znajdują się na wyższych kondygnacjach budynku; dostosowano ciągi komunikacyjne do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stworzone zostały warunki do przemieszczania się osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi standardami.

  3. Zmodernizowane zostały obiekty jednostek oświatowych. W ubiegłym roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego miała miejsce częściowa wymiana drewnianej stolarki okiennej na łączną kwotę 116 000 zł. Środki na ten cel pochodziły z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W SOSzW w 2008 roku wyremontowane zostały posadzki na parterze, a w 2009 roku na sali ćwiczeń korekcyjnych. Dokonano również wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej.
  Jednym z bardzo istotnych czynników wpływających na rozwój powiatu jest umiejętność pozyskiwania środków finansowych. Już wcześniej przybliżyłem Państwu projekty, które realizujemy lub jesteśmy partnerami w ich realizacji. W ubiegłym roku powiat przystąpił do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami" dofinansowanego ze środków PEFRON w ramach, którego przekazano dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł na zakup autobusu dla gminy Dobiegniew, 80 000,00 zł na zakup mikrobusu dla gminy Strzelce Krajeńskie oraz 20 769,00 zł dla SPZOZ - ZOL na przystosowanie łazienki. Dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowniczej udało się również pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 414 689,00 zł dla osób niepełnosprawnych i wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze i Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii. Otrzymano również środki z PEFRON w wysokości 1 277 817,00 na rehabilitację społeczną w wysokości 474 977,00 zł, na Warsztaty Terapii Zajęciowej - 591 840,00 zł oraz rehabilitację zawodową 211 000,00 zł. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008 - 2009 jednostki oświatowe pozyskały 540 000,00zł i uczestniczyły w programie "Nowoczesna Edukacja" oraz "Dodatkowe Uprawnienia Szansą Na Przyszłość", Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku pozyskało kwotę 727 000,00zł i zrealizowało program "Profesjonalizm Kadr Osób Niepełnosprawnych", a Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich zrealizował projekt pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji" na kwotę 3 500 000,00zł. Łącznie kwota zrealizowanych projektów w ramach POKL wynosi 4 864 000zł.

  Na uwagę zasługuje również Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie, który jako jeden
  z pierwszych w województwie uzyskał wysoki standard usług i otrzymał stałe zezwolenie na prowadzenie dotychczasowej działalności. Wartość dofinansowania jednostki w latach 2007 - 2009 przez powiat to kwota w wysokości 687 509,00 zł. W dobie kryzysu gospodarczego podejmuję również walkę z bezrobociem. W 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich otrzymał dofinansowanie od powiatu w wysokości 1 044 480, 00zł, w 2008 - 1 234 114zł, a w 2009 roku 1 600 924zł. Ogółem wartość dofinansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich wyniosła 3 879 518zł.

  Istotnym faktem dla rozwoju powiatu strzelecko - drezdeneckiego jest zawarte w 2007 roku trójporozumienie o Partnerskiej Współpracy pomiędzy powiatami: czarnkowsko - trzcianeckim i wałeckim. W 2008 roku do współpracy dołączył powiat gorzowski. Współpraca powiatów rozwija się w dziedzinie sportu - dowodem jest zorganizowana w tym roku III Sportowa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która odbyła się przeddzień finału WOŚP, jak również w dziedzinie kultury, gospodarki, rolnictwa oraz turystyki. Efektem współpracy jest również organizacja cyklicznych imprez pn. "Spotkanie na Miedzy", które mają na celu wzajemne poznawanie się powiatów, społeczności lokalnych oraz wypracowanie planu dalszej współpracy na różnych płaszczyznach życia społecznego jak również wyznaczenie szlaku turystycznego przechodzącego przez wszystkie współpracujące ze sobą powiaty tzw. szlaku św. Jakuba.

  Przedstawiłem Państwu zadania, które zostały zakończone bądź są w trakcie realizacji. Na swoją realizację czekają kolejne projekty, kolejne inwestycje, kolejne modernizacje. Daliście mi Państwo szansę uczestniczenia w budowie powiatu strzelecko - drezdeneckiego od podstaw. Odebrałem ten zaszczyt jako kredyt zaufania, którym mnie obdarzyliście. Miałem czas by go spłacić. Czy to uczyniłem? Ocena mojej służby zależy od każdego z Państwa. Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim Mieszkańcom Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego za współpracę w kształtowaniu naszego powiatu.

  Czytaj treści premium w Gazecie Lubuskiej Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

  Komentarze (3)

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  GazetaLubuska.pl poleca:

  Wideo