Odszkodowanie za nieudane wakacje. Czy to możliwe? I jak starać się o zwrot pieniędzy od biura podróży?

oprac. (vp)Zaktualizowano 
Niestety, zdarzają się też przypadki, gdy po dotarciu do celu okazuje się, że miejsce, które miało być naszym „rajem na ziemi” przypomina bardziej koszmarny sen, z którego chcemy się jak najszybciej obudzić. Zamiast pięknego hotelu, prezentowanego w ofercie biura podróży, znaleźliśmy się w zniszczonym i dalekim od czystości ośrodku. A w opisywanej odległości hotelu „100 metrów od morza”, zabrakło jednego zera. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? pixabay.com
Wyjeżdżając na wymarzony urlop nasze oczekiwania są proste - dobrze wypocząć i nie martwić się o nic. Niestety czasami zdarza się, że rzeczywistość jest inna. Po dotarciu na miejsce okazuje się, że nasz „raj na ziemi” z oferty biura podróży, przypomina bardziej koszmarny sen, z którego chcemy się jak najszybciej obudzić. Co możemy zrobić? Czy za nieudane wakacje należy możemy dostać odszkodowanie? Gdzie zgłaszać niezgodności?
  1. Czy za nieudane wakacje należy możemy dostać odszkodowanie?
  2. Reklamacja świadczonych usług turystycznych
  3. Gdzie zgłaszać niezgodności?
  4. Świadczenia zastępcze i obniżenie ceny imprezy turystycznej
  5. Zadośćuczynienie za „zmarnowany urlop”
  6. Zwolnienie od odpowiedzialności
  7. Rekompensata za utratę przyjemności z danej podróży lub wakacji

Polacy, jak każdy naród uwielbiają wypoczywać. Według ostatnich danych (badania Ipsos Polska) w tym roku na wakacje wybiera się ponad 20 milionów Polaków. Niemal połowa z nich (48 proc.) planuje wyjazd za granicę. I jak każdy, wyjeżdża z nadzieją, że to będą bardzo udane wczasy.

Niestety, zdarzają się też przypadki, gdy po dotarciu do celu okazuje się, że miejsce, które miało być naszym „rajem na ziemi” przypomina bardziej koszmarny sen, z którego chcemy się jak najszybciej obudzić. Zamiast pięknego hotelu, prezentowanego w ofercie biura podróży, znaleźliśmy się w zniszczonym i dalekim od czystości ośrodku. A w opisywanej odległości hotelu „100 metrów od morza”, zabrakło jednego zera. Co możemy zrobić w takiej sytuacji?

Biuro Rzecznika Praw Ubezpieczonych o odzyskaniu pieniędzy od touroperatora

Czy za nieudane wakacje należy możemy dostać odszkodowanie?

Bardzo często w takiej sytuacji myślimy wtedy, by jakoś to przetrwać. Chcemy jak najszybciej wymazać ten upiorny czas z pamięci. Czy jednak naprawdę powinniśmy tak szybko zapominać o przykrych zdarzeniach, których doświadczyliśmy? - Odpowiedź brzmi: nie. Takie sytuacje nie powinny mieć bowiem miejsca, a organizator imprezy turystycznej powinien ponieść odpowiedzialność za zaistniałą sytuację – mówi mecenas Daniel Reck z kancelarii Duraj Reck i Partnerzy.

Co zatem robić, gdy oferta, przydarzy nam się taka sytuacja? Warto zapoznać się z przepisami ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zgodnie ze wskazaną ustawą organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej. Co w praktyce oznacza to dla podróżnego?

Zobacz także: TYCH MIEJSC LEPIEJ UNIKAĆ PODCZAS WAKACJI. SĄ PIĘKNE I KLIMATYCZNE, ALE MAJĄ JEDNĄ WADĘ

Reklamacja świadczonych usług turystycznych

Oznacza to, że podróżny może złożyć reklamację w przypadku, gdy usługa turystyczna jest niezgodna z zawartą umową. O niezgodności możemy mówić m.in. w zakresie celu, dla którego umowa została zawarta, czy też jakości świadczonych usług. Turyście przysługuje szereg uprawnień, z których może skorzystać.

Zobacz: Na wakacje z biurem podróży czy samodzielnie?

Gdzie zgłaszać niezgodności?

Najważniejsza zasada: wszelkie stwierdzone przez nas niezgodności powinniśmy zgłaszać organizatorowi jak najszybciej, najlepiej jeszcze w trakcie trwania wyjazdu turystycznego. Odpowiedzialność organizatora uzależniona jest bowiem od jego wiedzy o zaistniałych niezgodnościach. Dodatkowo dajemy w ten sposób organizatorowi możliwość podjęcia natychmiastowych działań celem usunięcia tych niezgodności.

Jeśli podróżny nie dopełni tego obowiązku, a okaże się, że zawiadomienie pozwoliłoby uniknąć szkody lub ją ograniczyć, wówczas wysokość należnego odszkodowania może zostać obniżona.

Podróżny zawiadamiając o niezgodnościach powinien wyznaczyć organizatorowi rozsądny termin na ich usunięcie. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Wyznaczenie terminu organizatorowi nie będzie konieczne, gdy organizator odmawia usunięcia niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że niezgodność powinna być usunięta niezwłocznie (np. w sytuacji, gdy pomimo zobowiązania do zapewnienia podróżnemu transportu z hotelu na lotnisko, organizator nie czyni jednak tego na czas i podróżny jest zmuszony do zorganizowania transportu we własnym zakresie, aby zdążyć na samolot).

Organizator powinien usunąć niezgodności w wyznaczonym terminie. Z tego obowiązku jest jednak zwolniony wówczas, gdy nie jest to możliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą. W takim przypadku podróżny może żądać obniżenia ceny imprezy turystycznej i naprawienia poniesionej szkody. Co więcej, jeżeli organizator turystyki nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków (jak np. zwrot kosztów za transport na lotnisko, zgodnie z przykładem przedstawionym powyżej – przyp.).

Nie dotyczy to jednak wskazanych wyżej dwóch sytuacji zwolnienia organizatora z obowiązku usunięcia niezgodności (brak możliwości usunięcia niezgodności lub niewspółmiernie wysokie koszty ich usunięcia – przyp.) – tłumaczy adwokat Dominika Solipiwko z kancelarii Duraj Reck i Partnerzy.

Przeczytaj też: PRZEPISY DROGOWE W EUROPIE. DOZWOLONE PRĘDKOŚCI, OPŁATY ZA AUTOSTRADY, WINIETY, MANDATY, JAZDA PO ALKOHOLU W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

Świadczenia zastępcze i obniżenie ceny imprezy turystycznej

W przypadku, gdy organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, które stanowią istotną część imprezy, powinien on wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, bez pobierania od podróżnego dodatkowych kosztów. W miarę możliwości alternatywne usługi zaoferowane podróżnemu powinny posiadać taką samą lub wyższą jakość niż usługi przewidziane w umowie. Jeśli jednak zaproponowane świadczenia zastępcze powodują, że impreza turystyczna ma niższą jakość niż przewidziana w umowie, organizator powinien przyznać podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej.

– Oczywiście podróżny ma możliwość odrzucenia zaproponowanych świadczeń zastępczych, choć nie w każdym przypadku. Takie uprawnienie przysługuje mu, gdy usługi alternatywne nie są porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w umowie o udział w imprezie turystycznej lub jeśli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia. Jeśli natomiast zaproponowanie alternatywnych świadczeń nie jest możliwe lub doszło do odrzucenia zaoferowanych świadczeń zastępczych, wówczas podróżny może uzyskać obniżenie ceny imprezy turystycznej, naprawienie poniesionej szkody lub zadośćuczynienie, bez rozwiązywania umowy o udział w imprezie turystycznej – mówi Solipiwko.

Jeśli jednak zaistniała niezgodność w sposób istotny wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator nie usunął tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny ma prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej bez ponoszenia opłaty za jej rozwiązanie. Może on także żądać obniżenia ceny imprezy turystycznej lub naprawienia poniesionej szkody.

– Należy mieć jednak pamiętać, że odszkodowania nie podlegają kumulacji. Oznacza to, że w razie uzyskania odszkodowania lub obniżenia ceny na podstawie innych przepisów, np. regulujących sytuację odwołania lub dużego opóźnienia lotu, odszkodowanie lub obniżka ceny przyznane na podstawie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz przyznane na mocy rozporządzeń Unii Europejskiej i konwencji międzynarodowych są od siebie odliczane – wyjaśnia mecenas Reck.

Zadośćuczynienie za „zmarnowany urlop”

Kompensacja szkody doznanej przez podróżnego w związku z niezgodnością usługi turystycznej z umową obejmuje także szkodę niemajątkową w postaci utraty przyjemności z podróży z powodu poważnych problemów w realizacji usługi.

Wskazane roszczenie jest roszczeniem o naprawienie szkody za utratę przyjemności z wakacji, zmarnowany wypoczynek. Szkoda polega tu w dużej mierze na zawiedzionych nadziejach co do spodziewanych przeżyć, na utracie możliwości zrelaksowania się w czasie urlopu, na konieczności zajmowania się zamiast tego sprawami niezwiązanymi z wypoczynkiem, a wynikającymi z obowiązku reklamowania warunków pobytu. Przyczyną wystąpienia szkody niemajątkowej jest zatem pozbawienie podróżnego możliwości spędzenia urlopu zgodnie z oczekiwaniami.

Zwolnienie od odpowiedzialności

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których podróżny doznał w wyniku niezgodności nie będą przysługiwać jedynie w trzech przypadkach określonych w ustawie, tj.: jeżeli niezgodność powstała:

  1. z winy poszkodowanego;
  2. z winy osoby trzeciej, niezwiązanej z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć;
  3. bądź też została spowodowana przez nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności.

Obowiązek udowodnienia powyższych okoliczności spoczywa na organizatorze imprezy turystycznej.

Rekompensata za utratę przyjemności z danej podróży lub wakacji

Podsumowując, urlop jest czasem przeznaczonym na odpoczynek. Takie dobra jak wypoczynek, regeneracja sił, unikanie stresu, komfort psychiczny, przyjemność ze spędzenia czasu w wybrany sposób, podróż bez zakłóceń, bez nieprawidłowości, zasługują z całą pewnością na ochronę.

Podróżnemu przysługuje prawo do tego, aby pojawiające się problemy były rozwiązywane, a w przypadku braku możliwości ich rozwiązania, by poniesiona przez niego szkoda – majątkowa i niemajątkowa – zostały naprawione. Przepisy prawa przewidują szereg środków zaradczych w związku z niezgodnościami podczas realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej. Podróżny nie tylko może domagać się usunięcia niezgodności, oczekiwać zaproponowania usług alternatywnych, ale także w określonych sytuacjach przysługuje mu uprawnienie do obniżki ceny, rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej lub rekompensata za szkodę. Wskazana rekompensata obejmuje poniesione przez podróżnego szkody majątkowe (przede wszystkim dodatkowe i niezbędne koszty poniesione przez podróżnego w związku z niezgodnością), ale także odnosi się do sytuacji zakłócenia zaplanowanego wypoczynku niedogodnościami wynikającymi z nienależytego wywiązania się przez organizatora imprezy turystycznej z umowy. Jest to zatem również rekompensata za utratę przyjemności z danej podróży lub wakacji – uważa mecenas Reck.

Oczywiście pamiętać należy, że jedna sytuacja może powodować całkowicie odmiennie odczuwalną szkodę dla poszczególnych pasażerów. To, co dla jednego było głównym celem, dla którego zdecydował się na podroż, dla innego może być nieznaczącym szczegółem. I odwrotnie. Z tego względu przy ustalaniu zaistnienia szkody oraz jej wysokości należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy, w tym również oczekiwania udających się na wycieczkę turystów.

Przeczytaj też: AUTOSTRADY W EUROPIE. WAŻNE INFORMACJE ORAZ CIEKAWOSTKI DLA KIEROWCÓW PODRÓŻUJĄCYCH PO UNII EUROPEJSKIEJ

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 2

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Lecę ze sprawdzonym biurem tui enterem z Okęcia kolejny rok z rzędu i nie było sytuacji żeby hotel miał gorszy standard, był w remoncie czy coś takiego. Może nie jest najtaniej, ale wypoczywa się na luzaku i bez spiny

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3