Zapowiedzi ważne dla biznesu - 18 maja

źródło Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
fot. sxc.hu
fot. sxc.hu
Już ponad 200 mln zł z funduszy unijnych otrzymały lubuskie przedsiębiorstwa na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. W środę kolejna firma podpisze umowę o dofinansowanie.

 

MILIONY NA INNOWACJE

W środę, o godz. 9.00 w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze podpisana zostanie umowa z Zakładami Produkcji Opakowań KARTON-PAK S.A. w Nowej Soli o dofinansowanie wdrożenia innowacji produktowej na rynku opakowań kartonowych. Tym samym wartość unijnej pomocy dla lubuskich przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przekroczy 200 milionów złotych.

Od początku uruchomienia działań w ramach PO IG, czyli od maja 2008 r. przeprowadzono 17 konkursów w ramach których złożono do Regionalnej Instytucji Finansującej ponad 213 wniosków. Do końca maja 2010 r. planuje się podpisać 79 umów o dofinansowanie na kwotę wsparcia ponad 214 mln zł.

Instytucją wdrażającą z poziomu krajowego jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast z poziomu regionalnego Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Pełni ona rolę Regionalnej Instytucji Finansującej RIF dla województwa lubuskiego na poniższe działania:

- 1.4 „Wsparcie projektów celowych” oraz 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”:

Etap I (Działanie 1.4) polega na wsparciu projektów badawczych i rozwojowych oraz projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne prowadzone przez przedsiębiorców do momentu stworzenia prototypu.

Etap II (Działanie 4.1) związany jest z przygotowaniem i wdrożeniem wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu.

- 4.2 „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”:

Działanie ma na celu wzmocnienie przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R, przyczyniając się do zwiększenia wykorzystania wzornictwa przemysłowego i użytkowego przez przedsiębiorców.

- 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”:

Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

- 6.1 „Paszport do eksportu”:

Działanie pozwoli przedsiębiorstwom na zwiększenie poziomu eksportu, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

- 8.1 „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”:

Dofinansowaniem objęte zostaną projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług.

- 8.2 „Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”:

Celem działania jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej. Szczególnie istotne jest stymulowanie tej formy współpracy z partnerami biznesowymi wśród mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którym stwarza szansę udziału w rynkach o zasięgu ponadregionalnym.

Konkursy uruchamiane są zgodnie z harmonogramem, który znajduje się na stronie PARP pod adresem: http://www.parp.gov.pl/index/more/13349. W drugim półroczu 2010 r. zostaną ogłoszone konkursy dotyczące e-biznesu, gdzie zmienią się dotychczasowe zasady przyznawania wsparcia. Zostaną dołożone nowe, punktowane kryteria fakultatywne tak, aby data złożenia poprawnego wniosku nie miała wpływu na kolejność przyznawania wsparcia.

 

 

JUBILEUSZ WSPÓŁPRACY BRANDENBURGIĄ

W środę, 19 maja, o godz. 18.00 w Palmiarni Zielonogórskiej rozpoczną się obchody jubileuszu 10-lecia podpisania „Wspólnego oświadczenia o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Krajem Związkowym Brandenburgia”. W uroczystości wezmą udział Matthias Platzeck – Premier Brandenburgii i Marcin Jabłoński – Marszałek Województwa Lubuskiego oraz liczni goście z obu regionów.

W programie przewidziano specjalną prezentację podsumowującą współpracę województwa lubuskiego z Brandenburgią, którą omówi Maciej Nowicki – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego. Ponadto wręczone zostaną „Odznaki honorowe za zasługi dla województwa lubuskiego”. Uroczystość zakończy koncert zespołu jazzowego w wykonaniu Big Bandu Zielonogórskiego. W spotkaniu udział weźmie również wicemarszałek Elżbieta Polak.

O godz. 17.45 w sali konferencyjnej na piętrze palmiarni rozpocznie się konferencja prasowa, w której udział wezmą Matthias Platzeck – Premier Kraju Związkowego Brandenburgia, Marcin Jabłońskii – Marszałek Województwa Lubuskiego, Thomas Braune – Rzecznik Rządu Brandenburgii.

 

 

 

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE

 

Na polecenie Marszałka Województwa Lubuskiego odbędzie się narada służb urzędu marszałkowskiego w związku z ewentualnym zagrożeniem powodziowym w naszym regionie. W środę, o godz. 11.00 spotkają się przedstawiciele Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi oraz Stanisław Tomczyszyn – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego. Narada będzie dotyczyła realizacji zadań, które w tej dziedzinie należą do służb marszałka.

 

 

 

ZAGRANICZNE FORMY HASŁA

 

Warto poznać nowe hasło województwa lubuskiego opracowane w kilku wersjach językowych. Badania związane z wizerunkiem województwa wykazały, że największym atutem naszego w chwili obecnej jest to, że ciągle nie jest miejscem odkrytym. Lubuskie to wizerunkowo „biała karta” – jego konkretny obraz dopiero trzeba namalować w umysłach zarówno jego mieszkańców jak i sąsiadów w Polsce i za granicą.

Celem budowy strategii marki województwa lubuskiego jest przede wszystkim zbudowanie silnej i rozpoznawalnej Marki Lubuskie, stworzenie systemu pozytywnych skojarzeń z województwem lubuskim jako marką, a także rozbudzenie silnej iden­tyfikacji mieszkańców z tym regionem i przyciągnięcie uwagi inwestorów oraz tury­stów z Polski i zagranicy. Hasło, które w polskiej wersji językowej brzmi „Lubuskie warte zachodu”, w innych wersjach opiera się na jego podstawowym znaczeniu – „Lubuskie warte zainteresowania”.

 

 

 

ZMIENIASZ ZAWÓD?

 

Drzonkowska szkoła ratowników WOPR, Tradycyjne wypieki, Akademia dobrych praktyk w Ekonomiku oraz Dobry pomysł - własna firma to niektóre z nazw projektów wybranych do dofinansowania w konkursach ogłoszonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uchwała zarządu województwa o przyjęciu projektów do realizacji z dnia 18 maja 2010 r. jest podstawą do podpisania umów z beneficjentami.

Więcej na www.lubuskie.pl

 

 

 

MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 

W środę w Centrum Edukacji Euroregionalnej w Gorzowie Wlkp. wicemarszałek Elżbieta Polak spotka się z przedstawicielami Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Lubuskiej Organizacji Pracodawców. Rozmowy dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków w ramach działania 2.3 „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013”.

Działanie 2.3 przyczynia się do wzrostu konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw dzięki nabywaniu umiejętności dostosowania się do zmieniających się warunków na rynku. Firmy otrzymują dostęp do zróżnicowanych usług doradczych, a w szczególności związanych z poprawą jakości, wdrażaniem systemów zarządzania, planowaniem strategicznym i operacyjnym i analizami ekonomicznymi. Realizowane projekty powinny zapewnić wzrost jakości świadczonych usług i wytwarzanych produktów, unowocześnienie systemów zarządzania, a także wpływ na działania inwestycyjne w przedsiębiorstwie.

 

 

 

NOWA SPALARNIA W GORZOWSKIM SZPITALU

 

W środę, o godz.12.00 wicemarszałek Elżbieta Polak weźmie udział w uroczystym otwarciu zmodernizowanej Spalarni Odpadów w Zespole Szpitalnym przy ul. Jana Dekerta 1 w Gorzowie Wlkp. Modernizacja spalarni do termicznego unieszkodliwiania odpadów została w 85% dofinansowana z LRPO w ramach działania 3.1 „Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego”.

Prace polegały na poprawie instalacji tak, aby ilość powstających zanieczyszczeń wtórnych była jak najmniejsza, a wsad do spalania całkowicie unieszkodliwiony. Jedną z zalet jest zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych oraz bezściekowy system oczyszczenia spalin, który nie będzie uciążliwy dla przyszłego inwestora i eksploatatora. Zakres modernizacji spalarni obejmował modernizację ciągu technologicznego do termicznego unieszkodliwiania odpadów, modernizację pomieszczeń do mycia i odkażania pojemników oraz remont magazynu na odpady stałe. Całkowita wartość projektu to 6 mln zł.

 

 

 

PIELĘGNIARKI W TEATRZE

W środę, o godz. 17.30 w Teatrze Lubuskim im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak weźmie udział w uroczystości z okazji Dnia Pracownika Ochrony Zdrowia oraz Dnia Pielęgniarki i Położnej. Organizatorem spotkania jest Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze.

Wicemarszałek Polak złoży pracownikom służby zdrowia życzenia w imieniu Zarządu Województwa Lubuskiego. W programie uroczystości znalazł się m.in. spektakl teatralny "Kwartet" w reżyserii Roberta Czechowskiego oraz wręczenie odznaczeń i medali.


 

 

LUBUSZANIE A KOMPUTERY

„Społeczeństwo informacyjne w Polsce” – to tytuł nowej publikacji Głównego Urzędu Statystycznego. Prezentuje ona wyniki badań statystycznych z lat 2004-2008 dotyczące niektórych elementów społeczeństwa informacyjnego. Znajdują się tam również informacje o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych m.in. w województwie lubuskim.

Z danych wynika, że w styczniu 2009 r. co trzeci pracujący przynajmniej raz w tygodniu wykorzystywał w pracy komputer z dostępem do Internetu. Blisko 39 % przedsiębiorstw deklarowało wykorzystywanie podpisu elektronicznego, a około 3 % firm prowadziło sprzedaż przez Internet. Jeśli chodzi o zakupy dokonane przez sieci komputerowe, takich transakcji dokonało 10 % przedsiębiorstw. W 2008 r. w województwie lubuskim 45,5 % przedsiębiorstw posiadało własną stronę internetową, w Polsce było to 57,4 %. Jeśli chodzi o wykorzystanie Internetu w kontaktach z administracją publiczną, to w 2008 r. 41,3% Lubuszan poszukiwało informacji, a 46,3 % pobrało formularze.

Szczegółowe dane do pobrania ze strony www.lubuskie.pl. Publikacja jest dostępna na stronie internetowej GUS pod adresem: http:/www.stat.gov.pl/gus/5840_4293_PLK_HTML.htm.

 

 

 

WDZIĘCZNOŚĆ ZA ZAKUPY

 

Starosta Powiatu Nowosolskiego Małgorzata Lachowicz-Murawska podziękowała marszałkowi Marcinowi Jabłońskiemu za wparcie projektu związanego z doposażeniem i modernizacją bazy ratownictwa wodno-ekologicznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli. W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został zakupiony ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.

- Pragnę wyrazić wdzięczność za życzliwość i czynne włączenie się w pozyskanie środków na ten wspólny dla samorządu powiatowego i podmiotów gospodarczych cel – czytamy w liście do marszałka. Starosta Powiatu Nowosolskiego życzyła jednocześnie, aby „wspólne działania czyniły nasze otoczenie a także życie naszych mieszkańców bezpiecznym”. Na doposażenie i modernizację bazy w Nowej Soli przekazano 1 435 176,63 zł.

Z kolei Komitet Organizacyjny XXXVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego podziękował marszałkowi Marcinowi Jabłońskiemu za wsparcie imprezy, która odbyła się w dniach 25-27.03.2010 r. w Grudziądzu. Na potrzeby tego wydarzenia z budżetu województwa została ufundowana część nagród dla laureatów.

 

Pobierałeś zasiłki w czasie epidemii? To musisz wiedzieć

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3