MKTG SR - pasek na kartach artykułów

MENADŻER WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO | Regulamin

red

Regulamin plebiscytu pod nazwą
„Menadżer Województwa Lubuskiego” edycja 2017
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1.Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Menadżer Województwa Lubuskiego”.
3.Plebiscyt polega na wyborze w drodze głosowania najlepszego menadżera w Zielonej Górze i powiecie zielonogórskim, Gorzowie Wielkopolskim i powiecie gorzowskim i w pozostałych dziesięciu powiatach województwa lubuskiego oraz na jednoczesnym wyborze jednego menadżera województwa lubuskiego spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych do udziału w plebiscycie.
4.Plebiscyt organizowany będzie od dnia 27.01.2017 r. do dnia 24.03.2017 r.
5.Organizator powołuje trzy osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą: Agnieszka Stawiarska (dyrektor marketingu), Zdzisław Haczek (dziennikarz i wydawca „Gazety Lubuskiej”) i Aleksandra Sobolewska (regionalny kierownik produktu ES).
6.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8.Regulamin dostępny jest na stronie gazetalubuska.pl.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1.Plebiscyt ma charakter otwarty, kandydatem może być każda osoba, która:
a)Mieszka, pracuje lub prowadzi działalność na terenie województwa lubuskiego
b)Mieszka poza województwem lubuskim ale pracuje lub prowadzi działalność na terenie województwa lubuskiego
c)Mieszka na terenie województwa lubuskiego ale pracuje lub prowadzi działalność poza jego granicami
Kandydat może być właścicielem, menadżerem, dyrektorem, szefem działu lub zarządzania firmą lub instytucją. Kandydatów może nominować kapituła plebiscytu, dziennikarze „Gazety Lubuskiej”, osoby pełniące funkcje publiczne, Czytelnicy „Gazety Lubuskiej” oraz portalu gazetalubuska.pl. Kandydaci mogą również zgłaszać się sami.
2.Plebiscyt zostanie przeprowadzony osobno w następujących powiatach województwa lubuskiego:
a)Miasto Zielona Góra i powiat zielonogórski
b)Miasto Gorzów Wielkopolski i powiat gorzowski
c)Powiat krośnieński
d)Powiat międzyrzecki
e)Powiat nowosolski
f)Powiat słubicki
g)Powiat strzelecko-drezdenecki
h)Powiat sulęciński
i)Powiat świebodziński
j)Powiat wschowski
k)Powiat żagański
l)Powiat żarski
a także na stronach serwisu internetowego www.gazetalubuska.pl zwanego dalej Serwisem.
3.Warunkiem przeprowadzenia plebiscytu w powiecie jest zgłoszenie do udziału w plebiscycie co najmniej pięciu kandydatów. W przypadku gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba kandydatów powiaty zostaną połączone w następujący sposób:
a)Miasto Zielona Góra i powiat zielonogórski
b)Miasto Gorzów Wielkopolski i powiat gorzowski
c)Powiat krośnieński i świebodziński
d)Powiat międzyrzecki i strzelecko-drezdenecki
e)Powiat nowosolski i wschowski
f)Powiat sulęciński i słubicki
g)Powiat żagański i żarski
4.Organizator Plebiscytu powoła Kapitułę w składzie:
- Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego
- Jan Tomaszewski, dyrektor Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.
- Andrzej Iwanicki - współwłaściciel spółki A.Z. Iwaniccy sp.j. Meble w Gubinie
- Iwona Zielińska, redaktor naczelna „Gazety Lubuskiej”
- Grzegorz Widenka, prezes Polska Press Sp. z o.o. oddział w Zielonej Górze
5.W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7.W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 6.
8.Wszelkie prawa o których mowa w niniejszym regulaminie wykonują w imieniu małoletnich ich opiekunowie prawni.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I.Zgłaszanie kandydatur
1.Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 27.01.2017 r. do 24.03.2017 r. do godz. 21.00
2.Zgłoszenie powinno zawierać:
a.imię i nazwisko, miejsce zamieszkania
b.nazwa firmy i miejscowość
c.stanowisko, branża
d.opis kandydata i jego sukcesów
e.zdjęcie kandydata zgłaszanego do plebiscytu, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia oraz zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnienie nieodpłatnie zdjęcia w celach i na zasadach określonych regulaminem
f.zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnienie nieodpłatnie wizerunku oraz danych kandydata w celach i na zasadach określonych regulaminem
g.Adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego (do wiadomości redakcji)
3.Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie można dokonać drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej w Serwisie. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 24.00 w dniu 23.02.2017 r.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem,
w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 i 3 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5.W dniu 27.02.2017 r. na stronie internetowej gazetalubuska.pl zostanie opublikowana pełna lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
II. Głosowanie
1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od dnia 24.02.2017 r. do dnia 24.03.2017 r. do godziny 21.00 na następujących warunkach.:
a.głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Gazety Lubuskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b.głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując odpowiedni prefiks;
c.w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d.koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e.jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g.w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h.w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i.obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j.dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2. O zwycięstwie w Plebiscycie w każdym z odrębnych głosowań prowadzonych w każdym z powiatów wymienionych w art. 2 pkt. 2 lub 3 Regulaminu decyduje największa liczba głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
3. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób będzie miało taką samą liczbę głosów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie kandydat wskazany przez komisję plebiscytową plebiscytu. Komisja będzie brała pod uwagę dokonania menadżera, kierując się swoją subiektywną opinią.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 24.03.2017 roku na stronie internetowej w serwisie gazetalubuska.pl.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. W głosowaniu powiatowym Czytelników i internautów w każdym powiecie nagrodzony zostanie jeden kandydat z najwyższą liczbą punktów. Zwycięzca otrzyma:
- tytuł „Menadżera powiatu”, dyplom oraz nagrodę w postaci wideo wizytówki o wartości 700 zł. Wideowizytówka firmy - rozmowa/wywiad z menadżerem o firmie, oferowanych usługach i sukcesach w branży. Czas trwania 90-120 sekund.
3. W głosowaniu wojewódzkim Czytelników i internautów nagrodzonych zostanie trzech kandydatów z najwyższą liczbą punktów. Zwycięzcy otrzymają:
- I miejsce, nagroda główna: tytuł „Menadżera Województwa Lubuskiego” nadany przez Czytelników „Gazety Lubuskiej”, statuetkę, dyplom oraz nagroda w postaci wideoprezentacji o wartości 4.000 zł. Wideoprezentacja firmy połączona z przedstawieniem sylwetki menadżera. Materiał zostanie wzbogacony o zdjęcia i animację prezentującą usługi firmy. Wideo będzie charakteryzowało się dynamicznym montażem oraz będzie posiadało profesjonalny podkład muzyczny. Czas trwania 60-90 sekund.
- II miejsce, wyróżnienie: statuetka, dyplom oraz nagroda w postaci wideowizytówki o wartości 700 zł. Wideowizytówka firmy - rozmowa/wywiad z menadżerem o firmie, oferowanych usługach i sukcesach w branży. Czas trwania 90-120 sekund.
- III miejsce, wyróżnienie: statuetka, dyplom oraz nagroda w postaci wideowizytówki o wartości 700 zł. Wideowizytówka firmy - rozmowa/wywiad z menadżerem o firmie, oferowanych usługach i sukcesach w branży. Czas trwania 90-120 sekund.
4. W głosowaniu Kapituły nagrodzonych zostanie trzech kandydatów. Kapituła dokona wyboru laureatów spośród wszystkich uczestników plebiscytu. Zwycięzcy otrzymają:
- I miejsce, nagroda główna: tytuł „Menadżera Województwa Lubuskiego” nadany przez Kapitułę, statuetka dyplom oraz nagroda w postaci wideoprezentacji o wartości 4.000 zł. Wideoprezentacja firmy połączona z przedstawieniem sylwetki menadżera. Materiał zostanie wzbogacony o zdjęcia i animację prezentującą usługi firmy. Wideo będzie charakteryzowało się dynamicznym montażem oraz będzie posiadało profesjonalny podkład muzyczny. Czas trwania 60-90 sekund.
- II miejsce, wyróżnienie: statuetka, dyplom oraz nagroda w postaci wideowizytówki o wartości 700 zł. Wideowizytówka firmy - rozmowa/wywiad z menadżerem o firmie, oferowanych usługach i sukcesach w branży. Czas trwania 90-120 sekund.
- III miejsce, wyróżnienie: statuetka, dyplom oraz film nagroda w postaci wideowizytówki o wartości 700 zł. Wideowizytówka firmy - rozmowa/wywiad z menadżerem o firmie, oferowanych usługach i sukcesach w branży. Czas trwania 90-120 sekund.
5. Wideowizytówka nie może dotyczyć usług oraz firmy których reklama jest zakazane prawem. W takim przypadku wideowizytówka dotyczyć będzie sukcesów menadżera z pominięciem prawnie zakazanych informacji. Nagrody muszą zostać zrealizowane do 30 czerwca 2017 roku. Niezrealizowane w terminie nagrody przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wideoprezentacji i wideowizytówek zrealizowanych przez zwycięzców na portalu gazetalubuska.pl
6. Wszyscy uczestnicy plebiscytu zostaną zaproszeni na uroczystą galę podsumowującą plebiscyt, podczas której zostaną wręczone nagrody. O terminie i miejscu gali uczestnicy zostaną powiadomieni w specjalnym zaproszeniu.
7. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
8. Nagrody rzeczowe mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie redakcji „Gazety Lubuskiej” mieszącej się pod adresem al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra, lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród Nagroda zostanie zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
9. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016, poz. 2032 ze zm.). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Organizator może przyznać laureatom i/lub uczestnikom Plebiscytu dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Redakcja „Gazety Lubuskiej al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem „Menadżer Województwa Lubuskiego”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3.Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4.Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5.Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki (między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska