MAŁA MISS I MISTER KARNAWAŁU 2017 | Regulamin

as
Udostępnij:

Regulamin plebiscytu pod nazwą
„Mała Miss i Mister Karnawału” edycja 2017
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1.Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Mała Miss i Mister Karnawału 2017”.
3.Plebiscyt polega na wyborze w drodze głosowania dziewczynki i chłopca w dwóch kategoriach wiekowych 2-5 i 6-10 lat przebranych w najciekawsze stroje karnawałowe, w każdym z 12 powiatów w woj. lubuskim oraz w miastach Zielona Góra i Gorzów Wlkp. oraz na jednoczesnym wyborze dwójki dzieci - dziewczynki i chłopca spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych w powiatach i miastach oraz w obydwu kategoriach wiekowych.
4.Plebiscyt organizowany będzie od dnia 29.12.2016 r. do dnia 14.02.2017 r.
5.Organizator powołuje dwu osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą: Agnieszka Stawiarska (dyrektor marketingu) i Aleksandra Sobolewska (regionalny kierownik produktu ES).
6.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8.Regulamin dostępny jest na stronie gazetalubuska.pl.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1.Plebiscyt ma charakter otwarty, uczestniczyć w nim mogą dzieci w wieku od 2 do 10 lat. Prawo do zgłaszania kandydatów do plebiscytu przysługuje wyłącznie prawnym opiekunom dzieci, zamieszkującym obszar województwa lubuskiego.
2.Plebiscyt zostanie przeprowadzony osobno w dwóch kategoriach wiekowych (2-5 lat i 6-10 lat) w następujących miastach i powiatach województwa lubuskiego:
a)Miasto Zielona Góra
b)Miasto Gorzów Wielkopolski
c)Powiat zielonogórski
d)Powiat gorzowski
e)Powiat krośnieński
f)Powiat międzyrzecki
g)Powiat nowosolski
h)Powiat słubicki
i)Powiat strzelecko-drezdenecki
j)Powiat sulęciński
k)Powiat świebodziński
l)Powiat wschowski
m)Powiat żagański
n)Powiat żarski
a także na stronach serwisu internetowego www.gazetalubuska.pl zwanego dalej Serwisem.
3.Warunkiem przeprowadzenia plebiscytu w danym mieście lub powiecie jest zgłoszenie do udziału w plebiscycie co najmniej trzech kandydatów (trzech dziewczynek i trzech chłopców).
4.W plebiscycie kandydatów mogą zgłaszać osoby pełnoletnie, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
5.W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia.
6.W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7.W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 6.
8.Wszelkie prawa o których mowa w niniejszym regulaminie wykonują w imieniu małoletnich ich opiekunowie prawni.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I.Zgłaszanie kandydatur
1.Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 29.12.2016 r. do 14.02.2017 r. do godz. 20.59.
2.Zgłoszenie powinno zawierać:
a.imię i nazwisko dziecka
b.wiek dziecka, miejsce zamieszkania (miejscowość)
c.zdjęcie dziecka zgłaszanego do plebiscytu
d.imię i nazwisko opiekuna prawnego, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego (do wiadomości redakcji)
3.Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie można dokonać drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej w Serwisie. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 23.59 w dniu 01.02.2017 r.
4.Bliźnięta można zgłaszać razem, będą wówczas liczone jako jeden kandydat. Rodzeństwo należy zgłaszać osobno. Każde dziecko może być zgłoszone do udziału w plebiscycie tylko raz.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem,
w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 i 4 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
6.W dniu 03.02.2017 r. na stronie internetowej gazetalubuska.pl zostanie opublikowana pełna lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
II. Głosowanie
1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od dnia 20.01.2017 r. do dnia 14.02.2017 r. do godziny 20.59 na następujących warunkach.:
a.głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Gazety Lubuskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b.głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując odpowiedni prefiks w przypadku głosowania na dziewczynki oraz w przypadku głosowania na chłopców;
c.w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d.koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e.jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g.w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h.w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i.obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j.dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2. O zwycięstwie w Plebiscycie w każdym z odrębnych głosowań prowadzonych w każdym z powiatów wymienionych w art. 2 pkt. 2 Regulaminu decyduje największa liczba głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
3. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób będzie miało taką samą liczbę głosów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie dziecko, wskazana przez komisję plebiscytową plebiscytu.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 14.02.2017 na stronie internetowej w serwisie gazetalubuska.pl.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Zwycięzcy Plebiscytu (razem 56 laureatów) w kategorii dziewczynka i chłopczyk w kategorii wiekowej 2-5 i 6-10 lat w każdym z miast i powiatów wymienionych w art. 2 pkt. 2 otrzymają następujące nagrody:
a) pamiątkową koronę i dyplom
b) bon zakupowy o wartości 100 zł (dla zwycięzców w kategorii 2 do 5 lat)
c) bon zakupowy o wartości 70,00 zł (dla wszystkich zwycięzców)
3. Dodatkowo dziewczynka i chłopiec z każdej kategorii wiekowej, razem czterech zwycięzców, których zdjęcia otrzymają najwięcej głosów biorąc pod uwagę wszystkie głosowania prowadzone odrębnie we wszystkich miastach i powiatach wymienionych w art. 2 pkt. 2, otrzymają dodatkowe nagrody:
a) dwuosobowe zaproszenie na jednodniową wycieczkę do Tropical Islands w Krausnick (Niemcy). Termin realizacji nagrody to 01.03-30.06.2017 rok.
4. Wszystkie dzieci uczestniczące w plebiscycie, zostaną zaproszone na zabawę karnawałową, która odbędzie się w terminie 17-25.02.2017 roku. Podczas zabawy zostaną wręczone nagrody.
5. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
6. Nagrody rzeczowe mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie redakcji „Gazety Lubuskiej” mieszącej się pod adresem al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra, lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród Nagroda zostanie zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
7. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r., poz.361). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Organizator może przyznać laureatom i/lub uczestnikom Plebiscytu dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Redakcja „Gazety Lubuskiej al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem „Mała Miss i Mister Karnawału 2017”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3.Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4.Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5.Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki (między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Więcej informacji na stronie głównej Gazeta Lubuska