Zapowiedzi ważne dla biznesu - 18 maja

źródło Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
fot. sxc.hu
fot. sxc.hu
Udostępnij:
Już ponad 200 mln zł z funduszy unijnych otrzymały lubuskie przedsiębiorstwa na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. W środę kolejna firma podpisze umowę o dofinansowanie.

 

MILIONY NA INNOWACJE

W środę, o godz. 9.00 w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze podpisana zostanie umowa z Zakładami Produkcji Opakowań KARTON-PAK S.A. w Nowej Soli o dofinansowanie wdrożenia innowacji produktowej na rynku opakowań kartonowych. Tym samym wartość unijnej pomocy dla lubuskich przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przekroczy 200 milionów złotych.

Od początku uruchomienia działań w ramach PO IG, czyli od maja 2008 r. przeprowadzono 17 konkursów w ramach których złożono do Regionalnej Instytucji Finansującej ponad 213 wniosków. Do końca maja 2010 r. planuje się podpisać 79 umów o dofinansowanie na kwotę wsparcia ponad 214 mln zł.

Instytucją wdrażającą z poziomu krajowego jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast z poziomu regionalnego Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Pełni ona rolę Regionalnej Instytucji Finansującej RIF dla województwa lubuskiego na poniższe działania:

- 1.4 „Wsparcie projektów celowych” oraz 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”:

Etap I (Działanie 1.4) polega na wsparciu projektów badawczych i rozwojowych oraz projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne prowadzone przez przedsiębiorców do momentu stworzenia prototypu.

Etap II (Działanie 4.1) związany jest z przygotowaniem i wdrożeniem wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu.

- 4.2 „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”:

Działanie ma na celu wzmocnienie przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R, przyczyniając się do zwiększenia wykorzystania wzornictwa przemysłowego i użytkowego przez przedsiębiorców.

- 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”:

Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

- 6.1 „Paszport do eksportu”:

Działanie pozwoli przedsiębiorstwom na zwiększenie poziomu eksportu, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

- 8.1 „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”:

Dofinansowaniem objęte zostaną projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług.

- 8.2 „Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”:

Celem działania jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej. Szczególnie istotne jest stymulowanie tej formy współpracy z partnerami biznesowymi wśród mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którym stwarza szansę udziału w rynkach o zasięgu ponadregionalnym.

Konkursy uruchamiane są zgodnie z harmonogramem, który znajduje się na stronie PARP pod adresem: http://www.parp.gov.pl/index/more/13349. W drugim półroczu 2010 r. zostaną ogłoszone konkursy dotyczące e-biznesu, gdzie zmienią się dotychczasowe zasady przyznawania wsparcia. Zostaną dołożone nowe, punktowane kryteria fakultatywne tak, aby data złożenia poprawnego wniosku nie miała wpływu na kolejność przyznawania wsparcia.

 

 

JUBILEUSZ WSPÓŁPRACY BRANDENBURGIĄ

W środę, 19 maja, o godz. 18.00 w Palmiarni Zielonogórskiej rozpoczną się obchody jubileuszu 10-lecia podpisania „Wspólnego oświadczenia o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Krajem Związkowym Brandenburgia”. W uroczystości wezmą udział Matthias Platzeck – Premier Brandenburgii i Marcin Jabłoński – Marszałek Województwa Lubuskiego oraz liczni goście z obu regionów.

W programie przewidziano specjalną prezentację podsumowującą współpracę województwa lubuskiego z Brandenburgią, którą omówi Maciej Nowicki – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego. Ponadto wręczone zostaną „Odznaki honorowe za zasługi dla województwa lubuskiego”. Uroczystość zakończy koncert zespołu jazzowego w wykonaniu Big Bandu Zielonogórskiego. W spotkaniu udział weźmie również wicemarszałek Elżbieta Polak.

O godz. 17.45 w sali konferencyjnej na piętrze palmiarni rozpocznie się konferencja prasowa, w której udział wezmą Matthias Platzeck – Premier Kraju Związkowego Brandenburgia, Marcin Jabłońskii – Marszałek Województwa Lubuskiego, Thomas Braune – Rzecznik Rządu Brandenburgii.

 

 

 

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE

 

Na polecenie Marszałka Województwa Lubuskiego odbędzie się narada służb urzędu marszałkowskiego w związku z ewentualnym zagrożeniem powodziowym w naszym regionie. W środę, o godz. 11.00 spotkają się przedstawiciele Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi oraz Stanisław Tomczyszyn – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego. Narada będzie dotyczyła realizacji zadań, które w tej dziedzinie należą do służb marszałka.

 

 

 

ZAGRANICZNE FORMY HASŁA

 

Warto poznać nowe hasło województwa lubuskiego opracowane w kilku wersjach językowych. Badania związane z wizerunkiem województwa wykazały, że największym atutem naszego w chwili obecnej jest to, że ciągle nie jest miejscem odkrytym. Lubuskie to wizerunkowo „biała karta” – jego konkretny obraz dopiero trzeba namalować w umysłach zarówno jego mieszkańców jak i sąsiadów w Polsce i za granicą.

Celem budowy strategii marki województwa lubuskiego jest przede wszystkim zbudowanie silnej i rozpoznawalnej Marki Lubuskie, stworzenie systemu pozytywnych skojarzeń z województwem lubuskim jako marką, a także rozbudzenie silnej iden­tyfikacji mieszkańców z tym regionem i przyciągnięcie uwagi inwestorów oraz tury­stów z Polski i zagranicy. Hasło, które w polskiej wersji językowej brzmi „Lubuskie warte zachodu”, w innych wersjach opiera się na jego podstawowym znaczeniu – „Lubuskie warte zainteresowania”.

 

 

 

ZMIENIASZ ZAWÓD?

 

Drzonkowska szkoła ratowników WOPR, Tradycyjne wypieki, Akademia dobrych praktyk w Ekonomiku oraz Dobry pomysł - własna firma to niektóre z nazw projektów wybranych do dofinansowania w konkursach ogłoszonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uchwała zarządu województwa o przyjęciu projektów do realizacji z dnia 18 maja 2010 r. jest podstawą do podpisania umów z beneficjentami.

Więcej na www.lubuskie.pl

 

 

 

MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 

W środę w Centrum Edukacji Euroregionalnej w Gorzowie Wlkp. wicemarszałek Elżbieta Polak spotka się z przedstawicielami Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Lubuskiej Organizacji Pracodawców. Rozmowy dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków w ramach działania 2.3 „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013”.

Działanie 2.3 przyczynia się do wzrostu konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw dzięki nabywaniu umiejętności dostosowania się do zmieniających się warunków na rynku. Firmy otrzymują dostęp do zróżnicowanych usług doradczych, a w szczególności związanych z poprawą jakości, wdrażaniem systemów zarządzania, planowaniem strategicznym i operacyjnym i analizami ekonomicznymi. Realizowane projekty powinny zapewnić wzrost jakości świadczonych usług i wytwarzanych produktów, unowocześnienie systemów zarządzania, a także wpływ na działania inwestycyjne w przedsiębiorstwie.

 

 

 

NOWA SPALARNIA W GORZOWSKIM SZPITALU

 

W środę, o godz.12.00 wicemarszałek Elżbieta Polak weźmie udział w uroczystym otwarciu zmodernizowanej Spalarni Odpadów w Zespole Szpitalnym przy ul. Jana Dekerta 1 w Gorzowie Wlkp. Modernizacja spalarni do termicznego unieszkodliwiania odpadów została w 85% dofinansowana z LRPO w ramach działania 3.1 „Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego”.

Prace polegały na poprawie instalacji tak, aby ilość powstających zanieczyszczeń wtórnych była jak najmniejsza, a wsad do spalania całkowicie unieszkodliwiony. Jedną z zalet jest zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych oraz bezściekowy system oczyszczenia spalin, który nie będzie uciążliwy dla przyszłego inwestora i eksploatatora. Zakres modernizacji spalarni obejmował modernizację ciągu technologicznego do termicznego unieszkodliwiania odpadów, modernizację pomieszczeń do mycia i odkażania pojemników oraz remont magazynu na odpady stałe. Całkowita wartość projektu to 6 mln zł.

 

 

 

PIELĘGNIARKI W TEATRZE

W środę, o godz. 17.30 w Teatrze Lubuskim im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak weźmie udział w uroczystości z okazji Dnia Pracownika Ochrony Zdrowia oraz Dnia Pielęgniarki i Położnej. Organizatorem spotkania jest Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze.

Wicemarszałek Polak złoży pracownikom służby zdrowia życzenia w imieniu Zarządu Województwa Lubuskiego. W programie uroczystości znalazł się m.in. spektakl teatralny "Kwartet" w reżyserii Roberta Czechowskiego oraz wręczenie odznaczeń i medali.


 

 

LUBUSZANIE A KOMPUTERY

„Społeczeństwo informacyjne w Polsce” – to tytuł nowej publikacji Głównego Urzędu Statystycznego. Prezentuje ona wyniki badań statystycznych z lat 2004-2008 dotyczące niektórych elementów społeczeństwa informacyjnego. Znajdują się tam również informacje o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych m.in. w województwie lubuskim.

Z danych wynika, że w styczniu 2009 r. co trzeci pracujący przynajmniej raz w tygodniu wykorzystywał w pracy komputer z dostępem do Internetu. Blisko 39 % przedsiębiorstw deklarowało wykorzystywanie podpisu elektronicznego, a około 3 % firm prowadziło sprzedaż przez Internet. Jeśli chodzi o zakupy dokonane przez sieci komputerowe, takich transakcji dokonało 10 % przedsiębiorstw. W 2008 r. w województwie lubuskim 45,5 % przedsiębiorstw posiadało własną stronę internetową, w Polsce było to 57,4 %. Jeśli chodzi o wykorzystanie Internetu w kontaktach z administracją publiczną, to w 2008 r. 41,3% Lubuszan poszukiwało informacji, a 46,3 % pobrało formularze.

Szczegółowe dane do pobrania ze strony www.lubuskie.pl. Publikacja jest dostępna na stronie internetowej GUS pod adresem: http:/www.stat.gov.pl/gus/5840_4293_PLK_HTML.htm.

 

 

 

WDZIĘCZNOŚĆ ZA ZAKUPY

 

Starosta Powiatu Nowosolskiego Małgorzata Lachowicz-Murawska podziękowała marszałkowi Marcinowi Jabłońskiemu za wparcie projektu związanego z doposażeniem i modernizacją bazy ratownictwa wodno-ekologicznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli. W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został zakupiony ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.

- Pragnę wyrazić wdzięczność za życzliwość i czynne włączenie się w pozyskanie środków na ten wspólny dla samorządu powiatowego i podmiotów gospodarczych cel – czytamy w liście do marszałka. Starosta Powiatu Nowosolskiego życzyła jednocześnie, aby „wspólne działania czyniły nasze otoczenie a także życie naszych mieszkańców bezpiecznym”. Na doposażenie i modernizację bazy w Nowej Soli przekazano 1 435 176,63 zł.

Z kolei Komitet Organizacyjny XXXVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego podziękował marszałkowi Marcinowi Jabłońskiemu za wsparcie imprezy, która odbyła się w dniach 25-27.03.2010 r. w Grudziądzu. Na potrzeby tego wydarzenia z budżetu województwa została ufundowana część nagród dla laureatów.

 

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

Diesel

Diesel Mega Chief DZ4329

1 416,00 zł424,25 zł-70%
miejsce #2

Michael Kors

Michael Kors Slim Runway MK3282

553,88 zł314,40 zł-43%
miejsce #3

Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Watch 1710383

709,00 zł500,00 zł-29%
miejsce #4

Seiko

Seiko Srpc87K1

1 324,04 zł1 130,46 zł-15%
miejsce #5

Casio

Casio G-Shock GA-110HC-1AER

223,30 zł
miejsce #6

Michael Kors

Michael Kors Bradshaw MK5739

419,92 zł
Materiały promocyjne partnera

Koniec WIBOR-u, początek WIRD-u

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Gazeta Lubuska
Dodaj ogłoszenie