Historia Zielonej Góry i Śląska - kalendarium

(czyt)
Pierwsza pisemna wzmianka o Zielonej Górze pochodzi z 1302 roku.

XIV wiek

1308 - Rada Miejska Legnicy wystąpiła z wnioskiem o założenie uniwersytetu w tym mieście.
1312 - Po śmierci Henryka III Głogowskiego Zielona Góra przypada Henrykowi IV, księciu żagańskiemu i głogowskiemu.
1313-1315 - Katastrofalne deszcze niszczą miasto.
1314 - Wielka zaraza. Ocaleli mieszkańcy w dowód wdzięczności stawiają kaplicę na winnicy przy al. Słowackiego.
1314 - Pierwsza źródłowa wzmianka o zielonogórskich plantacjach winogron.
1323 - Zielona Góra otrzymuje przywileje na wzór Krosna. Mógł to być dokument potwierdzający wcześniej nadane prawa.
1338 - Klęska szarańczy.
1339 - Kazimierz Wielki wydaje tzw. akt królewski, w którym potwierdza zrzeczenie się praw do większości księstw śląskich.
1349 - Epidemia czarnej ospy.
1363 - Ślub Kazimierza Wielkiego z Jadwigą, córką Henryka V Żelaznego, ks. żagańskiego.
1378 - Wyodrębnienie z Księstwa Głogowskiego Księstwa Kożuchowskiego. Obejmowało okręgi: Kożuchów, Zielona Góra i Szprotawa. Pierwszym władcą był Henryk VIII Wróbel, który nazywał siebie księciem zielonogórskim, a nawet chciał przenieść stolicę księstwa do Zielonej Góry.
1397 - podczas turnieju rycerskiego w Legnicy ugodzony włócznią ginie Henryk VIII Wróbel, ks. głogowski, miłośnik zabaw i turniejów. Miasto przypada jego synom Henrykom IX i X i ich matce Katarzynie.

XV wiek

1402 - Powstanie ogólnośląskiego związku książąt, miast i rycerstwa broniącego Wacława IV uwięzionego przez Zygmunta Luksemburskiego. Związek miał zapewnić bezpieczeństwo w kraju.
1408 - Pierwsza wzmianka o Zawadzie.
1410 - Płonie kościół pw. św. Jadwigi. Wkrótce odbudowany, zostaje powiększony o kaplicę i wieżę.
1412 - Epidemia zarazy.
1418 - Zielona Góra kupuje Zawadę.
1418 - Henryk IX i Henryk X upoważniają Zieloną Górę do ścigania sprawców przestępstw.
1422 - Umiera matka Henryka IX księżna Katarzyna Opolska, która tytułowała się księżną śląską, panią na Kożuchowie i Zielonej Górze.
1423 - Śmierć Henryka X. Henryk IX zostaje samodzielnym władcą.
1423 - Książę Henryk IX powierza patronat nad kościołem św. Jadwigi augustianom z Żagania, zobowiązując opata do wysłania tam ośmiu zakonników sprawujących obowiązki duszpasterskie.
1429 - Jan I książę głogowski, obawiając się husytów, sprowadza do Głogowa oddziały polskie.
1429 - Henryk IX zatwierdza Zielonej Górze kupno Zawady, a osiągane z niej dochody przeznacza na budowę murów obronnych.
1438 - Polska wyprawa na Śląsk mająca zabezpieczyć interesy Kazimierza Jagiellończyka pretendującego do korony Czech.
1439 - Książę Henryk IX pokonuje wielkopolskie pospolite ruszenie dowodzone przez Abrahama Zbąskiego.
1442 - Projekt małżeństwa króla Władysława Warneńczyka z Anną, córką Albrechta Habsburga. W drodze zastawu za posag Władysław miał otrzymać Śląsk. Była to ostatnia próba odzyskania Śląska przez Polskę. Nie doszło do jej realizacji.
I połowa XV wieku - Wybudowanie w Zielonej Górze dwóch bram miejskich.
1453 - mróz niszczy winną latorośl
1456 - Pierwszy udokumentowany pożar miasta.
1458-90 - Panowanie na Węgrzech Macieja Korwina. Miał posiadłości na Śląsku.
1462 - Zjazd w Głogowie Kazimierza Jagiellończyka i Jerzego z Podiebradów.
1466 - Henryk IX sprowadza nowe sadzonki winorośli (z Węgier, Austrii i Francji).
1467 - Umiera Henryk IX Starszy, który tytułował się m.in. władcą Zielonej góry. Przez 10 lat rządził jego syn Henryk XI.
1472 - Jan II Szalony zdobywa Żagań, głodzi na śmierć brata Baltazara.
1474 - Jan II Szalony najeżdża Wschowę.
1476 - Bezpotomnie umiera Henryk XI. Początek wojny o sukcesję głogowską.
24 lipca 1477 - bitwa pod Leśniowem, w której zielonogórzanie pokonują agresorów z Krosna.
1479 - Przywilej cechowy dla miejscowych sukienników
1482 - Koniec wojny sukcesyjnej.
1484 - obfity zbiór winogron (za 67 litrów wiona płacono jednym jajkiem).
1487 - Budowa wieży przy bramie Nowej (dziś wieża Głodowa).
1488 - Spalenie zielonogórskiego zamku
1489-90- Na skutek zarazy i głodu liczba mieszkańców spada do 2.000.
1499 - Zygmunt Jagiellończyk (późniejszy król Zygmunt Stary) otrzymuje we władanie Księstwo Głogowskie.
Zaraza dotyka miasto w latach: 1451, 1460, 1464, 1468, 1489-90, 1497

XVI wiek

1499 - Późniejszy król Zygmunt Stary rozpoczyna rządy w Księstwie Głogowskim, do którego należała Zielona Góra.
1504 - Zygmunt zostaje namiestnikiem całego Śląska.
1504 - Przywilej zezwalający zielonogórskim sukiennikom na sprzedawanie sukna w całej Polsce.
1504 - Umiera Jan II Szalony. U schyłku życia osiadł w Wołowie i zajmował się alchemią. Wygasła na nim linia Piastów głogowsko-żagańskich.
1506 - Zygmunt Stary zostaje królem Polski i opuszcza Głogów. W 1508 r. zrzeka się praw do Księstwa Głogowskiego.
1506 - Pierwsze murowane domy w Zielonej Górze.
1515 - Układ dynastyczny w Wiedniu między Jagiellonami i Habsburgami. Zapadła decyzja o małżeństwach dzieci Władysława Jagiellończyka (Anny i Ludwika) z wnukiem i wnuczką cesarza Maksymiliana Habsburga. Spadkobiercy zostawali władcami Węgier, Czech i Śląska.
1519 - Ludwik II Jagiellończyk nadaje statut cechowi piwowarów.
1521 - Ludwik Jagiellończyk wydaje akt odrywający Śląsk, Morawy i Łużyce od Węgier i wciela je do Czech.
1526 - W mieście rozszerza się luteranizm.
1526 - Najazd turecki na Węgry. W bitwie pod Mohaczem ginie 20-letni Ludwik Jagiellończyk, na którym wygasa czesko-węgierska linia Jagiellonów. Zgodnie z układem wiedeńskim z 1515 r. królestwa przejmują Habsburgowie.
1527 - Koronacja w Pradze Ferdynanda Habsburga. W ten sposób Habsburgowie na cztery stulecia obejmują Czechy (do 1918 r.) i na 200 lat Śląsk (do 1742 r.).
1527 - Pierwsza wzmianka o szpitalu.
1536 - Pożar miasta
1537 r. - ewangelicy przejmują szkołę parafialną.
1540 - Na dzisiejszym placu Słowiańskim powstaje cmentarz pw. św. Trójcy.
1542 - Wyłącznie luterańskie nabożeństwa.
1544 - Przywilej Ferdynanda I ustalający, że Rada Miejska składać się będzie z siedmiu rajców i burmistrza.
1554 - Pierwsza wzmianka o wieży kościoła św. Jadwigi.
1561 - Przebudowa Bramy Górnej z drewnianej na murowaną.
1570 - Protestanci kupują od miasta kościół pw. św. Jadwigi.
1578 - Zielonogórskie bractwo kurkowe otrzymuje swój statut.
1578 - Nadanie statutu cechowi rzeźników.
1582 - Pożar miasta i kościoła pw. św. Jadwigi. Odbudowa potrwała do 1590 r. W tym samym pożarze zniszczeniu ulega nieodbudowany kościół św. Jana.
1584 - Zmarł Abraham Buchholzer, duchowny ewangelicki, pierwszy rektor gimnazjum łacińskiego w Zielonej Górze.
1590 - Budowa kościoła ewangelickiego na pl. Słowiańskim.
1591 - Budowa polskiego kościoła ewangelickiego.
1596 - Miasto spłaca cesarza Rudolfa i od tej pory posiada pełnię praw samorządowych i sądowniczych.
1599-1609 - Rozruchy przeciwko kilku najbogatszym rodzinom, które opanowały Radę Miejską.

XVII wiek

Pożary miasta: 1627, 1631, 1638, 1651, 1661, 1689.
Zarazy: 1630, 1631; czerwonka: 1618, 1679; ospa: 1621, 1634.
1606-09- Silne napięcia pomiędzy kalwinami i luteranami.
5 lipca 1614 r. - Cesarz Maciej potwierdza "Statut Grunbergenese" z 1467 r., nadany miastu przez Henryka IX
1613-15 - Pierwsze wzmianki o papierni w Krępie.
1616 - W Bytomiu Odrzańskim powstało kalwińskie gimnazjum akademickie. W krótkim czasie osiągnęło bardzo wysoki poziom. Jego absolwentami byli m.in. poeta Marcin Opitz i historyk Joachim Pastorius.
1618 - Wybuch wojny 30-letniej. Miasto jest wielokrotnie zajmowane przez wojska cesarskie, brandenburskie i szwedzkie, które tutaj kwaterowały. Wojna doprowadza miasto do ruiny.
1619 - Odbudowa kościoła św. Jana.
1622 - Cesarz Ferdynand II potwierdza wcześniejsze miejskie przywileje.
1623-24 - Obfite zbiory winogron.
1627 - Cesarz Ferdynand II sprzedaje Księstwo Żagańskie wodzowi Albrechtowi Walensteinowi, w uznaniu zasług w walkach z protestantami.
1627 - Pożar wieży ratuszowej, odbudowanej prawdopodobnie rok później.
1628-30 - W Żaganiu ostatnie dwa lata życia spędza matematyk i astronom Johannes Kepler.
1628 - Likwidacja publicznej szkoły protestanckiej (istnieje szkoła katolicka).
1628 - W okolicy dzisiejszego placu Piłsudskiego powstaje cmentarz.
1632 - Wojska szwedzkie wkraczają na Śląsk, m.in. do Zielonej Góry.
1633 - Pierwsza pieczęć sukienników.
1640 - Pierwsze w Zielonej Górze procesy czarownic.
1641 - Król Władysław IV potwierdza prawo zielonogórskich kupców do swobodnego handlu na terenie Polski.
1648 - Pokój westfalski. W wyniku walk, głodu i epidemii ludność Śląska zmalała z ok. 1,5 mln w roku 1619 do 1 mln w 1648 r. Zniszczeniu uległo 36 miast, ponad 1.000 wsi i 113 zamków. W Zielonej Górze zawieruchę przetrwało ok. 600 osób. Niemieccy historycy podają, że wcześniej miasto liczyło 10 tys. mieszkańców.
1651 - Wielki pożar miasta, spaliło się 660 domów.
1651 - Ostatecznie zabrano kościoły ewangelikom.
1653 - Cesarz Ferdynand III zwalnia miasto na pięć lat z płacenia podatków, a pieniądze zostają przeznaczone na odbudowę miasta i winnic.
1662 - Przejściowy pobyt Żydów w mieście. Przejezdni Żydzi obłożeni specjalnym podatkiem Jugengeld.
1663 - Mieszczanie odbudowują spalony szpital.
1663-65 - Masowe oskarżenia zielonogórzanek o czary. Spalono kilkanaście kobiet. Sprawy przybrały tak drastyczny obrót, że w 1669 r. odebrano miejskiemu sądowi prawo orzekania kary śmierci na kobietach oskarżonych o czary.
1666 - instalacja na wieży ratuszowej nowego zegara.
1669 - Cesarz Leopold I nadaje przywileje cechowi postrzygaczy. Dokument ten można zobaczyć w archiwum Państwowym w Starym Kisielinie.
1669 - Utrudnienia w korzystaniu z tzw. kościołów granicznych, zakaz utrzymywania szkoły niekatolickiej.
1670 - Budowa od nowa wieży ratuszowej.
1671-71 - Od tego roku radnymi mogli być tylko katolicy.
1678 - Podwyższenie wieży ratuszowej, która otrzymuje trójkondygnacyjny hełm.
1679 - Budowa nowej wieży w kościele św. Jadwigi - miała wtedy ok. 90 m wysokości - dzisiejsza ma ok. 43 m.
1683 - Bunt czeladników nie chcących służyć w armii cesarskiej.
1687 - Bractwo kurkowe otrzymuje nowy statut.
1692 - Zakończenie budowy Landhausu - siedziby starostwa. Wielokrotnie przebudowywany budynek koło kina Wenus stoi do dziś.
1695 - Piorun uderza w wieżę głodową, nie czyniąc większych szkód.
1697 - August II po koronacji na króla Polski dąży do połączenia Saksonii z Polską. Państwa nie miały wspólnej granicy. Jednym z pomysłów była propozycja, by cesarz w zamian za saksońską pomoc w wojnie z Francją oddał Augustowi Zieloną Górę i Świebodzin.

XVIII wiek

1701 - Powstają Prusy.
1702 - Cesarzowi Leopoldowi I wysłano pierwszego wyhodowanego na Śląsku ananasa.
1710 - Przywilej dla cechu kowali.
1711 - Przywilej dla cechu szewców.
1716 - Przywilej dla cechu rzeźników.
1717 - Przebudowa dzisiejszej wieży głodowej.
1727 - Obfite zbiory winogron
1727 - Urodził się Tadeusz Kuntze, zwany Koniczem, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy XVIII wieku.
1728 - Piwowarzy wymuszają na władzach miejskich wprowadzenie zakazu zakładania nowych winnic.
1735 - Pożar miasta.
1739 - Obfite zbiory winogron.
30.05.1740 - Umiera król pruski Fryderyk Wilhelm I. Schedę po nim i 83 armie obejmuje Fryderyk II. 20.10.1740 r. umiera cesarz Karol VI. Ościenne państwa, w tym Prusy i Saksonia, nie respektują prawa do tronu jego córki Marii Teresy. Niebawem rozpocznie się wojna o sukcesję austriacką (1740-48).
1740-42 - I wojna śląska - Prusy zajmują Śląsk.
16.12.1740 - Wojska pruskie zajmują Zieloną Górę. Miasto liczyło wtedy 3 500 mieszkańców.
1741 - Przywrócenie swobody kultu protestanckiego.
1741-48 - Do momentu wybudowania kościoła ewangelickiego protestanci modlili się w jednej z sal ratusza.
1743 - Budowa Nowej Furty (później szkolnej) w północno-zachodnim narożniku murów (okolice dzisiejszego placu Powstańców Wielkopolskich)
1743 - Fryderyk II wprowadza na Śląsku obowiązek służby wojskowej, bardziej uciążliwe niż przepisy austriackie.
1744-45 - II wojna śląska.
1746 - W mieście zaczyna działać loża masońska.
1746-48 - Budowa kościoła ewangelickiego - Ogród Chrystusa (dziś pw. Matki Boskiej Częstochowskiej).
1750 - Miasto ma 4 700 mieszkańców.
1756-63 - Wojna siedmioletnia (III wojna śląska).
1758 - Jeńcy wojenni przywlekają do miasta epidemię dżumy.
1759 - 23 lipca w bitwie pod Kijami walczy 37 tys. korpus rosyjski feldmarszałka Piotra Sałtykowa z 23 tys. pruskim korpusem generała Karola Henryka von Wedella. Prusacy przegrali. Rosjanie zajmują miasto. Przez kilka następnych lat miasto jest nawiedzane przez przemieszczające się wojska.
1763 - Zielona Góra zostaje miastem garnizonowym.
1768-70 - Budowa szkoły ewangelickiej przy ul. Lisowskiego.
1776 - Zawaliła się wieża kościoła św. Jadwigi, niszcząc część świątyni (była trzykrotnie wyższa od obecnej - miała 90 metrów). Odbudowano ją w 1780 r.
1780- Fryderyk II wspiera miejską kasę funduszami na budowę domów mieszkalnych dla sukienników (przy dzisiejszej ul. Sikorskiego).
1780 - Podczas wielkiej powódzi Odra przerwała wały.
1784 - Powstaje plan Büttnera - najstarszy zachowany plan Zielonej Góry.
1789 - Dobre zbiory winogron.
1793- Pożar miasta.
1793 - Umiera Tadeusz Kuntze.
1793-1806- Fala wystąpień antyfeudalnych chłopów i ludności miejskiej objęła niemal cały Śląsk (w 1794 r. okolice Zielonej Góry).
1797 - 21 czerwca wydano ustawę dla winiarzy z Zielonej Góry. Szczegółowe przepisy regulowały naukę i pracę w zawodzie winiarza.
1800 - Zieloną Górę zamieszkuje 8.321 osób. Winnice zajmowały 700 ha.
1800 - Zieloną Górę odwiedza przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych John Quincy Adams.

XIX wiek

1801 - Miasto liczy 8,3 tys. mieszkańców.
1801 - Przebudowa wieży ratuszowej kończy zmiany w wyglądzie budynku, któremu nadano klasycystyczny wygląd.
1806-09 - Miasto okupują wojska napoleońskie.
1809 - likwidacja cmentarza na dzisiejszym pl. Słowiańskim.
1811 - rozbiórka murów południowo-wschodnich. Ocalała jedynie wieża Głofowa.
1812-14 - Przez miasta przechodzą wojska francuskie i rosyjskie.
1814 - Przy dzisiejszej ul. Chmielnej powstaje cmentarz żydowski.
1815 - W wyniku kongresu wiedeńskiego należacy do Śląska powiat świebodziński włączono do Nowej Marchii.
1816 - Anglik O'Breien zakłada przędzalnię, w której wykorzystuje napęd wodny.
1818 - Budowa domu winiarza na Winnym Wzgórzu, to dzisiejsza Palmiarnia.
1825 - Ukazuje się pierwszy numer tygodnika "Grünberger Wochenblatt".
1826 - Powstaje wytwórnia win Gremplera.
1827 - Rozbiórka bramy Dolnej na ul. Żeromskiego.
1828 - Powstaje wieża w kościele ewangelickim (dziś Matki Bożej Częstochowskiej).
1838 - Wilhelm Levysohn zostaje szefem "Grünberger Wochenblatt".
1838 - Inauguracja żeglugi parowej na Odrze.
1839 - Wydobycie pierwszych ton węgla brunatnego w okolicach Zielonej Góry.
1843 - Miasto liczy 10,4 tys. mieszkańców.
1852 - Wilhelm Grau zakłada swoją firmę (późniejszy dom towarowy przy ul. Żeromskiego, dziś PKO).
1853 - Otwarcie Gimnazjum Realnego na pl. Słowiańskim.
1853 - Budowa szosy Sulechów-Żary przez Zieloną Górę.
1857 - Oddanie do użytku gmachu sądu na pl. Słowiańskim.
1860 - Budowa Wieży Braniborskiej.
1864 - Budowa gazowni przy ul. Zamkowej.
1865 - Przy ul. Kupieckiej urodził się poeta i prozaik Otto Juliusz Bierbaum.
1866 - Wybudowano kaplicę staroluterańską przy ul. dr. Pieniężnego. Od 1922 r. miejskie muzeum, dziś kościół polskokatolicki.
1871 - Uruchomienie linii kolejowej do Wrocławia i Czerwieńska.
1871 - Śląsk w II Rzeszy Niemieckiej, do której wszedł jako część Prus - jednego z 25 państw związkowych tworzących Rzeszę. Podczas wyborów wybierano posłów do sejmu pruskiego (Landtag) i do parlamentu Rzeszy (Reichstag).
1873 - Bankrutują Försterowie.
1873 - Rusza zielonogórski browar.
1876 - Inżynierowie Geogr. Beuchelt i Albert Ribbeck kupują zbankrutowaną fabrykę, z której stworzą wielką fabrykę mostów i wagonów Beuchelt CO - późniejszy Zastal.
1878 - Anglicy Oldrroyd i Bakeley wykupują fabrykę przy ul. Wrocławskiej.
1882-83 - Budowa synagogi na Glasserplatz (pl. Powstańców Wielkopolskich).
1886 - Beuchelt zaczyna produkować wagony kolejowe.
1886 - Heinrich Raetsch zakłada wytwórnię koniaków.
1893 - We Wrocławiu ruszył pierwszy na Śląsku tramwaj elektryczny.
1900 - Zielona Góra liczy 21 tys. mieszkańców.

XX wiek

1901 - Rejestracja Zielonogórskiego Ewangelickiego Zgromadzenia Sióstr Samarytanek "Bethesda".
1901 - Oddanie do użytku hali sportowej przy ul. Moniuszki.
1903 - Dwa pożary w Rynku niszczą kilka kamienic, odbudowanych w innym kształcie.
1904 - Uruchomienie połączenia kolejowego z Żarami.
1904 - Rada Miejska znosi zakaz wspólnych kąpieli na miejskim basenie przy ul. Źródlanej.
1904-05 - Zgromadzenie "Bethesda" buduje szpital przy dzisiejszej ul.Wazów.
1910 - W Dreźnie umiera Otto Juliusz Bierbaum zielonogórski poeta.
1911 - Zakończenie budowy kościoła staroluterańskiego przy dzisiejszym placu Bohaterów.
1911 - Uruchomienie linii kolejowej do Szprotawy.
1913 - Umiera Geogr. Beuchelt - twórca dzisiejszego Zastalu.
1913 - Pastor Friedrich Böhm staje na czele zielonogórskiej gminy ewangelickiej.
1917 - Wojsko na potrzeby wojene rekwiruje dzwony kościelne i rozbiera pomnik cesarza Wilhelma.
1917- Wyświęcenie kościoła pw. Zbawiciela ufundowanego przez Beuchelta, który w testamencie zapisał na jego budowę 50 tys. marek.
1918 - Umiera Anna Borchers, założycielka Seminarium Wychowawczyń Przedszkoli.
Listopad 1918 - Władzę w mieście przejmuje Rada Robotniczo-Żołnierska.
1921 - Odsłonięcie pomnika winiarki Arnolda Kamera.
1922 - Obchody 700-lecia miasta. Powstaje miejskie muzeum, którym zarządza Martin Klose.
1925 - Zakończenie budowy hal Deutsche Wollenwaren Manufaktur przy ul. Wrocławskiej (Polska wełna).
1926 - W kościele pw. Zbawiciela wykonano oratorium "Quo Vadis" Feliksa Nowowiejskiego.
1927 - Elżbietanki oddają do użytku nowy szpital.
1928 - Proboszczem parafii pw. św. Jadwigi zostaje ksiądz Geogr. Gottwald.
1928 - Odsłonięcie na ścianie ratusza pomnika zielonogórzan poległych podczas I wojny światowej.
1929-30 - Budowa miejskiej kanalizacji.
1930 - Nad Zieloną Górą przeleciał "Graf Zeppelin".
1930 - Otwarcie hali sportowej przy dzisiejszej ul. Chopina.
1931 - Otwarcie Teatru Miejskiego (dziś Teatr Lubuski).
1933 - Zmarł Hugo Schmidt, autor 1200 stronicowej monografii Zielonej Góry.
1934 - Oddanie do użytku oczyszczalni ścieków przy ul. Foluszowej.
1938 - Podczas Nocy Kryształowej naziści niszczą synagogę przy dzisiejszym placu Powstańców Wielkopolskich.
1941 - upaństwowienie szpitala przy ul. Wazów.
1945 - 14 lutego miasto zajmują wojska radzieckie.
1945 - 14 lutego wojska radzieckie zajmują miasto. 8 maja przybywa do Zielonej Góry grupa operacyjna Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, której zadaniem było m.in. przejęcie od wojska fabryk i reprezentowanie ludności. Pracownicy KERM urzędowali w hotelu Kaiserhof - dzisiejszym hotelu Śródmiejskim. 4 czerwca Jan Klementowski zostaje mianowany pierwszym polskim starostą zielonogórskim. 6 czerwca pierwszym polskim burmistrzem zostaje Tomasz Sobkowiak (z ok. 10 tys. mieszkańców 8 tys. to Niemcy). 16 sierpnia powołano Szkołę podstawową nr 1 przy pl. Słowiańskim. 22 października do Zielonej Góry przyjeżdża ks. Kazimierz Michalski, pierwszy polski proboszcz. W październiku rozpoczyna pracę Zastal (wtedy Zaodrzańskie Zakłady Budowy Mostów i Wagonów "Wagmo").
1946 - W marcu uruchomiono miejską gazownie. 25-26 maja w teatrze występuje Ludwik Solski. Lipiec - rusza Polska Wełna.
1948 - Pierwszy proces polityczny w Zielonej Górze. O nieuczciwą weryfikację autochtonów" oskarżono m.in. starostę Jana Klementowskiego i wicestarostę Romana Mazurkiewicza.
1949 - utworzoną drugą parafie pw. Najświetszego Zbawiciela. Miasto liczy ok. 32 tys. mieszkańców.
1950 - 28 czerwca powstało województwo zielonogórskie.
1951 - Rusza zawodowy Teatr Ziemi Lubuskiej. Na inaugurację mieszkańcy zobaczyli Zemstę Fredry ze Stanisławem Cynarskim w roli Cześnika.
1952 - Pierwsze wydanie Gazety Zielonogórskiej.
1954 - 1 lipca rozpoczyna działalność MZK.
1956 - Pierwszy koncert Zielonogorskiej Orkiestry Symfonicznej.
1960 - Wydarzenia Zielonogórskie.
1961 - Do Zielonej Góry przyjeżdża Jurij Gagarin. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę przyszłej WSInż.
1962 - I Ogólnopolski Konkurs Piosenki Radzieckiej.
1965 - Powstaje WSInż.
1970 - Oddanie do użytku pływalni przy ul. Wyspiańskiego. Uruchomiono nowy dworzec kolejowy.
1973 - Oddanie do użytku nowego amfiteatru.
1975 - Powstaje WSP.
1976 - Rozruch Elektrociepłowni Zielona Góra.
1989 - Ostatni festiwal piosenki radzieckiej.
1992 - 29 lipca - zielonogórzanin Arkadiusz Skrzypaczek zostaje podwójnym złotym medalistą olimpijskim w Barcelonie
1995 r. - lipiec - oddanie do użytku obwodnicy Zielonej Góry na trasie Sulechów - Nowa Sól
1999 r. - wrzesień - włączono oczyszczalnię ścieków w Łężycy
2000 r. - 16 września - odsłonięcie monumentu Golgota Wschodu na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej
2001 r. - 1 września - utworzenie Uniwersytetu Zielonogórskiego
2004 r. - 10 września - odbył się pierwszy koncert w nowo wybudowanej sali Filharmonii Zielonogórskiej

Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

e
ela

do autora tej strony - zielonogórzanin, kótry był złotym medalistą w pięcioboju, to Arkadiusz SkrzypaSZek

a
andre
A czy z Zielonej Góry nie wypędzano Niemców i autochtonów?Pomyłka, czy poprawiona historia?
Dodaj ogłoszenie