Regulamin plebiscytu "Przedszkole na medal 2018"

red

Regulamin plebiscytu pod nazwą
PRZEDSZKOLE NA MEDAL edycja 2018,
zwanego dalej Plebiscytem

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą Przedszkole na medal 2018.
3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w kategoriach: Przedszkole Roku 2018, Nauczycielka Przedszkolna Roku 2018 i Grupa Przedszkolna Roku 2018.
4. Plebiscyt będzie trwać od dnia 21.03.2018 do dnia 23.05.2018, do godz. 19:59:59.
5. Głosowanie we wszystkich trzech kategoriach plebiscytu będzie prowadzone osobno w Zielonej Górze, w Gorzowie Wielkopolskim oraz w pięciu grupach powiatowych, połączonych w następujący sposób: powiat gorzowski i strzelecko-drezdenecki, powiat słubicki, sulęciński i międzyrzecki, powiat zielonogórski i nowosolski, powiat świebodziński i krośnieński oraz powiat żarski, żagański i wschowski. Równocześnie z głosowaniem powiatowym, w kategorii Przedszkole Roku 2018 i Nauczycielka Przedszkolna Roku 2018 odbywać się będzie głosowanie na poziomie wojewódzkim.
6. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą: Aleksandra Sobolewska, Anna Wańczko i Paweł Kamiński.
7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
9. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Gazety Lubuskiej”, a także na stronach serwisu www.gazetalubuska.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa poniżej.
2. W Plebiscycie w kategorii Przedszkole Roku 2018 mogą być brane pod uwagę wyłącznie placówki oświatowe - przedszkola publiczne i niepubliczne działające na terenie woj. lubuskiego.
3. Przedszkole do udziału w Plebiscycie w kategorii Przedszkole Roku 2018 może zgłosić każdy.
4. W Plebiscycie w kategorii Nauczycielka Przedszkolna Roku 2018 kandydatami mogą być nauczyciele (panie i panowie) pracujący w przedszkolach publicznych i niepublicznych działających na terenie woj. lubuskiego.
5. Kandydatkę/ta do udziału w Plebiscycie w kategorii Nauczycielka Przedszkolna Roku 2018 może zgłosić każdy. W przypadku, gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby niż Kandydat, Kandydatowi przysługuje prawo wycofania swojej Kandydatury. Po wycofaniu Kandydatury Organizator usuwa Kandydata z listy jednak nie zwraca kosztów wysłanych na tego Kandydata SMS-ów.
6. W Plebiscycie w kategorii Grupa Przedszkolna Roku 2018 mogą brać udział aktualne grupy przedszkolne z przedszkoli działających na terenie woj. lubuskiego.
7. Grupę przedszkolną do udziału w Plebiscycie w kategorii Grupa Przedszkolna Roku 2018 może zgłosić wyłącznie pracownik lub uprawniony przedstawiciel przedszkola.
8. Osoba zgłaszająca grupę przedszkolną do udziału w Plebiscycie, dokonując zgłoszenia oświadcza, że:
a) jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii grupy przedszkolnej i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii dla celów Plebiscytu,
b) udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora,
c) posiada wszelkie prawem przewidziane zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci widocznych na fotografii do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku oraz imienia i nazwiska dziecka przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) i pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne,
d) autor wyraża zgodę na udostępnienie fotografii anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu. Autor oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii,
e) fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
9. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin, którym powierzono czynności związane z przeprowadzeniem Plebiscytu. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
10. W plebiscycie głos może oddać każdy mający pełną zdolność do czynności prawnych.
11. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do Plebiscytu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:
a. Biorą udział w Plebiscycie korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera);
b. Biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu
I. Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu

1. Zgłoszenia kandydatur grup przedszkolnych do udziału w Plebiscycie można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie do dnia 23.04.2018 r., a zgłoszeń kandydatur w kategoriach Przedszkole Roku i Nauczycielka Przedszkolna Roku można dokonać na stronie internetowej w Serwisie oraz telefonicznie pod nr telefonu 68 324 88 57, 512 212 960, 510 026 998 do dnia 23.04.2018 r.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) w przypadku zgłoszenia przedszkola do udziału w kategorii Przedszkole Roku 2018: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, nazwę lub numer przedszkola, adres lub uproszczony opis lokalizacji przedszkola, a także dodatkowe, nieobowiązkowe informacje: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail dyrektora, imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej przedszkole,
b) w przypadku zgłoszenia nauczycielki przedszkolnej do udziału w Plebiscycie w kategorii Nauczycielka Przedszkolna Roku 2018: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, imię i nazwisko przedszkolanki, nazwę i adres lub uproszczony opis lokalizacji przedszkola, a także dodatkowe, nieobowiązkowe informacje: numer telefonu i adres e-mail nauczycielki oraz imię i nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej przedszkolankę,
c) w przypadku zgłoszenia grupy przedszkolnej do udziału w kategorii Grupa Przedszkolna Roku 2018: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, nazwę grupy przedszkolnej, zdjęcie grupy, listę imion i nazwisk dzieci i opiekunów prezentowanych na zdjęciu, imię i nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej grupę do udziału w Plebiscycie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego pkt. 2 oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji i można dokonać ponownego zgłoszenia lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
4. W dniu 26.04.2018 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 13.04.2018 do dnia 23.05.2018 do godz. 19:59:59 na następujących warunkach:
a) głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Gazety Lubuskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b) głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks oraz numer nadany odpowiednio każdemu przedszkolu, nauczycielce przedszkolnej i grupie przedszkolnej. Pełna lista prefiksów wraz z numerami będzie opublikowana na stronie Plebiscytu w Serwisie.
c) w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem prawidłowo i terminowo przesłanego głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d) koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e) jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f) uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto; również jeżeli głos zostanie oddany po terminie,
g) w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które zostaną przesłane przez danego operatora do sytemu Organizatora już po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi,
h) w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów,
i) obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j) dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3. W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze oraz powiatach województwa lubuskiego i w każdej kategorii plebiscytu o zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba ważnie oddanych głosów.
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie kandydat wskazany przez komisję plebiscytową. Komisja będzie brała pod uwagę działalność kandydata, kreatywność, zakres oferowanych usług, kierując się swoją subiektywną opinią.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu najpóźniej w dniu 24.05.2018 r. na stronie internetowej w Serwisie.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Nagrodami za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii Przedszkole Roku 2018 są:
a) dyplom potwierdzający zdobycie tytułu Przedszkole Roku 2018
b) prezentację przedszkola na stronach „Gazety Lubuskiej”
c) Oczyszczacz powietrza
d) Przedstawienie teatralne w przedszkolu w wykonaniu Teatru Pinokio
3. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w kategorii Przedszkole Roku 2018 są:
a) Pamiątkowy dyplom
b) Tablice edukacyjne
c) Voucher na reklamę w "Gazecie Lubuskiej" oraz serwisach internetowych www.gazetalubuska.pl i www.naszemiasto.pl o wartości 2000 złotych (II miejsce) oraz 1000 złotych (III miejsce).
4. Przedszkole z największą liczbą głosów w rankingu wojewódzkim otrzyma ponadto:
a) Przedstawienie realizowane przez teatru ilustracji "Bajeczki ze skrzyneczki"
b) 500-elementowy zestaw klocków
5. Przedszkole z drugą największą liczbą głosów w rankingu wojewódzkim otrzyma:
a) Kosz żywności ekologicznej od firmy TODA
b) 500-elementowy zestaw klocków
6. Przedszkole z trzecią największą liczbą głosów w rankingu wojewódzkim otrzyma:
a) 500-elementowy zestaw klocków
7. Nagrodami za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii Nauczycielka Przedszkolna Roku 2018 są:
a) Pamiątkowy dyplom potwierdzający zdobycie tytułu Nauczycielka Przedszkolna Roku 2018
b) Voucher o wartości 150 złotych do sieci sklepów YES
c) Dwuosobowe zaproszenie na jednodniową wycieczkę do Berlina
8. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w kategorii Nauczycielka Przedszkolna Roku 2018 są:
a) Pamiątkowy dyplom
b) Dwuosobowe zaproszenie na jednodniową wycieczkę do Berlina
9. Przedszkolanki z największą liczbą głosów w rankingu wojewódzkim otrzymają dodatkowe nagrody:
a) Voucher o wartości 300 złotych do sieci sklepów Douglas
b) Voucher o wartości 200 złotych do butiku Lilou z siedzibami w Świebodzinie i Międzyrzeczu
c) Samochód marki Citroen z pełnym bakiem do użytku przez cały weekend
10. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w rankingu wojewódzkim w kategorii Nauczycielka Przedszkolna Roku są:
a) Voucher do sieci sklepów Douglas o wartości 200 złotych (II miejsce) i 100 złotych (III miejsce)
b) Voucher o wartości 200 złotych do butiku Lilou
11. Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii Grupy Przedszkolne Roku przewidziane są nagrody:
a) Pamiątkowy dyplom potwierdzający zdobycie tytułu Grupa Przedszkolna Roku 2018
b) Tablica edukacyjna
c) Drewniana ciężarówka z liczydłem
d) Piłki do skakania
e) Zestaw kredek
f) Piłka z autografem Zbigniewa Bońka
11. Za zajęcie drugiego miejsca w kategorii Grupy Przedszkolne Roku przewidziane są nagrody:
a) Pamiątkowy dyplom
b) Zestaw kredek
c) Piłki do skakania
12. Za zajęcie drugiego miejsca w kategorii Grupy Przedszkolne Roku przewidziane są nagrody:
a) Pamiątkowy dyplom
b) Zestaw kredek
c) Piłki do skakania
13. Za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii Grupy Przedszkolne Roku przewidziane są nagrody:
a) Pamiątkowy dyplom
b) Piłki do skakania
14. Ponadto każde dziecko z nagrodzonych grup przedszkolnych otrzyma:
a) Miecz na bańki mydlane
b) Układankę edukacyjną
14. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
15. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2018, poz. 200). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
16. Organizator może przyznać zwycięzcom Plebiscytu dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane w formie pisemnej do Organizatora na adres: Gazeta Lubuska, al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra, z dopiskiem „Plebiscyt Przedszkole Na Medal – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych w związku z przeprowadzeniem Plebiscytu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu przez Organizatora. Dalszą podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych, a także na dochodzeniu praw i obrony przed roszczeniami.
3. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: pracownicy i współpracownicy Organizatora, podmioty przetwarzające w imieniu Organizatora.
4. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
5. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia. Od dnia 25 maja 2018 roku dodatkowo prawo do przeniesienia danych oraz ograniczenia przetwarzania.
6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora lub podmiotów trzecich właściciel danych ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Organizator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych. Od 25 maja 2018 roku właściciel danych posiada prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu. Jeżeli taki sprzeciw jest uzasadniony, Organizator nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże zasadne powody takiego przetwarzania, mające pierwszeństwo przed interesami właściciela danych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora, właściciel danych ma prawo od 25 maja 2018 roku w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
7. Od dnia 25 maja 2018 roku właściciel danych ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora oraz na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatorowi adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może w każdym czasie cofnąć zgodę i zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu lub stop + adres e-mail. Numer ten lub adres e-mail w ciągu 72 godzin zostanie usunięty odpowiednio z listy numerów lub listy adresów e-mail, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody dokonanych przed jej cofnięciem.
9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń właściciela danych związanych z udziałem w Plebiscycie.
10. Od dnia 25 maja 2018 roku Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych osobowych, z którym będzie można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Wideo