Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Data, godziny otwarcia lokali wyborczych, zasady głosowania, cisza wyborcza. Kiedy poznamy wyniki?

red.
W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę, 26 maja 2019 pixabay.com
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja 2019 r. Wyłonią one 52 spośród łącznej liczby 705 eurodeputowanych. Polacy będą wybierać swoich przedstawicieli do PE po raz czwarty.

Kiedy odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Sprawdź datę

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co 5 lat. W tym roku przeprowadzone zostaną po raz dziewiąty - pierwsze odbyły się w 1979 r. Polacy będą głosować czwarty raz z rzędu.

Obywatele krajów unijnych wybiorą 705 eurodeputowanych, o 46 mniej niż w VIII kadencji. W ławach PE zasiądzie 52 przedstawicieli naszego kraju.

Wybory zostały zaplanowane na okres od 23 do 26 maja 2019 r. W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę, 26 maja 2019 r.

WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2019 W WOJ. LUBUSKIM NA ŻYWO

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Godziny otwarcia lokali wyborczych

Lokale wyborcze czynne będą w godz. 7.00-21.00.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Kto może głosować

Wiek uprawniający do głosowania wynosi 18 lat we wszystkich państwach członkowskich oprócz Austrii (16 lat) i Grecji (17 lat).

Prawa wybierania nie ma osoba, która jest:

 • pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
 • ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu
 • pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Gdzie można głosować?

Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu ich stałego zameldowania.

Rejestr wyborców jest tworzony na podstawie miejsca zameldowania na pobyt stały. Jeżeli jednak w ostatnim czasie zmienił się Twój adres zamieszkania, należy sprawdzić w odpowiednim urzędzie gminy, czy zostałeś dopisany do rejestru wyborców.

Na podstawie rejestru wyborców sporządza się spis wyborców, tj. listę osób, które mają prawo oddania głosu w danej obwodowej komisji wyborczej.

Jeżeli chcesz głosować poza miejscem twojego zameldowania, masz dwie możliwości:

 • możesz pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania – wniosek składa się w urzędzie gminy, w której jest się ujętym w spisie wyborców. Wniosek możesz złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Z takim zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą
 • możesz złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której będziesz przebywać w dniu wyborów. Wniosek musi być wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Jak znaleźć swój lokal wyborczy

Jeżeli nie wiesz, w którym lokalu wyborczym powinieneś zagłosować, sprawdź to na stronie PKW: Państwowa Komisja Wyborcza

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.

GŁOSOWANIE W MIEJSCU POBYTU CZASOWEGO, PO DOPISANIU DO SPISU NA WNIOSEK WYBORCY
Wyborcy zameldowani na pobyt czasowy lub przebywający w dniu wyborów poza miejscem stałego zamieszkania, oraz osoby nigdzie nie zameldowane mogą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złożą pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa
wyborca, najpóźniej do 21 maja 2019 r.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.

Wniosek składa się w urzędzie gminy od 5 maja 2019 r. do 13 maja 2019 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej do 24 maja 2019 r.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do 24 maja 2019 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

GŁOSOWANIE W ZAKŁADACH LECZNICZYCH, DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADACH KARNYCH I ARESZTACH ŚLEDCZYCH ORAZ ODDZIAŁACH ZEWNĘTRZNYCH TAKICH ZAKŁADÓW I ARESZTÓW, A TAKŻE W DOMACH STUDENCKICH
Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach.

Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców. Zostaną one z urzędu skreślone ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.
Na takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy przebywający w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania.

GŁOSOWANIE W KRAJU WYBORCÓW STALE ZAMIESZKAŁYCH ZA GRANICĄ
Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, powinien złożyć, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, pisemny wniosek o wpisanie do spisu wyborców w gminie właściwej dla miejsca czasowego pobytu.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

 • przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
 • zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie
 • danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał
 • zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu
 • wyborców w innym obwodzie,
 • zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem
 • do spisu wyborców w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie
 • karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed
 • dniem wyborów;
 • chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu
 • pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej
 • jednostki przed dniem wyborów.

Cisza wyborcza. Kiedy obowiązuje? Co grozi za jej złamanie?

Cisza wyborcza potrwa od godz. 00.00 w sobotę 25 maja do momentu zakończenia głosowania, czyli do niedzieli 26 maja, do godz. 21.

Podczas ciszy wyborczej nie można m.in. rozpowszechniać nowych materiałów promujących kandydatów do Parlamentu Europejskiego, publikować sondaży czy informacji o kandydatach. Dotyczy to także mediów społecznościowych i komentarzy na forach internetowych.

Za złamanie ciszy wyborczej grozi kara od 20 zł do 5 tys. zł. Publikacja sondażu jest zagrożona karą od 500 tys. zł do 1 mln zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Kiedy obwodowe komisje mogą podawać wyniki głosowania

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zakończenie głosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej nastąpi najpóźniej w dniu 26 maja 2019 r. o godz. 23.00 czasu polskiego. W związku z tym obwodowe komisje wyborcze mogą podawać do wiadomości publicznej wyniki głosowania w obwodzie od godz. 23.00 czasu polskiego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Siedziby okręgów wyborczych

Polska została podzielona na 13 okręgów wyborczych:

 • Nr 1 - Gdańsk
 • Nr 2 -Bydgoszcz
 • Nr 3 - Olsztyn
 • Nr 4 - Warszawa
 • Nr 5 - Warszawa
 • Nr 6 - Łódź
 • Nr 7 - Poznań
 • Nr 8 - Lublin
 • Nr 9 - Rzeszów
 • Nr 10 - Kraków
 • Nr 11 - Katowice
 • Nr 12 - Wrocław
 • Nr 13 - Gorzów Wielkopolski.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Numery list komitetów wyborczych

 • Numer 1 – KWW Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy
 • Numer 2 – KW Wiosna Roberta Biedronia
 • Numer 3 – KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni
 • Numer 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
 • Numer 5 – KKW Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS
 • Numer 6 – KWW Kukiz’15
 • Numer 7 – KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski
 • Numer 8 – KW Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi
 • Numer 9 – KKW PolEXIT – Koalicja
 • Numer 10 – KW Jedność Narodu.

Kandydaci do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 13 (woj. lubuskie i zachodniopomorskie)

1. Komitet Wyborczy Wyborców KONFEDERACJA – KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

 1. Krzysztof Tuduj, lat 37, prawnik, Prężyce
 2. Krzysztof Chmielewski, lat 53, przedsiębiorca, Koszalin
 3. Joanna Szałata, lat 55, specjalista ds. rodziny, Szczecin
 4. Estera Ślusarczyk, lat 23, dietetyk, Gardno
 5. Klaudia Szenderowicz, lat 24, asystent prawny, Szczecin
 6. Iwona Wawruszczak, lat 54, inżynier ochrony środowiska, Stargard
 7. Jan Gładkow, lat 64, nauczyciel, Gryfino
 8. Arkadiusz Piszczek, lat 48, leśnik, Dzikowo
 9. Paweł Mazur, lat 27, biotechnolog, Szczecin
 10. Adrian Stateczny, lat 24, przedsiębiorca, Bielkowo

2. Komitet Wyborczy WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

 1. Anita Kucharska-Dziedzic, lat 47, nauczycielka, Zielona Góra
 2. Sven Zagała, lat 51, przedsiębiorca, Warszawa
 3. Małgorzata Prokop-Paczkowska, lat 58, dziennikarka, Szczecin
 4. Jacek Wezgraj, lat 36, psycholog, Koszalin
 5. Katarzyna Paprocka, lat 56, ekonomista, Koszalin
 6. Wojciech Czypicki, lat 38, przedsiębiorca, Szczecin
 7. Monika Drubkowska, lat 40, socjolog, Gorzów
 8. Łukasz Olszewski, lat 36, inżynier budowy dróg, Koszalin
 9. Katarzyna Kotula, lat 42, filolog angielski, Gryfino
 10. Jakub Ziółkowski, lat 37, technik elektronik, Gorzów

3. Koalicyjny Komitet Wyborczy KOALICJA EUROPEJSKA – PO PSL SLD .N ZIELONI

 1. Bogusław Liberadzki, lat 70, nauczyciel akademicki, Warszawa
 2. Bartosz Arłukowicz, lat 47, lekarz, Szczecin
 3. Elżbieta Anna Polak, lat 59, marszałek woj. lubuskiego, Zielona Góra
 4. Witold Pahl, lat 57, radca prawny, Chwalęcice
 5. Jarosław Rzepa, lat 46, wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego, Szczecin
 6. Tomasz Aniśko, lat 56, architekt krajobrazu, Ośno Lubuskie
 7. Ewa Dudar, lat 47, nauczyciel, Gryfino
 8. Elżbieta Jabłońska, lat 53, ekonomista, Świnoujście
 9. Katarzyna Dudź, lat 46, lekarz, Szczecinek
 10. Jolanta Fedak, lat 58, politolog, Zielona Góra

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Data, godziny otwar...

 1. Joachim Brudziński, lat 51, parlamentarzysta, Szczecin
 2. Czesław Hoc, lat 65, lekarz, Kołobrzeg
 3. Elżbieta Rafalska, lat 63, nauczyciel akademicki, Gorzów
 4. Jerzy Materna, lat 63, inżynier budownictwa, Zielona Góra
 5. Małgorzata Golińska, lat, 38, inżynier leśnictwa, Szczecinek
 6. Michał Jach, lat 67, parlamentarzysta, Stargard
 7. Michał Kamiński, lat 34, ekonomista, Kamień Pomorski
 8. Helena Hatka, lat 62, menedżer, Lipki Wielkie
 9. Małgorzata Jacyna-Witt, lat 62, ekonomista, Szczecin
 10. Władysław Dajczak, lat 59, inżynier mechanik, Strzelce Krajeńskie

5. Koalicyjny Komitet Wyborczy LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS

 1. Julia Zimmermann, lat 35, socjolog, Warszawa
 2. Sebastian Bednarski, lat 43, specjalista ds. stos. międzynarodowych, Szczecin
 3. Adrianna Ruszkowska, lat 41, psycholog, Zielona Góra
 4. Robert Wiśniewski, lat 39, nauczyciel, Sulęcin
 5. Joanna Wójcik, lat 51, kulturoznawca, Szczecin
 6. Michał Ziemski, lat 29, prawnik, Buk
 7. Anna Gurgul, lat 67, nauczyciel akademicki, Czerna
 8. Michał Szmytkowski, lat 31, ratownik medyczny, Gorzów
 9. Radosław Cieślak, lat 32, adwokat, Gorzów Wlkp.
 10. Zofia Malisz, lat 39, nauczyciel akademicki, Szczecin

6. Komitet Wyborczy Wyborców KUKIZ’15

 1. Olimpia Tomczyk-Iwko, lat 40, przedsiębiorca, Zielona Góra
 2. Agnieszka Sajdak-Wasik, lat 42, pracownik administracji samorządowej, Chłopowo
 3. Roman Knop, lat 63, rolnik, Krąg
 4. Ryszard Kowalczuk, lat 49, pracownik samorządowy, Jeziory Wysokie
 5. Artur Groc, lat, 42, operator filmowy, Stare Biskupice
 6. Natalia Zdónek, lat 50, przedsiębiorca, Gubin
 7. Tomasz Palij, lat 40, kasjer, Koszalin
 8. Mirela Dudojć, lat 54, przedsiębiorca, Gorzów
 9. Stefan Romecki, lat 68, ślusarz-spawacz, Koszalin
 10. Jacek Guzikowski, lat 53, lekarz, Gorzów

Wybierz swoją przyszłość - Wybory europejskie 26 maja. Spot zachęcający do głosowania bije rekordy popularności

Od chwili przyjścia na świat jesteśmy na nim razem z innymi. Każdy może zostawić swój ślad, ale tylko razem możemy spowodować zmiany. Wybierz swoją przyszłość. Wybory europejskie 26 maja

Parlament Europejski opublikował spot "Wybierz swoją przyszłość", aby zachęcić wyborców do głosowania. Obejrzało go już kilkadziesiąt milionów ludzi.

Trzyminutowy obraz zrealizował na zamówienie Parlamentu Europejskiego Frédéric Planchon, wielokrotnie nagradzany francuski reżyser filmów krótkometrażowych i reklamowych. Spot ma skłonić odbiorców do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach europejskich poprzez ukazanie zależności między konsekwencjami głosowania i życiem przyszłych pokoleń. Film pokazuje piękno i kruchość pierwszych momentów życia nowo narodzonego dziecka.

Narratorem jest dziewczynka, która apeluje do poczucia odpowiedzialności wyborców: „Każdy z nas może zostawić swój ślad, ale wspólnie możemy spowodować rzeczywiste zmiany. Wybierz Europę, w której będę dorastać".

Zobacz wideo: PKW rozlosowała numery list w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

d
drAtanazyKula

Niestety czerwony lubuski beton, potomkowie przesiedleńców ze wschodu wyciągnięci spod słomianych strzech dalej mają mentalność chłopa pańszczyźnianego, który musi czuć na plecach bat swojego pana

z POKOD dając się okradać całe życie przez sitwy towarzyszy, którzy wywodzą się z tego samego proletariacko-żulowego środowiska. Jakie to przykre patrzeć na upadek jakichkolwiek wartości i promowanie homoseksualistów w i imię tzw wolności, demokracji i europejskości. 30 lat po upadku komuny kolejne pokolenie HOMO SOVIETICUSA chce nam budować świat. Ale jak widać pamięć ludzka jest krótka. Tak więc towarzysze spod znaku POKOD, WIOSNY innych czerwonych szumowin koszulka z Che lub inną Otuą na grzbiet, szturmówka do łapy i marsz do urn z wiecznie dla was żywym hasłem "proletariusze wszystkich krajów łączcie się". Zachodnie lewactwo wspierane ideologicznie przez Sowietów na pewno to doceni.

A
Araz

Dla mnie PiS jest póki co jedyną odpowiednią opcją która powinna sprawować realną władze. Ma osiągnięcie w gospodarce nie zamiata afer pod dywan o czym świadczy afera z misiewiczem czyli potrafią rozliczać swoich. Walczy o reparacje dla naszego kraju za zniszczenia w czasie II wojny światowej. W przeciewieństwie do PO,PSL,SLD. Teraz przecież wychodzi na jaw jak za PO przyzwalano na wyłudzanie VAT. Tak wyglądały ich rządy że mieliśmy najdroższe stadiony i autostrady w europie. Na dodatek ta "opozycja" chce sparaliżować państwo wzniecając niepokoje np strajki nauczycieli lub wykorzystując do tego osoby niepełnosprawne. Pamietacie jak za rządów SLD i PO było dwu cyfrowe bezrobocie? Chcecie aby to wróciło? Mało tego członkowie koalicji europejskiej popierają ACTA 2. Na ludzi od Korwina też radzę uważać bo są prorosyjscy. Tu mówią że są za wolnym rynkiem, a z kolei popierają Putina, który z kolei popiera Maduro skrajnego komuniste z Wenezueli. Dziwna mieszanka

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3